Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Скачати 377.15 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Сторінка3/3
Дата15.09.2012
Розмір377.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

B. ^ Розглянемо варіант збільшення банківського кредитування за рахунок зміни дивідендної політики і напряму нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів.

1. Для оцінки даного варіанта застосовується поточна прибутковість акцій ПА=13,4 %.

2. Визначаємо величину фонду дивідендів після зміни порядку розподілу прибутку і напряму її частини у розмірі 264,19 тис. грн на збільшення обсягів банківського кредитування:

Ф = 2392,43*0,23-264,19 = 286,002 тис. грн

3. Прибутковість акцій у разі збільшення обсягів банківського кредитування за рахунок зміни порядку розподілу прибутку:

ПА =286,002/4100*100%=7%

Висновок. Збільшення обсягів банківського кредитування за рахунок залучення додаткових ресурсів у вигляді термінових депозитів фізичних осіб є прийнятнішим для банку, тому що:

а) виконується встановлене співвідношення між власними і привернутими засобами (180,6%). Високий відсоток співвідношення свідчить про наявність у комерційного банку "West" потенціалу для нарощування величини привернутих засобів з метою подальшого кредитування;

б) забезпечується зростання прибутковості акцій з 13,4 до 13,7 %.

Збільшення обсягів банківського кредитування за рахунок зміни порядку розподілу прибутку банку є небажаним, оскільки в даному випадку відбувається зниження прибутковості банківських акцій до 7% (на 6,4 %).

Питання для самоперевірки

 1. Принципи кредитної політики банку.

 2. Класифікація позичальників.

 3. Категорії банківської позики.

 4. Умови кредитування фізичних осіб.

 5. Умови кредитування юридичних осіб.

 6. Економічні властивості кредитної угоди.

 7. Форми забезпечення кредитів.

 8. Класифікація банківських кредитів.

 9. Бланкові кредити.

 10. Регулювання кредитної діяльності з боку держави.


5. Завдання для самостійної роботи


Задача 5.1. Прибуток портфеля цінних паперів


Маємо портфель облігацій трьох видів: А,В,С. Знайти прибуток кожної облігації та портфеля в цілому, якщо дані про облігації, які входять до портфеля та умови придбання їх наведені в такій таблиці:


Вид облігації

Кількість (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Строк погашення (роках)

Купонний дохід (%)

Кількість виплат на рік

Вартість придбання облігації (грн)

А

20+NN

200+NN

5

10+0,2*NN

2

180+NN

В

30+NN

100+NN

6

6+0,3*NN

1

90+NN

С

10+NN

100+NN

3

8+0,4*NN

1

100+NN^ Задача 5.2 Розрахунок економічних нормативів комерційного банку


На основі даних статей балансу розрахувати економічні нормативи КБ H1, H2, H3, H4, H5, H6 та за кожним показником зробити відповідні висновки [3;4;6].

Первинні дані. Деякі статті балансу банку мають такі середні значення (тис.грн):

 1. Кореспондентський рахунок в НБУ – 13200+2NN.

 2. Кореспондентські рахунки інших банків – 21000+4NN.

 3. Кореспондентський рахунок НБУ в КБ -20000+5NN.

 4. Кореспондентські рахунки, які відкрити в інших банках – 11200+5NN.

 5. Фонди банку-6800+3NN.

 6. Загальні резерви 11800+4NN.

 7. Сплачений зареєстрований статутний капітал банку-6000+10NN.

 8. Банкноти та монети в касі банку-3800+6NN.

 9. Банкноти та монети в обмінних пунктах – 260+3N.

 10. Боргові цінні папери, випущені банком у портфелі банку на інвестиції – 150+2NN.

 11. Боргові цінні папери Центрального Уряду в портфелі банку на продаж – 3600+4NN.

 12. Боргові цінні папери, випущені банком у портфелі банку на продаж – 320+NN.

 13. Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж – 15200+2NN.

 14. Прості векселя, емітовані банком – 11200+5NN.

 15. Рахунки за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності – 1300+5NN.

 16. Вкладення в асоційовані банки – 130+2NN.

 17. Вкладення в дочірні банки – 70+NN.

 18. Депозити овернайт, які розміщені в інших банках – 2800+2NN.

 19. Прострочена заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках – 22800+5NN.

 20. Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності – 35000+7NN.

 21. Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках – 26200+7NN.

 22. Рахунки за овердрафтом суб’єктів господарської діяльності – 980+5NN.

 23. Рахунки за факторинговими операціями суб’єктів господарської діяльності – 560+5NN.

 24. Зобов’язання з кредитування, які надані банкам – 3600+4КNN.

 25. Короткострокові кредити за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності – 2600+6NN.

 26. Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності – 4400+7NN.

 27. Короткострокові кредити, які надані Центральному Уряду – 2600+5NN.

 28. Короткострокові кредити, які надані місцевим органам виконавчої влади – 1080+6NN.

 29. Програмне забезпечення – 100+2NN.

 30. Результати індексації операційних основних засобів – 2000+3NN.

 31. Нерозподілені прибутки минулих років -1800+3NN.


Примітка: NN- дві останні цифри номера залікової книжки студента.


Список літератури


 1. Закон України «Про Національний банк України» від 20.08.99 р. №679-ХІV.

 2. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 №2121-III.

 3. Інструкція НБУ «Про порядок регулювання та аналіз діяльності банків в Україні»: Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001.

 4. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджена Постановою Правління НБУ №489 від 28.11.2001.

 5. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. №375.

 6. План рахунку бухгалтерського обліку комерційних банків України, Постанова Правління НБУ №191 від 17.06.1997р.

 7. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 576 с.

 8. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

 9. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. /О.Кириченко, І.Пленко, А.Ятченко. - К.:Основи,1999.-671с.

 10. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.-320с.

 11. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб.-К.: Знання,2006.-463с.

 12. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 296 с.

 13. Маслюченков Ю.С. Финансовый менеджмент в КБ: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996. – 160 с.

 14. Платежные системы: Учеб. пособ. / Под ред. В.А. Ющенко, А.С. Савченко. - К.: Лыбидь, 1998. - 416 с.

 15. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: Инфра-М, 1996. -624 с.

 16. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

 17. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: Дело Лтд, 1995. – 768 с.

 18. Сало В.І., Криклій О.А. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – 314 с.

 19. Синки Дж. Управление финансами в комерческих банках.Пер.с англ./Под ред. Р.Я.Левиты .– М., 1994.-820с.

 20. Фінансовий менеджмент банку / Під ред. О.С. Любунь. – К.: Слово, 2004. – 270 с.

 21. Фролов С.М. Банківська справа і основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навч. посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 368 с.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для практичних занять з навчальної дисципліни

"Банківський менеджмент"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси",

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Редактор П.М. Єфіменко


Комп'ютерне верстання В.М.Олійника


Підп. до друку 10.10.2008 , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. 1,86. Обл.-вид.арк. 1,62.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора -

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


методичні вказівки

для практичних занять з навчальної дисципліни

"Банківський менеджмент"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси",

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладачі В.М. Олійник,

С.М. Фролов,

М.А.Деркач,

О.В. Ємець


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Директор ІЗДВФН В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Ключові слова:


прибутковість, спред, Капітал банку, залучені кошти, кредитний портфель, банківський кредит, дохідність, ліквідність, депозит, резерв, активи, пасиви

1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий, О. М. Соляник
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства т. Г. Молодченко Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи