Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Скачати 493.04 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір493.04 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни


"Банківські операції"


для студентів

напряму підготовки «Економіка та підприємництво» спеціальність 6.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С.М. Фролов, В.М. Олійник, М.А. Деркач, Т.В. Шопенська. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 39 с.


Кафедра фінансів


^ Вступ


Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни - формування цілісної системи знань щодо одного з найважливіших фінансових важелів економіки – банківських послуг, а також діяльності банку як фінансового інституту.

^ Завдання дисципліни - навчити загальнотеоретичним основам організації, планування, управління комерційними банками, ознайомити з правовими основами банківської діяльності, розкрити модель грошових потоків, які проходять через банківську систему, поєднати основні поняття валютної діяльності банків з організаційно-правовими аспектами митного регулювання суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

^ Предмет дисципліни - система фінансових відносин у сфері банківської діяльності.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

1) орієнтуватися в понятійно-термінологічному апараті, що характеризує суть і зміст банківських операцій;

2) мати чітке уявлення про принципи, правові та економічні основи функціонування банків як фінансово-кредитних установ;

3) уміти визначати показники, що характеризують фінансовий стан комерційних банків і їх здатність виконувати зобов’язання перед клієнтами;

4) знати основні підходи до формування оптимальної структури ресурсів комерційного банку;

5) оволодіти основними прийомами оцінки кредитоспроможності позичальника;

6) орієнтуватися в основних формах безготівкових розрахунків.

Дисципліна "Банківські операції" вивчається на базі дисциплін "Основи економічної теорії", "Гроші та кредит", "Бухгалтерський облік", "Менеджмент".

Успішне освоєння дисципліни дозволить сформувати певний мінімум теоретичних знань у по­єднанні з формуванням практичних навичок та полегшить освоєння таких спеціальних дисциплін: "Ринок фінансових послуг", "Банківський менеджмент" та інших.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

1 Кредитно-фінансова система України.

2 Емісійні банки. Їх функції.

3 Комерційні банки. Порядок їх створення.

4 Взаємовідносини між комерційними банками та клієнтами.

5 Платіжна система та її елементи.

6 Організація платіжного обороту. Основні форми безготівкових розрахунків.

7 Ресурси комерційного банку та їх структура.

8 Регулювання діяльності комерційного банку.

9 Система оцінки кредитоспроможності позичальника.

10 Порядок забезпечення зворотності кредиту.

11 Операції комерційних банків із цінними паперами.

12 Основи бухгалтерського обліку у банках.

13 Міжнародні платіжні системи і розвиток міжбанківських кореспондентських відносин.

14 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

15 Вільні економічні зони і зовнішньоекономічна діяльність.

16 Акредитивна форма розрахунків.

17 Валютні операції комерційних банків.

18 Нові банківські продукти та послуги.


^ 1 загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050104 "Фінанси" курс навчальної дисципліни "Банківські операції" для денної форми навчання має загальний обсяг 189 годин (81 для інших форм навчання – далі ІФН). Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 96 годин (16 для ІФН) передбачають проведення лекційних (68 годин для денної та 8 для ІФН) та практичних (28 годин для денної та 8 для ІФН) занять. При цьому відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" № 161 від 02.06.93р. допускається вільне відвідування студентами лекційних занять. Відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів. Загальний обсяг самостійної роботи студентів згідно з робочою програмою становить 93 години (65 - для ІФН), з яких на проведення консультацій (ІРС) відводиться 12 годин (6 – ІФН), виконання курсової роботи – 15 годин (25 – ІФН).

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом (у т.ч. відвідав усі практичні заняття), враховуючи позитивні результати поточного контролю та захисту курсової роботи.


^ 2 рекомендована література


Для успішного вивчення дисципліни "Банківські операції" рекомендується використовувати таку літературу.

Основна література

1. Фролов С.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 368с.

2. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 576 с.

3. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 128с.

4. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 158с.

5. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: Навч. посіб. / А.М. Герасимович, І. М. Парасій-Вергуненко, Л.О. Примостка та ін. / За ред. проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 504с.

Додаткова література

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. / За ред. проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.

 2. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін. – К.: КДТЕУ, 1999. – 151с.

 3. Анализ экономической деятельности клиентов банка: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина. - М.: Инфра-М, 1996.

 4. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

 5. Банковская энциклопедия / Под ред. С.И. Малютина. - Днепропетровск, 1994. - 252 с.

 6. Банковская энциклопедия / Под ред. проф. А.М. Мороза. - К.: Эльтон, 1993. - 397 с.

 7. Беляков М.М. Вексель как важнейшее платежное средство. - М.: Транс­ферт, 1992. - 143 с.

 8. Бусыгин В.П. Международные финансовые рынки. - Новосибирск: Экор, 1995. - 224 с.

 9. Голубович А.Д. Валютные операции в коммерческих банках. - М.: Менатеп-Информ, 1994.

 10. Горина С.А. Учет в банке на основе нового плана счетов. Проверка правильности отражения банковских операций. - М.: Приор, 1998.

 11. Гарантии и аккредитивы в современной банковской практике: Учебник / Под ред. А.Д. Голубовича. - М.: Менатеп-Информ, 1994.

 12. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича. - 1994. - 496 с.

 13. Електронні платіжні засоби: Матеріали семінару: Auriemma Consulting Group. - К., 1998. - С. 151.

 14. Замиуская Е.Р., Кочмола К.В., Лазарева Н.А. Внутренний аудит банка. - М.: Экспертное бюро, 1997.

 15. Иванов Д.Л. Вексель. - М.: АО «Консалтбанкир», 1994. - 112 с.

 16. Ивасев Б.С. Операции коммерческих банков: Учеб. пособ. - К., 1992. - 40 с.

 17. Как читать банковские счета / Международная организация труда: Пер. с англ. / Под ред. А.М. Петрачкова. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 224 с.

 18. Международные расчеты по коммерческим операциям: Ч.1. Аккредитив / И.Г. Артемкина и др.- М.: АО «Консалтбанкир», 1994. - 118 с.

 19. Платежные системы: Учеб. пособ. / Под ред. В.А. Ющенко, А.С. Савченко. - К.: Лыбидь, 1998. - 416 с.

 20. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: Инфра-М., 1996. -624 с.

 21. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. – М.: ИПП «Вазап-Ферро», 1995.

 22. Усоскин В.Н. Современный коммерческий банк: управление и опера­ции / Все для вас. - М., 1993. - 320 с.

Нормативна і довідкова література

  1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р. № 872-ХІІ.

  2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. №679-ХІV-ВР.

  3. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» //ВВР України. – 1991. - № 38.

  4. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 265-ХІІ.

  5. Закон України «Про іпотеку» № 898-IV від 05.06.03 р.

  6. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» № 979-ІУ від 19.06.03р.

  7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній ва­люті» від 23.09.1994 р. (зі змінами і доповненнями, що були внесені Законом України від 07.05.1996 р. № 184/96-ВР).

  8. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулю­вання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Урядовий кур'єр. - № 9. - С. 3-9.

  9. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обо­роті України», затверджена Постановою Правління НБУ від 02.08.1996 р. № 204 (зі змінами і доповненнями) // Баланс. – 1998. - № 50 (227). - С. 11-30.

  10. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. -№ 2. - С. 4-40.

  11. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерцій­них банків, затверджена Постановою Правління НБУ від 14.04.1998 р. № 141.

  12. Положення про операції банків з векселями, затверджене Постановою Правління НБУ від 28.05.1999 р. № 258.

  13. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в бан­ківських установах України, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. № 566.

  14. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375.

  15. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням. Затверджено постановою Правління НБУ № 479 від 24.09.99 р.

  16. Положення про порядок формування і використання резерву для відшко­дування можливих втрат за позиками комерційних банків, затвердже­не Постановою Правління НБУ від 29.09.1997 р. № 323 (зі змінами і доповненнями).


Крім переліченої літератури, студент під час самостійної роботи має використовувати періодичні матеріали, нормативні та статистичні дані банківських установ, ресурси мережі "Інтернет", інші джерела інформації.

^ 3 робоча програма і методичні вказівки


Відповідно до робочої програми матеріал дисципліни поділено на вісімнадцять тем, кожна з яких має декілька питань. Нижче наведено зміст кожної теми та посилання на літературу, яку доцільно використовувати при її вивченні. Посилання на літературу наведено в квадратних дужках "[ ]" згідно з її нумерацією в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ Тема 1 Кредитно-фінансова система України


Питання 1.1 Заощадження, інвестиції, фінансові ринки [1; 2; 9; 10; 11; 17]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 1,5 годин самостійної роботи для денної форми навчання (0,5 годин – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: сутність понять "заощадження", "інвестиції", "фінансові ринки", їх характеристики та складові, особливості функціонування заощаджень, інвестицій і фінансових ринків в моделі кругообігу продуктів і доходів.

^ Питання 1.2 Роль держави в кругообігу продуктів і доходів. Модель кругообігу з урахуванням іноземного сектору економіки [1; 2; 13; 17]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 1,5 годин самостійної роботи для денної форми навчання (0,5 годин – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: важелі і механізми впливу державного сектору на економічну систему, роль імпорту, експорту і позик на міжнародних фінансових ринках у моделі фінансового і товарного кругообігу.

^ Питання 1.3 Правове регулювання банківської діяльності [1; 2; 27; 28; 29; 41]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи для денної форми навчання (0,5 годин – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: організаційно-правові форми створення комерційних банків, їх взаємини з НБУ, державними органами, юридичними і фізичними особами, особливості договірних відносин.


^ Питання за темою 1, що виносять на тестовий контроль:

 1. Основний кругообіг продуктів і доходів. Чому національ­ний продукт приблизно дорівнює національному доходу?

 2. Обґрунтуйте залежність між статичною кількістю грошей і пото­ком національного продукту.

 3. Вплив заощаджень та інвестицій на модель кругообігу.

 4. Канали фінансування у сфері фінансового ринку.

 5. Продемонструйте зв'язок держави з економічною системою.

 6. Види зв'язку економічної системи з зовнішнім світом.

 7. Що таке чисте збільшення капіталу?

 8. Правове положення банку як самостійного господарського суб'єкта.

 9. Взаємини з НБУ, державними органами, юридичними й фізичними особами.

 10. Поняття юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерези-дентів.

 11. Відмітні риси представництв і філій.

 12. Договір, структура й відповідальність по ньому.


Тема 2 Емісійні банки. Їх функції [1; 2; 9; 10; 11; 29]

Для вивчення даної теми студенту відводиться 1 година самостійної роботи для денної форми навчання (0,5 годин – для ІФН).

Під час вивчення даної теми розглядаються: поняття емісійних (центральних) банків, особливості створення і розвитку Національного банку України (далі – НБУ), його основні функції та операції, які він здійснює в межах своєї компетенції.


Питання за темою 2, що виносять на тестовий контроль:

 1. Що обумовило виникнення емісійних банків?

 2. Розкрийте зміст поняття «центральний банк».

 3. Що є ресурсами центрального банку?

 4. Основні етапи розвитку системи НБУ.

 5. Функції НБУ.


Тема 3 Комерційні банки. Порядок їх створення

Питання 3.1 Поняття комерційних банків. Порядок створення. Принципи банківської комерції. Статутний капітал комерційного банку [1; 2; 9; 25; 28; 29; 41]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи для денної форми навчання (1 година – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: поняття ко-мерційних банків, їх види, порядок створення згідно з чинним законодавством України. Окреслюються мінімальний розмір та умови формування статутного капіталу комерційних банків, операції, які вони мають право здійснювати. Формулюються принципи діяльності ко-мерційних банків.

^ Питання 3.2 Нормативи діяльності комерційних банків [1; 2; 5; 6; 7; 38]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 1 година самостійної роботи для денної форми навчання (0,5 годин – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядається необхідність застосування нормативів діяльності комерційних банків, розкривається сутність основних з них.


Питання за темою 3, що виносять на тестовий контроль:

 1. Що таке комерційний банк? Які бувають види банків?

 2. Опишіть принципи банківської комерції.

 3. За рахунок яких коштів може формуватися статутний капітал ко­мерційного банку?

 4. Як формується статутний капітал до реєстрації банку?

 5. Які документи необхідно подати для реєстрації комерційного ба­нку?

 6. Які операції підлягають ліцензуванню НБУ?

 7. З якого моменту банк вважається створеним?


Тема 4 Взаємовідносини між комерційними банками та клієнтами

Питання 4.1 Відкриття рахунків у національній валюті. Порядок відкриття рахунків [1; 2; 6; 22; 37]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи для денної форми навчання (1 година – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: види операцій комерційних банків з обслуговування клієнтів, необхідність відкриття клієнтами поточних і депозитних рахунків у національній і іноземній валюті, правила здійснення операцій за ними. Визначається порядок відкриття рахунків у національній валюті згідно чинного законодавства.

^ Питання 4.2 Відкриття рахунків в іноземній валюті. Класифікація і характеристика валютних рахунків підприємств. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті [1; 2; 6; 14; 23; 34; 37]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи для денної форми навчання (1 година – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: сутність ва-лютного рахунку, його призначення, кореспондентські відносини комерційного банку із зарубіжними банками, механізм відкриття кореспондентських рахунків, за допомогою яких здійснюються розрахунки у іноземній валюті. Визначається класифікація і характеристика ва-лютних рахунків. Аналізується різниця між поточними торговими і неторговими операціями в іноземній валюті. Розглядається порядок відкриття рахунків в іноземній валюті згідно чинного законодавства.


Питання за темою 4, що виносять на тестовий контроль:

 1. Суть організації взаємовідносин між банком і клієнтами.

 2. Відкриття рахунків у національній валюті.

 3. Порядок відкриття рахунків у національній валюті.

 4. Поточні і депозитні рахунки в національній валюті.

 5. Відкриття рахунків в іноземній валюті.

 6. Валютний рахунок. Види валютних рахунків.

 7. Поточні торгові і неторгові валютні операції.

 8. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.


Тема 5 Платіжна система та її елементи

Питання 5.1 Принципи організації платіжної системи [1; 2; 9; 18; 24; 25; 27]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи для денної форми навчання (1 година – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: сутність платіжної системи, принципи її організації. Аналізуються фактори, які визначають ступінь розвитку платіжної системи. Наводиться класифікація елементів платіжної системи країни та їх основний зміст.

^ Питання 5.2 Система електронних платежів (СЕП) в Україні [1; 2; 9; 18; 24]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи для денної форми навчання (1 година – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: еволюція системи електронних платежів (СЕП) в Україні, її елементи. Визначається сутність понять «учасник електронних платежів» і «електронний документ». Розглядаються основні учасники СЕП, вимоги до банківських повідомлень у формі електронного документу, види платіжних інструментів, які застосовуються у міжбанківських розрахунках. Аналізується роль автоматизованого робочого місця (АРМ) учасника електронних платежів у СЕП.


Питання за темою 5, що виносять на тестовий контроль:

 1. Що таке платіжна система країни?

 2. Які елементи містить у собі платіжна система?

 3. Які фактори визначають ступінь розвитку платіжної системи?

 4. Що являє собою СЕП?

 5. Хто є основними учасниками СЕП?

 6. Який зміст поняття «АРМ»?


Тема 6 Організація платіжного обороту. Основні форми безготівкових розрахунків

Питання 6.1 Організація платіжного обороту. Принципи організації безготівкових розрахунків [1; 2; 9; 17; 24; 27; 36]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи для денної форми навчання (0,5 годин – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: складові грошового обігу, сутність платіжного обороту як його основної частини. Аналізуються готівково-грошовий і безготівковий обороти. Визна-чаються принципи організації безготівкових розрахунків і їх основні форми.

^ Питання 6.2 Розрахунки платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, вимогами. Здійснення заліків взаємних вимог. Чекова форма розрахунків [1; 2; 6; 9; 10; 11; 21; 36]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи для денної форми навчання (2 години – для ІФН).

Під час вивчення даного питання розглядаються: сутність і необхідність застосування безготівкових розрахунків платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, вимогами, чеками, шляхом здійснення заліків взаємних вимог. Визначаються переваги і недоліки цих форм безготівкових розрахунків, а також схеми їх функціонування.


Питання за темою 6, що виносять на тестовий контроль:

 1. Що включає в себе поняття «платіжний оборот»?

 2. Яким чином здійснюється безготівковий платіжний оборот?

 3. Що є основною ланкою у відносинах між комерційним банком і клієнтом?

 4. У чому полягає суть основних принципів безготівкових розрахунків?

 5. Основні форми безготівкових розрахунків.

 6. Основні нормативні акти України, що регулюють безготівкові роз­рахунки.

 7. У яких випадках застосовуються платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, платіжні вимоги? Визначте переваги і не­доліки даних схем.

 8. Розкрите поняття «інкасо», «планові платежі», «заліки взаємних вимог».


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О. О. Захаркін....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов, В. М. Олійник, М. А. Деркач,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Банківські операції\" для студентів iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи