Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
Сторінка1/13
Дата15.09.2012
Розмір1.58 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


2600 методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни


"Банківські операції"


для студентів напряму підготовки

6.030508 "Фінанси і кредит"

усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С.М. Фролов, В.М. Олійник, М.А. Деркач, Т.В. Шопенська. - Суми: Видавництво СумДУ, 2009.- 89 с.


Кафедра фінансів

^ Тема 1 Ліквідність і платоспроможність комерційного банку.

Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних

банків


Відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяль­ності банків в Україні, затвердженої постановою Правління На­ціонального банку України від 28.08.2001 № 368 і зареєстрова­ної в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032, встановлені економічні нормативи регулювання діяльності банків, порядок їх розрахунку та їх нормативні значення, що є обов'яз­ковими для виконання всіма банками, а саме:

1) нормативи капіталу;

2) нормативи ліквідності;

3) нормативи кредитного ризику;

4) нормативи інвестування.

Базою для розрахунку економічних нормативів є регулятив­ний капітал банку.

Регулятивний капітал банку обчислюється за такою формулою:

РК = ОК + ДК - В, (1.1)

де РК - регулятивний капітал банку; ОК - основний капітал (капітал 1-го рівня); ДК - додатковий капітал (капітал 2-го рівня); В - відвернення.

Національний України банк залежно від економічного становища країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків установлює норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), якого всі банки зобов'язані дотримуватися.

^ Норматив адекватності регулятивного капіталу /платоспроможності (Н2) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники банку.(1.2)

де А - активи, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив.

^ Норматив адекватності основного капіталу (НЗ) встановлюється з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.


(1.3)
ОК

Н3 = —— ,

ЗА

де ЗА - загальні активи.

^ Ліквідність банку - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Н

(1.4)
орматив миттєвої ліквідності (Н4)
встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках).


де Ккр - кошти на кореспондентському рахунку; Кккошти в касі; Рппоточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності.

Нормативне значення нормативу ^ Н4 повинно бути не менше ніж 20 відсотків.

Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку.(1.5)

Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно).

де Апв - активи первинної та вторинної ліквідності; Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу поточної ліквідності; 3 — зобов'язання банку.

Значення нормативу Н5 повинно бути не меншим, ніж 40 відсотків.

Н

(1.6)
орматив короткострокової ліквідності (Н6)
встановлюється для контролю за здат­ністю банку виконувати взяті ним короткострокові зобов'­язання за рахунок ліквідних активів.


де Ал - ліквідні активи; Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності; Зк - короткострокові зобов'язання.

Значення нормативу Н6 повинно бути не меншим, ніж 20 відсотків.

^ Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов'язань.(1.7)

де Зс - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань, виданих щодо одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів); РК - регулятивний капітал банку.

Значення нормативу Н7 повинно не перевищувати 25 відсотків.

^ Норматив великих кредитних ризиків (Н8) установлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів.

д

(1.8)
е Зв - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань, що враховуються в банку за великими кредитами за всіма контрагентами (або групою пов'язаних контрагентів); РК - регулятивний капітал банку.

Значення нормативу Н8 має не перевищувати 8-кратного розміру регулятивного капіталу банку.

^ Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та по­ручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), визначається для обмеження ризику, який ви­никає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може при­звести до прямого та непрямого впливу на діяльність банку. Цей вплив зумовлює те, що банк проводить операції з інсайдера­ми на умовах, невигідних для банку, що призводить до значних проблем, оскільки в таких випадках визначення платоспромож­ності контрагента не завжди здійснюється

д
остатньо об'єктивно.


(1.9)

де Зін - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сум­нівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера; РК - регулятивний капітал банку.

Значення нормативу Н9 повинно не перевищувати 5 відсотків.

Н
(1.10)
орматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)
, визначається для обмеження сукуп­ної суми всіх ризиків щодо інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків і загрожує збереженню регулятивного капіталу банку.

д
е СЗін — сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінни­ми паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/ сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансо­вих зобов'язань щодо всіх інсайдерів; РК - регулятивний капітал банку.

Значення нормативу Н10 повинно не перевищувати 40 відсотків.

Н

(1.11)
орматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)
встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного з операціями вкладення коштів банку до статутних фондів установ, що може призвести до втрати капіталу банку.

де ^ Кін - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/ паїв) окремо за кожною установою; ЦП - цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції; Вак - вкладення в капітал (що не консолідуються) інших банків та установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи; РК - регу­лятивний капітал банку.

Значення нормативу Н12 повинно не перевищувати 60 відсотків.

^ Норматив загальної суми інвестування (Н12) встановлюється для обмеження ри­зику, пов'язаного з операціями вкладання (прямого чи опосередкованого) коштів банку до статутних фондів будь-яких юридичних осіб, що може призвести до втрати капіталу банку.

Цей норматив характеризує використання капіталу банку для придбання акцій (паїв/часток) будь-якої юридичної особи.(1.12)

де ^ Кін - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/ паїв) будь-яких юридичних осіб; ЦП - цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції; Вак - вкладення в капітал (що не консолідуються) інших банків та установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи; РК - регу­лятивний капітал банку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " соціальне страхування" для студентів напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» (для студентів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного керування»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи