Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Скачати 337.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Дата15.09.2012
Розмір337.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни


"Банківський менеджмент"


для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В.М. Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач,О.В.Ємець - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 28 с.


Кафедра фінансів

^ Вступ


Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни – набуття базових знань з теорії та практики управління банківськими ресурсами (грошовими потоками, активами та пасивами, ризиками, інвестиційною діяльністю, прибутковістю банку), а також усвідомлення необхідності управління банківською діяльністю на системній основі. .

^ Завдання дисципліни - вивчити загальнотеоретичні основи фінансового менеджменту в банку; навчити студентів організації, планування, управління комерційним банком; визначити роль різного типу планування в банку; сформувати у студентів вміння системного підходу до фінансових банківських проблем.

^ Предмет дисципліни – управління банківськими ресурсами.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

1)орієнтуватися в основних аспектах банківського менеджменту;

2) уміти визначати та оптимізувати показники, що характеризують фінансовий стан комерційних банків;

3) вміти коригувати цілі, завдання та програми банку залежно від кон’юктури ринку;

4) знати основні підходи до формування оптимальної структури ресурсів комерційного банку;

5) уміти здійснювати багатоваріантні розрахунки з використанням сучасної інформаційної бази.

Дисципліна "Банківський менеджмент" вивчається на базі дисциплін "Банківські операції", "Гроші та кредит", "Бухгалтерський облік", "Менеджмент", "Фінансовий менеджмент".

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

 1. Система банківського менеджменту.

 2. Стратегічний менеджмент банку.

 3. Тактичний менеджмент банку.

 4. Фінансовий менеджмент банку.

 5. Управління персоналом банку.

 6. Управління пасивами банку.

 7. Менеджмент активних операцій банку.

 8. Управління інвестиційною діяльністю банку.

 9. Менеджмент валютних операцій банку.

 10. Управління банківськими ризиками.1 загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050104 "Фінанси" курс навчальної дисципліни "^ Банківський менеджмент" для заочної форми навчання має загальний обсяг 81 годину. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 12 годин передбачають проведення 8 лекційних та 4 практичних занять. При цьому відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" № 161 від 02.06.93р. допускається вільне відвідування студентами лекційних занять. Відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів. Загальний обсяг самостійної роботи студентів згідно з робочою програмою становить 69 годин.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом (у т.ч. відвідав усі практичні заняття), враховуючи позитивні результати поточного контролю.


^ 2 рекомендована література


Для успішного вивчення дисципліни "Банківський менеджмент" рекомендується використовувати таку літературу.

Список основної літератури

 1. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. /О.Кириченко, І.Пленко, А.Ятченко. - К.:Основи,1999.-671с.

 2. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.-320с.

 3. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: Дело Лтд, 1995. – 768 с.

 4. Сало В.І., Криклій О.А. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – 314 с.

 5. Фролов С.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 368с.


Додаткова література

 1. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 576 с.

 2. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

 3. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.

 4. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб.-К.: Знання,2006.-463с.

 5. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича. - 1994. - 496 с.

 6. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 296 с.

 7. Платежные системы: Учеб. пособ. / Под ред. В.А. Ющенко, А.С. Савченко. - К.: Лыбидь, 1998. - 416 с.

 8. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: Инфра-М, 1996. -624 с.

 9. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

 10. Синки Дж. Управление финансами в комерческих банках/Пер.с англ./Под ред. Р.Я.Левиты .– М., 1994.-820с.


Список нормативної і довідкової літератури

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 №2121-III.

 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.08.99 р. №679-ХІV.

 3. Інструкція НБУ «Про порядок регулювання та аналіз діяльності банків в Україні»: Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001.

 4. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. №375.

 5. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджена Постановою Правління НБУ №489 від 28.11.2001.

Крім переліченої літератури, студент під час самостійної роботи має використовувати періодичні матеріали, нормативні та статистичні дані банківських установ, ресурси мережі "Інтернет", інші джерела інформації.

^ 3. робоча програма і методичні вказівки


Матеріал дисципліни поділено на десять тем, кожна з яких має декілька питань. Нижче наведено зміст кожної теми та посилання на літературу, яку доцільно використовувати при її вивченні. Посилання на літературу наведено в квадратних дужках "[ ]" згідно з її нумерацією в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ Тема 1 Система банківського менеджменту

Питання 1.1 Особливості банківського менеджменту [1; 2; 3; 7; 13]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні цього питання розглядаються: орієнтація на попит та потреби ринку; потреби клієнтів;визначення цілей діяльності банку; підвищення ефективності банківської діяльності; зменшення витрат банку; коригування цілей та завдань банку; використання сучасної інформаційної бази; раціональний підбір персоналу банку і його ефективне використання.

^ Питання 1.2 Підприємницьке середовище банку [1; 2; 3; 4; 11]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: суб’єкти та об’єкти банківського середовища; мікросередовище банку; розумна ініціатива та творчий підхід усіх працівників; структурні підрозділи банку; посередники банку; відносини з клієнтами; макросередовище банку; взаємозв’язок між мікросередовищем та макросередовищем банку.

^ Питання 1.3 Основні підходи у банківському менеджменті [2; 3; 6; 7; 15]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: предметний підхід; ідея банківських операцій; технологія банківських послуг; банківський бізнес-план; регулярний (функціональний) менеджмент; планування реалізації цілей; врахування змін навколобанківського середовища; відповідність предметного і функціонального підходів.


Питання для самоконтролю.

 1. Розкрийте сутність банківського менеджменту.

 2. Охарактеризуйте функції банківського менеджменту.

 3. Назвіть особливості банківського менеджменту.

 4. Суб’єкти та об’єкти банківського середовища.

 5. Охарактеризуйте мікросередовище банку.

 6. Компоненти макросередовища банку.

 7. Технологія банківських операцій.

 8. Охарактеризуйте принцип: клієнт завжди правий.

 9. Сутність предметного підходу.

 10. Регулярний банківський менеджмент.


Тема 2 Стратегічний менеджмент банку

Питання 2.1 Сутність стратегічного менеджменту [1;2; 3; 8; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються: стратегічне планування; основні функції банківського управління; розроблення планування та прогнозування діяльності банку; стратегічний контроль; стратегічне планування; рівні стратегічного планування; вимоги до стратегічного плану.

^ Питання 2.2 Компоненти стратегії банку [1;2; 3; 5; 9; 10] Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: діагноз початкового становища банку; зовнішній аналіз; внутрішній аналіз; аналіз конкурентного середовища; аналіз чинників, що впливають на стратегію банку; формулювання самої стратегії банку; оцінка стратегічних альтернатив; нормативне середовище; технологія та автоматизація; соціальні і політичні питання; нова продукція і ринки.

^ Питання2.3 Етапи стратегічного планування [1; 2; 4;7; 13; 14]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: коригування та перегляд планів; глобальна система стратегічного контролю; концепція розвитку банку; визначення цілей банку; аналіз поточного стану ринку; стратегія розвитку банку; реалізація ринкової стратегії; встановлення пріоритетів розвитку банку.


Питання для самоконтролю.

 1. Дайте визначення стратегічного менеджменту.

 2. Особливості стратегічного менеджменту в банку.

 3. Поняття стратегічного планування.

 4. Основні напрямки стратегії.

 5. Вимоги до стратегічного плану банку.

 6. Основні компоненти стратегічного плану банку.

 7. Процес стратегічного планування.

 8. Етапи аналізу конкуренції.

 9. Чинники, що впливають на коригування планів.

 10. Основні пріоритети розвитку банку.


Тема 3. Тактичний менеджмент банку

Питання 3.1 Концепція тактичного управління банком [1; 2; 3; 7; 8; 10; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються:сутність тактичного менеджменту, його основна мета; максимальна ефективність управління ресурсами банку; основні завдання тактичного менеджменту; підвищення ефективності та надійності окремих операцій банку; аналіз динаміки руху ресурсів; прогнозування коротко-і довготермінових змін ринкової ситуації; дотримання збалансованості ресурсів; управління ліквідністю; розроблення концепцій управління.

^ Питання 3.2 Операції тактичного менеджменту [1; 2; 3; 6; 7; 15]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: операції з депозитами і вкладами; операції з кредитування; операції з іноземною валютою; комісійно-посередницькі операції; достатність обсягу грошових ресурсів; оптимізація відсоткових ставок; стратегія управління фондами; підходи до управління ресурсами; основні джерела формування банківських ресурсів.

^ Питання 3.3 Організація грошового обігу в банківських установах [1; 3; 4;5; 10; 12;15]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядається: операції банків з готівковими коштами; касове обслуговування; контроль за здійсненням готівкових операцій; безготівкові розрахункові операції банків; операційний день банку; міжбанківські розрахунки; система електронних платежів; електронний розрахунковий документ.


Питання для самоконтролю.

 1. Дайте визначення тактичного менеджменту.

 2. Особливості тактичного менеджменту в банку.

 3. Основні завдання тактичного менеджменту.

 4. Етапи тактичного менеджменту.

 5. Менеджмент пасивних банківських операцій.

 6. Основні підходи до прийняття рішень у системі тактичного менеджменту.

 7. Сутність методу об’єднання джерел ресурсів.

 8. Сутність методу поділу джерел ресурсів.

 9. Основні методи позабалансового фінансування.

 10. Напрями розміщення ресурсів банку.


Тема 4. Фінансовий менеджмент банку

Питання 4.1 Функції фінансового менеджменту в банку [1; 4; 8; 11;15]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи для денної форми навчання.

При вивченні даного питання розглядаються: особливості фінансового менеджменту в банку; принципи управління фінансами банку; об’єкти управління в банку; суб’єкти управління фінансового менеджменту; інструменти управління; забезпечення процесу управління фінансами; система взаємодій функцій планування, аналізу, регулювання і контролю в процесі прийняття рішень; .

^ Питання 4.2 Фінансове планування в банку [1; 4; 5; 8; 9; 11]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: цілі на майбутнє та розробляються шляхи їх удосконалення; не тільки внутрішні особливості банківської установи, а й зовнішні чинники; розроблення та узгодження фінансової моделі банку; стратегічне планування; тактичне планування; оперативне планування; розроблення фінансового плану банку.

^ Питання 4.3 Системи та методи фінансового аналізу [1; 4; 8; 11; 14;15]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: особливості фінансового аналізу банку; види фінансового аналізу; системи фінансового аналізу; дослідження фінансового стану та основні результати фінансової діяльності банку; визначаються показники і нормативи діяльності банку; тематичний фінансовий аналіз; повний фінансовий аналіз.

^ Питання 4.4 Фінансове і бюджетне планування [1; 2; 4; 8; 18]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: визначення конкретних фінансових показників; розроблення фінансових планів; створення основ для оцінки і контролю виконання; розроблення бюджету банку та бюджету структурних підрозділів; розрахунок прогнозних показників; планування витрат та доходів; податкові платежі та обов’язкові відрахування.


Питання для самоконтролю.

 1. Розкрийте сутність фінансового менеджменту в банку.

 2. Охарактеризуйте функції фінансового менеджменту в банку.

 3. Назвіть галузеві особливості фінансового менеджменту.

 4. Суб’єкти управління фінансами банку.

 5. Об’єкти управління фінансами банку.

 6. База фінансового планування в банку.

 7. Сутність та значення фінансового аналізу в банку.

 8. Сутність та функції фінансового контролю.

 9. Інформаційне забезпечення управління фінансами банку.

 10. Показники оцінки фінансової діяльності банку.


Тема 5. Управління персоналом банку

Питання 5.1 Класифікація персоналу банку [1; 2; 3; 6; 11]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні цього питання розглядаються: розподіл банківських працівників за групами; розгляд видів поділу праці:функціональний, ієрархічний, технологічний, фаховий, кваліфікаційний, посадовий; керівний персонал банку; спеціалісти банку; службовці (технічні працівники).

^ Питання 5.2.Планування і добір персоналу [1; 2; 3; 7; 13]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: маркетинг персоналу; дослідження ринку з метою встановлення потреб в кількості і якості персоналу; вивчення розвитку нових банківських технологій; пошук і залучення персоналу; розроблення вимог до персоналу; методи визначення потреби в персоналові; планування персоналу; залучення професійних експертів для добору персоналу.

^ Питання 5.3. Мотивація персоналу [1; 2; 3; 6; 10; 16]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: матеріальне і моральне стимулювання робітників; удосконалення структури підрозділів; урахування індивідуальних особливостей спеціалістів; залучення до прийняття рішень; гуртки якості; автономні робочі групи; організація робочого місця; інформування працівників; оцінка персоналу.


Питання для самоконтролю.

 1. Основні групи персоналу в банку.

 2. Підходи до структурування персоналу.

 3. Рівні керівного персоналу.

 4. Етапу добору персоналу.

 5. Види підвищення кваліфікації в банку.

 6. Структура мотивації в банку.

 7. Поняття корпоративної культури.

 8. Сучасні методи управління персоналом.

 9. Принципи управління персоналом.

 10. Методи ефективного управління персоналом.


Тема 6. Управління пасивами банку

Питання 6.1 Власний капітал банку [1; 4; 5; 7; 9; 13; 16; 17]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються: основні складові власного капіталу;достатність власного капіталу; обчислення капіталу банку; функції власного капіталу банку; .

^ Питання 6.2 Формування капіталу банку [1; 4; 5; 7; 14; 18; 20] Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються: розроблення етапів формування капіталу банку; створення власної капітальної бази; залучення та підтримка достатнього обсягу капіталу; оптимальне співвідношення між величиною прибутку та розміром дивідендних виплат;

^ Питання 6.3 Емісійна політика банку [1; 2; 4; 5; 7; 14; 20]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються: етапи ефективної емісійної політики банку; методи управління капіталом; визначення обсягу емісії і номіналу акції; забезпечення достатнього рівня прибутковості зв’язку з емісією.

^ Питання 6.4 Управління залученими коштами [1; 2; 4; 5; 7; 9; 14; 18; 20]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: етапи управління ресурсами; розроблення заходів з процесу формування ресурсів; проведення статистичного обліку та аналізу ресурсів; розроблення цінової політики залучених ресурсів; знаходження факторів, що впливають на фінансові показники залучених коштів.

Питання для самоконтролю.

 1. Основна мета управління зобов’язаннями банку.

 2. Сутність капіталу банку.

 3. Регулятивний капітал банку.

 4. Нормативи капіталу банку.

 5. Методи визначення розміру капіталу.

 6. Депозитні джерела банку.

 7. Процес розроблення депозитної політики банку.

 8. Недепозитні джерела ресурсів банку.

 9. Управління міжбанківськими кредитами.

 10. Емісійна політика банку.


Тема 7. Менеджмент активних операцій банку

Питання 7.1 Організація кредитної роботи в банку [1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 14; 15; 20]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: розроблення кредитної політики банку; організаційна структура кредитної функції в банку; функції кредитного комітету; визначення систем затвердження кредиту; установка лімітів кредитування; система «подвійного підпису».

^ Питання 7.2 Сутність кредитного портфеля банку [1; 2; 3; 4; 11; 13; 14]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття кредитного портфеля банку; чинники, що впливають на кредитний портфель банку; розмір кредитного портфеля; головна мета управління кредитним портфелем банку - облік прибутків та витрат за кожним видом кредиту .

^ Питання 7.3 Диверсифікація кредитного портфелю [1; 2; 3; 4; 11; 13; 15]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: вплив рівня кредитного ризику на рівень відсоткової ставки за кредитом; зовнішні та внутрішні чинники; управління кредитним ризиком на рівні кожної окремої позики та рівні кредитного портфеля в цілому; методи управління; диверсифікація кредитного портфеля; визначення оптимального співвідношення між рівнями диверсифікації та концентрації кредитного портфеля.

Питання для самоконтролю.

 1. Сутність кредитного портфеля банку.

 2. Значення кредитного портфеля банку.

 3. Кредитна політика банку.

 4. Методи заходження процентної ставки за кредит.

 5. Визначення кредитоспроможності позичальника.

 6. Форми забезпечення банківських кредитів.

 7. Види диверсифікації.

 8. Старування кредитних ризиків банку.

 9. Резервування коштів за кредитними операціями.

 10. Управління проблемними кредитами.


Тема 8. Управління інвестиційною діяльністю банку

Питання 8.1 Особливості управління банківськими інвестиціями [1; 2; 4; 5; 10; 11]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: фінансові інструменти інвестицій; економічна сутність інвестиційних процесів; інвестиції у сфері економічних проектів; інвестиції в цінні папери; інвестиції в передові технології; інвестиції в невиробничу і нематеріальну сфери; показники аналізу інвестиційного менеджменту; методи оцінки інвестиційної діяльності.

^ Питання 8.2 Аналіз і оцінка ефективності інвестиційних вкладень [1; 2; 4; 8; 10; 14;15]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: точкові методи оцінки інвестицій; інтервальна оцінка при прийнятті інвестиційних рішень; аналіз інвестиційного конуса; аналіз розподілу прибутку за етапами; вибір найкращого інвестиційного проекту; динамічне управління інвестиціями; визначення альтернативних процедур управління інвестиційною діяльністю.

^ Питання 8.3 Управління інноваційним портфелем банку [1; 2; 3; 4; 6; 10; 14]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: проблеми управління інноваційним портфелем банку; сутність інноваційного портфеля банку; взаємозв’язок інноваційного менеджменту із управлінням інвестиційним і кредитним портфелями банку; вибір пріоритетних сегментів ринку; оптимальне використання наявних ресурсів; мобільна цінова політика; розрахунок ставки дисконтування.


Питання для самоконтролю.

 1. Основні характеристики банківської інвестиційної діяльності.

 2. Охарактеризуйте різні види інвестицій.

 3. Шляхи вирішення завдань інвестиційного менеджменту.

 4. Особливості інвестиційного менеджменту.

 5. Методи оцінки інвестиційних проектів.

 6. Поняття інвестиційного конусу.

 7. Моделі аналізу ефективності інвестиційних проектів.

 8. Інвестиційний портфель цінних паперів.

 9. Методи оцінки ефективності інвестицій.

 10. Знаходження прибутковості інноваційного портфеля.


Тема 9. Менеджмент валютних операцій банку

Питання 9.1 Валютні операції та управління валютним ризиком [1; 2; 4; 5; 7; 9; 11; 14; 16; 18; 20]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: валютні операції банку; конверсійні операції; депозитно-кредитні операції; біржовий та позабіржовий валютний ринок; спотові операції банку; строкові операції банку; форварді валютні курси; валютний ризик та способи його вимірювання .

^ Питання 9.2 Управління валютною позицією банку [1; 2; 4; 5; 7; 9; 14; 16; 18; 20]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 3 годин самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: валютна позиція банку; відкрита валютна позиція; закрита валютна позиція; експозиція валюти; зміна валютних курсів; визначення валютної позиції банку; метод структурного балансування валютних потоків; строкові валютні угоди.


Питання для самоконтролю.

 1. Основні банківські валютні операції.

 2. Біржовий валютний ринок.

 3. Банківські операції на позабіржовому валютному ринку.

 4. Методи знаходження валютних курсів.

 5. Основні завдання управління валютною позицією банку.

 6. Види валютної позиції банку.

 7. Наслідки зміни курсу при відкритій валютній позиції.

 8. Регулювання валютних операцій з боку держави.

 9. Метод натурального управління валютною позицією банку.

 10. Синтетичне управління валютною позицією банку.


Тема 10. Управління банківським ризиками

Питання 10.1Етапи управління ризиками [1; 2; 3; 4; 8; 9; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: якісний аналіз; кількісний аналіз; структура та чинники впливу на ризики; система показників ризиків та методи їх оцінки; способи зниження ризиків; прийняття відповідних фінансових рішень з урахуванням ризику.

^ Питання 10.2 Види банківських ризиків та їх управління [1; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: фінансові ризики; функціональні ризики; зовнішні ризики; кредитний ризик; депозитний ризик; відсотковий ризик; ризик капітальної стійкості; ризик банкрутства; стратегічний ризик; операційний ризик; інвестиційний ризик банку; політичний ризик; форс-мажорний ризик банку; статистичні методи оцінки; експертні методи оцінки;.

^ Питання 10.3 Хеджування ризиків [1; 2; 4; 8; 11; 14]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: стратегія хеджування; інструменти хеджування; цінові ризики; методи хеджування; сутність операції хеджування; хеджери та торговці; хеджери на міжнародних фінансових ринках; наслідки хеджування.


Питання для самоконтролю.

 1. Необхідність управління ризиками.

 2. Методи управління банківськими ризиками.

 3. Методи оцінки ризиків.

 4. Способи зниження банківських ризиків.

 5. Внутрішні банківські ризики.

 6. Зовнішні банківські ризики.

 7. Статистичний метод оцінки ризиків.

 8. Заходи щодо зменшення ризику.

 9. Вплив ризику на банківські відсотки.

 10. Сутність операції хеджування ризиків.


Тестові завдання


1.Головна відмінність НБУ від КБ:

а) управління грошовим обігом; б)акумуляція резервів;

в) право емісії банкнот; г)рефінансування ;

д) забезпечення платіжного механізму.


2. Керівним органом НБУ є:

а) рада директорів; б) загальні збори акціонерів;

в) правління банку; г) управляючий банку ;

д) немає правильної відповіді.


3. До непрямих інструментів монетарної політики НБУ відносять:

а) обмеження розміру процентних ставок;

б) встановлення індивідуальної кредитної межі;

в) вільні кредитні аукціони;

г) резервні вимоги ; д) регулювання обсягу грошової маси.


4. КБ забороняється діяльність:

а) у сфері страхування; б) у торгівлі дорогоцінними металами;

в) у торгівлі цінними паперами;

г) у здійснюванні інвестицій за рахунок власних коштів ;

д) немає правильної відповіді.


5. НБУ, в разі порушення, не має права застосовувати до КБ такі заходи:

а) зміну структури КБ; б) накладати штраф на керівників банку;

в) усувати керівництво; г) здійснювати ліквідацію установи ;

д) усі відповіді правильні.


6. Головним органом управління КБ є:

а) рада директорів; б) загальні збори акціонерів;

в) правління банку; г) голова ради директорів; д) асоційовані особи.


7. Найбільший обсяг повноважень у діяльності КБ мають:

а)адміністратори; б)ревізори; в)вищі менеджери;

г)супервізори ; д)наглядачі.


8. Основні функції скарбника КБ полягають у:

а)прийманні стратегічних рішень;

б)репрезентуванні банку на різних форумах;

в)впровадженні нових методів роботи;

г)здійсненні загального контролю ;

д) безпосередньому здійсненні всіх оперативних функцій.


9. До адаптивних організаційних структур КБ не відносять:

а) проектні структури; б) матричні структури; в) консорціуми;

г) конгломерати; д) усі відповіді правильні.


10. Аналіз фінансової стійкості КБ містить:

а) звіт про фінансові результати;

б) вивчення ступеня ризику активів банку;

в) особові рахунки; г)нормативні документи; д) банківський баланс.


11.Аналіз даних синтетичного обліку КБ містить:

а) оборотно-сальдові відомості; б) оцінку платоспроможності банку;

в) платіжні документи; г) коригувальні документи;

д) стан активів банку.


12. Аналіз даних аналітичного обліку КБ містить:

а) касовий журнал; б) звіт про фінансові результати;

в) позабалансові рахунки; г) картки; д) зведені форми звітності.


13. За аспектами досліджень банківський аналіз ділиться на:

а) повний; б) тематичний; в) селективний;

г) структурний; д) порівняльний.


14. До нестандартного активу КБ належать активи зі ступенем ризику:

а) 5%; б) 10%; в) 20%; г) 50%; д) 100%.


15. Під матеріальними запасами КБ розуміють:

а) матеріальні предмети; б) матеріальні активи; в) фінансові вкладення;

г) матеріальні предмети, які повністю споживаються ;

д) усі види активів.


16. Сума активів КБ завжди повинна дорівнювати:

а) сумі зобов’язань; б) сумі зобов’язань і капіталу банку;

в) сумі власного і залученого капіталу банку;

г) сумі основних засобів та матеріальних активів ;

д) кореспондентському рахунку у центральному банку.


17. Функція мотивація у процесі управління КБ передбачає:

а) створення певної структури; б) встановлення стандартів;

в) виконання робіт згідно зобов’язанням;

г) здійснення систематичного контролю; д) коригування плану.


18. Сек’юризація у сфері фінансових послуг означає:

а) збільшення захисту активів;

б) знаходження методів залучення заощаджень;

в) продаж позик; г) об’єднання фінансових установ ;

д) інвестиційна активність.


19. До пасивів КБ відносять:

а) банкноти в касі банку; б)платіжні документи в процесі інкасування;

в) кореспондентські лоро-рахунки КБ; г)інвестиції в цінні папери ;

д) основні засоби банку.


20. До активів КБ відносять:

а) депозити фізичних осіб;

б) кошти на кореспондентському рахунку у центральному банку;

в) фонди економічного стимулювання;

г) карткові рахунки; д) цільові вклади.


21.До боргових цінних паперів не належать:

а) ощадні сертифікати; б) акції; в) фінансові векселя;

г) облігації; д) депозитні сертифікати.


22.Бланковий кредит це кредит під:

а) гарантію або поручительство; б) поліси страхування життя;

в) зобов’язання позичальника; г) товаророзпоряджувальні документи ;

д) цінні папери.


23. Тратта це:

а) ощадний сертифікат; б) переказний вексель;

в) акцептування векселів; г) строковий депозит; д) простий вексель.


24. При збільшенні НБУ облікової ставки:

а) підвищується курс іноземної валюти;

б) підвищується курс національної валюти;

в) зменшується пропозиція іноземної валюти;

г) знижується курс національної валюти ;

д) платіжний баланс не активізується.


25. Капітал КБ це:

а) активи; б) зобов’язання; в) активи – зобов’язання;

г) ресурси; д) активи + пасиви.


26. Субординований борг це боргові капітальні інструменти, які не можуть бути взяті з банку раніш ніж:

а) 1 рік; б) 3 роки; в) 5 років; г) 7 років; д) 10 років.


27. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації регіональних банків становить:

а) 1 млн евро; б) 3 млн евро; в) 4 млн евро; г) 5 млн евро;

д) немає правильної відповіді.


28. Показник адекватності основного капіталу H3 знаходять за формулою:

а) основний капітал / пасиви;

б) основний капітал / статутний капітал.;

в) (основний капітал - регулятивний капітал) / зобов’язання;

г) сукупний капітал – основний капітал ;

д) основний капітал / загальні активи.


29. Загальна ліквідність банку це:

а) зобов’язання банку / загальна сума кредитних вкладень;

б) доходні активи / платні пасиви;

в) активи / зобов’язання;

г) власний капітал / загальна сума кредитів ;

д) активи / капітал.


30. До високоліквідних активів КБ відноситься:

а)товарно-матеріальні цінності; б)цінні папери;

в)кошти КБ на кореспондентському рахунку в НБУ;

г)вкладення в асоційовані та дочірні компанії;

д)депозити в інших банках.


31.До найбільш ризикованих активів КБ відносять:

а) боргові цінні папери; б) кредити овердрафт, овернайт;

в) гарантійні депозити в інших банках;

г) фінансовий лізинг, наданий іншим банкам;

д) активи до одержання.


32. До неробочих активів КБ відносять:

а) кошти на кореспондентському рахунку; б) кошти, вкладені в майно;

в) надані кредити; г) кошти в розрахунки; д) касові активи.


33. Кредитний портфель банку вміщує:

а) (проценти нараховані, але не сплачені;

б) агреговану балансову вартість усіх кредитів;

в) гарантії та акредитиви; г) оперативний лізинг ;

д) зобов’язання видати кредит.


34.Рентабільність активів це:

а) власний капітал / необорні активи;

б) чистий прибуток / активи;

в) чистий прибуток / оборотні активи;

г) ліквідні активи / поточні зобов’язання ;

д) високоліквідні активи / чистий прибуток.


35. «Субстандартна» кредитна операція – це операція, за якою кредитний ризик становить Х% чистого кредитного ризику:

а) 2%; б) 10%; в) 20%; г) 50%; д) 100%.


36.Фінансові інвестиції це:

а)фінансування за рахунок власних і залучених коштів інвесторів;

б)вкладення коштів в основний капітал;

в)вкладення коштів у діяльність інших підприємств;

г)вкладення коштів у різноманітні види цінних паперів ;

д)сумарні вкладення, необхідні для відновлення та приросту основного капіталу.


37. Револьверний лізинг це коли:

а) оренда майна здійснюється на термін менший його функціонування;

б) лізингодавець купує обладнання на замовлення клієнта;

в) лізингоодержувач бере на технічне обслуговування орендне майно;

г) власник обладнання продає його лізинговій компанії;

д) передбачається періодична зміна обладнання.


38. Норматив короткострокової ліквідності H6 це:

а)ліквідні активи / короткострокові зобов’язання;

б)активи / поточні рахунки;

в)короткострокові зобов’язання / активи первинної ліквідності;

г)залучені кошти / короткострокові депозити ;

д).високоліквідні активи / короткострокові кредити


39. Відкрита валютна позиція це коли:

а) вимоги дорівнюють зобов’язанням банку за кожною іноземною валютою;

б) вимоги не дорівнюють зобов’язанням банку за кожною іноземною валютою;

в) кількість готівкової валюти перевищує безготівкову окремо за кожною валютою;

г) погашення заборгованості здійснюється в іноземній валюті;

д)виникають вимоги в одній валюті при розрахунках за ними в іншій.


40. Для спеціалізованих ощадних банків норматив миттєвої ліквідності Н4 становить:

1. <10%; 2. >30%; 3. <20%; 4. <30%;

5. немає правильної відповіді


41. Поточне фінансове планування передбачає:

а) розроблення фінансової політики за всіма основними напрям­ками діяльності банку;

б) розроблення бюджетів та платіжних календарів;

в) розроблення плану доходів і витрат та балансового плану.


42. Результати поточного аналізу використовуються:

а) у процесі фінансового планування;

б) у процесі прийняття рішень при виконанні регулятивних функцій;

в) при виконанні контрольних функцій;

г) у процесі прийняття рішень щодо майбутнього, розвитку банку.


43. За якого типу управління виникає загроза втрати стратегічної орієнтації банку та можливість появи нездорової внутрішньої конкуренції:

а) централізованого; б) децентралізованого;

в) будь-якого в разі невиконання основних принципів управ­ління банком?


44. Функції капіталу банку:

а) захисна, оперативна, регулювальна;

б) капіталоутворююча, трансформаційна, оперативна, регу­лювальна;

в) трансформаційна, регулювальна, емісійна;

г) капіталоутворююча, трансформаційна, захисна, операти­вна, регулювальна, емісійна.


45. Норматив платоспроможності визначається як співвідношення:

а) основного капіталу до активів, зважених за рівнем ризику;

б) регулятивного капіталу до активів, зважених за рівнем ризику;

в) регулятивного капіталу до загальних активів;

г) основного капіталу до загальних активів.


46. Яке джерело поповнення власного капіталу банку с найбільш дорогим:

а) емісія звичайних акцій; б) емісія привілейованих акцій;

в) чистий прибуток; г) правильної відповіді немає?


47. Як зміниться вартість капіталу від випуску звичайних акцій, якщо знизилася ринкова ціна звичайної акції:

а) зросте; б) знизиться;

в) залишиться без змін; г) точно визначити неможливо?


48. Який тип дивідендної політики забезпечує високі темпи роз­витку банку:

а) залишкова політика дивідендних виплат;

б) політика стабільного розміру дивідендів з надбавкою в певні роки;

в) політика стабільного співвідношення дивідендних ви­плат;

г) політика постійного зростання дивідендних виплат?


49. Які складові з наведеного переліку формують ресурси банку:

а) кошти суб'єктів господарської діяльності;

б) кредити, надані іншим банкам та НБУ;

в) цінні папери власного боргу; г) резервний фонд;

д) вкладення капіталу в дочірні компанії; ж) вклади фізичних осіб?


50. Які фактори, що впливають на розмір процентної ставки, належать до зовнішніх:

а) попит та пропозиція грошових коштів на ринку;

б) розмір банку і ступінь його надійності;

в) рівень середньоринкової процентної ставки;

г) рівень ліквідності банку;

д) рівень конкуренції на ринку депозитних послуг; ж) умови вкладів, що пропонуються банком?


51. Ризик кредитного портфеля не можна знизити за допомогою:

а) диверсифікації кредитного портфеля;

б) встановлення лімітів кредитування;

в) аналізу кредитоспроможності позичальника;

г) дотримання нормативів НБУ щодо кредитного ризику.


52. До різновидів диверсифікації кредитного портфеля не належить:

а) галузева; б) портфельна; в) географічна; г) міжбанківська.


53. Оберіть ті характеристики, що відповідають активній стра­тегії управління портфелем цінних паперів банку:

а) відсутність значних оборотів з купівлі-продажу цінних паперів;

б) використання технічного аналізу;

в) короткостроковий характер інвестицій;

г) високий рівень диверсифікації портфеля;

д) мінімальні витрати на аналітичну підтримку; ж) активна купівля-продаж цінних паперів.


54. Оберіть ту характеристику, що відповідає пасивній стратегії управління портфелем цінних паперів банку:

а) довгостроковий характер інвестицій;

б) активна купівля-продаж цінних паперів;

в) гра на підвищення з недооціненими цінними паперами.


55. За позитивного дисбалансу активів та пасивів прибуток буде зростати, якщо:

а) ставки на ринку знизяться; б) ставки на ринку зростуть;

в) ставки залишаться стабільними; г) точно визначити неможливо.


56. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки проценту за наявності негативного дисбалансу активів та пасивів:

а) маржа зросте; б) маржа знизиться; в) маржа не зміниться;

г) точно визначити неможливо?


57. У якому випадку для банку не існує загрози процентного ризику:

а) якщо в банку позитивний дисбаланс за сумами;

б) якщо в банку негативний дисбаланс за сумами;

в) якщо в банку нульовий дисбаланс за сумами?


58. Назвіть наслідки зниження курсу іноземної валюти при дов­гій відкритій валютній позиції:

а) отримання додаткових доходів; б) отримання збитків;

в) зміна курсу іноземної валюти не впливає на фінансові результати діяльності банку.


59. Для якого виду валютної позиції валютний ризик майже від­сутній:

а) довгої відкритої валютної позиції;

б) короткої відкритої валютної позиції;

в) закритої валютної позиції;

г) вид валютної позиції не впливає на чутливість банку до валютного ризику?


60. Оберіть з наведеного переліку джерела пропозиції ліквідних коштів для банку:

а) надходження коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб;

б) операційні витрати банку;

в) виплата відсотків за депозитними та недепозитними ре­сурсами;

г) погашення міжбанківських кредитів, отриманих банком;

д) емісія депозитних сертифікатів; ж) продаж ліквідних активів.


61. Який метод управління ліквідністю може призвести до зрос­тання загального рівня ризиковості діяльності банку:

а) управління ліквідністю через активи;

б) управління ліквідністю через пасиви;

в) збалансований метод управління ліквідністю?


62. Який метод управління ліквідністю забезпечує більш високий розмір очікуваного прибутку:

а) управління ліквідністю через активи;

б) управління ліквідністю через пасиви;

в) збалансований метод управління ліквідністю?


63. Який з нормативів ліквідності встановлюється для визначен­ня збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'я­зань банку:

а) норматив короткострокової ліквідності;

б) норматив поточної ліквідності;

в) норматив миттєвої ліквідності;

г) правильна відповідь а) та в)?


64. Які складові з наведеного переліку приносять банку доходи:

а) вкладення капіталу в асоційовані компанії;

б) кошти бюджету, та позабюджетних фондів;

в) кредити, надані фізичним особам;

г) кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій;

д) основні засоби та нематеріальні активи;

ж) цінні папери на продаж?


65. Показник прибутку на активи банку - це відношення:

а) прибутку до виплати податків до середніх активів;

б) прибутку до виплати, податків, зважених за рівнем ризику;

в) чистого прибутку до середніх активів;

г) чистого прибутку до активів, зважених за рівнем ризику.


66. Показник чистого спреду розраховується як:

а) відношення процентного прибутку до загальних активів;

б) різниця між процентними доходами та процентними ви­тратами;

в) різниця між середньозваженими процентними ставками за активними та пасивними операціями.


67. Мета управління фінансовою діяльністю банку може полягати в:

а) максимізації прибутків; б) мінімізації ризиків;

в) максимізації прибутків з одночасною мінімізацією ризиків;

г) максимізації прибутків за умови обмеження рівня ризиків.

Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни

"Банківський менеджмент"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси",

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Редактор П.М.Єфіменко


Комп'ютерне верстання В.М.Олійника


Підп. до друку 10.10.2008 , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк.1,62 Обл.-вид.арк.1,60

Тираж прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора -

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


методичні вказівки

для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни

"Банківський менеджмент"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси",

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладачі В.М. Олійник,

С.М. Фролов,

М.А.Деркач,

О.В.Ємець


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Директор ІЗДВФН В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Ключові слова:


Менеджмент, Фінансовий менеджмент, бюджетне планування, стратегічний менеджмент, тактичний менеджмент, мотивація. кредит,інвестиції, активні операції, пасивні рперації, інноваційний портфель, інвестиції


Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов, М. А. Деркач,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківський менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О. О. Захаркін....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи