Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Скачати 361.63 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Дата15.09.2012
Розмір361.63 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


2596 методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни

"Інформаційні системи і технології у фінансах"


для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах" / Укладач В.М. Олійник.-Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 39с.

Кафедра фінансів

^ Практичне заняття з теми

«Побудова інформаційної системи: постановки задачі та її розв'язання »


Мета роботи - навчитися виконувати постановку задачі та реалізувати її розв'язання на ПК за допомогою СУБД Access або табличного процесора EXCEL. Для оформлення звіту використати текстовий процесор Word.


^ 1 Постановка задачі


Кожний студент вибирає тему (задачу) для виконання або пропонує свою задачу і узгоджує її з викладачем. За визначеною темою (задачею) потрібно:

 1. Розробити постановку та алгоритм розв'язання задачі відповідно до держстандарту (РД 50-34.698-90).

 2. Визначити структуру інформаційних масивів бази даних (БД), які містять первинні дані, необхідні для розв'язання задачі.

 3. Для кожного масиву БД підготувати взаємозв'язану інформацію контрольного прикладу (10 записів).

4.У випадку використання табличного процесора EXCEL потрібно:

а) для кожного інформаційного масиву БД з первинними даними записати контрольний приклад(10 записів);

б) занести відповідні формули обробки первинних даних і отримання вихідних повідомлень до таблиць процесора;

в) виконати на ПК за допомогою табличного процесора обробку файлів з даними контрольного прикладу і отримати вихідні повідомлення.

^ 5.У випадку використання СУБД Access потрібно:

а) створити об'єкт БД «Форми» для введення інформації в таблиці. При створенні «Форм» використовувати елемент «поля зі списком» панелі елементів. Ввести інформацію контрольного прикладу в БД;

б) створити об'єкти БД «Запити»;

в) створити об'єкти БД «Звіти» для друку спроектованих вихідних інформаційних повідомлень.

6.^ Оформити звіт з виконаної роботи, провести демонстрацію її виконання на ПК та захист викладачеві.


Звіт повинен відображати результати виконання всіх пунктів і містити:

 • опис постановки задачі;

 • інформаційну модель задачі;

 • опис алгоритму розв'язання задачі (текстовий, математичний);

 • у випадку використання EXCEL: таблиці первинних даних, занесені використовувані формули для обробки даних, вихідні повідомлення (результативні таблиці, діаграми, графіки і т.ін);

 • у випадку використання Access: об'єкти Access, таблиці (з інформацією контрольного прикладу), схему даних, форми, запити, звіти;

 • опис порадника користувача.^ 2 Методичні вказівки до виконання роботи


З вибраної теми індивідуального завдання студент самостійно вивчає літературні джерела або дослідження задачі, що розв'язується, на конкретному об'єкті управління. На підставі цих досліджень студент розробляє усі завдання.

Виконуючи роботу, обов'язково треба створити форму вихідних повідомлень, які видаються на друк або на екран, і визначення переліку необхідних первинних атрибутів (даних), які можуть бути оброблені в подальшому табличним процесором або СУБД.

При використанні табличного процесора ЕХСЕL для реалізації постановки й алгоритму необхідне, як мінімум, попереднє вивчення його можливостей для роботи з таблицями, табличними обчисленнями та побудовою графіків.

При використанні СУБД для реалізації постановки і алгоритму також необхідне попереднє ознайомлення з відповідними методичними та інструктивними матеріалами з використання СУБД для створення та коригування баз даних, файлів обробки даних, формування та видачі вихідних повідомлень на друк або на дисплей.

На стадії проектування одним з найважливіших етапів є розроблення опису постановки задачі й алгоритму розв'язання задачі. Цей етап супроводжується формуванням однойменних проектних документів відповідно до РД 50-34.698-90.

Документ «Опис постановки задачі» має три розділи.

Розділ1. «Характеристика комплексу задач».

Він містить такі пункти:

 1. Мета, призначення, техніко-економічна сутність задачі і обґрунтування доцільності її розв'язання.

 2. Перелік об'єктів, при управлінні якими розв'язують задачу.

 3. Періодичність та тривалість розв’язання.

 4. Зв'язки даної задачі з іншими задачами або системами ( до цього пункту додається схема інформаційної моделі задачі).

 5. Умови, за яких припиняється розв'язання задачі автоматизованим способом.

 6. Розподіл функцій між персоналом і технічними засобами у різних ситуаціях розв'язання задачі.

 7. Вимоги до організації збору і передачі в обробку вхідної інформації, до порядку її контролю і коригування.

 8. Використання вихідної інформації, періодичність розв’язання та організація за строками видачі вихідної інформації.


Розділ 2. «Вхідна інформація». У цьому розділі описуються склад і характеристика вхідних інформаційних повідомлень. Вхідна інформація задачі може бути відображена у первинних документах, масивах бази даних. Склад і структура вхідних повідомлень описуються у таблицях 1 та 2.


Таблиця 1- Склад і опис вхідних повідомлень


№ пор.

Найменування вхідного повідомлення

Ідентифікатор вхідного повідомлення

Форма подання

Частота надходжен-ня

1


2

3

4

5


Таблиця 2 - Склад і опис структурних одиниць вхідних інформаційних повідомлень


№ пор.

Найменування структурної одиниці

Точність

Джерело інформації

Ідентифі-катор джерела


Позначення

1

2

3

4

5

6


Розділ 3. «Вихідна інформація» містить опис вихідних повідомлень задачі (документів, відеокадрів, масивів бази даних, сигналів управління), склад і структура яких описуються у таблицях 3 та 4.


Таблиця 3 - Склад і опис вихідних повідомлень


№ пор.

Наймену-вання вихідного повідом- лення

Ідентифіка-тор

Форма подання

Періодич-ність видачі

Строки видачі

Одержувачі інформації

1

2

3

4

5

б

7


Таблиця 4 - Склад і опис структурних одиниць вихідних інформаційних повідомлень


№ пор.

Найменування структурної одиниці

Ідентифікатор

Вимоги до точності та надійності

Позначення одиниці

1


2

3

4

5


Інформаційна модель системи містить:

 • склад інформаційного забезпечення, в якому зазначаються найменування та призначення всіх баз та набору даних;

 • організацію інформаційного забезпечення (принципи організації та розподілу інформації за типом носія; опис розв’язання, що забезпечує інформаційну сумісність системи з іншими системами управління);

 • організацію збору та передачі інформації;

 • побудову системи класифікації та кодування;

 • опис принципів побудови інформаційної бази; характеристику її складу та обсягу; взаємозв’язок баз даних; характеристики даних, що знаходяться в кожній базі даних;

 • основні положення для організації та обслуговуванню фонду нормативно-довідкової інформації.


Алгоритм розв’язання задачі.

Постановка економічних задач для автоматизованого розв'язання супроводжується алгоритмом, який відображає логіку розв'язання задачі і спосіб формування вхідних та вихідних повідомлень. На підставі досліджень, які були виконані під час розроблення опису постановки задачі, проектуються структура і склад бази даних.

Документ «Опис алгоритму» передбачає подання:

 • опису масивів інформації, що використовуються при реалізації алгоритму;

 • опису масивів інформації, що формуються в результаті реалізації алгоритму;

 • математичного опису алгоритму (у вигляді формул). При цьому необхідно дотримуватись однозначності позначення кожної із структурних одиниць інформації;

 • графічно у вигляді структурної схеми (ДЕСТ 19.005; ДЕСТ 19.701).

 • у вигляді тексту (ДЕСТ 24.307)

 • у вигляді таблиць розв’язань (ДЕСТ 2.105).


Основні символи для графічного подання процесів обробки інформації наведені нижче:Рисунок 1-Основні символи для подання процесів обробки інформації


У документі «Порадник користувача» необхідно врахувати такі пункти:

 1. Вступ (область використання; опис можливостей; рівень підготовки користувача; перелік документації, з якою необхідно ознайомитися користувачу).

 2. Призначення та умови використання (функції та вид діяльності автоматизованої системи; умови, при виконанні яких забезпечується використання засобу автоматизації згідно з призначенням).

 3. Підготовка до використання (склад та зміст носіїв даних; порядок завантаження даних та програм; порядок перевірки працездатності).

 4. Опис операцій (опис усіх функцій, задач, комплексів задач, процедур, що виконуються; опис операцій технологічного процесу обробки даних, необхідних для виконання функцій, задач, процедур).

 5. Аварійні ситуації (дії при відмові технічних засобів; дії із відновлення програм та даних; дії для знаходження помилок у даних; дії при несанкціонованому доступі до даних).

 6. Рекомендації для освоювання (опис контрольного прикладу, правила його запуску та виконання).3 Теми для виконання практичної роботи


 1. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, яка містить дані про особові рахунки клієнтів банку.

 2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі, яка містить дані про щоденні обороти та залишки на балансових рахунках банку.

 3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, яка містить дані про нарахування процентів за користування банківськими позичками.

 4. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, яка містить дані про нарахування процентів строкових вкладів клієнтів.

 5. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі, яка містить дані про розрахунок сум складних процентів за кредит.

 6. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі, яка містить дані обліку виданих банком кредитів на певну дату.

 7. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі із розрахунку та друку відомостей календаря кредитних вкладів комерційного банку станом на певну дату.

 8. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі для нарахування суми простих процентів за користування банківським кредитом.

 9. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі для видачі відомостей нарахування процентів за депозитними вкладами.

 10. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі про видачу відомостей рентабельності комерційних банків, відношення їх прибутку до капіталу станом на певну дату.

 11. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі для видачі відомостей нарахування процентів за депозитними вкладами юридичних та фізичних осіб.

 12. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі для видачі відомостей, які містять дані обліку погашених векселів.

 13. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі відомостей отримання платежів за строковими векселями на певну дату.

 14. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі відомостей обліку дисконту за векселями строком погашення на певну дату.

 15. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі відомості реєстрації векселів, які містять величину дисконту і суми, виплаченої власнику векселя.

 16. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі відомостей, які містять дані про суми дивідендів, нарахованих акціонерам банку.

 17. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для розрахунку прибутковості акцій, куплених комерційним банком, та видачі відповідних відомостей.

 18. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для визначення сум комісійних платежів з лізингових операцій та видачі відповідних відомостей.

 19. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі відомостей коефіцієнтів відношення ліквідних і неліквідних активів банків.

 20. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі відомостей коефіцієнтів відношення власних і позичених коштів банків.

 21. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі відомостей коефіцієнтів відношення прибутків і активів банків.

 22. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для визначення сум платежів з факторингових операцій та видачі відповідних відомостей.

 23. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі виписки руху (переміщення) коштів на особовому рахунку клієнта.

 24. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв'язання задачі для видачі відомостей обліку касових операцій.

 25. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої обробки інформації у банку при використанні кредитної картки для закупівлі товарів.

 26. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої обробки інформації у банку при визначенні та оцінці кредитоспроможності позичальника.

 27. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої обробки інформації у банку при визначенні та оцінці ступеня кредитного ризику.

 28. Описати систему обробки інформації при виконанні безготівкових розрахунків у комерційному банку. Навести інформаційну модель системи.

 29. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої обробки інформації у банку для прогнозування та обліку касових операцій.

 30. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої системи контролю та регулювання Національним банком України ліквідності комерційних банків.

 31. Розробити постановку та алгоритм автоматизованої системи статистичної звітності банківських установ.

 32. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі щодо визначення для банків середніх значень величин прибутку та статутного фонду, коефіцієнтів відношень цих величин між собою для кожного банку, відхилень від середніх значень, їх мінімальне та максимальне значення і видачі відповідних відомостей.

 33. Документ «Платіжне доручення» містить такі атрибути: номер і дату документа, номер рахунка платника, код банку платника, номер рахунка одержувача та код його банку, суму платежу та його обґрунтування. Розробити постановку та алгоритм отримання на основі масиву даних доручень сум, які були перераховані за період з Д1 по Д2 з рахунка клієнта-платника на зазначений особовий рахунок одержувача та у певний банк-одержувач.

 34. Потрібно розробити постановку і алгоритм визначення величини залишків і оборотів на балансових рахунках банку на певну дату, якщо є масив величин залишків і оборотів на особових рахунках клієнтів на цю саму дату. Запропонувати форму вихідного повідомлення.

 35. Номер особового рахунка містить в собі (як останні шість знаків) реєстраційний номер клієнта. Потрібно розробити постановку і алгоритм задачі для видачі повідомлення-довідки про рахунки клієнтів у банку на певну дату на основі масиву особових рахунків. Запропонувати форму вихідного повідомлення.


4 Питання для самоперевірки, повторення

 1. Що таке інформація та інформаційний процес?

 2. Дайте характеристику компонент інформаційного процесу.

 3. Що є складовою частиною інформаційного повідомлення?

 4. Дайте характеристику видів інформації.

 5. Місце та роль інформації в діяльності фінансових установ.

 6. Які особливості фінансово-кредитної інформації ви знаєте?

 7. Охарактеризуйте критерії класифікації фінансово-кредитної інформації.

 8. У чому полягає суть структуризації інформації?

 9. Опишіть технологію структуризації інформації за ієрархічним принципом.

 10. Що таке реквізит, його особливості та характеристика?

 11. Як ви розумієте поняття інформаційного масиву?

 12. У чому полягає процес формалізації фінансово-кредитної інформації?

 13. Як ви розумієте поняття класифікації фінансово-кредитної інформації?

 14. Дайте характеристику систем класифікації інформації.

 15. Призначення та складові частини єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації.

 16. Що таке технологія кодування інформації?

 17. Що вивчає теорія систем?

 18. Поняття системи, логіко-математичне визначення системи.

 19. Штучні системи та їх роль у діяльності людей.

 20. Види систем та їх характеристика.

 21. Дайте характеристику видів зв'язків, що існують в системах.

 22. Поняття системи обробки даних та інформаційної системи.

 23. У чому полягають основні функції систем обробки даних?

 24. Що таке інформаційна технологія?

 25. Класифікація інформаційних систем.

 26. Суть системного підходу щодо створення інформаційних систем.

 27. Що забезпечують інформаційні системи в банківських установах?

 28. Які напрями підвищення ефективності та продуктивності праці фахівців у фінансових установах ви знаєте?

 29. Дайте характеристику загальних принципів проектування та функціонування ІС.

 30. Які з допоміжних принципів проектування та функціонування ІС використовує розробник і чому?

 31. Структурна схема інформаційної системи та характеристика складових частин.

 32. Дайте характеристику підсистем функціональної частини.

 33. Дайте характеристику підсистем забезпечувальної частини.

 34. Які стадії включає процес проектування, розроблення та функціонування ІС?

 35. Які документи створюються на допроектній стадії та їх значення на даному етапі розроблення?

 36. Які проводяться роботи та створюються документи на проектній стадії проектування ІС?

 37. Дайте характеристику ознак за якими можуть бути виділені функціональні підсистеми.

 38. 3 яких АРМ може складатися ІС комерційного банку?

Приклад


Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язування задачі, яка містить дані про кредитоспроможність клієнта на основі фінансових коефіцієнтів.


Розв’язування

1. Опис постановки задачі

1.1 Характеристика опису комплексу задач.

1.1.1Метою даної задачі є знаходження рейтингу клієнта за допомогою фінансових показників. Цей метод дає можливість оцінити фінансову стійкість клієнта на основі аналізу його фінансової діяльності. Отримані результати допоможуть фінансовій установі, яка видає кредит, проаналізувати доцільність видачі кредиту та вибрати серед клієнтів найбільш фінансово - стійкого позичальника, тим самим зменшивши ризик неповернення кредиту.

1.1.2 При знаходженні необхідних коефіцієнтів треба мати дані про фінансовий стан позичальника у вигляді балансу або іншого фінансового звіту.

1.1.3 Розв’язання даної задачі здійснюється при поданні необхідних документів до початку прийняття рішення про можливість видачі кредиту. Дані, що подаються клієнтом, необхідно перевірити (у разі необхідності). При неправдоподібності первинних даних необхідно відмовити у видачі кредиту або перерахувати фінансові коефіцієнти з урахуванням помилок.

1.1.4 Дана задача пов’язана з іншими задачами та системами. Ці зв’язки подамо у вигляді інформаційної моделі:
Кредитний відділ установи


Фінансовий звіт позичальника

Фінансова безпека установи1.1.5 Розв’язання задачі автоматизованим способом здійснюється залежно від первинних даних, які повинні мати реальні фінансові показники. При виконанні автоматичних розрахунків з показниками, що виходять за рамки допустимих меж, автоматизована система повинна припинити розрахунки з показом причини припинення. У цьому випадку необхідно з’ясувати причину тау міру можливості внести необхідні коригування.

1.1.6 Для функціонування автоматизованої системи необхідно мати достатній кваліфікований персонал та необхідні технічні засоби. Дані, які надає клієнт, аналізують кредитні фахівці з видачею необхідних рекомендацій щодо доцільності видачі кредиту. Розв’язання про можливість отримання кредиту здійснює кредитний комітет фінансової установи. Після видачі кредиту здійснюється стандартна процедура оформлення кредиту відповідними фахівцями установи. Грошові кошти, що будуть надані клієнту, відображаються в балансі фінансової установи. Експерти повинні з’ясувати вплив цієї фінансової операції на показники діяльності установи в цілому.

1.1.7 Первинна інформація повинна мати реальні дані щодо фінансового стану позичальника. Дані, що подаються до фінансової установи, необхідно засвідчити у відповідному порядку. Обробка цих даних здійснюється за допомогою сертифікованого програмного забезпечення з можливістю її контролю та коригування.

1.1.8 Вихідна інформація у вигляді відповідних коефіцієнтів та остаточного загального рейтингу клієнта наочно відображається у вигляді відповідних графіків та діаграм. На основі цих графіків робиться висновок про можливість видачі кредиту.


^ 1.2 Вхідна інформація.


Таблиця 1- Склад і опис вхідних повідомлень


№ пор.

Найменування вхідного повідомлення

Ідентифікатор вхідного повідомлення

Форма подання

Частота надходження та строк

1


2

3

4

5

1

Грошові кошти

ГК

Документ

До 1 числа кожного місяця
Продовження табл.1

1

2

3

4

5

2

Короткострокові фінансові надходження

КФН

Інформаційна база (ІБ)

До 1 числа кожного місяця

3

Короткострокові зобов’язання

КЗ

ІБ

До 1 числа кожного місяця

4

Дебіторська заборгованість

ДЗ

ІБ

2 рази на місяць

5

Запаси та витрати

ЗВ

ІБ

До 1 числа кожного місяця

6

Власні кошти

ВК

Документ

Кожний тиждень

7

Підсумок балансу

ПБ

Документ

До 1 числа кожного місяця


Таблиця 2 – Склад і опис структурних одиниць вхідних інформаційних повідомлень


№ пор.

Найменування структурної одиниці

Точність

Джерело інформації

Ідентифі-катор


Позна-чення

1

2

3

4

5

6

1

Зарплата

0,01

Документ

ГК

З

2

Преміальний фонд

0,01

ІБ

ГК

ПФ

3

Гроші в касі

0,01

ІБ

ГК

ГВК

4

Продаж сировини

0,01

Документ

КФН

ПС

5

Реклама

0,01

ІБ

КФН

РК

6

Оренда

0,01

Документ

КФН

ОПродовження табл.2

1

2

3

4

5

6

7

Короткострокові отримані кредити

0,01

Документ

КЗ

КОК

8

Короткострокові видані векселі

0,01

Документ

КЗ

КВВ

9

Податки

0,01

Документ

КЗ

П

10

Товари неоплачені та відвантажені

0,01

Документ

ДЗ

ТНВ

11

Гроші під звіт

0,01

Документ

ДЗ

ГПЗ

12

Розрахунки з покупцями

0,01

Документ

ДЗ

РП

13

Виробничі запаси

0,01

Документ

ЗВ

ВЗ

14

Готова продукція

0,01

Документ

ЗВ

ГП

15

Адміністративні витрати

0,01

Документ

ЗВ

АВ

16

Незавершене виробництво

0,01

Документ

ЗВ

НВ

17

Основні засоби

0,01

ІБ

ВК

ОЗ

18

Оборотні фонди

0,01

ІБ

ВК

ОФ

19

Резервний фонд

0,01

Документ

ВК

РФ

20

Статутний капітал

0,01

Документ

ВК

СК

21

Додатковий капітал

0,01

Документ

ВК

ДК^ 1.3 Вихідна інформація


Таблиця 3 - Склад і опис вихідних повідомлень

№ пор.

Наймену-вання вихідного повідомлен-ня

Ідентифі-катор

Форма подання

Періодич-ність видачі

Строки видачі

Одержу-вачі інфор-мації

1

2

3

4

5

б

7

1

Рейтинг позичальни-ка

Р


Таблиця (графік)

У міру необхід-ності

До 1 числа кожного місяця

Кредит-ний відділ


Таблиця 4 - Склад і опис структурних одиниць вихідних інформаційних повідомлень

№ пор.

Найменування структурної одиниці

Ідентифікатор

Вимоги до точності та надійності

Позначення одиниці

1


2

3

4

5

1

Коефіцієнт ліквідності

Р

0,0001

КЛ

2

Проміжний коефіцієнт покриття

Р

0,0001

ПКП

3

Коефіцієнт покриття

Р

0,0001

КП

4

Коефіцієнт фінансової незалежності

Р

0,0001

КФН^ 2. Інформаційна модель задачі

Інформаційне забезпечення задачі складається з вхідних повідомлень та їх структурних одиниць, які утворюють масиви баз даних, а також відповідної кількості вихідних повідомлень та їх структурних одиниць. Кожне вхідне повідомлення формується залежно від комбінації набору структурних одиниць.

Збір необхідної інформації до інформаційної моделі здійснюється як за допомогою допоміжних баз даних, так і внесення даних з відповідних документів. Передача обробленої вхідної інформації до кінцевого користувача здійснюється автоматично з використанням побудованих інформаційних баз.

При формуванні бази даних необхідно використовувати стандартні класифікатори та систему кодування інформації. Особливу увагу необхідно приділити відповідним довідникам, які формуються до початку організації побудови бази даних.


^ 3. Опис алгоритму

Алгоритм задачі реалізується таким чином:

 • на основі структурних одиниць первинних інформаційних повідомлень (таблиця 2) знаходяться вхідні повідомлення (таблиця 1), а саме:

ГК=З+ПФ+ГВК

КФН=ПС+РК+О

КЗ=КОК+КВВ+П

ДЗ=ТНВ+ГПЗ+РП

ЗВ=ВЗ+ГП+АВ+НВ

ВК=ОЗ+ОФ+РФ+СК+ДК;

 • з урахуванням баз даних (таблиця 1) формуються структурні одиниці вихідних повідомлень (таблиця 4) за такими формулами:

КЛ=(ГК+КФН)/КЗ

ПКП=(ГК+КФН+ДЗ)/КЗ

^ КП= (ГК+КФН+ДЗ+ЗВ)/КЗ

КФН=ВК/ПБ;

 • на основі даних у таблиці 4 знаходиться показник кредитоспроможності позичальника Р (у балах) за наступною формулою:

Р=30*КЛ+20*ПКП+30*КП+20*КФН.

На основі показника Р може прийматися таке рішення:

а) Р<250 балів, то можна видавати кредит з мінімальною часткою ризику;

б) Р=250-330 балів – можна видавати кредит з підвищеною часткою ризику;

в) Р>330 балів – кредит не видавати.


Для спрощення процедури програмування отриманий алгоритм можна відобразити у вигляді структурної схеми:


у
Так

Так

Ні

Ні
ууууу

 1. Розв’язання задачі у випадку використання табличного процесора EXCEL

4.1 Створюємо Книгу під назвою Кредит з такими аркушами: Позичальники/ Первинні дані/ Вхідні повідомлення/ Вихідні коефіцієнти/ Рейтинг

4.2 В аркуші Позичальники створюємо довідник Кредитопозичальники за допомогою списку: Данные/Список/Создать список…4.3 Згідно з таблицею 2, вводимо первинні дані до аркушу Первинні дані. Для вибірки необхідних даних треба використовувати вкладку Список.
Первинні дані також можна вводити за допомогою форми Данные/Форма…

4.4 З урахуванням первинних даних, знаходимо показники таблиці 1. Необхідні розрахунки здійснюємо на аркуші Вхідні повідомлення .
4.5 В аркуші Вихідні коефіцієнти знаходимо показники таблиці 4, з урахуванням даних на аркушах Первинні дані та Вхідні повідомлення.
4.6 Можливість видачі кредиту оцінюється за допомогою розрахунку рейтингу кожного позичальника (таблиця 3). Залежно від кількості балів робимо відповідні висновки в аркуші Рейтинг.
 1. ^ Розв’язання задачі у випадку використання СУБД Access


5.1Створюємо базу даних Кредит, в якій в об’єктах Таблиці в режимі Конструктор створюємо довідник кредитопозичальників під назвою Позичальники та таблицю введення даних Первинні дані (згідно з таблицею 2 ).Зв'язок між таблицями здійснюється за допомогою ^ Ключового поля Коду позичальника. У таблиці Первинні дані заповнення поля Назва позичальника здійснюється тільки з кредитопозичальників, що входять до довідника. Це здійснюється за допомогою Поля зі списком.
5.2 За допомогою майстра створення форм побудуємо форми Позичальники та Первинні дані.
5.3 Здійснюємо заповнення довідника позичальників та первинних даних (таблиця 2). Введення первинних даних можна здійснювати як в таблицях, так і у відповідних формах.
^ 5.4 Для обробки первинних даних створюємо три запити: Вхідні повідомлення (таблиця 1); Вихідні дані Коефіцієнти (таблиця 4), Вихідні дані Рейтинг (таблиця 3).


Результати запитів мають такі числові дані:


5.5 На основі запиту (за допомогою майстра створення звіту) формуємо відповідний звіт з назвою Вихідні дані Рейтинг.
Отриманий звіт можна відправити до публікації в MS Office Wоrd та для аналізу в MS Office Excel, а саме:
 1. ^ Порадник користувача


6.1 Вступ

Дана інформаційна система може використовуватись у фінансових установах, які займаються кредитуванням. Вона дозволяє на основі первинних даних отримувати фінансові коефіцієнти зі знаходженням рейтингового показника діяльності кредитопозичальника. На підставі отриманого рейтингу (в балах), система робить висновок про можливість видачі кредиту. Рейтингові показники наочно відображаються на моніторі комп’ютера у вигляді таблиці та графіків. Ці дані допомагають прийняти рішення щодо видачі кредиту. Для користування цією системою необхідно мати мінімальний рівень підготовки користувача, а саме: вміти працювати зі стандартними пакетами прикладних програм ( наприклад, MS Office).Користувач даної інформаційної системи має можливість самостійно (або за допомогою спеціаліста) змінити правила знаходження показників рейтингу, а також додаткового введення (виключення) первинних даних.

^ 6.2 Призначення та умови використання

Автоматизована інформаційна система призначена для полегшення вибору кредитним установам найменш «ризикового» клієнта. Ця система може бути задіяна також для первинної перевірки потенційного клієнта свого показника кредитоспроможності. У випадку недостатності значень відповідних коефіцієнтів можна буде до висновку експертної ради звести ці показники до необхідних норм за рахунок реальної модифікації первинних даних. Даний програмний продукт використовується у випадку необхідності видачі кредиту, а також за наявності відповідних програмних ресурсів.

^ 6.3 Підготовка до використання

Як носії даних є паперові та електроні носії інформації. Завантаження даних та програм здійснюється як за допомогою клавіатури, так і використовуючи файли баз даних. Перевірка працездатності системи здійснюється на основі контрольного прикладу з порівнянням отриманого результату з результатом тестового прикладу.

^ 6.4 Опис операцій

При виконанні розрахунків в інформаційній системі задіяні математичні та логічні вбудовані функції. Залежно від практичної реалізації алгоритму для отримання кінцевого результату використовуються стандартні процедури побудови баз даних та задіяні відповідні функції запитів та звітів.

^ 6.5 Аварійні ситуації

У випадку відмови технічних засобів інформаційна система повинна відреагувати на збій в обладнанні, наочно повідомивши користувача. Відновлення програм та даних здійснюється в автоматичному режимі з використанням можливостей прикладного програмного забезпечення. Виправлення помилок відбувається у режимі реального часу за допомогою користувача системи та адміністратора. Питання безпеки інформаційної системи здійснюється програмними засобами адміністратором системи.

^ 6.6 Рекомендації для освоення

Контрольний приклад для перевірки працездатності системи здійснюється розробником системи. Результати тестового прикладу необхідно отримати до введення первинних даних. При запуску інформаційної системи маємо кінцевий результат, який порівнюємо з тестовою задачею.


Список літератури

 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике:

Учебник / Под общ. ред. И.Т.Тибулина. -М.: Финансы и статистика , 2000.-416с.

 1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч.посібник.- К.:КНЕУ,1998.-140с.

 2. Долженков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000.-С.Пб.: БХВ-Петербург,2000.-1088с.

 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту :Навч.посібник.-К.:Знання,2006.-350с.

 4. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посібник /За редакцією В.С.Пономаренка.-К.:Видавничий центр “Академія”, 2002.-544с.

 5. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах/Рогач І.Ф. та ін.- К.: КНЕУ,2001.-324с.

 6. Информационные системы в экономике / Под.ред. В.В.Дика.-М.:Финансы и статистика,1996.-272с.

 7. Мельник Л.Г., Ильяшенко С.Н., Касьяненко В.А. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учеб.пособ. - Сумы: ИТД ”Университетская книга”,2004.-400с.

 8. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем.-М.: Финансы и статистика, 2000.-240с.

 9. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навч.посібник.-Львів: Новий Світ-2000,2006.-436с.

 10. Основи інформаційних систем: Навч.посібник /Ситник В.Ф. та ін..-К.:КНЕУ, 2001.- 420с.

 11. Праг Керри Н., Ирвин Майкл Р.Access 2000.Библия пользователя.: Пер.с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”,2004.-1040c.

 12. Шквір В.Д., Завгородній Н.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум.- К.: Знання, 2006.- 429с.

 13. Шквір В.Д., Завгородній Н.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.посібник.-Львів: Львівська політехніка, 2005.- 376с.

 14. Закон України “Про Національну програму інформатизації” (74/98-ВР від 04.02.98).

 15. Закон України “Про концепцію Національної програми автоматизації” (75/98-ВР від 04.02.98).

 16. Закон України “Про інформацію” №2567 від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№48.Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О. О....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні технології управління" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж»
«Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей: 092203, 092203...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconГ. В. Стадник методичні вказівки
«Інформаційні системи І технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 050100 «Економіка І підприємництво»), «Інформаційні...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті»
Електричні системи І комплекси транспортних засобів”; 092202 “Електричний транспорт”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи