Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей
Скачати 189.79 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей
Дата15.09.2012
Розмір189.79 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки


до виконання курсової роботи з дисципліни

„Фінансовий аналіз”


для студентів спеціальностей

7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДу

2006

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д.Г. Михайленко, К.В. Савченко, С.В. Похилько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 23 с.


Кафедра фінансів


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Метою виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” є поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань студентів з даної дисципліни, розвиток навичок самостійної творчої роботи, досягнення вміння аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники тощо.

Курсова робота складається з теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині необхідно висвітлити теоретичний аспект запропонованої теми, спробувати описати нові розробки, що з'явилися в науковій літературі, провести аналіз фінансового, податкового і бухгалтерського законодавств, визначити існуючі проблеми і накреслити шляхи їх вирішення. Практична частина курсової роботи полягає у розв’язанні запропонованого завдання за курсом «Фінансовий аналіз».

Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4. Робота оформляється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів, а також з урахуванням діючого стандарту ДСТУ 3008-95.

Курсова робота повинна містити такі основні структурні елементи, розміщені в такій послідовності:

1 титульний аркуш;

2 розгорнутий план роботи;

3 практична частина (методичні вказівки до її виконання та умови задач наведені у розділі 2);

4 перелік посилань.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

 1. ознайомлення з темою теоретичної частини курсової роботи;

 2. добору та аналізу літератури за запропонованою темою, складання попереднього плану курсової роботи;

 3. консультації з викладачем, затвердження остаточного плану курсової роботи;

 4. написання тексту теоретичної частини роботи згідно з вимогами до її оформлення;

 5. розв’язання наскрізної задачі практичної частини роботи;

 6. подання роботи для перевірки викладачу;

 7. ознайомлення із зауваженнями викладача, виправлення помилок (за їх наявності), повторного подання курсової роботи;

 8. захисту курсової роботи.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і містить основні дані про роботу та її автора. Титульний аркуш заповнюється за встановленою формою (можливо за допомогою ЕОМ). Приклад титульного аркуша наведено в додатку А.

Тематика теоретичної частини курсової роботи наведена в додатку Б. Вибір теми здійснюється згідно з порядковим номером студента за списком групи. Студент може вибрати і іншу тему курсової роботи, узгодивши її з викладачем.

Теоретична частина курсової роботи обов’язково має містити огляд літератури за запропонованою проблематикою. В огляді літератури студент повинен накреслити основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, систематизувати інформаційні джерела, критично їх оцінити, відокремити найбільш суттєві положення, визначити головне в сучасному стані проблеми. Матеріали теоретичної частини слід систематизувати в певній логічній послідовності. Критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен спробувати накреслити ті питання, що залишаються невирішеними. Доцільно закінчити цей розділ висновками щодо необхідності проведення досліджень в даній галузі та запропонувати своє бачення вирішення існуючих проблем.

Загальний обсяг теоретичної частини роботи повинен складати не менше 20 сторінок формату А4.

Перелік посилань становить одну з суттєвих частин курсової роботи і відбиває самостійну творчу роботу студента. Перелік посилань складається в такій послідовності:

 • Закони України;

 • Укази Президента України;

 • Декрети і Постанови Кабінету Міністрів України;

 • Положення, накази, інструкції, а також інші нормативні документи;

 • Спеціальна література і статті в періодичних виданнях.

Перелік посилань повинен містити не менше ніж 15 джерел, з обов’язковим використанням нормативно-правових джерел, що стосуються вибраної теми.

Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує роботи інших авторів, то він обов’язково повинен дати посилання на те джерело, звідки взято наведені матеріали.

Робота повинна бути виконана акуратним розбірливим почерком або у друкованому вигляді. Роботи, що не відповідають вимогам до виконання та оформлення, повертаються на доопрацювання без попередньої перевірки.

Загальний обсяг роботи разом з практичною частиною повинен становити: 35—40 аркушів рукописного тексту або 30—35 аркушів (А-4) машинописного або комп'ютерного тексту.


^ 2 ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. Загальні вказівки до виконання практичної частини


Виконання практичної частини курсової роботи здійснюється в такій послідовності:

 1. записується умова відповідного завдання згідно з порядковим номером та цифрами залікової книжки;

 2. на підставі початкових умов заповнюється форма №1 «Баланс» фінансової звітності підприємства на початок періоду;

 3. на підставі початкових умов заповнюється форма №2 «Звіт про фінансові результати» фінансової звітності підприємства на початок періоду;

 4. на підставі наданих даних заповнюється форма №2 «Звіт про фінансові результати» фінансової звітності підприємства на кінець періоду;

 5. на підставі наданих даних заповнюється форма №1 фінансової звітності підприємства на кінець періоду;

 6. проводиться структурно-динамічний аналіз балансу підприємства та робляться відповідні висновки щодо змін основних статей балансу;

 7. проводиться горизонтальний аналіз «Звіту про фінансові результати»;

 8. розраховуються коефіцієнти ліквідності на початок та кінець періоду та робляться відповідні висновки;

 9. розраховуються коефіцієнти фінансової стійкості підприємства на початок та кінець періоду та робляться відповідні висновки;

 10. розраховуються коефіцієнти рентабельності діяльності підприємства на початок та кінець періоду та робляться відповідні висновки;

 11. проводиться факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства;

 12. на підставі наданих даних заповнюється форма №3 «Звіт про рух грошових коштів».


2.2 Умови задачі для виконання практичної частини курсової роботи


На початок звітного періоду інформація про майновий стан і результати фінансової діяльності підприємства була така:

 • залишкова вартість нематеріальних активів – 320000 гривень;

 • коефіцієнт зносу нематеріальних активів – 0,25;

 • залишкова вартість основних засобів – (6250000 – 100000*(порядковий номер)) гривень;

 • коефіцієнт зносу основних засобів – 0,45;

 • довгострокові фінансові інвестиції (участь у капіталі інших підприємств) – 100000 грн;

 • виробничі запаси – 825000 гривень;

 • незавершене виробництво – 2175000 гривень;

 • готова продукція – (580000 + 10000*(дві останні цифри залікової книжки)) гривень;

 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) – 950000 гривень;

 • дебіторська заборгованість за розрахунками – 560000 грн (розподіл зробити самостійно);

 • поточні фінансові інвестиції – 20000 грн;

 • грошові кошти в нац. валюті – 60000 грн;

 • витрати майбутніх періодів – 10000 гривень;

 • власний капітал підприємства – (4950000 – 100000*(порядковий номер)) гривень;

 • довгострокові кредити банків – (1550000 – 1000*(останні три цифри залікової книжки)) гривень;

 • довгострокові фінансові зобов'язання – 1200000 грн;

 • короткостр. кредити банків – (2210000 +

+ 10000*(дві останні цифри залікової книжки)) гривень;

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – (1340000 + 1000*(три останні цифри залікової книжки)) гривень;

 • поточні зобов'язання за розрахунками – 600000 гривень;

 • дохід від реалізації продукції – (10500000 + + 100000*(порядковий номер)) грн;

 • собівартість реалізованої продукції – 69% від чистого доходу від реалізації;

 • адміністративні витрати – 460000 гривень;

 • витрати на збут – 510000 гривень;

 • дохід від участі в капіталі інших підприємств – 20000 гривень;

 • фінансові витрати – ((700000 – 240*(три останні цифри залікової книжки)) гривень;

 • ставка податку на прибуток – 25%;

 • ставка ПДВ – 20%;

 • акцизних зборів немає.

За результатами звітного періоду зроблено такі висновки (під час розрахунку коефіцієнтів обертання на початок звітного періоду вважати, що середні залишки за минулий період дорівнюють залишкам на початок звітного періоду):

 • коефіцієнт оновлення основних засобів – 0,25;

 • коефіцієнт зносу основних засобів – (0,4 – 0,01*(порядковий номер));

 • коефіцієнт зносу нематеріальних активів – 0,35;

 • збільшення необоротних активів здійснювалося за рахунок нерозподіленого прибутку та довгострокових кредитів банку;

 • приріст доходу від реалізації – (5 +

+ порядковий номер) відсотків;

 • собівартість реалізованої продукції – 72% від чистого доходу від реалізації;

 • адміністративні витрати збільшилися на 32%;

 • витрати на збут зросли на 50%;

 • дохід від участі в капіталі інших підприємств залишився на тому самому рівні;

 • фінансові витрати склали 22% за довгостроковими залученими коштами та 17% за платними короткостроковими залученими ресурсами (припустити, що зміни у фінансуванні відбувалися у звітному періоді рівномірно);

 • коефіцієнт обертання грошових коштів не змінився;

 • відбулося зменшення короткострокових фінансових вкладень на 50%;

 • дебіторська заборгованість за розрахунками зросла на (10 + остання цифра залікової книжки) відсотків;

 • поточні зобов'язання за розрахунками залишилися незмінними;

 • коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості за товари збільшився на 0,1*(50 – порядковий номер);

 • коефіцієнт обертання виробничих запасів залишився на тому самому рівні;

 • коефіцієнт обертання незавершеного виробництва зріс на 0,1*(остання цифра залікової книжки);

 • коефіцієнт обертання готової продукції збільшився на (порядковий номер) відсотків;

 • фінансування приросту оборотних активів здійснювалося на 30% за рахунок кредиторської заборгованості за товари, послуги, на 50% за рахунок короткострокових кредитів банків, на 20% за рахунок довгострокових фінансових зобов’язань;

 • коефіцієнт реінвестування прибутку склав (0,6 – 0,01*(порядковий номер)).


^ 2.3 Допоміжні методичні рекомендації до виконання практичного завдання

Таблиця 2.1 – Коефіцієнти фінансового аналізу

Назва показника

Нормативне значення (динаміка)

Методика розрахунку

1

2

3

Коефіцієнт зносу ОЗ

Зменшен-ня

Сума зносу ОЗ/

Первісна вартість ОЗ

Коефіцієнт оновлення ОЗ

Збільшен-ня

Первісна вартістьОЗ (надійшли)/

Первісна вартість ОЗ (на к.з.п.)

Коефіцієнт вибуття ОЗ

< к-та оновлення ОЗ

Первісна вартість ОЗ (вибули на к.з.п.)/

Первісна вартість ОЗ (на п.з.п.)

Активна частина ОЗ
ОЗ (активна частина)/

ОЗ (балансова вартість)

Коефіцієнт покриття

> 1

1 - 1,5

Оборотні активи/

Поточні зобов’язання

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6 - 0,8

ГЗ + ПФІ + ДЗ/

Поточні зобов’язання

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2 - 0,35

(збільшен-ня)

ГЗ + ПФІ/

Поточні зобов’язання


Продовження таблиці 2.1

Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованостей
Кредиторська заборгованість/

Дебіторська заборгованість

Чистий оборотний капітал

> 0

(збільшен-ня)

Оборотні активи - Поточні зобов’язання

Коефіцієнт

платоспромож- ності (автономії)

> 0,5

Власний капітал/

Підсумок балансу

Коефіцієнт фінансування

> 1Залучені кошти/

Власні кошти


Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами

> 0,1

Чистий оборотний капітал/

Оборотні активи


Коефіцієнт маневреності власного капіталу

> 0

(збільшен-ня)

Чистий оборотний капітал/

Власний капітал, або

Запаси/

Робочий капітал

Коефіцієнт Бівера

> 0,2

(збільшен-ня)

(Чистий прибуток – Амортизація)/

(ДЗ + ПЗ)

Поточна платоспроможність

> 0 (збільшен-ня)

(ГК + ЕГК +ВА)/

Поточні зобов’язання


Продовження таблиці 2.1

Власні довгострокові та середньостро-кові позикові джерела формування запасів і витрат

> 0

Власний капітал + Довгострокові та короткострокові кредити - ОЗ і вкладення

Робочий капітал
Оборотні активи - Короткострокові зобов’язання

Коефіцієнт незалежності

> 0,5

Власний капітал/

Загальна сума господарських ресурсів

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,5

(Власний капітал + Довгострокові пасиви)/

Загальна сума господарських ресурсів

Показник фінансового левериджу
Довгострокові пасиви/

Власний капітал

Коефіцієнт оборотності активів

Збільшен-ня

Чиста виручка від реалізації/

Середня величина підсумку балансу

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Збільшен-ня

Чиста виручка від реалізації/

Середньорічна кредиторська заборгованість

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Збільшен-ня

Чиста виручка від реалізації/

Середньорічна ДЗ


Продовження таблиці 2.1

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

Зменшен-ня

Тривалість звітного періоду/

Коефіцієнт оборотності ДЗ

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

Зменшен-ня

Тривалість звітного періоду/

Коефіцієнт оборотності КЗ

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

Збільшен-ня

Собівартість реалізованої продукції/

Середньорічна вартість матеріальних запасів

Коефіцієнт оборотності ОЗ, фондовіддача

Збільшен-ня

Чиста виручка від реалізації/

Середньорічна вартість ОЗ

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Збільшен-ня

Чиста виручка від реалізації/

Середньорічний обсяг власного капіталу

Продуктив-

ність праці
Виручка від реалізації/

Середньоспискова чисельність працівників

Оборотність коштів у розрахунках
Виручка від реалізації/

Дебіторська заборгованість

Коефіцієнт обігових коштів у розрахунках
360 (90)/

Обігові кошти у розрахунках


Продовження таблиці 2.1

Оборотність виробничих запасів (в оборотах)
Витрати на виробництво продукції/

Середньорічні виробничі запаси

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (у днях)
360 (90)/

Оборотність виробничих запасів

Оборотність основного капіталу
Виручка від реалізації/

Валюта балансу

Коефіцієнт рентабельності активів

> 0

(збільшен-ня)

Чистий прибуток/

Середньорічна вартість активів

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

> 0

(збільшен-ня)

Чистий прибуток/

Середньорічна вартість капіталу

Коефіцієнт рентабельності діяльності

> 0

(збільшен-ня)

Чистий прибуток/

Чиста виручка від реалізації

Коефіцієнт рентабельності продукції

> 0

(збільшен-ня)

Прибуток від реалізації продукції/ (витрати на виробництво + витрати на збут)

Коефіцієнт прибутковості (інвестиційного об’єкта)
Прибуток до сплати податку/

Довгострокові та середньострокові пасиви

Коефіцієнт експлуатацій-них витрат
Виручка від реалізації/

Прибуток після сплати податків

Позначення:

ОЗ - основні засоби;

ДЗ - дебіторська заборгованість;

КЗ - кредиторська заборгованість;

ПЗ - поточні зобов’язання;

ДВТПК - джерела власних та прирівняних коштів;

ГЗ - грошові засоби;

НА - нематеріальні активи;

ПФІ - поточні фінансові інвестиції;

к.з.п. - кінець звітного періоду;

п.з.п. - початок звітного періоду;

ГК - грошові кошти;

ЕГК - еквіваленти грошових коштів;

ВА - високоліквідні активи.


Додаток А

(обов’язковий)

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Фінансовий аналіз”


НА ТЕМУ

„Назва теми”


Викладач _________________ (П.І.п/б викладача)

(підпис)


Студент ___________________ (П.І.п/б студента)

(підпис)


Група (номер групи)


Варіант за списком (№)

Номер залікової книжки (№)


Суми 200_


Додаток Б

(обов’язковий)

^ Перелік тем теоретичної частини курсових робіт

(тема вибирається згідно з номером студента за списком групи)


1 Мета, завдання та інструментарій фінансового аналізу.

2 Завдання, принципи складання та види фінансової звітності.

3 Методи фінансового аналізу.

4 Фінансовий аналіз необоротних активів.

5 Фінансовий аналіз нематеріальних активів.

6 Фінансовий аналіз стану та використання оборотних засобів підприємства.

7 Фінансовий аналіз стану та використання запасів.

8 Фінансовий аналіз стану та використання дебіторської заборгованості.

9 Фінансовий аналіз стану та використання кредиторської заборгованості.

10 Фінансовий аналіз використання грошових коштів підприємства.

11 Фінансовий аналіз грошових потоків.

12 Фінансовий аналіз стану та використання активів підприємства.

13 Фінансовий аналіз стану та використання пасивів підприємства.

14 Аналіз фінансової звітності підприємства.

15 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Продовження додатка Б

16 Аналіз формування та використання прибутку підприємства.

17 Фінансовий аналіз формування та використання власного капіталу підприємства.

18 Фінансовий аналіз стану та використання довгострокових залучених коштів.

19 Фінансовий аналіз стану і використання короткострокових залучених коштів.

20 Фінансовий аналіз позареалізаційних операцій.

21 Фінансовий аналіз експортно-імпортних операцій.

22 Факторний аналіз діяльності підприємства.

23 Експрес-аналіз діяльності підприємства.

24 Фінансовий аналіз рентабельності діяльності підприємства.

25 Різновиди порівняльного методу фінансового аналізу.

26 Аналіз ліквідності підприємства.

27 Аналіз фінансової стійкості підприємства.

28 Аналіз чистого оборотного капіталу підприємства.

29 Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

30 Комплексний аналіз фінансової діяльності підприємства.


Додаток В

(довідковий)

Список літератури


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.2003 № 996// «Галицькі контракти»- 2003. - № 36.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 2003 року № 87// Галицькі контракти. - 2003. – №32.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Баланс» затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 2003 року № 87// Галицькі контракти. - 2003. - №32.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати» затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 2003 року № 87// Галицькі контракти - 2003. – №32.

 5. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 23.02.1998р. №22.

 6. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації затв. наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001р. №49/121.


Продовження додатка В

 1. Бандурка A.M., Червяков И.М. Финансово-экономический анализ: Учеб. - Харьков: Университет внутренних дел, 1999. - 394с.

 2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: "Ника-центр", 1999. – 300 с.

 3. Економічний аналіз господарської діяльності/ За ред. Іващенка В.І., Болюха М.А. – К.:КНЕУ, 1999р. – 230 с.

 4. Коробов М.Я. Фінансово–економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: Знання, 2001. – 378с.

 5. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: методы оценки. – М.: ДиС, 1997. – 268 с.

 6. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: «Основи», 1993. – 478 с.

 7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1999. – 720 с.

 8. Фінанси підприємств/ Під ред. Поддєрьогіна С.П. — ДО.: КНЕУ, 2000. – 324с.

 9. Хелферт Э. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.:ЮНИТИ, 1996. – 663 с.

 10. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.
Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни

„Фінансовий аналіз”

для студентів

спеціальності

7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання


Укладачі: Д. Г. Михайленко, К.В. Савченко,

С.В. Похилько


Редактор Н.О. Кравченко

Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Підп. до друку , поз.

Формат 60×84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 200 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 «ФІНАНСИ»

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладачі: Д.Г. Михайленко,

К.В. Савченко,

С.В. Похилько


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Декан факультету О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2006Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconТ. В. Момот, М. В. Кадничанський методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconХарківська державна академія міського господарства н.І. Гордієнко методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" І "Фінансовий облік...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки І завдання до виконання курсової роботи з курсу “Аналіз господарської діяльності” (для студентів, екстернів І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи