Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" icon

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Скачати 371.39 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Сторінка1/2
Дата15.09.2012
Розмір371.39 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсових робіт з дисципліни

"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання"

напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” / Укладачі: канд.екон.наук, доц. П.М.Рубанов, М.Ю.Абрамчук, С.В.Похилько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 26с.


Кафедра фінансів


^ 1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи


Мета даної роботи полягає в закріпленні та поглибленні знань студентів з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, розвитку навичок самостійної творчої роботи з обраної теми, вміння аргументувати власну точку зору, узагальнювати, систематизувати й аналізувати статистичні, фінансові та економічні показники, проводити необхідні для аналізу розрахунки.

Студенту при написанні курсової роботи необхідно:

- оволодіти специфічною фінансово-економічною термінологією;

- забезпечити достатній теоретичний рівень роботи на основі вивчення законів України, постанов уряду, інструктивних, нормативних і методичних матеріалів;

- ознайомитись з науковою монографічною та періодичною літературою з обраної теми дослідження, визначити дискусійні питання та існуючі проблеми;

- раціонально поєднувати теоретичні положення з аналізом цифрового матеріалу, уміти проводити розрахунки, виявляти фактори впливу на кінцеві результати;

- забезпечити необхідний стиль подачі матеріалу та правильно оформити роботу.

^ Виконання курсової роботи складається з ряду етапів:

1) ознайомлення з тематикою курсових робіт, вибір теми і її фіксація;

2) добору і аналізу літератури за обраною темою, ознайомлення з нею і складання попереднього змісту роботи у вигляді складного плану;

3) консультації з керівником, затвердження остаточного змісту роботи. Опрацювання основних теоретичних положень роботи;

5) написання тексту роботи згідно з вимогами до її змісту та оформлення;

6) подання роботи на розгляд керівника курсової роботи;

7) ознайомлення із зауваженнями керівника, виправлення помилок, підготовки до захисту і захист курсової роботи.

Курсова робота виконується згідно з тематикою, затвердженою кафедрою фінансів. Студентам надається право вибору теми роботи із запропонованого переліку. Не дозволяється написання роботи на одну тему більше ніж двома студентами.


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ курсовИХ РОБІТ


 1. Аналіз вірогідності та прогнозування банкрутства суб'єктів господарювання.

 2. Аналіз впливу діючої системи оподатковування на суб'єктів господарювання.

 3. Аналіз впливу податків на фінансовий стан підприємств.

 4. Аналіз і аудит зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Аналіз інвестиційної привабливості та кредитоспроможності позичальника.

 6. Аналіз кредитної політики комерційного банку.

 7. Аналіз ресурсного потенціалу комерційного банку.

 8. Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства.

 9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

 10. Аналіз фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

 11. Вексельний обіг та банківські засоби його регулювання.

 12. Визначення фінансового стану підприємства як елемент управління його фінансовою діяльністю.

 13. Використання фінансових інструментів інвестиційного менеджменту для підвищення ефективності виробництва.

 14. Використання форвардних, ф'ючерсних і опціонних контрактів у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання.

 15. Діяльність суб’єктів господарювання на ринку цінних паперів.

 16. Діяльність суб’єктів господарювання на фінансовому ринку.

 17. Ефективність переходу підприємства на спрощену систему оподаткування.

 18. Кредитні операції комерційних банків.

 19. Кредитування підприємства та визначення його кредитоспроможності.

 20. Лізингова діяльність суб’єктів господарювання.

 21. Ліквідність комерційного банку та засоби її регулювання.

 22. Методи оцінки ступеня кредитного ризику банку і кредитоспроможності позичальника.

 23. Методи прогнозування банкрутства підприємства.

 24. Методи управління залишком грошових активів на підприємстві.

 25. Механізм портфельного інвестування та фінансові інструменти його реалізації.

 26. Операції комерційних банків з цінними паперами.

 27. Організаційно-фінансовий механізм отримання доходів комерційним банком від операцій з платіжними картками.

 28. Особливості диверсифікації інвестицій комерційного банку.

 29. Оцінка вартості капіталу суб’єкта господарювання.

 30. Оцінка кредитного портфеля комерційного банку та фінансові інструменти його оптимізації.

 31. Оцінка ринкової вартості компанії як основа ухвалення інвестиційного рішення.

 32. Оцінка та управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства.

 33. Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства.

 34. Підходи до оптимального управління оборотним капіталом підприємства.

 35. Планування і управління прибутком підприємств.

 36. Порівняльний аналіз методик оцінки кредитоспроможності суб'єктів господарювання комерційним банком.

 37. Прогнозування результатів діяльності суб’єкта господарювання.

 38. Ризик-менеджмент у кредитній діяльності комерційних банків.

 39. Стратегія інвестиційної діяльності підприємства.

 40. Удосконалення кредитної політики комерційних банків.

 41. Удосконалення форм розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 42. Управління валютними ризиками суб’єктів господарювання.

 43. Управління фінансовою санацією підприємства.

 44. Урахування ризиків при проектно-фінансовому аналізі.

 45. Факторингова і форфейтингова діяльність суб’єктів господарювання.

 46. Факторний аналіз прибутку суб'єкта господарювання.

 47. Фінансова діяльність промислово-фінансових груп.

 48. Фінансова звітність підприємств та методи її аналізу.

 49. Фінансове планування та управління оборотним капіталом.

 50. Фінансовий механізм оптимізації оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 51. Фінансові аспекти експортно-імпортної діяльності суб’єктів господарювання.

 52. Фінансові аспекти реорганізації суб’єктів господарювання.

 53. Фінансові ресурси підприємства і резерви їх збільшення.

 54. Фінансово-економічний аналіз лізингових операцій.


2 Основні вимоги до змісту та структури роботи


Курсова робота складається з титульного аркуша, змісту, вступу, двох розділів основної частини, розрахункового розділу, висновків, переліку посилань, додатків (у разі наявності).

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і містить основні дані про курсову роботу та її автора. Титульний аркуш заповнюється за строго визначеною формою, яка видається викладачем.

Зміст подають на початку курсової роботи (на другій сторінці). Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, зокрема вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань, додатків.

Зміст роботи повинен відображати послідовний логічний зв'язок викладу результатів дослідження відповідно до теми роботи. Зміст роботи необхідно викладати стисло, лаконічно, не перевантажуючи текст описами загальновідомих речей чи витягами із нормативних (законодавчих) актів, уникаючи повторів та відступів від основної теми.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або давати їх за іншою редакцією, послідовністю і підпорядкованістю порівняно із заголовками в тексті не можна.

Заголовки у змісті необхідно розміщувати один під одним. При цьому заголовок нижчого рівня зміщують на три – п'ять символів вправо відносно заголовка вищого рівня.

У вступі (обсягом 1-2 сторінки) слід відобразити такі складові елементи: 1) актуальність вибраної теми; 2) мету роботи; 3) завдання дослідження; 4) об'єкт дослідження; 5) предмет дослідження; 6) методи дослідження.

Висвітлення актуальності передбачає короткий виклад сутності проблеми дослідження, вирішення якої має важливе значення в умовах України, її значущість і доцільність, відмінність у порівнянні з іншими відомими підходами до розв'язання проблеми.

При з’ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка є джерелом необхідної для дослідника інформації. Об’єктами дослідження у відповідності до обраної теми роботи можуть бути: фінансово-економічний механізм (якщо у роботі розглядаються елементи та інструменти державної політики), методи фінансового менеджменту (якщо розглядається управління структурою капіталу, прибутком, інвестиціями тощо), методи фінансового аналізу (при оцінці фінансового стану, кредитоспроможності, ефективності використання капіталу, економічної ефективності інвестиційних проектів тощо), методи складання звітності (бухгалтерської, податкової), методи аудиту тощо.

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв'язки та відносини, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі і є головними, визначальними для конкретного дослідження. Предмет дослідження – фінансові відносини, які виникають у процесі фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, функціонують і трансформуються за допомогою фінансових механізмів і інструментів.

Мета дослідження – це кінцевий результат, на який спрямоване дослідження. Вона повинна бути пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також із шляхами його досягнення.

Завдання дослідження формулюються у формі переліку дій: "вивчити...", "проаналізувати...", "встановити..., виявити..., обґрунтувати..." та ін. Формулювати завдання слід якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення становитиме зміст розділів і підрозділів курсової роботи. Це важливо і тому, що назви таких розділів повинні відповідати конкретним завданням і результатам дослідження.

Завершується написання вступу до курсової роботи визначенням методів дослідження. У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як пізнавати (наприклад, абстрактно-логічний, методи порівняльного, коефіцієнтного, вертикального (структурного) і горизонтального (часового) фінансового аналізу, методи дисконтування тощо). Викладаючи методи дослідження, необхідно зазначати, для розв’язання яких саме задач роботи використовувався той чи інший метод.

^ Основна частина охоплює весь зміст теми і складається з двох розділів. Кожен із розділів основної частини обов’язково повинен бути поділений на 2-5 підрозділів.

За своєю суттю перший розділ є загальним та оглядовим. У першому розділі викладають найбільш загальні теоретичні та методологічні аспекти обраної теми дослідження. Цей розділ є основою та передумовою для розгляду проблемних питань обраної теми. У ньому можна подати визначення використовуваних у роботі понять і термінів, їх систематизацію і класифікацію, сформулювати проблематику дослідження, критично розглянути різні точки зору щодо досліджуваної теми, розглянути історичний аспект стосовно розвитку поставленої проблеми, проаналізувати існуючі статистичні дані за даною тематикою, проаналізувати принципи нормативно-законодавчого регулювання процесів, що розглядаються, подати зарубіжний досвід розв’язання проблеми, зробити макроекономічний аналіз окремих аспектів управління фінансами суб'єктів господарювання тощо. Його можна подати під назвами: "Теоретичні засади...", "Основи...", "Сутність та складові елементи...", "Становлення та розвиток..." і т.ін.

Обсяг першого розділу роботи не повинен перевищувати 30% загального обсягу основної частини роботи, тобто 8-10 сторінок тексту.

Другий розділ присвячений методикам дослідження. Цей розділ є стрижневим і демонструє не тільки рівень досліджень, а й уміння студента кваліфіковано проводити теоретичне обґрунтування вибраних методик, аналізувати умови їх застосування. Тут повинно бути розкрито одну або декілька методик розв’язання поставлених задач дослідження.

За своєю суттю другий розділ є методико-аналітичним, оскільки усі розрахункові формули та моделі, які розглядаються в рамках дипломної роботи, описуються саме у цьому розділі. У другому розділі деталізуються деякі аспекти розглянутих у першому розділі проблем, а саме: викладається методологія та результати аналітичних досліджень вибраної проблеми, проводиться аналіз об'єкта дослідження, визначаються та обґрунтовуються конкретні методи дослідження і розв’язання розглянутих у попередньому розділі питань.

Написання цього розділу доцільно супроводжувати рисунками, таблицями, формулами. Рисунки (графіки, схеми) дозволяють більш наглядно розкрити сутність питань, що розглядаються. У таблицях, як правило, подаються статистичні дані, що використовуються при аналізі розвитку проблеми в динаміці. Формули дозволяють викласти методику розрахунків окремих показників та результатів.

Обсяг другого розділу основної частини роботи повинен становити близько 8-12 сторінок тексту.

У третьому розділі подається розрахункова частина курсової роботи, яка виконується у відповідності до розділу 4 даних методичних вказівок.

У висновках слід підбити підсумки дослідження теми роботи, сформулювати обґрунтовані у 1-му, 2-му та 3-му розділах роботи висновки і пропозиції. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках в узагальненому, тезовому вигляді, в логічній послідовності викладаються підсумки проведеної роботи. У висновках відображаються лише ті висновки та пропозиції автора, які випливають із проведеного дослідження, тобто які трапляються у 1-му, 2-му та 3-му розділах роботи. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити у результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного функціонування економічних систем, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення.

Приблизний обсяг висновків 1 - 3 сторінки тексту.

^ Перелік посилань складає одну із суттєвих частин курсової роботи і відбиває самостійну творчу роботу студента. При складанні переліку посилань слід зважати на певні правила. Використані джерела рекомендується розміщувати в порядку подання джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Однак це не виключає інші способи, зокрема абетковий – за алфавітом прізвищ авторів або назв творів, він найзручніший для користування. У цьому випадку джерела розміщують у такій послідовності: закони України, укази Президента України, декрети та постанови Кабінету Міністрів України, вітчизняна спеціальна література та періодичні видання (в абетковому порядку), іноземна література (в абетковому порядку), статистичні щорічники та бюлетені.

Кількість використаних джерел залежить від теми і завдань курсової роботи. Не слід включати до списку ті роботи, на які немає посилань у тексті курсової роботи і які фактично не були використані, а також енциклопедичні словники, науково-популярні книги, газети.

Недостатня кількість джерел може свідчити про поверховість курсової роботи; надмірність джерел свідчить про її компілятивний характер. Оптимальне число джерел можна визначити через зіставлення з обсягом роботи. Вважається, що на одну сторінку основного тексту курсової роботи повинне припадати одне джерело. Тобто оптимальна кількість джерел повинна відповідати обсягу 1-го та 2-го розділів роботи ± 25%. Мінімальна кількість літературних джерел – 10.

Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує роботи інших авторів, то він обов'язково повинен дати посилання на те, звідки взято наведені матеріали. Це дасть змогу відокремити власні результати, отримані студентом від запозичених. Використання чужих ідей, думок, концепцій, фактів без відповідних посилань на першоджерела називають плагіатом, що не допускається при написанні роботи.

Додатки не є обов'язковим елементом курсової роботи, і вони не входять до основного її обсягу. Однак додатки підвищують рівень довіри до результатів роботи, свідчать про їх достовірність.

Додатки обов'язково роблять тоді, коли теоретичний або емпіричний матеріал надто великий. Основну його частину подають у додатках, а "витяги" з нього – в основному тексті роботи. При цьому дається відповідне посилання. Якщо є необхідність, до роботи подають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: статистичну звітність; проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції і методики, опис алгоритмів та програм розв’язання задач на ЕОМ; ілюстрації допоміжного характеру тощо.


^ 3 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1 Загальні вимоги до оформлення


Курсову роботу оформляють на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Рамка при цьому не потрібна. Курсову роботу виконують машинним способом за допомогою комп'ютерної техніки або у рукописному варіанті.

Курсову роботу виконують із розрахунку 35-40 рядків на одній сторінці за умови рівномірного її заповнення з висотою букв і цифр не менше 1,8 мм. При виконанні роботи на ЕОМ доцільно використовувати міжрядковий інтервал 1,2-1,3, шрифт Times New Roman, кегль 12, 13 або 14. Не допускається використання розрідженого або ущільненого шрифту.

Абзацний відступ повинен бути однаковий по всьому тексту роботи і дорівнювати п'ятьом літерам, що відповідає 1-1,25 см.

Текст роботи потрібно розміщувати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве – 20-30 мм, верхнє і нижнє – 20-25 мм, праве – 10-15 мм.

Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці чи між рядками виправленого зображення машинним способом або від руки.

Сторінки роботи потрібно нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Титульний аркуш, зміст, додатки також включають у загальну нумерацію сторінок роботи, однак номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Оформлена курсова робота повинна бути підшита у пластиковий швидкозшивач.


^ 3.2 Оформлення заголовків структурних елементів


Заголовки структурних елементів, зокрема "ЗМІСТ", "вступ", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ", не нумерують.

Розділи, підрозділи, пункти роботи потрібно нумерувати арабськими цифрами. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу суті роботи і позначаються арабськими цифрами (1, 2, 3) без крапки. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад:


^ 2 ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Методика і принципи фінансового аналізу звітності

2.1.1 Зарубіжний досвід проведення аналізу звітності


Розділи і підрозділи завжди повинні мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів (1, 2 та 3) необхідно розміщувати всередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів роботи (1.1, 1.2, ...) треба починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Заголовок повинен складатися з одного речення. Переноси слів у заголовку розділу не допускаються.

Відстань між заголовком і попереднім текстом повинна бути 2 рядки, між заголовком і подальшим текстом – 1 рядок. Відстань між рядками заголовка, а також між двома заголовками (наприклад, розділу 1 та підрозділу 1.1) обирають такою самою, як і в тексті.

Не допускається розміщувати заголовок підрозділу, пункту або підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього вміщується лише один рядок тексту.


^ 3.3 Оформлення ілюстрацій


Ілюстрації (рисунки) (графіки, схеми, діаграми) потрібно розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі.

За необхідності під ілюстрацією поміщають пояснювальні дані. Ілюстрації повинні мати назву. Назва ілюстрації позначається словом "Рисунок ...", що разом з назвою ілюстрації поміщають після пояснювальних даних.

Ілюстрації потрібно нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (тобто з двох цифр), розділених крапкою, наприклад, "Рисунок 3.2 - Схема грошових потоків", що означає другий рисунок третього розділу.

Якщо ілюстрація не вміщається на одній сторінці, її можна переносити на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації поміщають на першій сторінці, а пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними пишуть: "Рисунок..., аркуш...".


^ 3.4 Оформлення таблиць


Таблицю потрібно розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті роботи.

Нижче наведений приклад оформлення таблиці.


Таблиця _________ – _____________________________________

(номер) (назва таблиці)

Голівка

Заголовок графи

Заголовок графи

підзаголовок

підзаголовок

підзаголовок

підзаголовок

Боковик

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч і знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

Допускається розміщати таблицю вздовж довшого боку листа.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами з порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці у даному розділі, розділених крапкою (наприклад: „Таблиця 2.1 – ...” означає першу таблицю другого розділу.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю розділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці поміщають її голівку і боковик. При розділенні таблиці на частини допускається її голівку і боковик заміняти відповідно номерами граф або рядків. При цьому нумерацію виконують арабськими цифрами графи і (або) рядка першої частини таблиці.

Слово "Таблиця ____" пишуть один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці ___" із зазначенням номера таблиці і без зазначення її назви.

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Графу "Номер по порядку" або „№” у таблицю включати не допускається. За необхідності нумерації даних порядкові номери потрібно зазначати в першій графі таблиці безпосередньо перед їх найменуванням.

Заголовки граф таблиці друкують великими літерами, а підзаголовки - маленькими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть маленькими літерами з першої великої. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф пишуть в однині. За відсутності окремих даних у таблиці потрібно ставити прочерк (тире).


^ 3.5 Оформлення переліків


Переліки наводяться по тексту роботи. Вони необхідні для розкриття складових окремих понять. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку потрібно ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або, не нумеруючи, дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку варто використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Перелік першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом щодо місця розміщення переліку першого рівня.


^ 3.6 Оформлення формул


Формули розміщують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули в роботі (за винятком формул, наведених у додатку) потрібно нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули пишуть в дужках у крайньому правому положенні на рядку на рівні формули.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, варто наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони дані у формулі.

Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта варто давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку операції множення застосовують знак “х”.

Формули, що розміщуються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.


^ 3.7 Оформлення посилань на літературу


Посилання на літературу в тексті курсової роботи потрібно подавати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у роботах [1, 2, 5-7]...".

У переліку посилань їх назви та реквізити потрібно наводити мовою оригіналу згідно з діючими стандартами за бібліографічним описом. Приклади оформлення бібліографічного опису різноманітних літературних джерел у переліку посилань наведені у відповідних методичних вказівках.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки власної роботи або роботи інших авторів зазначають їх номери. При посиланнях варто писати: "...у розділі 3...", "...дивитися 2.1...", "...за 3.3.4...", "...відповідно до 2.3...", "...на рис. 1.3...", "...на рисунку 1.3...", "...у таблиці 3.2...", "...(див. табл. 3.2)...", "...за формулою (3.1)...", "...у рівняннях (1.23) – (1.25)...", "...у додатку Б".


^ 3.8 Оформлення додатків


Додатки варто оформляти як продовження роботи на її подальших сторінках, розміщуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі сторінки по центру малими літерами з першої великої. Над заголовком повинне бути слово "Додаток__" і велика літера, що позначає його. Позначати додатки необхідно літерами українського алфавіту за винятком Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

За необхідності текст додатка може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які варто нумерувати в межах кожного додатка аналогічно до тексту, наведеного за змістом роботи. При цьому перед кожним номером проставляють позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г. Таблиці, рисунки і формули нумеруються в межах кожного додатка, наприклад, рисунок А.2 – другий рисунок додатка А.

Якщо як додаток використовується документ, що має самостійне значення (бланки балансів, звітів і т.п.), його розміщують без змін. При цьому перед ним розміщують чистий аркуш, на якому по центру рядка та посередині сторінки друкують (пишуть) слово "ДОДАТОК..." (А, Б, ...) і під ним - його назву (заголовок).

Сторінки додатків, включаючи попередній аркуш, нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи. Усі додатки повинні бути перелічені в змісті роботи з вказівкою їх позначень і заголовків.


^ 4 ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ


У розрахунковій частині курсової роботи розв’язується типова (модельна) задача, вихідні дані до якої надаються викладачем у відповідності до номера варіанта.


^ 4.1 Вихідні дані до модельної задачі


Для оновлення виробництва підприємство планує придбати нове обладнання (термін використання – 7 років) вартістю С тис. грн з урахуванням доставки та монтажу.

Підприємство має два варіанти зовнішнього фінансування купівлі обладнання.

По-перше, компанія може отримати кредит на суму вартості обладнання під ставку ікр,%, на 5 років. При цьому компанія несе експлуатаційні витрати, які будуть виплачуватися виробнику обладнання у сумі Сексп тис. грн на рік.

По-друге, компанія може орендувати обладнання строком на 5 років при щорічних платежах за лізинг Rліз (з урахуванням витрат на утримання обладнання та амортизаційних надходжень), після чого зможе купити його за залишковою вартістю. Договір лізингу передбачає, що експлуатаційні витрати та ремонт обладнання здійснюються за рахунок лізингодавця. Амортизація нараховується методом зниження балансової вартості, при цьому річні норми амортизації протягом 7 років становлять 15%; 25%; 20%; 15%; 15%; 15%; 5%. Ставка податку на прибуток становить rп.п=25%.

Необхідно оцінити за існуючих умов:

 1. Вигідність для підприємства варіантів придбання обладнання в кредит або в лізинг.

 2. Вигідність лізингової операції для лізингової компанії, якщо вона має інші альтернативні варіанти інвестування (зокрема, на придбання облігацій), які забезпечать щорічну прибутковість іін,%, і мають такий самий рівень ризику, що і грошові кошти, отримані за лізингом.^ 4.2 Методичні вказівки до розв’язання модельної задачі


Проведення розрахунків передбачає такі етапи.

 1. Оцінюється вигідність для підприємства покупки обладнання в кредит.

а) В даному випадку сума кредитного фінансування дорівнює вартості придбаного майна, оскільки банк надає підприємству кредит, який дорівнює вартості придбаного обладнання.

Річний платіж по кредиту (наприкінці року) розраховується за формулою


, (4.1)


де С – сума кредитного фінансування, тис. грн;

ікр – річні відсотки по кредиту;

Т – термін кредитування.

б) Оскільки амортизація нараховується методом зниження балансової вартості, то


Аttа, (4.2)


де Аt – сума амортизаційних відрахувань за період t;

Бt – балансова вартість на початок періоду t (звітного періоду)

Бt = Бt-1 - Аt-1,

де Бt-1 – балансова вартість на початок попереднього періоду (t-1);

Аt-1 – сума амортизаційних відрахувань за попередній період;

а - норма амортизації.

в) Нарощену суму кредиту за кожний рік розраховуємо за формулою


St = St-1 (1+ ікр), (4.3)


де St – нарощена сума кредиту (з відсотками за рік);

St-1 – непогашена сума за попередній період (рік).

г) Сума відсотків за кожний (t-й) рік (Рt) розраховується за формулою


Рt = St - St-1 . (4.4)


Сума погашення основного боргу в кожному періоді (Кt ) розраховується як різниця між сумою відсотків (Рt) (див.(4.4)) та сумою повного платежу кожного періоду (Rкр) (див.(4.1)):


Кt = Rкр - Рt . (4.5)


д) Непогашена частка кредиту на наступний період розраховується як різниця між непогашеною сумою на початок періоду (St-1) та сумою погашення основного боргу (Кt ).

е) Річні витрати на покупку обладнання розраховуються з урахуванням податкової знижки. До витрат, які мають цю знижку, належать амортизаційні відрахування, витрати на утримання обладнання, витрати на оплату відсотків по кредиту. Податкова знижка розраховується множенням суми цих витрат на ставку податку на прибуток (25%).

і) Річні витрати на покупку - це сума всіх витрат за винятком податкової знижки.

 1. ^ Оцінюється вигідність для підприємства покупки обладнання в лізинг.

а) Оскільки обладнання до закінчення строку лізингу знаходиться у власності лізингодавця, то при придбанні обладнання у лізинг амортизацію нараховує лізингодавець, а після закінчення строку договору лізингоотримувач викуповує його за залишковою вартістю.

Річний внесок згідно з лізинговою угодою розраховується за формулою


, (4.6)


де С - вартість лізингового обладнання, грн;

Рs – залишкова вартість обладнання на кінець строку договору лізингу, грн;

і - ставка відсотків за альтернативним варіантом придбання, %;

Т – строк лізингового договору, років.

б) Річний платіж коригується на податкову економію за формулою


Rліз.оп = Rліз∙(1- rп.п/100%), (4.7)


де rп.п - ставка оподаткування прибутку підприємства (становить 25%);

г) Оскільки весь рух грошових коштів здійснюється після сплати податку на прибуток, то при розрахунках необхідно використовувати ставку дисконтування після оподаткування:


іоп = ікр (1- rп.п/100%). (4.8)


д) Порівняльний аналіз витрат здійснюється на основі розрахунків відповідних теперішніх вартостей витрат. Теперішню вартість витрат в кожному періоді знаходимо шляхом дисконтування річних витрат. При цьому коефіцієнт дисконтування з урахуванням оподаткування податком на прибуток розраховується за формулою


, (4.9)


де t – номер звітного періоду, років.

Теперішня вартість витрат у кожному періоді розраховується множенням річних витрат на коефіцієнт дисконтування відповідного періоду.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 4.1.


Таблиця 4.1 - Порівняльний аналіз придбання обладнання за рахунок кредиту та в лізинг для лізингоотримувача, грн.

Грошові потоки

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Початок 6-гороку

Разом

Покупка за рахунок кредиту

1 Амортизація кредиту:
 
1.1 Всього виплат (Rкр)
 
1.2 Відсотковий платіж (Рt)
 
1.3 Погашення кредиту (Кt)
 
1.4 Залишок заборгованості по кредиту
 
2 Витрати на утримання обладнання (Сексп.)
 
3 Амортизаційні відрахування (Аt)
 Продовження табл. 4.1.

4 Витрати, які мають податкову знижку

tексп.+ Аt)
 
5 Податкова знижка

(ряд.4 х 0,25)
 
6 Чисті річні витрати на покупку (Rкр+ Сексп. ряд.5)
 
Покупка за рахунок лізингу

7 Річний лізинговий платіж


8 Податкова знижка


9 Річний платіж з урахуванням податкової знижки


Порівняльний аналіз кредиту та лізингу

10 Коефіцієнт дисконтування з урахуванням оподаткування (Кд.оп.) 

11 Теперішня вартість витрат по кредиту (NPVкр)


12 Теперішня вартість витрат по лізингу (NPVліз)


е) Після розрахунків робляться висновки щодо доцільності придбання обладнання за рахунок використання кредиту або лізингу. Обирається той варіант фінансування закупівлі обладнання, який має найменшу теперішню вартість витрат.

 1. ^ Оцінка вигідності лізингової операції для лізингодавця.

а) Для оцінки вигідності для лізингодавця лізингової операції розраховується теперішня вартість потоку грошових коштів у тому самому порядку, що і в попередньому випадку. Результати розрахунків зводяться до таблиці 4.2.

б) Після розрахунків порівнюється прибутковість інвестицій в лізинг та альтернативних варіантів інвестування коштів. На підставі порівняння дохідності цих інвестицій робиться висновок щодо доцільності здійснення лізингової операції для інвестора (лізингодавця).


Таблиця 4.2 - Аналіз вигідності лізингу для лізингодавця, грн

Показник

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Початок 6-го

 року

Разом

1 Лізингові надходження (Rліз)


2 Витрати на утримання обладнання (Сексп)


3 Сума податку на прибуток ((Rліз   Сексп) *

* rп.п / 100%)


4 Чистий прибуток


5 Кд.ін.оп. (*) 

6 Теперішня вартість після оподаткування


7 Витрати на покупку
 

 

 

 

 
8 Чиста теперішня вартість інвестицій в лізинг

 

 

 

 

 

 
Примітка. (*) Кд - коефіцієнт дисконтування для альтернативних інвестицій після оподаткування Кд.ін.оп. (за ставкою іін. оп = іін(1-0,25))
^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и сервис, 1998. –495с.

 2. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. — М.: Дело, 2000. – 280с.

 3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом.- М.: Финансы и статистика, 1995.

 4. Бандурка О.М., Коробів М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства. – К.: ЛИБІДЬ, 1998.- 510с.

 5. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002.- 240с.

 6. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. -М.:Финансы, 1997. – 576с.

 7. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000.-656с.

 8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 528 с.

 9. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. – К.: НИКА-ЦЕНТР, 2001. – 455с.

 10. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент / Пер. с англ./ Под ред. В.В.Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1997. - Т.1.– 497с.

 11. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент / Пер. с англ./ Под ред. В.В.Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1997. - Т.2.– 669с.

 12. Вайн Саймон. Опционы. Полный курс для профессионалов. –М.: Альпина Паблишер, 2003. – 416с.

 13. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2001.- 800с.

 14. Ван Хорн Дж. К., Вахович Д.М. Основы финансового менеджмента / Пер. с англ. – М.: Издат.дом «Вильямс», 2001.- 992с.

 15. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 2003. - 199 с.

 16. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств. – К.: Кондор, 2004. – 180 с.

 17. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. – К.: РИА «Текст», 1992. – 96с.

 18. Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. – М.: Изд-во „Дело и Сервис”, 2002. – 416с.

 19. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. -М.: Финансы и статистика, 1996. – 208с.

 20. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - Київ: Знання, 2000. – 412с.

 21. Костіна Н.І., Алексєєва А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навчальний посібник. – К.: Знання, 1997. – 184 с.

 22. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 304с.

 23. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты /Пер. с нем. / Под общ. ред. В.В.Ковалева и З.А.Сабова. – СПб.: Изд-во „Питер”, 2001. – 432с.

 24. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000.– С. 201 – 225.

 25. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов /Пер. с нем./ Под общ. ред. В.В.Ковалева и З.А.Сабова. – СПб.: Изд-во „Питер”, 2000. – 400с.

 26. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256с.

 27. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Финансовый менеджмент. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 352с.

 28. Павлов В. І. Основи підприємництва: терміни бізнесу: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – Т. 2. – 212 с.

 29. Перар Ж. Управление финансами с упражнениями / Пер.с франц. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 360с.

 30. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник - К.: КНЕУ, 2000. – 508с.

 31. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2000. – 485 с.

 32. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 504с.

 33. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.

 34. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. - К. КНЕУ, 2004. - 268 с.

 35. Уткин Э.А. Управление фирмой. - М.: Акалис, 1999. – 516 с.

 36. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузнецовой. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995.– 383с.

 37. Финансовое управление фирмой / Под ред. В.И. Терехина. – М.: ОАО Изд-во “Экономика”, 1998.– 350с.

 38. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во "Перспектива", 2002.- 656с.

 39. Фінанси підприємств / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

 40. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Боряк, Н.Ю. Калач. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 41. Хелферт Э. Техника фінансового анализа. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

 42. Ходаківська В.П., Бєляєва В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616с.

 43. Ченг Ф.Ли, Джозеф И.Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Пер.с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000.-686с.

 44. Череп А.В. Економічний аналіз. – К.: Кондор, 2005. – 160с.

 45. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 196 с.

^ ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Зразок форми титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Заочний факультет

Кафедра фінансів

НКП у м. ___________________________

(місто, де знаходиться НКП)


курсова РОБОТА

з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання"


НА ТЕМУ

___________________________________________________________

___________________________________________________________


Виконав(ла) студент(ка): ___________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму підготовки 030508 "Фінанси...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для слухачів цпо та студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” / укладачі : П. М. Рубанов,...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconДовідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів заочної форми навчання для спеціальності напряму 0501-"економіка та підприємництво"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconН. М. Богдан Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «інноваційний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу напряму...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconО. В. Хом’якова методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
«Облік І аудит» та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501– «Економіка та підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconВ. В. Жван Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів денної І заочної форм...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання\" напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи