Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Скачати 377.15 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Сторінка2/3
Дата15.09.2012
Розмір377.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тема 3. ВИЗНАЧЕННЯ ДОХІДНОСТІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


^ 3.1 Теоретичні питання

3.1.1 Дохідність цінного паперу

У процесі формування портфеля цінних паперів банку необхідно насамперед проаналізувати співвідношення таких основ­них характеристик цінного паперу як дохідність та рівень ризику [7;9;10;17;18]. Дохідність цінних паперів залежить від двох чинників:

 • очікуваної норми дохідності;

 • норм та правил оподаткування доходів від операцій з цінними паперами.

Ризик цінних паперів не однорідний за своїм змістом, тому він має визначатися як сукупність основних ризиків, на які наражається інвестор у процесі придбання та зберігання цінних паперів, а саме:

 • рівень ліквідності цінних паперів;

 • ризик дострокового відгуку;

 • інфляційний ризик;

 • відсотковий, кредитний та діловий ризик;

 • ризик, пов'язаний з тривалістю обігу цінного паперу.

Рішення інвестиційного менеджменту банку щодо купівлі чи продажу певних фінансових інструментів необхідно приймати після ретельного дослідження та обчислення як рівня дохідності, так і рі­вня ризиковості конкретних цінних паперів.

Розглянемо докладніше зміст та механізми впливу кожного чинника.

Очікувана норма дохідності цінного паперу складається з двох частин:

 • відсоткових виплат, обіцяних емітентом;

 • імовірних капітальних приростів (збитків) внаслідок зміни ринкової ціни цінного паперу.

Очікувана норма дохідності обчислюється за формулою

, (4.1)

де - очікуваний потік відсоткових виплат за цінним папером в і-період;

п - кількість періодів, протягом яких цінний папір приносить дохід;

Н - номінальна вартість цінного паперу;

^ Р - поточна ринкова вартість цінного паперу;

d- дохідність цінного паперу до моменту погашення (невідома величина).

Формула (4.1) - це рівняння з одним невідомим d, яке розв'язується математичними методами або за таблицями приведе­ної вартості та фіксованих рентних платежів.

На практиці банки часто продають цінні папери до настання строку погашення, особливо у випадках використання активного підходу до управління портфелем цінних паперів. Деякі цінні папе­ри продаються достроково з метою підтримки ліквідності, а іноді виникає необхідність реструктуризації активів, наприклад, у разі появи можливості вигідного проведення операцій кредитування. За таких умов виникає потреба в обчисленні дохідності цінного паперу за період зберігання. Обчислення виконуються за формулою (4.1), але враховується ціна купівлі цінного паперу Р; ціна продажу Н; очікуваний потік відсоткових виплат до моменту продажу , п - кількість періодів зберігання цінного паперу; d - дохідність цінного паперу за період зберігання (невідома вели­чина).


^ 3.1.2 Дохідність портфеля цінних паперів.

Нехай маємо портфель цінних паперів у вигляді облігацій різної номінальної вартості, строків до погашення та умов виплати процентів. Причини формування портфеля із різних фінансових інструментів знаходиться в диверсифікації риску. Під риском будемо розуміти відхилення дохідності фінансового інструменту від середнього значення дохідності. Концепція управління портфелем фондових активів (цінних паперів) лежить в основі сучасної теорії фінансів [13;18;19;20;21].

Дохідність портфеля облігацій для власника портфеля вимірюється ставкою складних відсотків d, при якій сучасна цінність всіх виплат, триманих по облігаціям портфеля, дорівнює сумі витрат на придбання облігацій, що складають портфель. Дохідність портфеля знаходиться із рівняння:

, (4.2)


де i- строки отримання виплат за облігаціями;

Si – вартість виплат в момент i ;

nj – кількість облігацій j – го виду в портфелі;

Pj – ціна, за якою були придбана облігація j-виду.


^ 3.2 Практичне завдання


Приклад 3.1

Розрахувати очікувану норму дохідності дворічної облігації номіналь­ною вартістю (1500+10NN) грн зі щорічною виплатою доходу (17+0,1NN)%, яка була при­дбана банком за ціною (1200+10NN) грн.

Розрахувати очікувану норму дохідності трирічної облігації номіналь­ною вартістю (1800+10NN) грн зі щорічною виплатою доходу (15+0,1NN)%, яка була при­дбана банком за ціною (1400+10NN) грн.


Розв'язання

Норму дохідності d знаходимо з рішення рівнянняОбчислення можна виконувати декількома методами.

1. За допомогою таблиць приведеної вартості та фік­сованих рентних платежів.

Нехай дохідність цінного паперу до моменту погашення дорівнює 26%, тодіЗнайдена сума 1419,16 грн вища за поточну ціну облігації, тому реальна норма дохідності має бути вищою за 26%.

Виконаємо обчислення за умови, що d= 28%:Сума 1362,79 грн. нижча за поточну ціну облігації 1400 грн., тому значення невідомої величини d міститься в межах від 26% до 28% і становить:Отже, трирічна облігація з купоном 15%, придбана з дисконтом 400 грн., має очікуваний рівень дохідності до моменту погашення 26,67%.


2. За допомогою пакету MS OFFICE, використовуючи електронну таблицю EXCEL, вкладку СЕРВІС,ПІДБІР ПАРАМЕТРА.

Розрахунок дає наступне значення очікуваної норми дохідності d=26,67%


Питання до самоперевірки.

 1. Формування портфеля цінних паперів.

 2. Активний підхід до управління портфелем цінних паперів.

 3. Дохідність цінних паперів.

 4. Очікувана норма дохідності.

 5. Ліквідність цінних паперів.

 6. Обіг цінних паперів.

 7. Ризики цінних паперів.

 8. Поточно-ринкова вартість цінного паперу.

 9. Поточна ринкова вартість портфеля цінних паперів.

 10. Рентні платежі.


Тема 4. КРЕДИТНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ


^ 4.1 Теоретичні питання

Суб'єктом кредитування з позиції класичної банківської спра­ви є юридичні або фізичні особи, дієздатні та правоздатні й такі, що мають матеріальні або інші гарантії, щоб здійснювати еко­номічні, в тому числі кредитні угоди.

Позичальником при цьому може бути будь-який суб'єкт влас­ності, який вселяє банкові довіру, володіє певними матеріальними та правовими гарантіями, згоден сплачувати відсоток за кредит і по­вертати його кредитній установі у встановлені кредитором строки [8;9;15;21].

Суб'єкт одержання позики може бути різного рівня, починаю­чи від окремої приватної особи, підприємства, фірми аж до дер­жави. На сьогодні прийнята така класифікація позичальників:

1. Державні підприємства й організації.

2. Підприємства приватної форми власності.

3. Інші банки.

4. Підприємці, фізичні особи без утворення юридичної особи.

5. Підприємці, фізичні особи з утворенням юридичної особи.

6. Фізичні особи.

7. Інші господарства, в тому числі органи влади, спільні підприєм­ства, міжнародні об'єднання та організації.

Поділ кредитів за суб'єктами їх одержання породжує ще одне поняття класифікації в системі кредитування - вид кредитів. Вид кредитів відображає сукупність властивостей, характерних для тієї чи іншої конкретної кредитної угоди в економічному та організаційному відношенні. Економічні властивості кредитної угоди - це властивості самого кредиту, вони однакові (повернен­ня, платність, забезпечення, цільовий характер, строковість). Банківські позики можуть бути розділені на сім основних кате­горій.

1. Іпотечні позики, тобто позики, забезпечені нерухомістю -землею, будинками та іншим майном, а також короткострокові кредити на будівництво і землевпорядкування та більш довгострокові кредити на купівлю сільськогосподарських угідь, будин­ків, квартир, комерційних споруд і майна за кордоном.

2. Позики фінансовим установам, тобто позики банкам, стра­ховим і фінансовим компаніям, а також іншим фінансовим установам.

3. Сільськогосподарські позики, надані власникам фермерських господарств з метою сприяння і розвитку їх діяльності.

4. Позики торговельним та промисловим компаніям нада­ються підприємницьким фірмам для покриття видатків на ку­півлю товарно-матеріальних запасів, сплату податків і виплату зарплати.

5. Позики приватним особам на споживчі цілі, на придбання товарів у розстрочку.

6. Інші позики - містять всі інші види позик, що не описані вище, у тому числі під забезпечення цінними паперами.

7. Лізингове фінансування - передбачає, що банк купує устат­кування або машини і передає їх в оренду своїм клієнтам.

У кожному окремому випадку види кредитів можуть мати своє положення, що регламентує порядок їх видачі та погашення. Наприклад, особливий технологічний порядок характерний для міжбанківських позик.

Види кредитів різняться не тільки за позичальниками, а й за іншими параметрами. До них належать: зв'язок кредиту з ру­хом капіталу, сфера застосування кредиту, термін кредиту, плат­ність кредиту, забезпеченість кредиту.

Існує також поняття умов кредитування. Під умовами кредиту­вання маються на увазі певні вимоги, які ставляться до базових еле­ментів кредитування - суб'єктів, об'єктів та забезпечення кредиту.

Умови кредитування:

• дотримання вимог, які ставляться до базових елементів кредитування;

• збіг інтересів обох сторін кредитної угоди;

• наявність можливостей як у банку-кредитора, так і в позичальника виконувати свої зобов'язання;

• дотримання принципів кредитування;

• можливість реалізації застави і наявність гарантій;

• забезпечення комерційних інтересів банку;

• планування взаємовідносин сторін кредитної угоди.

Сучасна кредитна система - це сукупність різноманітних кре­дитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позикових капіта­лів і здійснюють акумуляцію та мобілізацію грошового капіталу.

Позики комерційних банків класифікують за різними крите­ріями.

За наявністю і характером забезпечення: забезпечені (ломбардні) позики і незабезпечені (бланкові) кредити.

Основна маса банківських кредитів видається під забезпечення, що є одним із принципів банківського кредитування. Формами забезпечення зобов'язань щодо повернення кредиту можуть бути:

• застава майна позичальника;

• гарантія або доручення;

• перевідступлення на користь банку контрактів, вимог і ра­хунків позичальника до третьої особи;

• договір страхування відповідальності позичальника за непогашення заборгованості стосовно позики;

• товаророзпоряджувальні документи (гарант — складське сві­доцтво, що підтверджує перебування товару на складі, залізнична накладна, коносамент — свідоцтво про приймання вантажу до мор­ського перевезення тощо);

• цінні папери;

• поліси страхування життя;

• інші грошові вимоги позичальника до третьої особи.

Незабезпечені позики, які в банківській практиці називають­ся бланковими, надаються тільки під зобов'язання позичальника погасити позику. Ці кредити пов'язані з великим ризиком для банку і видаються під вищий відсоток.

За термінами використання позики.

Термінові - позики, надані банком на зафіксований в угоді з позичальником термін:

• короткострокові — до 1 року;

• середньострокові — від 1 до 3 років;

• довгострокові — понад 3 роки.

Кредити, які надаються банком, поділяються:

• за термінами користування:

- короткострокові (до 1 року);

- довгострокові (понад 1 рік);

• за забезпеченням:

-забезпечені заставою (майном, майновими правами, цін­ними паперами);

- гарантовані (банками, фінансами або майном третьої осо­би);

- з іншим забезпеченням (доручення, поліс страхової орга­нізації);

- незабезпечені (бланкові);

• за ступенем ризику:

- стандартні;

- з підвищеним ризиком;

• за методами надання:

- разовому порядку;

- відповідно до відкритої кредитної лінії;

-гарантійні (із попередньо обумовленою датою надання, за потребою, зі стягуванням комісії за зобов'язання);

• за термінами погашення:

- одноразово;

- на виплат;

- на вимогу кредитора або заявку позичальника;

- з регресією платежів;

- після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).


^ 4.2 Практичне завдання

Оцінка можливого збільшення кредитних операцій комерційним банком.

Ви є фінансовим менеджером комерційного банку "West". Згідно з розрахунками, банку вимагається підвищити обсяг банківського кредитування на (7 +0,07NN)%.

Діяльність банку, пов'язана з розміщенням фінансових ресурсів, характеризується показниками, наведеними в табл. 4.1. Банк здійснює такі види операцій, пов'язані з вкладенням фінансових ресурсів, як кредитування юридичних і фізичних осіб, а також операції з цінними паперами.

Прибуток від іншої діяльності комерційного банку "West" становить 250 тис. грн.

При визначенні величини засобів, що вкладаються в активні операції, необхідно враховувати рівень обов'язкового резервування - (17+0,1NN) % і відрахування до фонду страхування внесків фізичних осіб - 2 % від суми відповідних пасивів.

Діяльність КБ з залучення ресурсів характеризується показниками, наведеними в табл. 4.2 При цьому на їх здійснення прямує:

-(80+0,05NN) % власного капіталу банку;

-(73+0,05NN) % засобів до запитання клієнтів банку (з урахуванням зменшення цієї суми на величину обов'язкових резервів);

- термінові засоби клієнтів (з урахуванням зменшення цієї суми на величину обов'язкових резервів);

- міжбанківські кредити банку.

Ваше завдання - визначити найприйнятніший для КБ "West" варіант збільшення обсягу кредитування за рахунок:

 • додаткового залучення ресурсів у вигляді термінових депозитів фізичних осіб по ставці (36+0,05NN) % (при цьому до фонду дивідендів прямує (23+0,03NN) % прибутки банку після оподаткування);

 • зміни порядку розподілу прибутку (зменшення її частки, що направляється до фонду дивідендів, і збільшення за рахунок цього обсягів кредитування). При цьому співвідношення власних і залучених засобів не може бути менше 5 %.

Необхідно знайти поточні і з урахуванням підвищення обсягів банківського кредитування наступні показники банківської діяльності:

1 обсяг банківських ресурсів;

2 доходи і витрати банку;

3 чистий прибуток банку;

4 прибутковість акцій банку ПА.


ПА=П/У*К, (4.1)


де П- чистий прибуток банку;

У- статутний фонд;

К- коефіцієнт виплати дивідендів.

Порівняти одержані результати, вибрати найприйнятніший варіант збільшення банківського кредитування і зробити відповідні висновки.


Таблиця 4.1 - Показники діяльності КБ "West" з розміщення фінансових ресурсів

Поряд номер

Напрями розміщення банківських ресурсів

Частка в загальному обсяги активних вкладень, %

Прибутковість, % річних

1

Кредитування юридичних осіб

50+0,1NN

68+0,05NN

2

Кредитування фізичних осіб

25-0,1NN

75+0,04NN

3

Вкладення в цінні папери

25

72+0,03NN


Таблиця 4.2. Показники діяльності КБ "Wesт" з залучення ресурсів

Вид банківських ресурсів

Сума, тис. грн

Вартість, % річних

Власний капітал, всьогозокрема:статутний фонд

4100+5NN
загальні резерви

86+NN
прибуток минулих років

148+NN
Залучені ресурси, всьогозокрема:засоби до запитання суб'єктів господарської діяльності

1005+4NN

1+0,03NN

термінові засоби суб'єктів господарської діяльності

670+NN

35+0,05NN

міжбанківські кредити

400+NN

37+0,05NN


Розв’язання

Розрахунок поточної прибутковості банківських акцій:


1. Визначаємо обсяг банківських ресурсів:

Р = 0,8* (4100 + 86 + 148) + 1005 * 0,73* (1 - 0,17) + 670 (1 - 0,17) +

+ 400 = 5032,23 тис.грн

2. Визначаємо обсяг ресурсів, що направляються на:

- кредитування юридичних осіб:

О1= 5032,23 * 0,50 = 2516,12 тис.грн;

- кредитування фізичних осіб:

О2= 5032,23*0,25 = 1258,06 тис.грн

3. Визначаємо обсяг ресурсів, що направляються на операції з цінними паперами:

О3= 5032,23*0,25 = 1258,06 тис.грн

4. Визначаємо доходи банку, одержані від:

- кредитування юридичних осіб:

Д1= 2516,12 * 0,68 = 1710,96 тис.грн;

- кредитування фізичних осіб:

Д2= 1258,06*0,75 = 943,55 тис.грн;

- операцій з цінними паперами:

Д3= 1258,06 * 0,72 = 905,80 тис.грн

Разом доходів: Д= 3560,31 тис.грн

5. Визначаємо витрати банку за:

- засобами до запитання суб'єктів господарської діяльності:

В1= 1005 * 0,01 = 10,05 тис. грн;

-депозитами від юридичних осіб:

В2= 670 * 0,35 = 234,5 тис. грн;

- міжбанківськими кредитами:

В3=400*0,37= 148 тис. грн

Разом витрат В = 392,55 тис. грн

6. Визначаємо чистий прибуток банку (умовно приймаємо, що податок на прибуток становить 30 % балансового прибутку):

Чистий прибуток = Балансовий прибуток * (1 - Податки) = (Доходи - Витрати + Прибуток від іншої діяльності) * (1 - Податки) = (3560,31 - 392,55 + 250) *(1 - 0,3) = 2392,43 тис.грн.

7. Визначаємо поточну прибутковість акцій:

ПА=2392,43/4100*0,23=0,134 (13,4%)


A. ^ Розглянемо варіант збільшення банківського кредитування за рахунок додаткового залучення ресурсів у вигляді депозитів фізичних осіб.

1. Визначаємо необхідний обсяг кредитів:

ОК=(2516,12 + 1258,06)*1,07 = 4038,37 тис.грн

Таким чином, обсяг кредитів необхідно збільшити на:

М=4038,37-2516,12-1258,06 = 264,19 тис. грн

З них на кредитування фізичних осіб прямує :

М1=264,19*1258,06/(2516,12+1258,06)= 88,063 тис. грн

З них на кредитування юридичних осіб прямує:

М2=264,19*2516,12/(2516,12+1258,06)= 176,127 тис. грн

2. Отже, новий обсяг кредитів для

- юридичних осіб дорівнює:

О1 = 2516,12 + 176,127 = 2692,247 тис.грн

- фізичних осіб рівний:

О2 = 1258,06 + 88,063 = 1346,12 тис.грн

3. Визначаємо необхідну величину депозитів фізичних осіб для збільшення об'ємів банківського кредитування на 7 %:

ДФ=264,19 / (1 - 0,17 - 0,02) = 326,160 тис. грн

4. Визначаємо доходи банку від:

- кредитування юридичних осіб:

Д1= 2692,247 * 0,68 = 1830,73 тис.грн;

- кредитування фізичних осіб:

Д2= 1346,12*0,75 = 1009,6 тис.грн;

- операцій з цінними паперами:

Д3= 1258,06 * 0,72 = 905,8 тис. грн

Разом доходів: Д= 3746,13 тис.грн

5. Визначаємо витрати банку за:

- засобами до запитання суб'єктів господарської діяльності:

Р1= 1005 * 0,01 = 10,05 тис. грн;

- депозитам від юридичних осіб:

Р2= 670 * 0,35 = 234,5 тис. грн;

- міжбанківськими кредитами:

Р3=400*0,37= 148 тис. грн

-депозитами від фізичних осіб:

Р4= 326,160* 0,36 = 117,418 тис. грн;

Разом витрат Р = 509,968 тис. грн.

6.Визначаємо чистий прибуток банку:

П= (3746,13 - 509,968 + 250) *(1 - 0,3) = 2440,313 тис.грн

7.Визначається прибутковість акцій банку:

ПА=2440,313/4100*023=0,137 (13,7%)

8. Перевіряється виконання банком умови:


K=Власні засоби/Залучені засоби ≥5%


K=(4100 + 86 + 148) / (1005 + 670 + 400 + 326,160)* 100 % = 80,6%.

Співвідношення виконується.

1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий, О. М. Соляник
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства т. Г. Молодченко Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи