Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Скачати 377.15 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір377.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни


"Банківський менеджмент"


для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В.М. Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач, О.В.Ємець - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 32с.

Кафедра фінансів

ЗМІСТ


Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БАНКУ 4


Тема 2. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КАПІТАЛОМ ТА ЛІКВІДНІСТЮ 9


Тема 3. ВИЗНАЧЕННЯ ДОХІДНОСТІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 16


Тема 4. КРЕДИТНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 19


Завдання для самостійної роботи 28


Література 30

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БАНКУ


  1. Теоретичні питання


Показники прибутковості відіграють важливу роль у діяльності банку, оскільки досягнення задовільного рівня прибутку дозволяє поповнювати капітал, формує основу життєдіяльності та зростання банку, а також забезпечує прийнятний рівень дивідендних виплат акціонерам. Завдання максимізації банківських прибутків розгляда­ється як ключовий напрямок роботи керівництва банку [1,3,4,11].

Найважливішими показниками прибутковості банку є:

 • прибутковість активів (ROA /Return of Assets/);

 • прибутковість капіталу (ROE/Return of Equity/).

Ці показники знаходять за формулами:


ROA=ЧП/А*100, (1.1)


де ЧП – чистий прибуток (після оподаткування);

А – середня вартість активів.


ROE=ЧП/К*100, (1.2)


де К – статутний фонд банку.

Показник RОА характеризує ефективність використання всіх ресурсів, що їх банк отримав у своє розпорядження, а показник RОЕ - дохідність капіталу акціонерів.

Показники RОЕ та RОА істотно впливають на ринкову ціну ак­цій банку, тому менеджери у процесі управління банком приділяють особливу увагу саме цим коефіцієнтам та їх взаємозв'язку:


ROE=ROA*A/K (1.3)

або

ЧП/К=ЧП/А*А/К (1.4)


Така залежність показує на взаємозв'язок прибутку із джерелами формування банківських ресурсів, а точніше зі співвідношенням власних та залучених коштів. Навіть банк із невисоким показником прибутковості активів може досягти відносно високого рівня прибутковості капіталу за рахунок максимально можливого використання боргових зобов'язань.

Іншим напрямком використання залежності між RОА та RОЕ є визначення цільових рівнів прибутковості у процесі планування діяльності банку. За формулами (1.3) та (1.4) розраховується прибуток, необхідний банку, щоб досягти бажаного цільового значення прибутковості капіталу RОЕ для підтримання ринкової ціни акцій або поліпшення свого становища на ринку.

Чистий прибуток банку дорівнює сукупним доходам, у тому чи­слі процентним ПД та непроцентним НД, за мінусом операційних витрат ОВ та податків П [6,8,10]:


ЧП = ПД + НД – ОВ – П (1.5)


Із наведених співвідношень визначають процентний дохід, необхідний банку для досягнення планових значень RОЕ:


^ ПД=(RОА*А)-НД+ОВ + П (1.6)


Визначивши розмір процентного доходу, менеджмент може знайти відповідну структуру працюючих активів та планувати діяльність банку на наступний період.

Маючи абсолютну величину процентних доходів, керівництво бан­ку може точніше планувати проведення конкретних активних операцій, обґрунтовано змінювати структуру активів та ефективніше організувати роботу структурних підрозділів. Структурний аналіз показників прибутковості банку дає змогу зробити висновки щодо причин ускладнен­ня у сфері банківських доходів та виявити проблемні аспекти діяльнос­ті, які потребують підвищеної уваги.

Для збільшення прибутковості активів банку застосовуються такі заходи:

 • збільшується ставка відсотків за активними операціями та зменшується ставка відсотків за залученими коштами;

 • збільшується частка власних коштів банку в загальній сумі його коштів (показник платоспроможності);

 • зменшується співвідношення власних та залучених коштів.


Ефективність діяльності банку вимірюється за допомогою таких показників.

1. Чистий спред


^ SPRED=(ПД/ПА– ПВ/ПП)*100, (1.7)


де ПД - процентні доходи;

ПА - активи, які приносять процентний дохід;

ПВ - процентні витрати;

ПП - пасиви, за якими виплачуються проценти.

За допомогою цього показника оцінюються ефективність вико­нання банком функції посередника між вкладниками та позичаль­никами, а також рівень конкуренції на ринку. Як правило, при заго­стренні конкурентної боротьби спред скорочується і менеджери банку змушені шукати інші шляхи одержання прибутків.


2. Чиста процентна маржа


^ ЧПМ=(ПД-ПВ)/А , (1.8)


де А – загальні активи.


Цей показник визначає здатність банку мати прибу­ток від різниці отриманих та сплачених відсотків і може обчислюватися щодо працюючих або загальних активів.


1.2 Практичне завдання


Приклад 1.1 Обчислити показники прибутковості банківської діяльності на прикладі банку «Академічний», якщо маємо такі дані:

Відсотки отримані (1526970,00 + 4300NN) грн

Відсотки сплачені (1347350,00 + 4200NN) грн

Надані кредити (4584241,00 + 4500NN) грн

Залучені кошти за відсотки (6124780,00 + 5400NN) грн

Загальні активи (9487250,00 + 7000NN) грн

Прибуток (528750,00 + 3500NN) грн

Чистий прибуток (397520,00 + 2400NN) грн

Акціонерний капітал банку (1785410,00 + 6000NN) грн.


Примітка: NN - дві останні цифри залікової книжки студента. Для даного прикладу і в подальшому, робимо розрахунки для базового варіанта (NN=0).

Розв'язання.

RОА =397520/9487250*100 = 4,19(%)

Це означає, що 1 грн. активів банку «Академічний» приносить 4,19грн прибутку.

RОE = 397520/1785410 = 22,26 (%)

Це означає, що 1 грн капіталу банку «Академічний» приносить 22,26грн прибутку.

^ SPRED = (1526970/4584241 – 1347350/6124780)*100 = 11,31(%)

Чистий спред має додатне значення і свідчить про перевищення ставки сплачених відсотків за кредитами над відсотками за залученими ко­штами.

ЧВМ=(1526970 – 1347350)/9487250*100 = 1,89 (%)

Значення цього показника свідчить про те, що банк має додатну відсот­кову маржу, а це означає, що банк отримує прибутки від кредитної діяльності.


Приклад 1.2

За даними балансу банку (табл.1) розрахувати показники прибутковості:

^ 1) процентну маржу;

2) чистий спред ;

3) чисту процентну ма­ржу.


Таблиця 1. - Баланс банку

Активи

Пасиви

Показник

Сума млн грн

Середня ставка, %

Показник

Сума, млн грн

Середня ставка,

%

1. Кредити.

2. Цінні папери.

3.Інші працюючі активи.

4. Непрацюючі активи.

856+40NN

247+30NN

147+20NN


184+10NN

22

26

25

1.Строкові депозити.

2. Депозити та кредити інших банків.

3.Кошти до запитання.

4. Капітал.

156+40NN


467 +30NN


533 +20NN


227+10NN

20


16


18

Усього

1383+100NN

-
1383+100NN

-


Розв'язання

1) ПМ = 0,22*856 + 0,26*247 + 0,25*147 - 0,20*156 - 0,16*467 - 0,18*533= = 289,29-201,86 = 87,43 (млн грн);

2) ЧС = (289,29/1199 – 201,86/1156)*100 = 6,66 (%);

3) ЧПМ1=87,43/1383*100=6,32(%)

ЧПМ2=87,43/1199*100=7,29(%),

де ЧПМ1 розраховується щодо загальних активів;

ЧПМ2 - щодо працюючих активів.


Приклад 1.3

Якого рівня прибутковості активів повинен досягти банк, аби забезпечити прибутковість капіталу на рівні (28+0,1NN)%, якщо відношення акціонерного капі­талу до активів становить:

1) 1:(32+0,2NN);

2) 1:(15+0,2NN) ?


Розв’язання.Звідси:

1)ROA1=28*(1 : 32) = 0,875 (%);

2) ROA2=28*(1 : 15) = 1,87 (%).

Отже, якщо ризик банку у вигляді відношення власних та залучених коштів знижується, то для підтримки стабільного рівня прибутковості капіталу не­обхідно підвищити показник RОА з 0,875% до 1,87%.


Приклад 1.4

Перед менеджментом банку поставлене завдання підвищити показник прибутковості капіталу RОЕ до (21+0,3NN)%. Банк має активи в розмірі (25 000+1000NN) тис.грн., а капітал становить (1800+100NN) тис. грн. Операційні витрати плануються в розмі­рі (547+50NN) тис.грн, податки - (112+10NN) тис.грн, непроцентні доходи (62+8NN) тис.грн. Знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковос­ті капіталу.


Розв'язання

RОА = 21*1800 /25 000 = 1,51 (%).

Звідси випливає, що для досягнення показника прибутковості капіталу 21% необхідно за даної структури балансу забезпечити прибутковість акти­вів на рівні 1,51%.

Визначимо планову величину чистого прибутку:

ЧП=0,0151 * 25000 = 377,5 (тис. грн).

Процентний дохід банку обчислимо із співвідношення (1.6):

ПД=377,5 + 547 + 112 - 62 = 974,5 (тис. грн).

Отже, за даного відношення капіталу та активів для досягнення рівня RОЕ в 21% необхідно одержати 974,5 тис. грн доходів у вигляді процентів від працюючих активів.


Питання до самоперевірки.

 1. Основні функції фінансового менеджменту в банку.

 2. Абсолютні показники прибутковості банку.

 3. Відносні показники прибутковості банку.

 4. Поняття процентної та непроцентної маржі.

 5. Прибуток до оподаткування.

 6. Чиста процентна та непроцентна маржа.

 7. Чистий спред.

 8. Прибутковість активів банку.

 9. Прибутковість капіталу банку.

 10. Чистий прибуток банку.


Тема 2. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КАПІТАЛОМ ТА ЛІКВІДНІСТЮ


^ 2.1 Теоретичні питання


В Україні величина капіталу комерційних банків регулюється централізовано Національним банком через установлення мінімаль­них вимог (нормативів) до розмірів та достатності капіталу [3;4;6;12;16].

Кількісна оцінка достатності капіталу банку відповідно до [4] визначається такими показниками:

 • мінімальний розмір статутного капіталу;

 • мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1);

 • норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 (платоспроможність банку);

 • норматив адекватності основного капіталу Н3 (достатність капіталу за активними операціями банків), співвідношення основного капіталу і загальних активів, зменшених на створені відповідні резерви.

Таким чином, регулятивний капітал комерційного банку РК знаходять за формулою:


^ РК=ОК+ДК-В, (2.1)


де ОК - основний капітал (капітал 1 рівня);

ДК - додатковий капітал (капітал 2 рівня);

В - відвертання.

Склад основного та додаткового капіталів, а також відвернень визначається НБУ. Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1) діючих банків на 1 січня 2007 року повинен становити не менш ніж:

 • для місцевих кооперативних банків – 1500000 євро;

 • для банків, які здійснюють діяльність на території однієї області (регіональних) – 5000000 євро;

 • для банків, які здійснюють діяльність на території всієї України (міжрегіональних) – 8000000 євро.

Норматив адекватності регулятивного капіталу знаходять за формулою


Н2=РК/Ар*100%, (2.2)

де Ар- сумарні активи, зважені щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику залежно від групи ризику, до якої належать активи.

Показник Н2 відображає здатність банку своєчасно і у повному обсязі розрахуватися за свої зобов’язання, що випливають із торгівельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення цього показника, тим менша частка ризику, що її беруть на себе власники банку. Нормативне значення Н2 для діючих банків не повинно бути нижчим ніж 8%.

Ступінь ризиковості активних операцій банку визначається НБУ і переглядається з часом за умови зміни економічної ситуації. З цією метою всі активи комерційного банку залежно від рівня ризику та можливості втрати частини їх вартості згруповані у п’ять груп:

 1. 0%

 2. 10%

 3. 20%

 4. 50%

 5. 100%


Для розрахунку значення активів, зваже­них за ризиком Ар, необхідно помножити величину кожної статті активів та позабалансових активних рахунків на відповідний коефі­цієнт ризику, визначений НБУ (якщо коефіцієнти виражені у відсотках, то потрібно поділити на 100), а потім знайти загальну суму ризикозважених активів.

Норматив адекватності основного капіталу банку (Н3) встановлюється з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.


Н3=ОК/ЗА*100%, (2.3)


де ЗА – загальні активи.

При розрахунку нормативу адекватності основного капіталу сума загальних активів відповідно зменшується на розрахункову суму резервів за всіма активними операціями банку, на суму неамортизованого дисконту за цінними паперами та зносу основних засобів. Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менш ніж 4 %.

Норматив миттєвої ліквідності Н4 розраховують як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до зобов’язань, а саме:


Н4=(Ккра)/Пр*100%, (2.4)

де Ккр - кошти на кореспондент­ському рахунку. Сюди включають залишки коштів на кореспондент­ському рахунку в НБУ та кореспондентських рахунках, відкритих в інших банках;

Ка - кошти в касі. До них входять банкноти та монети в касі банку, касах безбалансових установ банку, в обмінних пунктах, банкомата, у дорозі, а також 50% дорожніх чеків;

Пр- поточні рахунки складаються із залишків: на коррахунку НБУ в КБ; коррахунки інших банків; кошти бюджету та позабюджетних коштів; коштів клієнтів банку; кредиторської заборгованості та транзитних рахунків за операціями з клієнтами; транзитних рахунків за іншими розрахунками.

Нормативне значення нормативу Н4 має становити не менш як 20%.

Норматив поточної ліквідності Н5 встановлюється для визначення збалансованості строків і сум активів та зобов’язань банку та знаходиться за формулою:


Н5пв/(Рп+З)*100%, (2.5)

де Апв – активи первинної та вторинної ліквідності;

Рп – поточні рахунки для розрахунку нормативу поточної ліквідності;

З – зобов’язання банку.

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40%.

Норматив короткострокової ліквідності Н5 встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів і знаходиться за такою формулою:


Н6п/(Рпк)*100%, (2.6)


де Ап – ліквідні активи;

Рк – поточні рахунки для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності;

Зк – короткострокові зобов’язання банку.

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 20%.


^ 2.2 Практичне завдання


Приклад 2.1

Розмір капіталу комерційного банку становить (6300+50NN) тис.грн, у тому числі основний капітал – (3150+50NN) тис. грн. Деякі статті балансу банку наведені в табл.2.1.

1. Знайти нормативи Н123456 за вимогами НБУ.

2. Якщо банк розширить свою кредитну діяльність і збільшить обсяг кре­дитування на (30+0,1NN)% (крім кредитування центральних органів держуправління), то як це вплине на рівень достатності капіталу за інших рівних умов?


Таблиця 2.1 - Статті балансу банку

Поряд. номер

Статті балансу

Сума, тис. грн

Коефіцієнт ризику, %

Активи, зваже­ні за ризиком, тис. грн(NN=0)


1

Актив

Банкноти та монети в касі.


78,5+NN


0


-

2

Дорожні чеки в касі банку.

15,6+NN

0

-

3

Коррахунок в НБУ.

312,5+2NN

0

-

4

Короткострокові депозити в НБУ.

21145+100NN

0

-

5

Боргові цінні папери місцевих органів влади в портфелі банку на продаж.

31,5+NN

20

6,3

6

Коррахунки, які відкриті в інших банках.

3687+3NN

50

1843,5

7

Короткострокові кредити, які надані Центральному Уряду.

3957+3NN

10

395,7

8

Довгострокові кредити, які надані місцевим органом виконавчої влади.

46234+200NN

50

23117

9

Акцепти, що надані банком.

1345+5NN

100

1345

10

Земля.

5947+8NN

100

5947

11

Підтверджені акредитиви, що надані банком

4225+7NN

100

4225

12

Зобов'язання з кредитування, які надані банком.

2180+5NN

50

10901

2

3


4


Усього:

Пасив

Коррахунок НБУ в КБ.

Коррахунки інших банків.

Довгострокові депозити інших банків.

Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності.


89158,1+236NN


8443,5+3NN

7621,7+4NN


110144+10NN

50935+11NN


37969,5^ Розв 'язання


1. Для розрахунку активів, зважених за ризиком, кожну статтю активів та позабалансових елементів слід помножити на відповідний коефіцієнт ризику і поділити на 100. Маємо:


Н1=РК=6300 тис.грн


АР=37969,5 тис.грн

Н2=6300/37969,5*100=16,59(%)


ЗА=78,5+15,6+312,5+21145+3687+46234+31,5+5947=77451,1 тис.грн.

Н3=3150/77451,1*100 =4,07(%)


Ккр=12,5+3687=3699,5 тис.грн

Ка=75,5+0,5*15,6=83,3 тис.грн

Пр=8443,5+7621,7=16065,2 тис.грн

Н4=3782,8/16065,2*100 = 23,54 (%)


Алв=78,5+15,6+312,5+21145+3687+3957+46234+31,5=75461,1 тис.грн

Рп=8443,5+7621,7+110144+50935=177144,2 тис.грн

З=4225+1345+2180=5570 тис.грн

Н5=75461,1/182714,2*100 = 41,30(%)


Ал=78,5+15,6+312,5+21145+3687=25238,9 тис.грн

Рк=8443,5+7621,7=16065,2 тис.грн

Зк=4225+1345+2180=5570 тис.грн

Н6=25238,9/21635,2*100 = 116,65 (%)


У даному банку нормативи достатності капіталу додержують. Відповідний норматив для адекватності регулятивного капіталу становить 16,59%, що перевищує обов'язковий мінімум 8%, а норматив адекватності основного капіталу банку - 4,07% (обов'язкове значення становить 4%). Отже, даний банк має достатньо сильні капітальні позиції, про що свід­чить перевищення всіх нормативних вимог достатності капіталу.

Нормативи ліквідності Н456 виконуються. Це свідчить про те, що клієнти банку можуть бути впевнені у вільному доступі до коштів, які перебувають в управлінні банку та його установ.


2.Якщо банк планує розширити кредитну діяльність на 30% (крім кредитування центральних органів державного управління), то обсяг кредитів збільшиться на суму 13870,2 тис. грн (46234*0,3 = 13870,2). Сума ризикозважених активів станови­тиме 44904,6 тис. грн (37969,5+6935,1 = 44904,6). Далі обчислюємо:


Н1=РК=6300 тис.грн


АР=44904,6 тис.грн

Н2=6300/44904,6*100=14,03%


ЗА=77451,1+13870,2=91321,3 тис.грн


Н3=3150/91321,3*100 =3,45%;


Як показують розрахунки, за умови розширення кредитної діяльності в банку норматив Н2 не порушується і перевищують обов'язкове зна­чення 8%. Водночас норматив адекватності основного капіталу банку сукупного капіталу Н3 став нижчими за 4% . Тому перед менеджментом банку постає завдання збіль­шити капітал до розміру, який задовольнить обов'язкові вимоги регулюючих органів. У даному разі необхідно збільшити основний капітал до 3652,85 тис. грн (91321,3*0,04 = 3652,85), тобто на 502,85 тис. грн.

Менеджмент банку має проаналізувати всі можливі джерела поповнен­ня капіталу і вибрати найдешевші та найбезпечніші, використовуючи від­повідні методи управління капіталом банку.


Питання до самоперевірки.

 1. Статутний капітал банку.

 2. Регулятивний капітал банку.

 3. Основний капітал (капітал 1-го рівня).

 4. Додатковий капітал (капітал 2-го рівня).

 5. Ліквідність банку.

 6. Банківський ризик.

 7. Активи банку.

 8. Групування активів за ризиком.

 9. Норматив адекватності регулятивного капіталу.

 10. Норматив адекватності основного капіталу.  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий, О. М. Соляник
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства т. Г. Молодченко Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи