Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» icon

Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
НазваКонспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
Сторінка1/9
Дата17.09.2012
Розмір1.75 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ГРОШІ ТА КРЕДИТ


Конспект лекцій

для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг»,

6.030601 «Менеджмент і адміністрування»

усіх форм навчання


Затверджено на засіданні кафедри

фінансів як конспект лекцій з

дисципліни «Гроші та кредит».

Протокол № 3 від 28.10.2008р.


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Гроші та кредит: Конспект лекцій / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 150 с.


Кафедра фінансів


ЗМІСТ

С.

ВСТУП ...………5

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ……………...………....6

1.1 Еволюція форм грошей……………………...…………….…6

1.2 Класифікація форм грошей……………………...…………..7

1.3 Сутність грошей……………………………………...….......14

1.4 Функції грошей……………………………………………...15

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА………….....17

2.1 Сутність і структура грошового обороту………………….17

2.2 Структура грошової маси……………………………...……21

2..3 Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу……........23

2.4 Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-

кредитний мультиплікатор………………………….………….25

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК………………………….………......26

3.1 Визначення та структура грошового ринку…………...…..26

3.2 Попит на гроші……………………………………………...27

3.3 Пропозиція грошей. Роль банків у пропозиції грошей…...28

ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ……………………………..……...31

4.1 Визначення і складові грошової системи…………….........31

4.2 Види грошових систем та їх еволюція…………………….34

ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ………………………………………………...43

  1. Види та наслідки нерегульованої інфляції………………...43

5.2 Антиінфляційні заходи…………………………………......44

5.3 Індекси вимірювання інфляції………………………….......46

ТЕМА 6. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНИЙ РИНОК…….48

6.1 Поняття валюти і валютної системи……………........…….48

6.2 Валютний ринок…………………………….……….……...50

6.3 Валютне регулювання……………………………...……….54

^ ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ ТА СУЧАСНИЙ

МОНЕТАРИЗМ……………………………...………..................56

7.1 Класична кількісна теорія грошей…………………………56

7.2 Неокласичний варіант кількісної теорії грошей……..…...62

7.3 Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної

теорії грошей……………….………………………………...…69

7.4 Сучасний монетаризм як напрям розвитку

кількісної теорії…………………………………………….…...75

7.5 Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у

теорії грошей…………………………………………………....80

ТЕМА 8. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ…………….83

8.1 Визначення та сутність кредиту……...……...………….....83

8.2 Позичковий капітал і процент…………………...………...85

8.3 Теоретичні концепції кредиту……………………………...88

8.4 Функції та види кредиту…………………………...……..…89

^ ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО

РИНКУ…………………………………………………………...97

9.1 Визначення та функції фінансових посередників…….......97

9.2 Види фінансових посередників………………...……….......99

9.3 Банки і банківська система…………………………...……101

ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ………………………………....105

10.1 Організація Центрального банку……………...………...105

10.2 Функції Центрального банку…………………………….106

ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ………………………………....112

11.1 Визначення та фінансові ресурси комерційних банків...112

11.2 Фінансова стійкість комерційних банків….………...…..114

11.3 Види послуг комерційних банків……………...…………117

^ ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ГРОШЕЙ ТА КАПІТАЛІВ...122

12.1 Офшорні фінансові центри (ОФЦ)………………...…....122

12. 2 Види міжнародної кредитної співпраці………...…...…..126

12.3 Міжнародні та регіональні валютно-кредитні

установи……………………………………………………….128


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….149


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» установлена галузевим стандартом вищої освіти і внесена до складу природно-наукового та загальноекономічного циклу підготовки бакалавра зі спеціальностей економічного напряму. Конспект лекцій за переліком тем відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра у галузі знань 0305 ─ «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки зі спеціальностей: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» та у галузі знань 0306 ─ «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій».

У конспекті стисло розкрито грошові та кредитні відносини ринкової економіки з метою формування базових знань з теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків.

Зміст конспекту лекцій висвітлює сутність, функції та роль грошей і кредиту; механізм функціонування грошової системи в ринковій економіці; закономірності функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; роль, специфіку та практику використання грошово-кредитної політики центрального банку, напрями діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні.

Запропонований конспект лекцій дає змогу отримати загальне уявлення щодо закономірностей грошово-кредитної сфери та її зна­чення у процесі суспільного відтворення, а також щодо побудови гро­шово-кредитної системи та діяльності кредитних установ. Більш детальне вивчення курсу та окремих його складових вимагатиме залучення до­даткової навчальної та наукової літератури.

Теоретичною базою для написання конспекту лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» став підручник «Гроші та кредит» за загальною редакцією М.І.Савлука – К.: КНЕУ, 2006.─744 с. рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів економічних спеціальностей.


^ ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ


1.1. Еволюція форм грошей

Гроші існують так давно, як і людська цивілізація. Упродовж усьо­го часу свого існування гроші постійно змінювалися, і сучасний їх ви­гляд ─ це не остаточна стадія їхнього розвитку.

В економічній літературі розглядаються дві концепції щодо похо­дження грошей.

1. Еволюційна концепція.

Гроші виникли в результаті еволюційного процесу, який привів до того, що деякі предмети виокремилися із загальної маси і посіли особливе місце.

Процес еволюції грошей ─ це розвиток форм мінової вартості. Виділяють чотири форми вартості:

 1. проста або випадкова форма вартості (вівця ─ сокира);

 2. загальна форма вартості ─ надання найвищої споживчої вар­тості окремим продуктам (сіль, хутра, слонова кістка, метали), які завжди можна легко обміняти на необхідне в даний момент благо.

Стихійне закріплення за одним із товарів ролі загального еквіва­лента означало, власне, появу грошей у найпростішому вигляді. Вони вже могли виконувати базові грошові функції ─ засобу вимірювання вартості та засобу обігу.

3) Металеві гроші (мідні, золоті та срібні монети);

4) паперові та кредитні гроші (білонні монети, банкноти, тощо).

2. Раціоналістична концепція

Починаючи з Аристотеля і до XVІІІ ст. у теорії грошей досить поши­реною була думка, що гроші виникли як наслідок угоди між людьми або запроваджені законодавчими актами держави для полегшення обміну то­варів.

Аристотель писав: «Гроші стали грошима (nomista) не через свою внут­рішню природу, а через закон (nomos), і нам під силу змінити це положен­ня, зробивши гроші непотрібними».


^ 1.2. Класифікація форм грошей

Товарні гроші

Випадкова форма вартості

Функціонує бартерна економіка, коли не існує загально-прийнятого засобу обміну і товари обмінюють безпосередньо один на інший. Для того, щоб у бартерній економіці обмін відбувся, необхідний взаємний збіг бажань, тобто і продавець і покупець, мають хотіти те, що може запропонувати протилежна сторона. Така торгівля вимагає великих за­трат часу і ресурсів на пошук інших людей, чиї бажання із укладання бартерної угоди збігалися б з їхніми.

Загальна форма вартості:

1) предмети першої потреби (худоба, сіль, зерно);

2) предмети розкоші (хутро, перли, прикраси як товари, що довго зберігалися і мали високу вартість).

Характерні риси товарних грошей:

 • функціонували поштучно;

 • не підлягали поділу;

 • виступали у своєму природному вигляді.

Необхідність переходу до наступної форми грошей:

 • потреба однорідності грошей;

 • потреба економічної подільності грошей;

 • здатність грошей тривалий час зберігати свою вартість;

 • здатність легко змінювати зовнішній вигляд;

 • потреба високої портативності.

Металеві гроші

Загальна форма вартості:

 1. шматки металу (залізо, мідь, бронза, срібло, золото);

 2. дорогоцінні монети (мідні, срібні, золоті).

Характерні риси грошей у вигляді дорогоцінних монет:


 • монети у вигляді простих зливків металу з купецькою печат­кою;

 • монети певної форми (квадратні, овальні, круглі) з печат-кою держави, рельєфним малюнком та «зубіюванням» країв.

^ Необхідність переходу до наступної форми грошей ─ вимога еконо­мічності.

3) Білонні монети ─ розмінні монети, виготовлені зі сплаву недорогоцінних металів низької вартості.

^ Характерні риси грошей у вигляді білонних монет:

 • менша вартість таких грошей порівняно з дорогоцінними моне­тами;

 • такі гроші не мають власної вартості і є неповноцінними грошима.

На цьому етапі відбувається демонетизація золота. Перехід від повноцінних до неповноцінних грошей.

Повноцінні гроші ─ гроші, в яких номінальна вартість відповідає peальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони зроблені (срібні та золоті монети).

Неповноцінні гроші ─ гроші, які набувають своєї вартості безпосередньо в обігу. При цьому вона, - вартість, може бути відмінною від вартості того матеріалу, з якого вони виготовлені (банкноти, білонні монети, депо­зитні та електронні гроші). Сьогодні всі країни світу користуються тільки неповноцінними грошима.

^ Змішані форми грошей ─ гроші, якими користувалися в період пере­ходу від повноцінних до неповноцінних грошей.

У той час в одних країнах використовували повноцінні гроші, в ін­ших ─ неповноцінні (паперові). Крім того, в одних і тих самих країнах одночасно з повноцінними грошима нерідко використовувалися не­повноцінні (білонні монети, а також паперові гроші (банкноти)).

^ Необхідність переходу до наступної форми грошей:

- вимога економічності (зношуваність золотих монет і втрата ними своєї вартості в процесі обігу);

- обмеженість золотих запасів для витрачання золота на виготов­лення монет;

- необхідність скорочення витрат на виготовлення грошей для мінімізації суспільних витрат обігу, які постійно зростали в міру розширення масштабів виробництва та обігу і спричиненого цим збільшення маси грошей;

 • вартість грошей за умови активного втручання держави в еконо­мічне життя суспільства повинна була стати більш гнуч-кою, більш податливою до державних регулятивних заходів.

^ Кредитні гроші (паперово-кредитні)

Паперові гроші:

- паперові кредитні гроші з обмеженими функціями обігу (вексель, банкнота, чек);

- паперові гроші ─ валюта. Це нерозмінні на метал знаки вартості, які випускає держава для покривання своїх (бюджетних) витрат і наділяє їх примусовим курсом, визнає законодавчо обов’язковими до приймання всіх видів платежів.

Довіра до паперових грошей базується не на суб’єктивній, а на об’єктивній економічній основі, на якій розвивається кредит узагалі. Доки суб’єкти сфери обігу мають можливість купити за свої паперові знаки товари чи послуги, доти вони вірять у кредитоспроможність держави і приймають паперові гроші як платежі за свої товари,зокрема, й від держави.

Електронні гроші:

Вексель ─ письмове безумовне зобов'язання боржника сплатити певну суму грошей у визначений строк.

^ Характерні ознаки векселя:

- безперечність (означає обов'язкову оплату векселя);

- оборотність (передача векселя іншим кредиторам).

Комерційний вексель ─ видається під заставу товару.

Банківський вексель — видається банком емітентом за наявності певної суми клієнта на депозиті. Клієнт банку розраховується цим вексе­лем зі своїм постачальником в оплату за товар.

Чек ─ грошовий документ, встановленої форми, який містить безу­мовний наказ власника рахунку кредитній установі виплатити чековласнику зазначену суму.

Види чеків:

 • іменний чек;

 • чек на подавця;

 • ордерний чек ─ чек на певну суму з правом передачі на звороті документа;

 • розрахунковий чек ─ письмове доручення банку здійснити гро­шовий платіж з рахунку чекодавця на рахунок чековласника;

 • грошовий чек ─ отримання готівкових коштів.

^ Чековий рахунок ─ форма зберігання грошей в банку, що дає змогу власнику рахунка не користуватися готівковими коштами, а виписува­ти в оплату за куплені товари чеки на свій банк, який і здійснює безпо­середню оплату, видаючи гроші з такого рахунка.

Банкнота ─ це кредитно-паперові гроші, що випускаються центральним (емісійним) банком країни.

«Класична» банкнота виникла з розписки середньовічних банкірів про взяття на збереження від купців золота та про зобов'язання повер­нути його на першу вимогу. Зі зростанням багатств банків їхні розпис­ки (банкноти) почали користуватися такою довірою, що їх приймали як платежі, так само, як золоті монети.

Поступово такі розписки набули строго встановленої форми й абстрактності й почали надовго затримуватися в обігу, не повертаючись у банки для виплати за них золота. Це дало можливість банкірам видавати свої банкноти купцям на суму, що перевищувала вартість золота, прийнятого на збереження, тобто перейти від повного до часткового покриття банкнот. Не покриті золотом банкноти почали видавати підприємцям замість комерційних векселів. Відтоді (кінець XVII ст.) починається історія «класичної» банкноти.

^ Характерні ознаки «класичної» банкноти:

 • випуск її емісійним банком замість комерційних векселів;

 • обов'язковий обмін на золото на першу вимогу власників;

- подвійне забезпечення: золоте (золотим запасом банку) і товарне (комерційними векселями, що перебували у портфелі банку).

^ Відмінність банкноти від векселя:

- банкнота ─ це безстрокове зобов'язання на подавця;

- банкнота забезпечувалася золотом та активами банків, що більше порівняно з капіталами окремих купців, які забезпечували векселі;

- банкноти випускали в купюрах певного номіналу, вони перебували в обігу без обмеженого терміну, що давало можливість розраховуватися ними за всіма можливими платежами.

Зазначені характеристики надали банкноті особливої переваги ─ загальної оборотності, якої не мав вексель.

Подвійне забезпечення «класичної» банкноти гарантувало їй надійність, сталу вартість, нормальний обіг та високу еластичність обігу.

На даному етапі розвитку відбувається перехід від банкноти як різновиду кредитних грошей з обмеженим колом обігу до банкноти як єдиної валюти країни (паперових грошей - валюти).

Валюта ─ законодавчо визначена грошова одиниця певної країни.

^ Унікальність валюти ─ вона не має еволюційного походження від товарних відносин і економічних теорій, а визначається державним актом. На вищому рівні розвитку суспільних відносин суспільство де­легувало функцію визначення форм грошей державі (інколи перша особа країни самостійно узурпує дану функцію), і вже держава почала визначати форми грошей на підставі вольового рішення.

^ Характеристика валюти:

 • є обов'язковою до прийняття в оплату за товари і послуги на всій території країни;

 • перебуває в обігу у вигляді безстрокових пред'явницьких папе­рів як у готівковому (паперові банкноти, монети), так і в без­готівковому вигляді (кошти на рахунках у банках);

- приймається в оплату податків;

- монополія на випуск валюти належить виключно державі.

^ Валюта України ─ грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет тощо, які перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що ви­лучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших фі­нансових установ на території України.

Відмінність між «грошима» і «валютою» полягає в тому, що поняття «валюта» є складовою поняття «гроші». Крім валюти, поняття «гроші» включає: товарні гроші, кредитні гроші з обмеженим колом обігу(вексель, чек тощо), електронні гроші (носій ─ пластикова картка).

Необхідність переходу до наступної форми (електронних) грошей обумовлена:

 • вимогою економічності;

 • необхідністю прискорення грошового обігу відповідно до при­скорення темпів товарного обороту;

 • необхідністю здешевлення грошових розрахунків.

Електронні гроші - це різновид кредитних грошей, коли переказування грошових сум на рахунки в банках здійснюється автоматично за допомогою комп'ютерних систем за безпосередніми розпорядження­ми власників поточних рахунків.

Електронні гроші не мають речового вираження і використовують­ся для платежів у безготівковій формі. Їх рух здійснюється за рахунками у банках і не виходить за межі банківської системи.

^ Переваги електронних грошей:

- немає потреби переносити чи перевозити великі маси готівки;

- значна економія витрат на їх виготовлення, збереження, перера­хування, перевезення тощо;

- кожний платник має можливість миттєво здійснити платіж, попередньо перевіривши всі його умови і здійснивши відповідні розрахунки, як і в платежах готівкою.

Носієм електронних грошей є пластикова картка ─ іменний грошовий документ, який банк видає власникові поточного рахунка і який дає йому можливість через комп'ютерні мережі оплачувати свої покупки і погасити борги переказом грошей з рахунку без використання готівки.

^ Позитивні наслідки запровадження пластикових карток в розрахунково-платіжну практику:

 • розширення сфери функціонування кредитно-депозитних гро­шей і залучення до неї масових платежів населення;

 • прискорення обігу грошей;

 • зручність здійснення платежів для платників;

 • зменшення витрат обігу.

У сучасних умовах кредитні гроші стали основною формою грошей у країнах з розвинутою ринковою економікою, їх частка становить близько 90 % усієї грошової маси в обороті. Успішне функціонування кредитних грошей можливе лише за умови високого рівня розвитку банківської справи, коли кожний суб'єкт грошового обороту може вільно покласти свої гроші в банк, взяти їх звідти, швидко перевести в будь-який пункт ринку і коли йому гарантується повне їх збереження.

^ Як бачимо, виникнення та розвиток грошей ─ тривалий еволюцій­ним процес, зумовлений розвитком товарного виробництва та обміну.

З нього випливає ряд важливих висновків:

- за походженням гроші - це товар, що виокремився стихійно для полегшення товарного обміну;

- гроші постійно змінюють форму свого існування;

- гроші не можуть бути скасовані чи змінені угодою людей або рі­шенням держави доти, доки існують адекватні грошам суспільні відносини.

^ Роль держави у творенні грошей

Гроші виникли еволюційно, поза бажанням і не за вказівкою дер­жави. Але немає підстав взагалі заперечувати роль держави в еволюції грошей.

Роль держави не конституююча, а трансформуюча ─ держава не створює гроші як економічне явище, але вона може визначати та змі­нювати зовнішні атрибути грошей (гроші ─ монети, поява неповно­цінних грошей ─ паперові гроші). Тобто держава впливає не на сут­ність, а на форму грошей.

Але всі дії держави щодо грошей не змінюють їх сутності, не визна­чають і не заперечують її, тобто мають чітко визначені межі.

Якщо ж держава виходить за ці межі, наприклад, емітує такі гроші, які втрачають довіру суспільства, а отже, перестають бути грошима, то економічна дійсність починає «шукати» чи створювати більш надійні гроші, зокрема, вдається до послуг іноземної валюти чи кредитних зобов'язань (векселів) надійних комерційних структур. За таких умов держава буде змушена обмежити свій вплив на гроші, замінити «неякіс­ні» гроші якісними, провівши грошову реформу, і надалі зважатиме на об'єктивну природу грошей, тобто дії держави мають сприяти стабіль­ності грошей.

Гроші не були придумані людством і не є продуктом творення держа­ви, а з'явилися стихійно як результат еволюційного розвитку товарного виробництва й обміну. Тому гроші не можна вольовим способом відмінити там, де для їх існування є об'єктивні передумови, як і не можна запрова­дити там, де таких передумов немає. Разом з тим держава активно впливає на форму грошей для того, щоб надати їм тих ознак, які роблять гроші найбільш адекватними потребам ринку.


^ 1.3. Сутність грошей

Гроші відіграють важливу роль у товарному виробництві й обміні, оскільки це специфічний товар, який має здатність обмінюватися на будь-який інший товар, тобто гроші – це загальний товар-еквівалент.

^ Гроші як товар мають особливості:

1) Подвійна вартість грошей:

- як товару;

- як грошей (загальна споживча вартість).

Із часом золоті монети стираються і зменшуються у вазі, але вартість їх як монет при цьому не змінюється.

^ Гроші мають загальну споживчу вартість, тобто можуть обмінюватися на будь-який інший товар.

Вирішується протиріччя між споживчою та міновою вартістю.

 1. Гроші ─ втілення абстрактної суспільної праці взагалі, мірило вартості звичайних товарів і вираження системи суспільних від­носин, що базуються на еквівалентному обміні між виробника­ми результатами своєї праці.

 2. Гроші, на відміну від інших товарів, обслуговують не лише сферу товарного обміну, а й усі сфери економіки, виконують функцію нагромадження вартості, її розподіл, перерозподіл та вико­ристання, зокрема, на потреби інвестування.

^ Гроші як гроші обслуговують обмін товарів (посередники в обміні) використовуються переважно для ре­алізації наявної споживної вартості, тобто їх цільове призначення обмежується посередництвом в обміні.

^ Гроші як капітал є носієм самозростаючої вартості використовуються для забезпечен­ня зростання наявної вартості (використовуються як позичковий капітал).


^ 1.4. Функції грошей

Функція грошей ─ це певна дія чи «робота» грошей щодо обслугову­вання руху вартості в процесі суспільного відтворення. Основними функціями грошей є:

1) ^ Міра вартості ─ це функція, сутність якої полягає у тому, що гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів у формі ціни.

Двояке призначення цієї функції - виражати і вимірювати вартість товарів.

2) ^ Засіб обігу - це функція, в якій гроші є інструментом під час обміну товарів і забезпечують їх (товарів) обіг.

T - Г - T (на відміну від бартерного T - T),

де Т - товар, Г - гроші.

Процес поділяється на два самостійні акти: Т - Г і Г - Т.

Завдяки цьому можна затримувати гроші та нагромаджувати вар­тість (це розширює можливості виробничої сфери); власник грошей може перенести купівлю іншого товару на майбутнє або взагалі вико­ристати гроші за іншим призначенням.

Гроші як засіб обігу мають такі риси:

 • портативність;

 • економічна подільність;

 • однорідність маси;

 • відносна міцність;

 • дешевизна виготовлення;

 • здатність швидко відтворювати будь-яку необхідну для їх обігу кількість.

Зараз поширюється формула обігу грошей: T - Кредит - T (про­даж товарів частіше здійснюється в кредит). Завдяки цьому звузилася сфера використання грошей як засобу обігу і поширилася сфера їх ви­користання як засобу платежу, а також з'явилися так звані кредитні гроші.


3) ^ Засіб платежу - це функція, коли гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

Поява цієї функції обумовлена продажем товару в кредит. Ці гроші відмінні від грошей ─ засобів обігу. Така відмінність пояснюється фак­тором часу, який відділяє реалізацію товару (в борг) від платежу за ра­хунок погашення заборгованості.

Вимога до грошей ─ засобу платежу ─ це їх сталість (відбувається коригування ставки проценту відповідно до знецінення грошей).

4) ^ Засіб нагромадження ─ це функція, коли гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі в процесі розширеного відтворення.

Ця функція розвинулася після функції засобу обігу, коли товаровиробник міг залишити частину виручки собі (його продуктивність праці була вищою за поточні виробничі та споживчі потреби), але раніше функції засобу платежу.

Гроші як засіб нагромадження можуть мати такі форми:

- скарб у вигляді золотих зливків;

- скарб в естетичній форм (предмети розкоші);

- скарб у формі нагромадження вартості. У цьому випадку він є резервом платіжних засобів, який можна спрямувати на розширення виробництва, вкласти в цінні папери, банки тощо і отри­мати додатковий прибуток.

^ Напрями використання грошей як засобу нагромадження

У сучасних умовах сфера функціонування грошей як засобу нагромадження вартості поділилася на дві частини:

 • там, де нагромадження вартості зумовлюється потребами роз­ширеного відтворення, оборотом капіталу, має конкретно-ці­льове призначення і є відносно короткочасним; цю функцію гроші виконують у формі знаків вартості;

- там, де нагромаджується абсолютне багатство, необхідне за ме­жами усталеного процесу суспільного відтворення; воно має форму скарбу й обслуговується справжніми грошима - золо­том.

5) ^ Світові гроші ─ гроші, що обслуговують рух вартості в міжнарод­ному економічному обороті та забезпечують реалізацію взає­мовідносин між країнами:

 • долар США;

 • ЄВРО.

Гроші на світовому ринку виконують функції загального платіжного засобу, загального засобу обігу та засобу перенесення багатства з од­нієї країни до іншої. Отже, світовим грошам притаманні всі функції, властиві грошам на внутрішньому ринку.

Якщо світові гроші використовують для погашення боргів, пов'язаних із зовнішньою торгівлею, банківськими та фінансовими позичками тощо, то вони виконують функцію засобу платежу. Коли витрачають для негайної купівлі товарів чи послуг і замість їх певної суми, яку вивозять (пересилають), в країну ввозять еквівалентну товарну вартість, вони виконують функцію купівельного засобу. Якщо світові гроші переміщуються з однієї країни до іншої без зустрічного переміщення товарного еквівалента чи погашення боргу, то вони забезпечують перенесення багатства.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" всіх форм навчання та слухачів цпо
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи