Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 icon

Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1
НазваМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1
Сторінка1/10
Дата17.09.2012
Розмір2.21 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Конспект лекцій


У двох частинах

Частина 1


Суми

Видавництво СумДУ

2009

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Банківський менеджмент

Конспект лекцій


для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси "

заочної форми навчання


У двох частинах

Частина 1


Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»

Протокол № 1 від 28.08.2008р.


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Банківський менеджмент: Конспект лекцій / Укладачі: В.М.Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– Ч.1.162 с.


Кафедра фінансів

Зміст

Тема 1 Сутність банківського менеджменту……………….. 4

  1. Поняття менеджменту………………………………………. 4

  2. Основи менеджменту в банку………………………………. 5

  3. Завдання банківського менеджменту……………………….16

  4. Напрями банківського менеджменту………………………. 21

  5. Процес планування в банку………………………………… 29

Тема 2 Стратегічний банківський менеджмент…………….35

2.1 Сутність, функції та етапи стратегічного банківського менеджменту……………………………………………………...35

2.2 Процес стратегічного менеджменту………………………...42

2.3 Особливості стратегічного менеджменту в банку…………48

Тема 3 Тактичний банківський менеджмент……………….70

3.1 Сутність та особливості тактичного менеджменту………...70

3.2 Операції тактичного менеджменту………………………….72

Тема 4 Фінансовий менеджмент у банку…………………….76

4.1 Сутність та функції фінансового менеджменту……………76

4.2 Основні ланки фінансового менеджменту………………….84

4.3 Системи та методи фінансового планування……………….86

Тема 5 Управління активами і пасивами………………… 106

5.1 Сутність активів та пасивів банку………………………….106

5.2 Стратегії управління активами і пасивами………………...119

5.3 Особливості і методи управління пасивами……………….131

5.3.1 Управління власним капіталом банку……………………131


Тема 1 СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


1.1 Поняття менеджменту

Менеджмент - це самостійний вид професійно здійснюваної діяльності, спрямованої на досягнення в будь-якій господарській сфері комерційного підприємства, що діє в ринкових умовах, визначених намічених цілей шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів економічного механізму менеджменту. Інакше кажучи, менеджмент - це система керування, що містить сукупність принципів, методів, засобів і форм, розроблених і застосовуваних із метою підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку при керуванні в умовах ринкової економіки.

У загальному розумінні менеджмент — це наука про найбільш раціональні системи організації та управління певними видами діяльності. Зазначимо, що єдиної думки щодо визначення терміна «менеджмент» в економічній літературі не існує. Під менеджментом розуміють як систему управління фінансовими та організаційними сферами діяльності, так і управлінський персонал, що здійснює управління, тобто керівний склад організації.

У всьому світі менеджмент розглядається як один з найважливіших чинників підвищення ефективності діяльності. В умовах жорсткої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати системи та форми управління, швидко оволодівати нагромадженими в теорії та практиці знаннями, знаходити нові неординарні рішення в динамічній ситуації. Лише такий підхід до управління забезпечує виграш у конкурентному середовищі або принаймні нормальні умови розвитку організації.

Термін «менеджмент» за своєю суттю є синонімом терміна «управління», проте не повною мірою. Термін «управління» набагато ширший, оскільки використовується стосовно різних видів людської діяльності. Термін «менеджмент» — це управління соціаль­но-економічними процесами на рівні підприємства, фірми або банку, що діють у ринкових умовах. Термін «менеджмент» (management) американського походження і українською мовою не перекладається дослівно.

Британська енциклопедія дає такі визначення цього терміна:

 • спосіб (манера) поводження з людьми;

 • мистецтво керування;

 • адміністративні звички, специфічні здібності ;

 • адміністративна одиниця, орган керування.

Поняття менеджменту має професійно орієнтовану інтерпретацію. З точки зору:

 • економіста менеджмент - фактори виробництва, що враховують характеристики роботи й капіталу;

 • адміністратора - система влади й організації, що регулює взаємодію ступенів ієрархії посібника і виконавців;

 • соціолога - елементи структури суспільства і соціальних статусів.

 • техніка і математика - методи теорії керування, тобто процес виготовлення й здійснення керуючих впливів узагалі.

Менеджмент як науку характеризують такі загальні принципи для усіх видів діяльності :

 1. спрямованість на суб'єкт керування для досягнення конкретних цілей;

 2. єдність цілей, результатів і засобів їх досягнення;

 3. комплексність процесу керування, що передбачає планування, аналіз, регулювання й контроль;

 4. єдність перспективного й поточного планування, що забезпечує його безперервність;

 5. контроль за прийнятими управлінськими рішеннями ;

 6. матеріальне й моральне стимулювання творчої активності колективу ;

 7. індивідуальний підхід до кожного члена колективу, що дає можливість максимально використовувати його потенціал;

 8. зацікавленість кожного працівника у підвищенні своєї кваліфікації, постійному навчанні й оволодінні новими знаннями і сферами діяльності;

 9. орієнтація на здоровий психологічний клімат у колективі;

 10. гнучкість організаційної структури керування, що дає можливість вирішувати функціональні й управлінські завдання.


^ 1.2 Основи менеджменту в банку

Банківський менеджмент - це керування банком в умовах ринку, що означає:

 • орієнтацію банку на попит і потреби ринку, на запити клієнтів і організацію таких банківських продуктів і послуг, що користаються попитом і можуть дати банку запланований прибуток;

 • постійне прагнення до підвищення ефективності банківської діяльності з метою зменшення витрат і одержання оптимальних результатів;

 • коректування цілей, задач і програм банку залежно від кон'юнктури ринку;

 • необхідність використання сучасної інформаційної бази;

 • раціональний добір персоналу і його ефективне використання.


Одним із найважливіших напрямків досліджень у фінансовій сфері є банківський менеджмент, що визначає ефективність діяльності банку взагалі.

Банківський менеджмент має свою специфіку, що визначається такими рисами:

 1. особливість цілей; .

 2. деякі кількісні показники (клієнтура, обсяг депозитів, кредитних вкладень, інвестицій, обсяг операцій і послуг і т.п.);

 3. набір якісних факторів (показники доходів і витрат; швидкість обороту коштів; трудомісткість операцій; ступінь задоволення запитів клієнтів з обсягу, структури, якості послуг; забезпечення конфіденційності переговорів, інформаційна безпека і т.п.);

 4. соціальні характеристики персоналу (у тому числі професійна підготовка, відношення до роботи, рішення соціальних проблем);

 5. регулювання діяльності з боку держави. Так, Національний банк установлює для комерційних банків економічні нормативи капіталу, ліквідності та ризиків;

 6. різноманітність сфери керування.

Банківський менеджмент як самостійний вид фахової діяльності передбачає, що менеджер може не мати капітал у банку, в якому працює. Він може володіти акціями банку, а може і не мати їх, працюючи за наймом на посаді менеджера. Праця менеджера — це продуктивна праця, що виникає в умовах комбінування високотехнологічного банківського процесу з високим рівнем спеціалізації працівників і забезпечує зв'язок та єдність усього процесу банківської діяльності на рівні банку в цілому, філії або відділення.

Під банківською діяльністю у визначенні банківського менеджменту розуміється діяльність банку з метою одержання прибутку. Змістом банківської діяльності є забезпечення банківського процесу всіма необхідними ресурсами й організація технологічного циклу в цілому (наприклад: розроблення і вдосконалення банківських технологій, забезпечення необхідного рівня банківських продуктів і послуг, виконання усіх видів банківських операцій, матеріально-технічне оснащення для здійснення банківської діяльності, забезпечення персоналом, підтримання ліквідності та прибутковості банку).

Банківська сфера потребує такого стилю роботи, в основі якого лежить постійний пошук нових можливостей, уміння залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з найрізноманітніших джерел, домагаючись підвищення ефективності й одержання максимально можливого результату при мінімальних затратах.

Визначення цілей діяльності банку на найближчу і подальшу перспективи — це основне у менеджменті. Управління шляхом постановлення цілей здійснюється з урахуванням оцінки потенційних можливостей банку і забез­печення їх відповідними ресурсами.

Розрізняють загальні і специфічні цілі. Загальні (стратегічні) цілі відображають концепцію розвитку банку в цілому, специфічні — розробляються в рамках загальних цілей з основних видів банківської діяльності.

Раціональне використання матеріальних і трудових ресурсів передбачає досягнення цілей при мінімумі затрат і максимумі ефективності, яке здійснюється у процесі управління, за умови, що група співробітників спрямовує свої зусилля на досягнення загальних цілей на підставі відповідної мотивації їх праці.

Банківський менеджмент має свій власний економічний механізм. Механізм банківського менеджменту складається з трьох ланок:

 • внутрішньобанківське управління;

 • управління операціями;

 • управління персоналом.

Використання механізму банківського менеджменту спрямо­ване на вирішення конкретних проблем взаємодії в реалізації соціально-економічних, технологічних, соціально-психологічних завдань, що виникають у процесі банківської діяльності. Механізм менеджменту об'єктивно обумовлений здійсненням банківської діяльності в ринкових умовах, коли результати управлінської і господарської діяльності одержують оцінку на ринку.

Кінцева мета банківського менеджменту — забезпечення прибутковості в діяльності банку шляхом раціональної організації виробничого процесу, включаючи управління банком і розвиток техніко-технологічної бази, а також ефективне використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності та лояльності кожного працівника.

Менеджмент покликаний створювати умови для успішного функціонування банку, виходячи з того, що прибуток — це не причина існування банку, а результат його діяльності, який у підсумку визначає ринок. Прибуток створює гарантії для подаль­шого функціонування банку, оскільки лише прибуток і його накопичення у вигляді різноманітних фондів дає змогу обмежувати і переборювати ризики, пов'язані з функціонуванням банку.

Метою банківського менеджменту є постійне управління ризиками. Для цього необхідна наявність певних резервних коштів і надання мене­джерам певного ступеня свободи і самостійності для швидкого реагування й адаптації до умов, що змінюються.

Одним із найважливіших компонентів банківського менеджменту є управління підприємницьким середовищем банку. Банк діє в дуже мінливих умовах, спричинених розмаїттям відносин, що складаються між ним та різними економічними суб'єктами. Сукупність цих відносин і утворює поняття підприємницького середовища банку, яке багато в чому визначає характер діяльності банку і мусить в обов'язковому порядку бути вивчене у процесі проведення маркетингової роботи банку. Розгляд підприємницького середовища банку проводиться у двох напрямах: аналіз мікросередовища й аналіз макросередовища.

Мікросередовище банку складається із взаємовідносин усередині самої організації, а також з постачальниками, посередниками, конкурентами, клієнтами й контактними аудиторіями.

Внутрішньобанківські відносини залежать не тільки від внутрішньої культури, а й від його формальної та неформальної організаційної структури.

Ще одним елементом мікросередовища банку є відносини, що складаються з клієнтами. Ці відносини, їх розвиток і взаємовигідність багато в чому визначають успіх діяльності банку. Як відомо, клієнти поділяються на корпоративних та фізичних осіб. Відносини з кожною із цих груп будуються на специфічних принципах, які обумовлені орієнтацією банку на обслуговування того чи іншого виду клієнтів.

Відносини з контактними аудиторіями також справляють пев­ний вплив на дії банку. Прийнято вирізняти п'ять основних груп контактних аудиторій, до яких належать:

 • фінансові організації;

 • засоби масової інформації;

 • державні установи;

 • громадськість;

 • власні працівники банку.

Поняття макросередовища банку складається із відносин установи з такими чинниками: демографічними, економічними, природними, науково-технічними, політичними та культурними.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 2
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет Менеджмент персоналу
Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни о. Ю. Висоцький, О.Є. Висоцька, Ю. П. Шаров Основи державного управління Частина І
Висоцький О. Ю., Висоцька О.Є., Шаров Ю. П. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ:...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет банківський менеджмент конспект лекцій у двох частинах Частина 1 iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни о. Ю. Висоцький, О.Є. Висоцька, Ю. П. Шаров Основи державного управління
Висоцький О. Ю., Висоцька О.Є., Шаров Ю. П. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина ІІ. – Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи