Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Скачати 465.2 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір465.2 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


2598 методичні вказівки

до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни


"Інформаційні системи і технології у фінансах"


для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

денної форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах" / Укладач В.М. Олійник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 39с.


Кафедра фінансів

^ Вступ


Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни - побудова теоретичних основ організації та функціонування інформаційних систем у різних галузях народного господарства та комерційних структурах в умовах застосування сучасних інформаційних технологій, а також вивчення організації та методології автоматизованого розв'язання комплексів банківських та фінансових задач з урахуванням сучасної практики фінансової діяльності.

^ Завдання дисципліни - навчити студентів загальнотеоретичних основ побудови інформаційної системи, організації, та практики використання інформаційних технологій в області банківської діяльності та управління фі­нансами; сформувати у студентів вміння системного підходу до інформатизації фінансових установ.

^ Предмет дисципліни – фінансово-економічний інформаційний ресурс.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформацій­них систем і технологій в області управління фі­нансами.

Він повинен знати:

 • сучасний стан та напрями розвитку комп’ютерних технологій;

 • теоретичні основи організації та функціонування систем обробки банківської і фінансової інформації;

 • організацію та методологію розв'язання комплексів задач банківської та фінансової діяльності в установах різного типу, інформаційного забезпечення та взаємозв'язків задач;

вміти:

 • описувати постановки задач і розробляти алгоритми їх розв’язання на ЕОМ;

 • використовувати базові програмні засоби та готові пакети прикладних програм для виконання обробки даних у фінансовій та банківській діяльності в умовах функціонування як окремих АРМ, так і їх мережі;

 • давати професійну оцінку якості пакетам прикладних про­грам, призначених для автоматизації обробки даних у банківсь­ких та фінансових установах.

Дисципліна "Інформаційні системи і технології у фінансах" вивчається на базі дисциплін " Інформатика та комп’ютерна техніка", "Бухгалтерський облік", "Банківські операції", "Фінанси". Вона забезпечує неперервність комп'ютерної підготовки спеціа­лістів і є основою для вивчення інформаційних систем і техноло­гій у конкретних предметних областях, якими є фінансова та банківська діяльність.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

 1. Фінансово-економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки.

 2. Побудова інформаційних систем у фінансових установах.

 3. Банківські інформаційні системи та технології.

 4. Автоматизація внутрішньобанківських розрахунків.

 5. Електронна пошта НБУ як основа взаємодії між банками України.

 6. Система електронних міжбанківських платежів НБУ.

 7. Моделі роботи комерційних банків у СЕП.

 8. Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків.

 9. Автоматизація обробки інформації у фінансових установах.

 10. Система захисту інформації у фінансовій установі.


1 загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050104 "Фінанси" курс навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах" для денної форми навчання має загальний обсяг 108 годин. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 54 години передбачають проведення 38 лекційних та 16 практичних занять. Відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів. Загальний обсяг самостійної роботи студентів згідно з робочою програмою становить 54 години.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента щодо засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом (у т.ч. відвідав усі практичні заняття), враховуючи позитивні результати поточного контролю.


^ 2 рекомендована література


Для успішного вивчення дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах" рекомендується використовувати таку літературу.

Основна література

 1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч.посібник.- К.:КНЕУ,1998.-140с.

 2. Домрачов В.М. та ін. Інформаційні банківські системи: Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2006.-333с.

 3. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах /РогачІ.Ф. та ін.- К.: КНЕУ,2001.-324с.

 4. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навч.посібник.-Львів: Новий Світ-2000, 2006.-436с.

 5. Основи інформаційних систем: Навч.посібник/Ситник В.Ф. та ін.-К.:КНЕУ, 2001.-420с.

Додаткова література

 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под общ. ред. И.Т.Тибулина. -М.: Финансы и статистика , 2000.-416с.

 2. Долженков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000.-С.Пб.: БХВ-Петербург,2000.-1088с.

 3. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч.посібник /За редакцією В.С.Пономаренка.-К.:Видавничий центр “Академія”, 2002.-544с.

 4. Информационные системы в экономике/Под.ред. В.В.Дика.-М.:Финансы и статистика,1996.-272с.

 5. Мельник Л.Г., Ильяшенко С.Н., Касьяненко В.А. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учеб.пособ. - Сумы: ИТД ”Университетская книга”,2004.- 400с.

 6. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем.- М.: Финансы и статистика, 2000.-240с.

 7. Праг Керри Н., Ирвин Майкл Р.Access 2000.Библия пользователя: Пер.с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”,2004.-1040c.

 8. Фролов С.М. Банківська справа і основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навч. посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 368 с.


Нормативна і довідкова література

 1. Закон України “ Про Національну програму інформатизації” (74/98-ВР від 04.02.98).

 2. Закон України “Про концепцію Національної програми автоматизації»” (75/98-ВР від 04.02.98).

 3. Закон України “Про інформацію” №2567 від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№48.

 4. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” №80 від 05.07.94 // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№31.

Крім переліченої літератури, студент під час самостійної роботи має використовувати періодичні матеріали, нормативні та статистичні дані банківських установ, ресурси мережі "Інтернет", інші джерела інформації.


^ 3 робоча програма і методичні вказівки


Матеріал дисципліни поділено на десять тем, кожна з яких має декілька питань. Нижче наведено зміст кожної теми та посилання на літературу, яку доцільно використовувати при її вивченні. Посилання на літературу наведено у квадратних дужках "[ ]" згідно з її нумерацією в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ Тема 1 Фінансово-економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки


Питання 1.1 Особливості економічної інформації [1; 2; 4; 8; 10; 14; 15; 16]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 1,5 години самостійної роботи для денної форми навчання.

При вивченні даного питання розглядаються: властивості економічної інформації; принципи обробки інформації; розподіл економічної інформації за різними критеріями; одиниці вимірювання фінансової інформації; передача, перетворення та збереження економічної інформації.

^ Питання 1.2 Структуризація фінансово-економічної інформації [1; 2; 4; 10; 11]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 1,5 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: структурні елементи інформаційної сукупності; ідентифікатори економічної інформації; формалізація подання інформаційних структур; подання фінансової інформації на носіях.

^ Питання 1.3 Класифікація та кодування економічної інформації [1; 3; 4; 8; 9]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: основні системи класифікації інформації; поняття коду, основи коду, структури коду; системи кодування економічної інформації; розрахунок контрольного розряду; класифікатори техніко - економічної інформації.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність поняття економічна інформація.

 2. Назвіть основні операції обробки економічної інформації.

 3. Розподіл інформації за технологією обробки.

 4. Назвіть одиниці вимірювання економічної інформації.

 5. Побудова логічної структури даних.

 6. Склад фізичної структури даних.

 7. Назвіть носії економічної інформації.

 8. Властивості ієрархічної та фасетної систем кодування.

 9. Основні системи кодування інформації.

 10. Класифікатори техніко-економічної інформації.


Тема 2 Побудова інформаційних систем (ІС) у фінансових установах


Питання 2.1 Структури ІС [1; 2; 3; 4; 9; 11]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 1,5 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: характеристики внутрішнього стану системи; опис постійних зв’язків між її елементами; характеристика функціональної та забезпечувальної частин ІС; особливості ІС.

^ Питання 2.2 Підходи при створенні ІС [1; 3; 4; 6; 9; 11] Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: недоліки та переваги локального, глобального та системного підходів; стандарти проектування ІС.

^ Питання 2.3 Принципи та етапи проектування ІС. [1; 3; 4; 5; 8; 9; 10]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 1,5 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: основні принципи проектування ІС; загальні вимоги та нормативи проектування; стадії розроблення ІС.

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні структури ІС.

 2. Функції та склад функціональної частини ІС.

 3. Функції та склад забезпечувальної частини ІС.

 4. Поняття інформаційного взаємозв’язку між елементами.

 5. Основні особливості ІС.

 6. Практичні підходи при створенні ІС.

 7. Сутність системного підходу при створенні ІС.

 8. Принципи проектування комп’ютерних систем.

 9. Принцип системності та сумісності.

 10. Основні стадії розроблення ІС.


Тема 3 Банківські інформаційні системи та технології


Питання 3.1 Банківські інформаційні системи [2; 3; 4; 5; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: інформаційні процеси в банківській діяльності; особливості створювання банківської ІС; об’єкти та суб’єкти комп’ютерного моделювання; схеми побудови автоматизованих банківських систем (АБС); рівні побудови банківських систем.

^ Питання 3.2 Складові частини АБС [2; 3; 4; 9; 11; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 година самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: локальна та глобальна АБС; інтегрована АБС; забезпечувальна та функціональна частини АБС; банківські автоматизовані робочі місця (АРМ); автоматизовані компоненти АБС: фронт-офіси, бек-офіси та ядро.

^ Питання 3.3 Банківська інформація [2; 4; 5; 6; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: організація надходження інформації до системи; особливості банківської інформації; основні потоки банківської інформації та їх структура; склад та структура інформаційних масивів.


Питання для самоконтролю

 1. Схеми побудови АБС.

 2. Пріоритетні напрями створення та розвитку АБС.

 3. Основні вимоги до сучасних АБС.

 4. Структурна побудова АБС.

 5. Суть процесу автоматизації банку.

 6. Призначення функціональної частини АБС.

 7. Суть інтегрованої АБС.

 8. Модульний підхід при структуризації функціональної частини АБС.

 9. Новітні банківські технології.

 10. Потоки банківської інформації.


Тема 4 Автоматизація внутрішньобанківських розрахунків


Питання 4.1 Програмний комплекс операційний день банку (ОДБ) [2; 3; 4; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: принцип побудови ОДБ, структурні компоненти ОДБ; склад та зміст інформаційної бази; інформаційні зв’язки між модулями.

^ Питання 4.2 Вхідна та вихідна інформація [1; 2; 3; 4; 5; 7; 12]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: форми подання інформації; режими обробки вхідної інформації; формування вихідної інформації; накопичення, збереження та відображення інформації; автоматизовані робочі місця (АРМ) операціоніста; формування первинних платіжних документів.

Питання для самоконтролю

 1. Основні етапи розвитку АБС.

 2. Складові АБС.

 3. Принципи побудови ОДБ.

 4. Основні можливості ОДБ.

 5. Структурні компоненти підсистеми ОДБ.

 6. Завдання системи внутрішньобанківських розрахунків.

 7. Відкриття та ведення банківських рахунків.

 8. Обробка різноманітних банківських операцій.

 9. Формування файлів звітності.

 10. Взаємодія ОДБ з іншими підсистемами.


Тема 5 Електронна пошта НБУ як основа взаємодії між банками України


Питання 5.1 Структура, призначення та можливості ЕП НБУ [2; 3; 4; 5]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: склад ЕП; типи вузлів ЕП; переваги ЕП НБУ; особливості ЕП; довідник вузлів; поштове повідомлення; поштові конверти.

^ Питання 5.2 Взаємодія між вузлами і користувачами ЕП НБУ [2; 3; 4; 5; 6; 9; 10]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: протокол передачі даних; архіви повідомлень; варіанти доставки повідомлень; підтвердження факту доставки повідомлень; файл-квітанція.


Питання для самоконтролю

 1. Типи поштових вузлів НБУ.

 2. Основні переваги ЕП НБУ.

 3. Структура ЕП НБУ.

 4. Побудова поштової адреси абонентів.

 5. Поняття “конвертування” первинного файлу.

 6. Поняття протоколу даних.

 7. Транзитне повідомлення.

 8. Підтвердження доставки повідомлень.

 9. Основні можливості користувача вузла ЕП НБУ.

 10. Основні завдання ЕП НБУ.


Тема 6 Система електронних міжбанківських платежів НБУ


Питання 6.1 Призначення та структура СЕП НБУ [1; 2; 3; 5; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття платіжної системи; кореспондентські рахунки банків; способи здійснення міжбанківських розрахунків; Регіональна розрахункова палата; Центральна розрахункова палата; принципи роботи СЕП; структура СЕП НБУ; вимоги до банківських електронних повідомлень.

^ Питання 6.2 Проходження платежів у СЕП [1; 2; 3; 5; 13]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття конверта платіжних документів; перевірка пакета платіжних документів; контроль правильності проходження платежів; система надання довідок про проходження платежу; початок та закінчення робочого дня.

^ Питання 6.3 Інформаційний обмін СЕП із КБ [2; 3; 4; 13]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: обробка файлів; структура файлів обміну; різні типи файлів; формування файлів-квитанцій; файли початку та кінця робочого дня.


Питання для самоконтролю

 1. Поняття платіжної системи.

 2. Види організації системи міжбанківських розрахунків.

 3. Функціональне призначення СЕП НБУ.

 4. Способи здійснення міжбанківських розрахунків.

 5. Структура СЕП НБУ.

 6. Контроль за проходженням платежів.

 7. Маршрутизація проходження платежів у СЕП НБУ.

 8. Принципи функціонування СЕП НБУ.

 9. Типи файлів у системі СЕП НБУ.

 10. Поняття квитанцій, їх види.Тема 7 Моделі роботи комерційних банків у СЕП


Питання 7.1 Рівні обліку в СЕП [2; 3; 4; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: консолідований кореспондентський рахунок; технічний кореспондентський рахунок; ліміт початкових оборотів; ліміт технічного рахунку; фактори вибору моделей СЕП.

^ Питання 7.2 Характеристика моделей роботи КБ у СЕП [2; 3; 4; 5; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: чинники, що впливають на вибір моделі; спосіб взаємодії між головним банком та його філіями; організаційна структура КБ; адміністративне розміщення головного банку та його філій; особливості обслуговування банків за різними моделями ( з нульової до восьмої).


Питання для самоконтролю

 1. Суть міжбанківських розрахунків.

 2. Системи міжбанківських розрахунків.

 3. Етапи становлення міжбанківських розрахунків на Україні.

 4. Відкриття кореспондентських рахунків банків.

 5. Завдання СЕП НБУ.

 6. Характеристика складових частин СЕП НБУ.

 7. Архітектура СЕП НБУ.

 8. Принципи функціонування СЕП НБУ.

 9. Фактори, що впливають на вибір моделі функціонування СЕП.

 10. Дайте порівняльну характеристику моделей СЕП НБУ.


Тема 8 Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків


Питання 8.1 Призначення та основні можливості системи [2; 3; 4; 5; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: головна мета створення системи S.W.I.F.T.; поняття BIC коду банку; можливості та основні концепції системи S.W.I.F.T.

^ Питання 8.2 Концепція формування та передачі повідомлень [2; 3; 4; 13]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: пакетна комутація; категорії повідомлень; основні складові повідомлення S.W.I.F.T.; кроки передачі повідомлення; формат повідомлення MT-100; безпека обміну повідомленнями.


Питання для самоконтролю

 1. Організаційна структура S.W.I.F.T.

 2. Порядок вступу до мережі S.W.I.F.T.

 3. Функціональне призначення S.W.I.F.T.

 4. Побудова мережі S.W.I.F.T за архітектурою.

 5. Характеристика складових частин міжнародної мережі S.W.I.F.T .

 6. Сутність стандарту повідомлення МТ-100.

 7. Програмно - апаратне забезпечення мережі S.W.I.F.T .

 8. Схема проходження повідомлення в мережі S.W.I.F.T .

 9. Забезпечення безпеки в мережі S.W.I.F.T .

 10. Фінансові витрати абонентів у системі S.W.I.F.T..


Тема 9 Автоматизація обробки інформації у фінансових установах


Питання 9.1 Автоматизована система фінансових розрахунків(АСФР) [1; 3; 4; 5; 6; 8]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: призначення та особливості побудови системи; основні ланки системи; структура АСФР; характеристика підсистем; система документації; ведення класифікаторів; забезпечення АСФР.

^ Питання 9.2 Автоматизація обробки інформації в податковій системі [3; 4; 5; 6; 9]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: завдання автоматизації податкової системи; основи побудови та функціонування інформаційно-аналітичної системи; особливості формування та обробки податкової звітності; автоматизація податкового обліку в комерційних банках.

^ Питання 9.3 Інформаційні технології в депозитарній діяльності, страхуванні та кредитних спілках [1; 3; 4; 6; 8; 9; 11]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: особливості автоматизації діяльності на фондовому ринку; функціональне призначення, структура та характеристика автоматизованої системи в страхуванні; особливості створення інформаційних систем в діяльності кредитних спілок.


Питання для самоконтролю

 1. Основа інформаційно-довідкового забезпечення системи автоматизації ДПА.

 2. Інформаційні проблеми при автоматизації ДПА.

 3. Система податкової звітності у ДПА.

 4. Суть автоматизації податкового обліку у банках.

 5. Інформаційні зв’язки між учасниками фондового ринку.

 6. Функціональне призначення ІС у страхуванні.

 7. Функціональна та забезпечувальна частини в ІС у страхуванні.

 8. Функціональне призначення комплексної інформаційної системи кредитних спілок.

 9. Суть автоматизації діяльності кредитних спілок.

 10. Основні складові забезпечувальної частини ІС кредитних спілок.


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач В. М. Олійник. Суми:...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О. О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи