Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» icon

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
НазваКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Сторінка2/11
Дата17.09.2012
Розмір1.94 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ 7.3 Здійснення контрольних функцій Фондом

загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття


Згідно зі ст. 34 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (надалі - Закон № 1533) і п. 7 Інструкції про порядок нарахування і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття й обліку їхнього надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої Наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339 (надалі - Інструкція № 339) Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття має право:

─ здійснювати планові та позапланові перевірки суб'єктів підприємницької діяльності;

─ отримувати від посадових осіб суб'єктів підприєм­ницької діяльності необхідні документи і письмові пояснення з питань, що перевіряються;

─ притягати посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності до адміністративної відповідальності;

─ застосовувати фінансові санкції у разі порушення порядку сплати страхувальниками страхових внесків;

─ стягувати з посадових осіб і страхувальників штрафи і застосовувати інші фінансові санкції за недотримання норм діючого законодавства.

Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням і надходженням страхових внесків згідно з п. 7 Інструкції № 339 здійснюється центрами зайнятості шляхом проведення планових перевірок. Позапланові перевірки здійснюються у разі реор­ганізації, зміни місцезнаходження або ліквідації страхуваль­ника.

Контроль на підприємствах, в установах, організаціях здійснюється шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, повноту нарахування страхових внесків, платіжних документів про перерахування сум страхових внесків на рахунки фонду, розрахункових і касових документів. Перевірці підлягають документи за поточний і минулі роки без застосування терміну давності.

Платники страхових внесків зобов'язані представляти посадовим чи уповноваженим особам центру зайнятості, що здійснює перевірку, необхідні документи, які стосуються фонду оплати праці та інших виплат, нарахування страхових внесків, а також платіжні документи про перерахування страхових внесків до Фонду.

У разі необхідності під час перевірки керівники і службові особи підприємств представляють письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконують вимоги осіб, які проводять перевірку, щодо усунення виявлених порушень.

За результатами перевірки складається акт у двох примір­никах, що підписується особами, які проводили перевірку, керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один примірник акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру страхувальника, другий залишається в центрі зайнятості, що проводив перевірку.

В акті вказується, за який період проведено перевірку і які виявлено порушення під час нарахування і сплати страхових внесків.

На виявлені під час перевірки суми коштів, на які платником не були нараховані страхові внески, здійснюється донарахування з урахуванням сум пені і штрафу, а винні посадові особи притягаються до відповідальності згідно з чинним законо­давством.

За наявності заперечень чи зауважень щодо змісту акта перевірки з боку страхувальника його керівник або головний бухгалтер підписують акт із зауваженнями в письмовій формі, який подається до центру зайнятості, що проводив перевірку. Зауваження до акта перевірки розглядаються центрами зайнятості вищого рівня.

Згідно зі ст. 38 Закону № 1533 роботодавець несе фінансову відповідальність за такі порушення:

─ у разі несвоєчасної чи неповної сплати страхових внесків (у тому числі тих, які сплачуються застрахованими особами через рахунки роботодавців) - у розмірі прихованої суми виплат, на які відповідно до Закону № 1533 нараховуються страхові внески, а у разі повторного порушення - у 3-кратному розмірі зазначеної суми;

─ за порушення терміну реєстрації як платника страхових внесків - у розмірі 50 % належних сплаті сум страхових внесків за весь період, що минув від дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися у Фонді соціального страхування на випадок безробіття. Згідно з п. 3 Інструкції № 339 суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані зареєструватися як платники страхових внесків у 10-дениий термін після отри­мання свідоцтва про державну реєстрацію.

Не сплачені своєчасно страхові внески, пеня і штраф стягуються зі страхувальника в дохід Фонду без оскаржень. Термін давності у випадку стягнення страхових внесків, пені та фінансових санкцій, передбачених зазначеною статтею, не застосовується.

Пеня утворюється виходячи зі 120 % облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без врахування штрафів) за весь її термін.

Суми коштів, безпідставно стягнені зі страхувальників, підлягають поверненню у 3-денний термін від дня винесення рішення про безпідставність стягнення цих виплат з відшко­дуванням судових витрат.

Право застосування фінансових санкцій, передбачених зазначеною статтею, мають керівники виконавчої дирекції фонду і його відділень, їхні заступники.

Згідно зі ст. 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення органи Фонду соціального страхування мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухилянням від реєстрації в органах Фонду соці­ального страхування України та порушенням порядку нара­хування і сплати внесків на соціальне страхування у порядку і розмірах, передбачених ст. 165 зазначеного кодексу.

Необхідно враховувати, що у вищенаведених нормах Фонд соціального страхування на випадок безробіття як орган, уповноважений застосовувати адміністративну відпові­дальність, прямо не згадується (у діючій редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення поки що не враховані зміни, які відбулися після реформування системи соціального страхування). Однак такі повноваження цьому органу надані п. 4 ст. 38 Закону № 1533: "Посадові особи, винні в порушенні терміну реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасної і неповної їхньої сплати, несуть адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством. Право накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи від імені Фонду мають керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їхні заступники".

Тому можна припустити, що вищезазначену невідповідність буде усунуто шляхом зміни відповідних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення.


^ 7.4 Порядок здійснення перевірок Фондом соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань


Згідно з п. 8 Інструкції про порядок перерахування, обліку і витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захво­рювань від 20.04.2001 р. № 12, робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюють контроль за правильністю нарахування, своєчас­ністю і повнотою перерахування страхових внесків та інших платежів до фонду, а також за цільовим і належним витрачанням його коштів.

Посадові особи фонду мають право:

─ здійснювати планові та позапланові перевірки суб'єктів підприємницької діяльності;

─ отримувати від посадових осіб - суб'єктів підприєм­ницької діяльності необхідні документи і письмові пояснення з питань, що перевіряються;

─ надсилати матеріали, що підтверджують факти порушень, до органів прокуратури, суду та інших органів, яким надано право
приймати рішення про притягнення винних до матеріальної,
адміністративної та кримінальної відповідальності;

─ притягати посадових осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності до адміністративної відповідальності;

─ у разі порушення порядку сплати страхувальниками
страхових внесків стягувати в дохід Фонду донараховані суми
страхових внесків і пеню.

Виконання статутних функцій фонду та обов'язків із запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці, що діють на підставі Положення про службу страхових експертів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворю­ванням, затвердженого постановою Фонду соціального стра­хування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 р. № 24.

Робочі органи виконавчої дирекції фонду здійснюють планові перевірки не частіше одного разу на рік. Позапланові перевірки проводяться у разі реорганізації, зміни місце­знаходження або ліквідації підприємства, установи, організації.

Контроль здійснюється шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, перевірки повноти нарахування страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум внесків та інших платежів до Фонду, розрахункових документів на проведені виплати.

Страхувальники зобов'язані безперешкодно надавати посадовим особам або уповноваженим особам робочих органів виконавчої дирекції фонду, що проводять перевірку, необхідні для проведення перевірки документи і виділяти для участі в перевірці свого представника. Керівники та відповідні посадові особи під час перевірки зобов'язані давати письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконувати вимоги перевіряючих щодо усунення виявлених порушень.

На виявлені під час перевірки суми коштів, на які стра­хувальником не нараховані страхові внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені , а винні посадові особи притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

За результатами перевірки складається акт у трьох примірниках, що підписується особами, які проводили пере­вірку, керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один примірник акта передається під розписку керівнику або головному бухгалтеру страхувальника.

^ В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які виявлено порушення щодо нарахування та сплати страхових внесків, нарахування і виплати допомоги в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; суми додатково нарахованих страхових внесків, пеня і суми витрат, що приймаються в залік внесків або підлягають виплаті застрахованим особам додатково.

^ За наявності заперечень або зауважень щодо змісту акта перевірки з боку страхувальника його керівник або головний бухгалтер підписують акт із зауваженнями в письмовій формі, що подається на розгляд у встановленому порядку до органу, який проводив перевірку.

^ Суми донарахованих страхових внесків і пеня сплачуються страхувальниками в 10-денний термін із дня складання акта перевірки окремим платіжним дорученням. У рядку призна­чення платежу вказуються дата перевірки, номер акта і період.

Сума додатково нарахованих страхових внесків за матеріа­лами перевірки у разі їхньої несплати у встановлений термін стягується в судовому порядку.

Суми нецільового використання страхувальником коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування не приймаються в залік страхових внесків і відшкодовуються за рахунок страхувальника.

Робочі органи виконавчої дирекції фонду надсилають матеріали, що підтверджують факти порушень, до органів прокуратури, суду або до іншого органу, якому надано право приймати рішення про притягнення до матеріальної, адміні­стративної та кримінальної відповідальності.

Посадові особи страхувальників, винні у порушенні встановленого порядку реєстрації, своєчасної сплати страхових внесків до фонду, у ненаданні інформації про кожен нещасний випадок чи професійне захворювання, зміну технології робіт чи виду діяльності страхувальника, даних про кількість праців­ників, фонд оплати праці, кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий кален­дарний рік несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Від імені фонду розглядати справи про адміністративні порушення і накладати адміністративні стягнення мають право директор виконавчої дирекції фонду і його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції фонду і їхні заступники.

Необхідно зазначити, що згідно зі ст. 2442 Кодексу України про адміністративні правопорушення, органи Фонду соціального страхування мають право розглядати справи про адміні­стративні правопорушення, пов'язані з ухилянням від реєстрації в органах Фонду соціального страхування України і пору­шенням порядку нарахування та сплати внесків на соціальне страхування згідно зі ст. 165 Кодексу України про адміні­стративні правопорушення.

При цьому потрібно враховувати, що в зазначених нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення саме Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як орган, уповноважений застосовувати адміністративну відповідаль­ність, прямо не згадується (у діючій редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення поки що не враховані зміни, які відбулися після реформування системи соціального страхування).


^ 8 КОНТРОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 8.1 Особливості оподаткування доходів громадян


Найважливішим видом податків з фізичних осіб, характерним для будь-якої податкової системи, є податок на доходи, або його ще можуть називати – прибутковий податок.

22 травня 2003 р. в Україні був прийнятий Закон № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб», що набрав чинності з 1 січня 2004 р. і яким передбачені істотні зміни в механізмі стягнення по­датку з доходів фізичних осіб. Декрет Кабінету Міністрів України №13-92 від 26 грудня 1992 р. «Про прибутковий податок з грома­дян» втратив чинність з 01.01.04 р.

^ Податок з доходів фізичних осібплата фізичної особи за по­слуги, що надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або знаходиться особа, що виплачує оподатковувані доходи. Відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізич­них осіб» 889 від 22.05.2003 р. із змінами і доповненнями від 09.02.2006 р. № 3424-IV платниками податку є:

─ резиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України та іноземні доходи; ─ нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження на території України.

^ Об'єктом оподатковування резидента є: ─ загальний місячний оподатковуваний дохід; ─ чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається
шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

─ доходи, які підлягають кінцевому оподатковуванню під час їх ви­платі і не включаються до складу загального оподатковуваного доходу.

^ Об'єктом оподатковування нерезидента є: ─ загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

─ загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України; ─ доходи з джерелом їх походження з України, що підля-гають кінцевому оподатковуванню під час їх виплати і не включаються до складу загального оподатковуваного доходу.

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт опо­датковування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору в Пенсійного фонду України і внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування, що спла­чуються за рахунок доходу роботодавця.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу входять:

─ доходи у вигляді заробітної плати, нараховані платникові по­датку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору; ─ доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної власності; ─ доходи у вигляді сум авторської винагороди; ─ сума (вартість) подарунків у межах, що підлягає оподатковуванню; ─ сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податків згідно з договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного страхування; ─ частина доходів від операцій з майном; ─ дохід від надання майна в оренду або суборенду (термінове володіння і/або користування); ─ доходи, отримані платником податків від його роботодавця як додаткового блага; ─ доходи у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів і роялті, виграшів, призів; ─ інвестиційний прибуток від здійснення платником податків операцій з цінними паперами і корпоративними правами, ви­пущеними в інших, ніж цінні напери, формах; ─ доходи у вигляді вартості успадкованого майна в межах, що під­лягає оподатковуванню;

─ інші доходи відповідно до закону.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податків не входять такі доходи:

─ суми державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород і страхових виплат, що одержують платники податків з бюджетів, Пенсійного фонду України і фондів загальнообов'язкового соцстраху; ─ кошти, отримані платником податків на відрядження або під звіт; ─ суми доходів, отриманих платником податків від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Мінфіном України, виграші в державну лотерею; ─ суми внесків на обов'язкове страхування платника податків, інших, ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; ─ суми збору на державне пенсійне страхування і внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платни­ка податків, що вносяться за рахунок його роботодавця; ─ кошти або вартість майна (немайнових активів), що надходять платнику податків за рішенням суду внаслідок розподілу за­гальної спільної власності шлюбу у зв'язку з розлученням або визнанням шлюбу недійсним; ─ аліменти, що виплачуються платнику податку; ─ кошти або майно, майнові або немайнові права, що успадкову­ються спадкоємцями фізичної особи у випадку оформлення права на спадщину; ─ кошти, отримані платником податків у рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчуженого державою; ─ сума відшкодування платнику надмірно сплачених ним подат­ків, зборів (обов'язкових платежів), а також бюджетного відшкодування під час застосуванні права на податковий кредит; ─ дивіденди, що нараховуються на користь платника податків у вигляді акцій (часток, паїв); ─ вартість путівок на відпочинок, оздоровлення і лікування на території України платника податків або його дітей віком до
18 років; ─ дохід (прибуток), отриманий самозайнятою особою від здійснення нею підприємницької або незалежної професійної діяльності, що обкладається податками за спрощеного процедурою; ─ сума стипендії, що виплачується з бюджету учневі, студентові, аспірантові; ─ сума забезпечення військовослужбовців строкової служби; ─ інші доходи.

Починаючи з 1 січня 2004 р. і до 1 січня 2007 р. ставка оподат­ковування була встановлена в розмірі 13% до об'єкта оподаткову­вання. 3 1 січня 2007 р. діє ставка податку ─ 15% до об'єкта опо­датковування.

Крім того, законом передбачена ставка податку в розмірі 5% до об'єкта оподатковування, нарахованого податковим агентом як: ─ процент на банківський депозит (внесок); ─ процентний або дисконтний дохід за ощадними сертифікатами; ─ в інших випадках, визначених законом.

Ставка податку складає подвійний розмір ставки до об'єкта опо­датковування для виграшів і призів (крім державної лотереї).

З урахуванням норм закону платник податків має право на змен­шення суми загального місячного оподатковуваного доходу, одер­жуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в таких розмірах: ─ для будь-якого платника податків ─ у розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), установленій законом на 1 січня звітного податкового року; ─ у розмірі, що дорівнює 150 % від суми пільги (однієї мінімаль­ної заробітної плати), для платника податків, що:

а) є матір'ю-одиначкою або батьком (опікуном) ─ у розрахунку
на кожну дитину віком до 18 років;

б) має дитину ─ інваліда І або II групи ─ у розрахунку на кожну
дитину віком до 18 років;

в) має трьох і більше дітей віком до 18 років ─ у розрахунку на
кожну таку дитину;

г) є вдівцем або вдовою;

д) є чорнобильцем 1 або 2 категорії;

е) є учнем, студентом, аспірантом, військовослужбовцем стро­кової служби;

є) є інвалідом І або ІІ групи, у тому числі з дитинства;

ж) є особою, якій присуджена довічна стипендія як громадянинові, що зазнав переслідування за правозахисну діяльність, включа­ючи журналістів; ─ у розмірі, що дорівнює 200 % від суми пільги (однієї мінімаль­ної заробітної плати) ─ для платника податків, який є: а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером орденів Слави або Трудової Слави;

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни;

в) колишнім в'язнем концтаборів, репресованим, насильно ви­везеним з території колишнього СРСР під час війни.

У випадку, якщо платник податку має право на податкову со­ціальну пільгу за двома і більше підставами, податкова соціальна пільга застосовується один раз, виходячи з найбільшого розміру.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого мі­сячного доходу платника податків у вигляді заробітної плати винят­ково за одним місцем його нарахування (виплати). Якщо платник податків є самозайнятою особою, податкова соціальна пільга щодо отриманих доходів від такої діяльності не застосовується.

Податкова соціальна пільга застосовується до заробітної плати, отриманої протягом звітного податкового місяця, якщо її розмір не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 і округленої до найближчого десятка. Принципово новим моментом у механізмі оподатковування фі­зичних осіб є податковий кредит.

^ Податковий кредит ─ це суми, на які щорічно дозволяється зменшити оподатковуваний дохід. Після закінчення календарного року, якщо були витрати, які дозволяється включати в податковий кредит, громадяни можуть подати декларацію до податкового ор­гану для відшкодування частини сплачених податків. Такі вит­рати повинні бути обґрунтовані документально: фіскальним, товарним чеком, касовим ордером, накладною, будь-яким іншим розрахунковим документом або договором, який ідентифікує продавця і підтверджує суму витрат. Розмір податкового кредиту не може перевищувати загальну суму оподатковуваного доходу за відповідний рік.

До 1 січня 2004 р. формою звітності про дохід, нарахований (сплачений) на користь платників податку, і суми утриманого з них податку, була «Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб» (форма № 8ДР). 29вересня 2003р. наказом ДПАУ № 451 була затверджена форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) й Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Форма № 1ДФ надається в податкову інспекцію не пізніше 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Податковий розрахунок складається у двох примірниках: перший залишається у податковому органі, а другий з відміткою про прийняття форми № 1ДФ повертається податковому агенту.

Протягом року в Державному реєстрі фізичних осіб ─ платни­ків податків накопичуються дані про виплачені громадянам доходи й утримані суми податку. В разі відсут-ності зауважень податковий інспектор здійснює розрахунок суми податку, виходячи з сукупного річного доходу, і визначає сальдо розрахунків з бюджетом. На суми, які потрібно доплатити за результатами перерахунку, виписується подат­кове повідомлення. Зазначену суму потрібно внести до бюджету протягом 30 календарних днів із дня одержання повідомлення. Якщо в уста­новлений термін громадяни не сплатили зазначені суми, складається відповідний список для вжиття заходів згідно із Законом № 2181.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" всіх форм навчання та слухачів цпо
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної форм навчання у трьох частинах
Економічна інформатика: Конспект лекцій у трьох частинах. Частина Обробка економічної інформації за допомогою текстового редактору...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної форм навчання у трьох частинах
Економічна інформатика: Конспект лекцій у трьох частинах. Частина Обробка економічної інформації за допомогою текстового редактору...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи