Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» icon

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
НазваКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Сторінка1/11
Дата17.09.2012
Розмір1.94 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Конспект лекцій

У двох частинах

Частина 2

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання


Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

як конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент». Протокол № 3 від 28.10.2008 р.


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина 2. ─ 157 с.


Кафедра фінансів


ЗМІСТ


ЧАСТИНА 2


7 ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ І ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ.........5

7.1 Контроль, за сплатою зборів на обов'язкове

державне страхування, інших платежів до

Пенсійного фонду України ……………………………….….....5

7.2 Порядок здійснення перевірок Фондом соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності…….............9 7.3 Здійснення контрольних функцій Фондом загальнообов'язкового державного страхування

України на випадок безробіття……………………………….16

7.4 Порядок здійснення перевірок Фондом соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань…………………………..…………19


8 КОНТРОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН………...22

8.1 Особливості оподаткування доходів громадян……..……22

8.2 Контроль податкових інспекцій у сфері

оподаткування доходів громадян……………..……........28


^ 9 КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ……………………………...……….....37

9.1 Теоретичні засади стягування ПДВ………………...….....37

9.2 Методика проведення перевірки податку на додану

вартість…………………………………………………………..39


10 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ РОЗРАХУНКУ І СВОЄЧАСНОСТІ СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ……………………………………………...………………….45

10.1 Визначення акцизного збору, порядок обчислення і

сплати……………………………………………...……...…….…45

10.2 Перевірка правильності нарахування акцизного збору…......48


11 КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК………………………………………………………...…..54

11.1 Теоретичні засади стягування податку на прибуток…………………...…………………………...…...54

11.2 Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток…………………………..…..57


12 ОПОДАТКУВАННЯ Й ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ………………..………........78

12.1 Теоретичні засади місцевого оподаткування……...........78

12.2 Основні аспекти податкового контролю місцевих

податків і зборів…………………………………………...........85


13 ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ЗА ОКРЕМИМИ ПОДАТКАМИ…………………………………….…89

13.1 Перевірка платника податку з власників

транспортних засобів…………………………………..……...89

13.1.1 Особливості нарахування, сплати та

контролю податку з власників транспортних

засобів, що належать юридичним особам…………..........89

13.1.2 Особливості нарахування, сплати та

контролю податку з власників транспортних

засобів, що належать громадянам України,

іноземним громадянам і особам без громадянства…….....93

13.2 Перевірка порядку справляння державного мита……........95


14 ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ……………………………...............................100

14.1 Організаційні основи стягування єдиного податку…......100

14.2 Особливості оподаткування фізичних осіб……….....104

14.3 Особливості оподаткування юридичних осіб……........105

14.4 Особливості податкового контролю при спрощеній

системі оподаткування………………………..……...………106


СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА……....109


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………........152


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО Є У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ

СУМДУ.………………………………………………………........157

7 ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ І ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОГО

СТРАХУВАННЯ


7.1 Контроль за сплатою зборів на обов'язкове державне страхування, інших платежів до Пенсійного фонду України


Відповідно до Закону України від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" і Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами і держав­ними цільовими фондами" № 2181-ІІІ від 20.12.2000 р., а також Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Прези­дента України від 01.03.2001 р. та Інструкції про порядок нарахування і сплати підприємствами, установами, організа­ціями і громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їхнього надхо­дження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління ПФУ від 19.10.2001 р. № 16-6, установи Пенсійного фонду України є контролюючими органами щодо внесків до Пенсійного фонду України, які мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів.

Необхідно зазначити, що контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням і надходженням збору, інших платежів здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до Закону України "Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування і збору на обов'язкове соціальне страхування".

Контроль на підприємствах, в установах і організаціях здійснюється шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, нарахування збору, платіжних доручень про перерахування сум збору на рахунок Пенсійного фонду, документів, пов'язаних зі сплатою збору за ставками, визначеними підпунктами 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 пункту 3 Інструкції № 16-6 від 19.10.2001 р., та інших розрахун­кових документів. Перевірці підлягають документи за весь період, з моменту проведення попередньої перевірки.

Платники збору зобов'язані надавати працівникам Пенсій­ного фонду документи, що стосуються фонду оплати праці й ін­ших виплат, документи, пов'язані зі сплатою збору за додатко­вими ставками, нарахуванням збору. Керівники та відповідні службові особи під час перевірки зобов'язані давати письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконувати вимоги органів Пенсійного фонду щодо усунення виявлених порушень.

На виявлені під час перевірки суми коштів, на які платником не нараховувався збір, за актом перевірки збір донараховується і застосовуються штрафні санкції, що діють на момент завершення перевірки, а винні посадові особи несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.

За підсумками перевірки складається акт у двох примір­никах і підписується особами, які робили перевірку, керівником і головним бухгалтером підприємства. Один примірник акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру підприємства, другий залишається в органі Пенсійного фонду. За наявності заперечень чи зауважень з боку підприємства його керівник і головний бухгалтер підписують акт із зауваженнями, що подаються до органу Пенсійного фонду в письмовій формі.

Зауваження до акта перевірки розглядаються органом Пенсійного фонду відповідно до процедури адміністративного оскарження, передбаченої Законом України № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами і держав­ними цільовими фондами".

У разі несплати суми збору або його частини у встановлений термін орган Пенсійного фонду готує подання про здійснення заходів щодо погашення боргу платника і надсилає податковому органу для пред'явлення ним першої податкової вимоги не пізніше 5-го робочого дня після закінчення граничного терміну сплати. Для пред'явлення другої податкової вимоги подання надсилається на 40-й календарний день від дати надсилання першого пред'явлення.

Органи Пенсійного фонду за несвоєчасне погашення зобов'язань перед фондом мають право нарахувати й утримати з платника збору пеню.

Згідно із Законом № 2181-ІІІ прийняття розра­хунків зобов'язань зі сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється без попередньої перевірки зазначених у ньому показників через канцелярію.

^ Камеральну перевірку розрахунків зобов'язань зі сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування платника податків здійснюють фахівці відділу доходів, що ведуть облік надходження платежів.

За її результатами, в разі виявлення методичних і ариф­метичних помилок, нараховуються штрафні санкції відповідно до пп. 17.1.4, п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181-ІІІ, а також призначаються позапланові перевірки.
Рисунок 7.1- Час, коли зобов'язання зі збору до Пенсійного фонду вважається погодженим

Органи Пенсійного фонду перевіряють правильність призначення і виплати пенсій та соціальної допомоги, порядок витрачання коштів фонду органами соціального захисту населення, установами зв'язку, іншими підприємствами, що здійснюють доставку пенсій і допомоги, крім областей, у яких, відповідно до Закону України від 22.12.98 р. № 9329-Х1У "Про проведення в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Микола­ївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях та у місті Києві експерименту по призначенню пенсій органами Пенсійного фонду України", функції призначення пенсій передані органам Пенсійного фонду. Перевірці підлягають документи, що підтверджують достовірність призначення і виплати пенсій, здійснених витрат.

У разі виявлення порушення порядку витрачання коштів Пенсійного фонду органами соціального захисту населення, підприємствами зв'язку, що здійснюють доставку пенсій та соціальної допомоги, акти перевірки надсилаються до органу вищого рівня або до правоохоронних органів.

Органи соціального захисту населення, підприємства зв'язку, що здійснюють доставку пенсій і допомоги, відшко­довують Пенсійному фонду незаконно витрачені кошти в порядку, встановленому чинним законодавством.

Від імені Пенсійного фонду України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова правління Пенсійного фонду України і його заступники, начальники Кримського респуб­ліканського, обласних, Київського і Севастопольського міського управлінь та їхні заступники, а також начальники районних, міських, районних у містах відділів цього фонду.

Органи Пенсійного фонду надсилають матеріали, що підтверджують факти порушень, залежно від обставин справи, до органів прокуратури, суду або до іншого органу, якому надано право приймати рішення про притягнення до матеріальної і кримінальної відповідальності.

Якщо в наступних податкових періодах (з урахуванням термінів давності, визначених ст. 15 Закону № 2181-ІІІ, і до початку його перевірки) платник самостійно знайде помилки в показниках раніше поданого розрахунку зобов'язань щодо сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування. такий платник податків має право подати уточнений розра­хунок, сплативши суму недоплати (суму, на яку занижене зобов'язання ─ недоїмку) і штраф у розмірі 5% такої суми до подачі зазначеного уточнюючого розрахунку.

Усі спірні питання, що виникають між платниками збору і органами Пенсійного фонду з приводу нарахування збору, пені, штрафних санкцій, вирішуються органами Пенсійного фонду в порядку підпорядкованості або в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

Якщо платник вважає, що орган Пенсійного фонду непра­вильно визначив суму зобов'язання або прийняв яке-небудь інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткову­вання, або таке, що виходить за межі його компетенції, такий платник має право звернутися до Пенсійного фонду зі скаргою про перегляд даного рішення. Скарга подається в письмовій формі і може бути доповнена документами, розрахунками і підтвердженнями, які платник вважає за необхідне представити.

Скарга повинна бути подана до Пенсійного фонду протягом десяти календарних днів, що йдуть за днем отримання плат­ником повідомлення або іншого оскаржуваного рішення Пен­сійного фонду. Орган Пенсійного фонду зобов'язаний прийняти мотивоване рішення і надіслати його протягом двадцяти календарних днів від дня отримання скарги.


^ 7.2 Порядок здійснення перевірок Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Згідно зі ст. 28 Закону України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право:

По-перше, здійснювати перевірку обґрунтованості видачі і продовження листків непрацездатності застрахованим особам. Контроль обґрунтованості отримання соціальних допомог, наданих на підставі листків тимчасової непрацездатності, здійснюється згідно з Інструкцією про порядок видачі доку­ментів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р.№ 455.

По-друге, отримувати безплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій (у тому числі від державних податкових органів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) і громадян ─ суб'єктів підприємницької діяльності дані про сплату страхових внесків та використання страхових коштів.

По-третє, здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах, організаціях та у фізичних осіб, що використовують працю найманих робітників.

По-четверте, одержувати необхідні роз'яснення (у тому числі письмові) з питань, що виникають під час перевірок.

По-п'яте, згідно з п. 5 ст. 28 Закону України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право припиняти операції підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, що використовують найману працю, з розрахункових та інших рахунків у банківських установах, у разі їх відмови від реєстрації у виконавчих дирекціях відділень фонду як платників страхових внесків або відмови від сплати страхових внесків.

На виконання зазначеної норми Закону України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ розпорядженням голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності від 07.11.2001 р. № 84 затверджено порядок призу­пинення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності видаткових операцій підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, що використовують найману працю, по рахунках у банківських установах. Порядок надає право робочим органам фонду за місцем державної реєстрації платника страхових внесків або за місцезнаходженням установи банку, в якому знаходяться його рахунки, припиняти видаткові операції по банківських рахунках в разі:

─ відмови від реєстрації в органах фонду як платника
страхових внесків;

─ відмови від сплати страхових внесків.

Підставою призупинення операцій з банківських рахунків є відповідне розпорядження Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Поновлення здійснення операцій з рахунків провадиться у разі усунення допущених порушень і підставою для цього також є відповідне розпорядження фонду. Зазначені розпорядження є обов'яз­ковими для виконання установами банків, що зобов'язані призупинити або відновити видаткові операції на рахунках, страхувальників у день їхнього отримання від органів зазначеного фонду.

^ По-шосте, накладати фінансові санкції й адміністративні штрафи, передбачені чинним законодавством.

По-сьоме, піднімати, згідно із законодавством, питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням, вимагати надання інформації про вжиті заходи.

Документом, що докладно регламентує порядок проведення перевірок органами Фонду соціального страхування з тимча­сової втрати працездатності, є Інструкція про порядок прове­дення ревізій і перевірок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що затверджена постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності від 19.09.2001 р. № 38 (далі - Інструкція № 38), згідно з якою перевірки підприємств-страхувальників з кількістю працюючих 300 чоловік і більше здійснюються один раз на рік, підприємств-страхувальників з меншою кількістю працівників - не рідше одного разу на два роки.

Тривалість проведення перевірки встановлюється з урахуванням обсягу робіт, який необхідно виконати під час її проведення, але не повинна перевищувати 30 календарних днів. У разі виявлення значних порушень терміни проведення ревізії продовжуються органом, що проводить перевірку.

Перевірка проводиться відповідно до плану роботи робочого органу фонду. Перевірці підлягають документи за поточний і попередній роки, а в разі виявлення порушень або зловживань за більш ранні періоди. Якщо ж ці періоди вже перевірялися, то перевірка здійснюється з дня закінчення перевіреного періоду.

Згідно з пп. 15.2 Інструкції про проведення ревізій і перевірок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.09.2001 р. № 38, Фондом соціального страхування з тимча­сової втрати працездатності можуть здійснюватися комплексні та позапланові ревізії. Вищестоящий контролюючий орган Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з власної ініціативи може перевірити достовірність висновків нижче-стоящого контролюючого органу шляхом здійснення перевірки документів обов'язкової звітності страхувальника висновків або акта перевірки, складеного нижчестоящим контролюючим органом. Вищестоящий контролюючий орган має право прийняти рішення про повторну перевірку страхувальника, якщо проти посадових або службових осіб контролюючого органу, що проводили планову або позапланову перевірку такого суб'єкта, розпочато службове розслідування.

Згідно з пп. 15.6 Інструкції № 38 посадовій особі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на проведення кожної перевірки видається доручення на право її здійснення. Право на проведення планової перевірки надається тільки в тому разі, якщо не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня її здійснення страхувальнику надіслано повідомлення із зазначенням дати проведення перевірки. В окремих випадках, за взаємною згодою сторін, перевірка може бути проведена без додаткового попередження страхувальника.

Ревізор зобов'язаний пред’явити керівнику підприємства, що перевіряється, доручення на право проведення ревізії або перевірки і на його прохання поставити підпис у журналі реєстрації перевірок підприємства (ведення журналу здійсню­ється на підставі наказу Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. № 18).

Якщо в ході підготовки до перевірки або на її початку буде встановлено, що на підприємстві немає належного бухгал­терського обліку, що унеможливлює якісне проведення перевірки, то керівник контрольно-ревізійної групи (ревізор) висуває письмові вимоги керівництву підприємства щодо приведення обліку у відповідність з чинним законодавством з визначенням конкретних термінів виконання такої роботи. У таких випадках перевірка починається після відновлення обліку.

Згідно з п. 15-13 Інструкції № 38 під час перевірки страхувальників перевіряються:

─ здійснення заходів з усунення недоліків і порушень,
виявлених попередніми перевірками;

─ повнота нарахування і своєчасність перерахування
страхових внесків;

─ наявність і причини виникнення заборгованості до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

─ нарахування пені за несвоєчасну сплату внесків і сплата
фінансових санкцій;

─ надходження часткової вартості за путівки;

─ правильність використання коштів фонду на виплату
встановлених видів допомоги з соціального страхування;

─ використання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення працюючих і членів їхніх родин і правильність ведення їхнього обліку;

─ дотримання діючих положень щодо оздоровлення і
позашкільного обслуговування дітей;

─ правильність складання звітності з коштів соціального
страхування і своєчасність її подання до органу фонду;

─ правомірність надходжень і використання коштів
соцстраху, що надійшли від робочих органів фонду.

Згідно з пп. 15.14 Інструкції № 38 за результатами перевірки складається акт, що підписується ревізором, який її проводив, керівником і головним бухгалтером підприємства, що переві­ряється. З актом ознайомлюється голова комісії (уповнова­жений) з соціального страхування підприємства (який призначається згідно з постановою Фонду соціального страхуван­ня з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2001 р. № 21).

При викладенні фактів порушень в акті перевірки зазначаються нормативні документи, вимоги яких порушені. Пору­шення, виявлені в масовому порядку, відбиваються у довідках, долучених до акта, а в самому акті наводяться узагальнені дані і зміст таких порушень з посиланням на додатки.

^ За наявності заперечень або зауважень до акта перевірки керівник, головний бухгалтер або інші особи, що його підписують, у день передачі викладають їх перед своїми підписами із зазначенням дат і роблять запис такого змісту: "з вимогами п. 15.14 Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.09.2001 р. № 38 ознайомлений" і не пізніше ніж через 5 календарних днів від дня підписання акта із зауваженнями долучають до акта письмові пояснення чи заперечення.

Якщо протягом зазначеного терміну пояснення чи зау­важення щодо фактів порушень, викладених в акті, не надійдуть, то акт ревізії вважається погодженим, а контрольно-ревізійний відділ має право вжити належних заходів за матеріалами перевірки. У виняткових випадках, за письмовим зверненням керівника підприємства, термін надання пояснень чи зауважень може бути продовжений.

Контролюючий орган Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зобов'язаний не пізніше ніж протягом п'яти календарних днів від дня отримання зазначених документів розглянути їх і винести мотивоване рішення, що вручається заявнику під розписку або висилається платнику поштою з повідомленням про вручення.

У разі відмови посадових осіб підприємства від підписання акта ревізор на підтвердження цього факту у довільній формі складає акт, що разом з актом про проведення перевірки офіційно направляється до відома керівництву об'єкта контролю.

Акт перевірки складається у двох примірниках, один із яких вручається керівнику підприємства, що перевіряється, другий залишається в контрольно-ревізійній службі фонду.

За матеріалами акта директор виконавчої дирекції чи його заступник (керівник робочого органу відділення фонду) приймає рішення щодо накладення штрафних санкцій на страхувальника згідно зі ст. 28 і ст. 30 Закону № 2240 і надсилає пропозиції щодо усунення недоліків, установлених перевіркою.

^ Страхувальник у визначений термін у письмовій формі інформує робочий орган фонду про усунення недоліків, виявлених перевіркою, а також про виконання рішення про накладення штрафних санкцій.

Страхувальник-роботодавець за несвоєчасну і неповну сплату страхових внесків несе фінансову відповідальність у відповідності зі ст. 30 Закону № 2240 за такі порушення:

─ у разі неповної сплати страхових внесків (у тому
числі тих, що сплачуються застрахованими особами через
рахунки роботодавців) - у розмірі прихованої чи заниженої суми
заробітної плати
, на яку відповідно до Закону України від
18.01.2001 р. № 2240-ІІІ "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності і витратами, зумовленими народженням і
похованням" нараховуються страхові внески, а у разі
повторного порушення - у 3-кратному розмірі зазначеної суми;

─ за порушення порядку використання страхових внесків
- у розмірі 50 % належних до сплати сум страхових внесків.

Не сплачені вчасно страхові внески, пеня і штраф стя­гуються зі страхувальника в дохід фонду без оскаржень^ . Термін давності у разі стягнення страхових внесків, пені і фінансових санкцій, передбачених зазначеною статтею, не застосовуєтьс.

Пеня обчислюється виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без врахування штрафів) за весь її термін.

Суми коштів, безпідставно стягнені зі страхувальників, підлягають поверненню у 3-денний термін від дня винесення рішення про безпідставність стягнення цих виплат з відшко­дуванням судових витрат.

Право застосування фінансових санкцій, передбачених зазначеною статтею, мають керівники виконавчої дирекції фонду і його відділень, їхні заступники.

Згідно зі ст. 32 Закону № 2240 застрахована особа несе передбачену чинним законодавством відповідальність за неправомірне отримання з його вини матеріального забез­печення та соціальних послуг, передбачених Законом № 2240, у тому числі отриманих у результаті підробки і виправлень у документах, надання недостовірних даних та інше.

Органи Фонду соціального страхування мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з відхиленням від реєстрації в органах Фонду соціального страхування України і порушенням порядку нарахування і сплати внесків на соціальне страхування згідно зі ст. 165 і 244 Кодексу України про адміністративні право­порушення. Варто враховувати, що в зазначених нормах саме Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як орган, уповноважений застосовувати адміністративну відпові­дальність, прямо не згадується (у діючій редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення поки що не враховані зміни, які відбулися після реформування системи соціального страхування. Однак цей орган є правонаступником Фонду соціального страхування України і розглянуті повно­важення йому надані п. 2 ст. 28 Закону № 2240. Тому можна припустити, що вищезазначену невідповідність буде усунуто шляхом зміни відповідних норм Кодексу України про адміні­стративні правопорушення.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" всіх форм навчання та слухачів цпо
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної форм навчання у трьох частинах
Економічна інформатика: Конспект лекцій у трьох частинах. Частина Обробка економічної інформації за допомогою текстового редактору...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної форм навчання у трьох частинах
Економічна інформатика: Конспект лекцій у трьох частинах. Частина Обробка економічної інформації за допомогою текстового редактору...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи