Фінансова санація та банкрутство підприємств icon

Фінансова санація та банкрутство підприємств
НазваФінансова санація та банкрутство підприємств
Сторінка1/5
Дата17.09.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ


Конспект лекцій


для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

як конспект лекцій з дисципліни

«Фінансова санація та банкрутство підприємства»


Протокол №___від______2007р.
Суми

Вид-во СумДУ

2007

Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В.М. Боронос, І.В.Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 67 с.


Кафедра фінансів


ЗМІСТПередмова


……………………………………………….................

С.

4


Тема 1

Фінансова санація підприємства ………………….....

5

Тема 2

Санаційний аудит …………………………………......

12

Тема 3

Банкрутство підприємств ………………………….....

23

Тема 4

Діагностика банкрутства підприємств ………………

29

Тема 5

Аналіз фінансування санації підприємства …………

37

Тема 6

Внутрішні механізми фінансової стабілізації ………

43

Тема 7

Реструктуризація підприємства ……………………..

47

Тема 8

Особливості санації, банкрутства і ліквідації комерційних банків …………………………………...


53

Список літератури


………………………………………………………….


64
ПЕРЕДМОВА


Перехід України до ринкової економіки вимагає узгодженості національної економічної політики зі світовими економічними процесами та закономірностями розвитку світового господарства і світової системи взагалі.

На фоні фінансової та економічної нестабільності, недосконалості ринку товарів та послуг, великої кількості неплатоспроможних підприємств характерним є зростання інтересу до проблем дослідження конфліктних та кризових ситуацій, природи їх виникнення та механізму врегулювання взаємовідносин між підприємством-боржником та кредиторами.

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинились у глибокій кризі. На межі банкрутства знаходиться сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання.

Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств.

Мета дисципліни – вивчення фінансових відносин, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання, формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідності підприємств.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен оволодіти знаннями нормативних документів, що регулюють питання санації та банкрутства підприємств; навичками діагностування та прогнозування банкрутства підприємств, всебічного аналізу діяльності підприємств, розроблення санаційних заходів.


^ ТЕМА 1 Фінансова санація підприємства. Економічний зміст і порядок проведення. Форми санації. Етапи керування санацією підприємства


У процесі становлення ринкових відносин в Україні питання, пов’язані з санацією підприємства, мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, виникла необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. У даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які призводять до незапланованих втрат і недосягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкрутства. Виходячи з цього питання, дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.

В умовах дії ринкових відносин суб'єкти господарювання ма­ють постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асор­тимент, поліпшувати якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат. Проте вітчизняні підприємства не змогли безболісно перейти від „ринку продавця”, який діяв за адміністративної системи господарювання, до „ринку покупця”. Керівники багатьох суб'єктів господарювання за браком належ­ної кваліфікації (або зумисне) довели свої підприємства до межі банкрутства.

Однією з негативних тенденцій, яка є наслідком незадові­льного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств, є катастрофічне зростання кредиторської і дебіторської заборго­ванностей на підприємствах.

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його кері­вництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприєм­стві. На практиці з кризою, к правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенці­алу для успішного функціонування.

^ Фінансова криза - кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати (під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів) потенціалу розвитку, у процесі якого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршуються на стільки, що це загрожує його подальшому існуванню.

Фази фінансової кризи:

 • факти невиконання обов’язків підприємства (деякі факти);

 • загроза функціонування підприємства, яка потребує негайного проведення санації;

 • криза на підприємстві, що потребує його ліквідації.

Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні).

Зовнішні (екзогенні) – не залежать від діяльності підприємства:

 • спад кон’юктури в економіці в цілому;

 • зменшення купівельної спроможності населення;

 • політична нестабільність;

 • недосконалість та нестабільність господарського та податкового законодавств;

 • дискримінація підприємства органами влади та управління;

 • значний рівень інфляції;

 • нестабільність фінансового та валютного ринків;

 • міжнародна конкуренція;

 • посилення конкуренції в галузі та криза окремої галузі;

 • розвиток науки і техніки, який визначає всі складові процесу виробництва товару і його конкурентоспроможності;

 • посилення монополізму на ринку;

 • сезонні коливання.

Внутрішні (ендогенні) – залежать від діяльності підприємства:

- низька якість менеджменту та недоліки в організаційній структурі;

- низький рівень кваліфікації персоналу;

- недоліки в виробничій сфері;

- прорахунки в галузі постачання;

- прорахунки в інвестиційній політиці;

- відсутність інновацій та раціоналізаторства;

- низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції;

- дефіцит у фінансуванні;

- нераціональне використання ресурсів.

^ Форми (види) кризи - виділяють стратегічну, кризу «успіху», неплатоспроможності.

Стратегічна криза виникає при втраті керівництвом підприємства «стратегічного зору»: несвоєчасне оновлення продукції, затягування переходу на нові технології або в нові регіони, зменшення інвестицій на науково-дослідні роботи, нову техніку, або підготовку кадрів тощо. Ця криза характерна для підприємств з великою часткою державної власності.

^ Криза «успіху» виникає, якщо підприємство зазнає збитків, для ліквідації яких необхідно витрачати власний капітал. У майбутньому це може призвести до необхідності розширеного використання залучених коштів. Для продовження подальшої діяльності підприємство вимушене спрямовувати у виробничий обіг додаткові фінансові ресурси навіть за умови збереження діючого обсягу виробництва.

^ Криза неплатоспроможності – на відміну від перших двох, має зовнішні прояви негараздів у діяльності підприємства. Ця форма кризи очевидна, коли банки відмовляють підприємству у видачі кредитів, а також коли кредитори відмовляються чекати на оплату за поставлені товари та послуги, виконувати роботи або поставляти сировину без передплати

Платоспроможність - здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання.

Згідно із Законом України «Про банкрутство» від 1992 р., під санацією розуміється задоволення вимог кредиторів і виконання зобов’язань перед бюджетом та іншими державними цільовими фондами, у тому числі кредитором, що добровільно бере на себе задоволення зазначених вимог та виконання відповідних зобов’язань.

Санація - від латинського слова «sanare», що означає оздоровлення видужання. Санація – система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

^ Санація підприємства – комплекс послідовних, взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.

На першому етапі пропонованої моделі є виявлення та аналіз причин кризових явищ, наслідком яких є незадовільна

платоспроможність та ліквідність підприємства, його збитковість та конкурентоспроможність.

На другому етапі управління санацією необхідно спочатку скласти перелік санаційних заходів з поділом останніх на оперативні (першочергові), тактичні та стратегічні. Далі здійснюється пошук та мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для проведення таких заходів. Подальша робота враховує власне управління санаційною процедурою: планування, організацію та контроль за її здійсненням. Значну увагу слід приділити проведенню контролю, який враховуватиме виявлення та аналіз відхилень контрольних показників та надаватиме інформацію керівництву для своєчасного коригування процесу здійснення санації.
^ Визначення цілей санації
Ідентифікація симптомів кризи
Аналіз причин кризи та оцінка можливостей їх усунення
Формування оперативних, тактичних та стратегічних цілей санації

^ Управління санацією
Вибір санаційних заходів
Пошук та мобілізація необхідних фінансових ресурсів
Планування санаційних процедур
Організація здійснення санаційних процедур
Контроль за проведенням санації

^ Досягнення цілей санації
Усунення симптомів кризи
Усунення причин кризових явищ

Рисунок 1.1- Модель санації підприємства
  1   2   3   4   5

Схожі:

Фінансова санація та банкрутство підприємств iconФінансова санація та реструктуризація підприємств
Насінник В. З. Фінансова санація та реструктуризація підприємств. – Тернопіль: танг, 2003 р. –252 c
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconПитання до заліку з навчальної дисципліни „фінансова санація та банкрутство”
Мета та типи санаційних заходів: соціальні, організаційно-правові, виробничо-технічні, фінансово-економічні
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансова санація І банкрутство підприємств " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 "фінанси"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 – "фінанси"
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconВ. Н. Циганок методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «фінансова діяльність підприємств»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів освітньо – кваліфікаційного...
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconЗаконодавство» стало об’єктивною необхідністю для студенті в спеціальностей «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Фінанси»
Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні...
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності. Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансові ресурси....
Фінансова санація та банкрутство підприємств iconВ. Н. Циганок методичні вказівки для самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «фінансова діяльність підприємств»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «Фінансова діяльність підприємств» (для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи