Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Сторінка1/4
Дата15.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2648 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи з дисципліни

"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання"

галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

напряму підготовки 7.030508 "Фінанси і кредит"

для студентів усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму підготовки 7.030508 "Фінанси і кредит" для студентів усіх форм навчання / Укладачі: П.М.Рубанов, М.Ю.Абрамчук, С.В.Похилько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 47 с.

Кафедра фінансів


^ Вступ


Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни – одержання знань з теорії та практики організації фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

^ Завдання дисципліни – вивчення змісту та основних напрямів фінансової діяльності підприємств, способів і методів забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги, методів формування власного та позичкового капіталу підприємства, особливостей фінансової діяльності суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин та організації фінансових взаємовідносин підприємств з державою, набуття практичних навичок використання можливих форм фінансування підприємств, методами та прийомами фінансового контролінгу.

^ Предмет дисципліни – фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства.

Дисципліна "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” вивчається на базі дисциплін „Фінанси”, „Гроші та кредит”, „Економіка підприємства”, „Фінанси підприємств”.

Успішне освоєння дисципліни дозволить використати одержані знання на практиці та полегшить освоєння таких спеціальних дисциплін: "Фінансовий аналіз інвестиційних проектів", "Фінансовий аналіз" , „Фінансовий менеджмент” та інших.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

  1. Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

  2. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу.

  3. Формування власного капіталу підприємств.

  4. Самофінансування підприємства.

  5. Дивідендна політика підприємства.

  6. Позичковий капітал підприємства.

  7. Фінансова інвестиційна діяльність підприємств.

  8. Фінансовий контролінг.

  9. Бюджетування на підприємстві.

1 загальні методичні вказівки


Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Студент вважається допущеним до підсумкового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом, враховуючи позитивні результати поточного контролю та захисту курсової роботи.


^ 2 ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Тема 1 Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств.

Класифікація форм фінансування. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств. Класична теорія фінансування. Теорема іррелевантності Міллера та Модільяні. Основні положення теорії оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц). Модель оцінки капітальних активів (САРМ). Зміст неоінституційної теорії фінансування. Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept).

^ Тести і задачі

Тести

Тест 1. Згідно з П(С)БО до фінансової діяльності підприємства належать такі операції:

1) одержання довгострокових позичок;

2) придбання акцій інших підприємств;

3) придбання облігацій інших підприємств;

4) сплата дивідендів власникам корпоративних прав;

5) отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів.

Тест 2. Капітал підприємства характеризує:

1) джерела фінансування придбання активів;

2) майно підприємства, яке придбано за рахунок коштів власників;

3) напрями використання залучених підприємством фінансових ресурсів;

4) зобов'язання підприємства перед кредиторами та власниками;

5) різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства.

Тест 3. До абстрактного капіталу підприємства належать:

1) власний капітал;

2) позичковий капітал; 3) необоротні активи;

4) оборотні активи;

5) грошові кошти.

Тест 4. До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу підприємства належать:

1) реструктуризація активів;

2) дезінвестиції;

3) нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі;

4) емісія облігацій;

5) комерційні кредити.

Тест 5. Основними критеріями прийняття рішень у сфері фінансування є такі: 1), 2), 3), 4), 5).

Тест 6. Теорема іррелевантності передбачає, таке:

1) вартість підприємства не залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;

2) вартість підприємства залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;

3) вкладати кошти слід у ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність;

4) інвестори будуть байдужими щодо співвідношення необоротних та оборотних активів підприємства;

5) вартість підприємства за заданого рівня ризику визначається лише його потенційною прибутковістю.

Тест 7. Згідно з моделлю оцінки дохідності активів (САРМ):

1) ринкова ціна окремих акцій залежить від їх розрахункового (балансового) курсу;

2) ціна активів залежить від структури джерел їх придбання;

3) розмір премії за ризик вкладень в окремі активи дорівнює різниці між очікуваною нормою прибутковості фінансових інструментів та безризиковою процентною ставкою;

4) кошти слід вкладати лише в безризикові активи;

5) кошти слід вкладати в ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність, розрахована за САРМ.

Тест 8. Теорія агентських відносин при фінансуванні досліджує таке:

1) конфлікт інтересів між капіталодавцем та капіталоодержувачем, який може виникнути в результаті асиметрії в інформаційному забезпеченні;

2) агентські послуги фінансових посередників;

3) оптимізацію фінансових відносин та умов відповідних договорів з метою узгодження інтересів принципала та агента;

4) способи оцінки дохідності активів;

5) оптимізацію структури капіталу підприємства.

Тест 9. Які з наведених тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (за Г. Марковіцем)?

1. Систематичний ризик може бути мінімізований через диверсифікації інвестиційного портфеля.

2. Вкладення заданого обсягу інвестиційного капіталу в один об'єкт інвестицій є ризикованішим, ніж інвестування цієї ж суми в різні об'єкти.

3. Зменшення несистематичного ризику портфеля інвестицій досягається за рахунок його диверсифікації.

4. Рішення щодо фінансування та інвестування повинні прийматися узгоджено.

5. Рівень заборгованості підприємства впливає на ціну залучення фінансових ресурсів?

Тест 10. Згідно з концепцією Марковіца інвестиційний портфель слід формувати за рахунок такого:

1) фінансових активів, прибутковість яких перебуває у безпосередній функціональній залежності;

2) активів з максимальним кореляційним зв'язком;

3) комбінації активів з мінімальним кореляційним зв'язком між рівнями їх рентабельності;

4) активів з мінімальним рівнем ризику;

5) активів із середнім рівнем рентабельності.

Задачі

Задача 1. Визначити обсяги вхідних грошових потоків на підприємстві в рамках фінансової та інвестиційної діяльності (окремо), якщо відомі такі дані:

1. Підприємство отримало кредит у сумі 50 тис. грн.

2. У результаті емісії звичайних акцій на підприємство надійшло 100 тис. грн, у т. ч. спрямовано на збільшення статутного капіталу — 80 тис. грн, на збільшення додаткового капіталу — 20 тис. грн.

3. Обсяг виручки від реалізації продукції становив 350 тис. грн, у тому числі ПДВ.

4. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами іншого підприємства — 20 тис. грн.

5. Підприємство продало облігації внутрішньої державної позики — 40 тис. грн.

Задача 2. Оцінити доцільність вкладення коштів в окремі акції, використовуючи правило прийняття рішень за САРМ, за наявності таких даних:

Показник

Акції А

Акції Б

Акції В

1. Очікувана рентабельність, %

11

12

14

2.-Коефіцієнт

0,9

1,5

1,3

3. Середня дохідність ринкового портфеля інвестицій (RM), %

10

10

10

4. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів (і), %

6

6

6


^ Тема 2 Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно – правових форм

Класифікація суб'єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Об'єднання підприємств.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи.

Особливості фінансової діяльності: приватних підприємств (ПП); товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ); акціонерних товариств (AT); командитних, повних товариств; підприємств з іноземними інвестиціями. Специфіка фінансової діяльності кооперативів.

Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.

Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації. Договори кооперації з нерезидентами.

Тести і задачі

Тести

Тест 1. В яких організаційно-правових формах може бути засновано підприємство з іноземними інвестиціями в Україні?

1. Акціонерне товариство.

2. Постійне представництво іноземної фірми.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Філія іноземної фірми.

5. Приватне підприємство.

Тест 2. До основних критеріїв прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу слід віднести такі:

1) мінімальний обсяг статутного капіталу;

2) мінімізацію дивідендних виплат;

3) законодавчі вимоги щодо виду діяльності;

4) мінімізацію оподаткування;

5) рівень відповідальності власників.

Тест 3. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за боргами товариства:

1) лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

2) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

3) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

4) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

5) у межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 4. Акціонери ВАТ відповідають за зобов'язаннями товариства:

1) лише в межах належних їм акцій;

2) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

3) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

4) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

5) у межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 5. Учасники повного товариства відповідають за боргами товариства:

1) лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

2) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

3) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;

4) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

5) у межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 6. Які з наведених характеристик приватного підприємця є правильними?

1. Приватний підприємець може відкривати розрахунковий рахунок у банку.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи повинні складати самостійний баланс.

3. Приватний підприємець відповідає за боргами суб'єкта господарювання, власником якого він є, всім своїм майном.

4. Приватним підприємцем може бути лише громадянин України.

5. Оподаткування доходів приватних підприємців регулюється законодавством про прибуткове оподаткування фізичних осіб.

Тест 7. Які з наведених характеристик приватного підприємства є правильними?

1. ПП може не мати статутного капіталу в момент реєстрації.

2. У приватного підприємства може бути лише один власник.

3. Власник ПП відповідає за боргами підприємства всім своїм майном.

4. ПП має самостійний баланс.

5. Засновниками ПП можуть бути лише резиденти.

Тест 8. Які з наведених характеристик стосуються ТОВ?

1. Товариство може емітувати облігації.

2. Корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством.

3. Засновниками підприємства можуть бути лише фізичні особи.

4. До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен сплатити не менше 10 % зазначеного в установчих документах внеску.

5. Учасник товариства може віддавати свою частку третім особам лише за згодою решти учасників.

Тест 9. Які з наведених характеристик стосуються AT?

1. Товариство може емітувати облігації.

2. Корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством.

3. Засновниками підприємства можуть бути лише юридичні особи.

4. Засновники зобов'язані бути утримувачами акцій на суму не менше 25 % статутного капіталу протягом усього періоду діяльності підприємства.

5. Акціонер може продати свої акції третім особам лише за згодою решти акціонерів.

Тест 10. Які з наведених характеристик державного підприємства є правильними?

1. Державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Рішення про збільшення статутного капіталу ДП приймається трудовим колективом.

3. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію ДП приймаються міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади.

4. Розподіл чистого прибутку ДП здійснюється за рішенням трудового колективу.

5. Керівникам, заступникам керівників ДП забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю.

Тест 11. Казенні підприємства...

1) відповідають за своїми зобов'язаннями коштами та всім іншим майном;

2) при недостатності коштів та майна відповідальність за їх зобов'язаннями несе відповідний державний орган;

3) мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за погодженням з державними органами;

4) мають право купувати корпоративні права інших підприємств;

5) діють за фінансовим планом, затвердженим відповідним міністерством.

Тест 12. Нерезиденти при здійсненні фінансових інвестицій в Україну мають такі пільги:

1) не сплачують протягом 5 років податок на прибуток;

2) не сплачують митних платежів при здійсненні внесків у статутний капітал підприємства-резидента;

3) не сплачують податок на репатрійований прибуток;

4) не сплачують митних платежів при придбанні за межами України будь-якої сировини, матеріалів та комплектуючих, необхідних для діяльності підприємства з іноземними інвестиціями;

5) звільнені від сплати ПДВ при реалізації своєї продукції.

Задачі

Задача 1

У результаті ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю обсяг виручки від реалізації ліквідаційної маси становив 800 тис. грн. Обсяг вимог кредиторів до підприємства— 1 млн грн. Статутний капітал підприємства дорівнює 100 тис. грн і сформований за рахунок вкладів чотирьох учасників товариства. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 70 %, а частки решти учасників є однаковими. Приватне майно найбільшого учасника — 200 тис. грн, у т. ч. йому належать облігації товариства, учасником якого він є, номінальною вартістю 50 тис. грн.

Визначити джерела погашення вимог кредиторів підприємства, якою мірою вони будуть задоволені.

Задача 2

Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства. Засновниками була організована відкрита передплата на акції, результати якої характеризуються такими даними:

• номінальна вартість акцій — 20 грн; курс емісії— 100 %;

• кількість акцій, які підлягають розміщенню, — 10 000 шт.;

• накладні витрати, пов'язані із заснуванням підприємства, — 10 000 грн;

• на момент скликання установчих зборів AT в цілому було сплачено 50 % номінальної вартості акцій.

Чи буде засноване AT; який вигляд матиме перший розділ пасиву балансу AT за умови його реєстрації ? Відповідь коротко обґрунтувати.

Задача З

Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства. Засновниками була організована відкрита передплата на акції, результати якої характеризуються такими даними:

• номінальна вартість акцій — 20 грн; курс емісії — 110 %;

• кількість акцій, які підлягають розміщенню, — 10 000 шт.;

• накладні витрати, пов'язані із заснуванням підприємства, — 10 000 грн;

• на момент скликання установчих зборів AT всі акції були сплачені за ціною емісії.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного AT.

Задача 4

Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними:

• зазначена в установчих документах відносна частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А — 40 %; Б — 35 %; В — 25 %;

• на момент реєстрації ТОВ учасник В вніс 44 тис. грн, що становить 110 % його частки в статутному капіталі; учасник А — 50 тис. грн, учасник Б — 60 тис. грн.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного ТОВ.

Задача 5

Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними:

• зазначена в установчих документах частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А — 50 %; Б — 30 %; В — 20 %;

• на момент реєстрації ТОВ учасник А вніс 20 тис. грн, що становить 40 % його частки в статутному капіталі; учасник Б — 50 тис. грн, а учасник В — 15 тис. грн.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного ТОВ.

Задача 6

Три підприємства А, Б і В уклали договір про ведення спільної діяльності без створення нової юридичної особи. До здійснення внесків згідно з договором про спільну діяльність активи А становили 1,5 млн грн, Б — 1 млн грн, В — 2 млн грн. Внесок А у фінансування спільної діяльності дорівнює 100 тис. грн, Б — 50 тис. грн, В — 200 тис. грн. Ведення спільних справ за договором покладено на підприємство А. Після завершення спільної діяльності та повної сплати всіх податків вартість спільно контрольованого майна зросла на 10 %.

Визначити, яким чином змінювалися активи та пасиви учасників спільної діяльності після здійснення внесків та розподілу спільного майна по завершенні спільної діяльності.

Задача 7

Резидент України та нерезидент уклали договір про спільну діяльність підприємств без створення юридичної особи. Ведення спільної діяльності покладено не резидента України. Частка резидента у спільній діяльності становить 60 %, частка нерезидента — 40 %. За результатами звітного періоду загальна сума доходів від спільної діяльності дорівнює 100 тис. грн.

Обчислити суму чистого доходу, який отримають резидент і нерезидент після оподаткування, якщо доходи останнього були репатрійовані.


  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” / Укладачі: канд екон...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки щодо їх виконання. Призначена для студентів з галузі знань 0305 економіка та підприємництво заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
«Економіка І підприємництво» галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво», спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для слухачів цпо та студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” / укладачі : П. М. Рубанов,...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconДовідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconХарківська національна академія міського господарства національна економіка методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Національна економіка: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 0305 «Економіка та підприємництво»...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconПотенціал І розвиток підприємства Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, практичних занять І виконання контрольної роботи
Для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво», напряму підготовки 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconХарківська національна академія міського господарства фісун К. А. Жовтяк Г. А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент"
Економіка підприємства", 030509 "Облік І аудит" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" галузі знань 0305 \"Економіка І підприємництво\" iconХарківська національна академія міського господарства фісун К. А. Жовтяк Г. А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг"
Економіка підприємства", 030509 "Облік І аудит" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи