Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Сторінка1/5
Дата18.09.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


О.О. РИБАЛОВ


3011 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Економіка природокористування”


ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

ЧАСТИНА 1


Суми

Сумський державний університет

2011


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка природокористування”: збірник завдань / укладач О.О. Рибалов. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – Ч.1. - 59 с.


Кафедра прикладної екології


ЗМІСТ

С.

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 Визначення еколого-економічних параметрів

локальної території . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Розподіл природних ресурсів локальної території

в компонентах природного середовища та їх

класифікація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3 Розрахунок величини збору, який справляється

за викиди забруднюючих речовин в атмосферу . . . . . 24

4 Розрахунок величини збору, який справляється

за викиди забруднюючих речовин у об’єкти

водного середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5 Натурально-вартісна оцінка негативних наслідків

впливу забрудненого навколишнього середовища

на систему охорони здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . 40

6 Натурально-вартісна оцінка негативних наслідків

впливу забрудненого навколишнього середовища

на сільськогосподарське виробництво . . . . . . . . . . 49

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58


ВСТУП


Навчальна дисципліна "Економіка природокористування" для студентів напрямку 0401 повинна забезпечити засвоєння студентами-екологами основних еколого-економічних закономірностей та набути вмінь і навичок у роботі з об’єктами природно-ресурсного комплексу, ознайомити їх з основними поняттями, категоріями, теоріями, методами, механізмами збалансованого природокористування, основами соціально-економічної оцінки еколого-економічних наслідків техногенного забруднення навколишнього середовища, методичними підходами екологічно зрівнозваженого природокористування, а також навчити розпізнавати його об’єкти, працювати з ними, доцільно використовувати, оцінювати та прогнозувати їх стан.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Економіка природокористування" мають сприяти ефективній самостійній роботі студентів, допомогти в межах навчального плану цілеспрямовано засвоїти науково-теоретичні засади, методичні принципи та базові економічні знання, необхідні інженерам-екологам, основні наукові принципи та методичні засади сучасного природокористування, оцінки стану природних ресурсів і природно-ресурсного потенціалу, системи економічних важелів механізму регулювання та ефективності природоохороної діяльністі, визначати основні положення, поняття та визначення економіки природокористування, об’єкт та методику оцінки наслідків забруднення навколишнього середовища, оцінювати результати природоохоронних заходів, встановлювати розмір екологічних податків за викиди у довкілля та за користування природними ресурсами, а також уміти користуватися навчально-методичною літературою та іншими джерелами інформації, усвідомити взаємозалежність та єдність екологічного й економічного комплексів, необхідність захисту довкілля, першочергову значущість екологічних цілей, нарешті розуміти, що єдність розвитку людини і природи – це основа основ екологічної свідомості.


^ 1 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОКАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Мета роботи – засвоїти методику та набути практичних навичок

розрахунку і оцінки еколого-економічних параметрів території.

Об’єкт дослідження - локальна територія.

Предмет дослідження – еколого-економічні параметри території.
Завдання – розрахувати і оцінити еколого-економічні

параметри локальної території.

Основні науково-теоретичні положення

Природно-ресурсний потенціал території (країни, регіону, промислового центру тощо) визначається наявністю сукупності корисних ресурсів і здатністю стримувати зовнішні дестабілізувальні впливи і дії за рахунок своїх властивостей. Він є базою для економічного зростання суспільства і покращання умов життя. Критеріями цих можливостей є певні показники.

Показником рівня промислового розвитку досліджуваного населеного пункту служить індекс концентрації промислових об’єктів у цьому населеному пункті.

Він визначається за формулою

Кп і = (Нп / Не ) / (Нпб / Неб ), (1.1)

де Нп, Нпб - кількість населення, зайнятого в промисловості у певному досліджуваному i-му населеному пункті або у базовому (б);

Не, Неб - кількість економічно активного населення відповідно у даному i-му населеному пункті і у базовому (б).

Показником рівня промислового розвитку локальної території регіону служить індекс концентрації промислових об’єктів у регіоні, тобто у населених пунктах цього досліджуваного регіону.

Він розраховується за формулою

Кп = (1/n) ∑ Кп і , і =1, n , (1.2)

де Кп і - індекс територіальної концентрації промисловості в i-му населеному пункті даного досліджуваного регіону;

n – кількість населених пунктів досліджуваного регіону, які увійшли до складу індексу концентрації промислових об’єктів цього регіону.

Екстенсивним показником рівня територіальної концентрації стаціонарних джерел забруднення окремої природної компоненти навколишнього середовища (атмосферного повітря, земель, водного басейну тощо) для населеного пункту служить індекс екстенсивності концентрації джерел у населеному пункті. Він визначається за формулою

Кд і = (Nд і / Sд і) / (Nдб / Sб ), (1.3)

де Nд - кількість джерел (стаціонарних) викидів /скидів у певну окрему компоненту довкілля в і-му досліджуваному і базовому (б) населеному пункті;

S - площа території i-го досліджуваного і базового (б) населених пунктів.

Екстенсивним показником рівня територіальної концентрації стаціонарних джерел забруднення окремої j-ї природної компоненти навколишнього середовища (атмосферного повітря, земель, водного басейну тощо) у локальному регіоні, тобто у населених пунктах досліджуваного регіону, служить індекс екстенсивності концентрації джерел у регіоні.

Він розраховується за формулою

___

Кд j = (1/n) ∑ Кд іj , і =1, n , (1.4)

де Кдіj – індекс екстенсивності концентрації джерел у і-му населеному пункті, що забруднюють певну j-ту компоненту навколишнього середовища регіону;

n – кількість населених пунктів досліджуваного регіону, які увійшли до складу індексу концентрації джерел у цьому регіоні.

Комплексним екстенсивним показником концентрації джерел забруднення навколишнього середовища в цілому, тобто атмосферного повітря, земельної території, водного басейну у досліджуваному регіоні, служить комплексний індекс екстенсивності концентрації техногенних стаціонарних джерел забруднення довкілля у цьому регіоні.

Він розраховується за формулою

___

Кд = Кд 1 × Кд 2 ×…× Кд m = П Кд j , j=1,m, (1.5)

де Кд j - індекс територіальної концентрації стаціонарних джерел у досліджуваному регіоні відповідно атмосфери (1), водного середовища (2), земель (з) тощо;

m - кількість компонент природного середовища досліджуваного регіону (атмосфера, гідросфера, земельна територія тощо), які ввійшли до складу комплексного індексу концентрації джерел забруднення довкілля у регіоні.

Інтенсивним показником рівня забруднення окремої j-ї природної компоненти навколишнього середовища (атмосферного повітря, земельної території, водного басейну) у і-му досліджуваному населеному пункті служить індекс інтенсивності забруднення даної компоненти довкілля населеного пункту.

Він розраховується за формулою

Км і = (М і / S і) / (Мб / Sб ) , (1.6)

де Мі – зведена валова маса викидів / скидів забруднюючих речовин у певну окрему компоненту довкілля у і-му досліджуваному і у базовому (б) населених пунктах;

S і - площа території i-го досліджуваного і базового (б) населених пунктів.

Інтенсивним показником рівня забруднення окремої j-ї природної компоненти навколишнього середовища (атмосферного повітря, земельної території, водного басейну) у локальному регіоні служить індекс інтенсивності забруднення регіону.

Він розраховується за формулою

___

Км = (1/n) ∑ Км і , і =1, n , (1.7)

де Км і – індекс інтенсивності забруднення j-ї компоненти довкілля даного і-го досліджуваного населеного пункту;

n – кількість населених пунктів досліджуваного регіону, які увійшли до складу індексу інтенсивності його забруднення.

Комплексним інтенсивним показником забруднення середовища в цілому, тобто атмосферного повітря, земельної території, водного басейну у досліджуваному регіоні, служить комплексний індекс інтенсивності забруднення довкілля у регіоні.

Він розраховується за формулою

___

Км= Км1 × Км2 ×…× Км m = П Км j , j=1,m, (1.8)

де Кд j - індекс інтенсивності забруднення регіону відповідно атмосфери (1), водного середовища (2), земель тощо;

m - кількість компонент природного середовища досліджуваного регіону (атмосфера, гідросфера, земельна територія тощо), які увійшли до складу комплексного індексу інтенсивності забруднення досліджуваного регіону.

Інтенсивним показником санітарного рівня забруднення окремої j-ї природної компоненти навколишнього середовища (атмосферного повітря, земельної території, водного басейну) у і-му досліджуваному населеному пункті служить індекс інтенсивності санітарного забруднення компоненти довкілля населеного пункту.

Він розраховується за формулою

Кн і = (М і / Н і) / (Мб / Нб ) , (1.9)

де Мі – зведена валова маса викидів / скидів забруднюючих речовин у певну окрему компоненту довкілля у і-му досліджуваному і базовому (б) населених пунктах;

Ні – кількість населення відповідно у даному i-му досліджуваному населеному пункті і у базовому (б).

Інтенсивним показником санітарного рівня забруднення окремої j-ї природної компоненти навколишнього середовища (атмосферного повітря, земельної території, водного басейну) у і-му досліджуваному регіоні служить індекс інтенсивності санітарного забруднення компоненти довкілля регіону.

Він розраховується за формулою

___

Кн = (1/n) ∑ Кн і , і =1, n , (1.10)

де Кн і – індекс інтенсивності санітарного забруднення j-ї компоненти довкілля і-го населеного пункту;

n – кількість населених пунктів досліджуваного регіону, які увійшли до складу індексу інтенсивності санітарного забруднення цього регіону.

Комплексним інтенсивним показником санітарного забруднення навколишнього середовища в цілому (атмосферного повітря, земельної території, водного басейну тощо) служить комплексний індекс інтенсивності санітарного забруднення довкілля у регіоні.

Він розраховується за формулою

___

Кн= Км1 × Км2 ×…× Км m = П Км j , j=1,m, (1.11)

де Кн j - індекс інтенсивності санітарного забруднення j-ї компоненти довкілля і-го населеного пункту даного регіону відповідно атмосфери (1), водного середовища (2), земель;

m - кількість компонент природного середовища досліджуваного регіону (атмосфера, гідросфера, земельна територія тощо), які увійшли до складу комплексного індексу інтенсивності санітарного забруднення досліджуваного регіону.

Комплексним показником оцінки еколого-економічних параметрів локальної території в цілому у досліджуваному регіоні служить комплексний індекс території регіону.

Він розраховується за формулою

___

Кm = Кп × Кд × Км × Кн ×…× Кm m= П Кm jt , t =1,z, (1.12)

де Кt – частинні комплексні індекси оцінки локальної території j-ї компоненти довкілля окремого і-го населеного пункту даного регіону (відповідно індекс концентрації промислових об’єктів у регіоні Кп, індекс екстенсивності концентрації стаціонарних джерел забруднення довкілля у цьому регіоні Кд, індекс інтенсивності забруднення довкілля регіону Км, індекс інтенсивності санітарного забруднення регіону Кн тощо);

t - кількість частинних комплексних індексів оцінки локальної території досліджуваного регіону, які увійшли до складу комплексного індексу оцінки території регіону.

Примітки:

1 Кількість населення, зайнятого в промисловості, визначається за формулою

Нп = Нпб ∙ Нгі / Нгб . (1.13)

2 Кількість економічно активного населення визначається за формулою

Не = Неб ∙ Ні / Нб . (1.14)

Порядок виконання роботи

1 Виписати вихідні дані для заданого об’єкта згідно з варіантом завдання (табл.1.2 - 1.8) та оформити відповідно до табл. 1.1.

2 Розрахувати індекс Кпі концентрації промислових об’єктів у населеному пункті (формула 1.1).

3 Розрахувати індекс Кмі інтенсивності забруднення даної компоненти довкілля населеного пункту (формула 1.6).

4 Розрахувати індекс Кн і інтенсивності санітарного забруднення компоненти довкілля населеного пункту (формула 1.9).

5 Розрахувати комплексний індекс Кm території регіону (формула 1.12).

Оформити результати відповідно до таблиці 1.2.

6 Провести короткий аналіз одержаних результатів.

7 Сформулювати стислі висновки за результатами роботи.


Вимоги щодо оформлення результатів роботи

Звіт повинен містити:

1 Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

2 Результати розрахунку індексів оцінки еколого-економічних параметрів території (пп. 2-5) .

3 Короткий аналіз результатів.

4 Стислі висновки щодо результатів роботи.

5 Додаток (обов’язковий) - список термінів, використаних при виконанні даної роботи вперше.


Показники базисної території :

Sб - площа території, тис. га 2415

Нб - кількість населення всього, тис. чол. 2082

Нrб - кількість населення міст, тис. чол. 1412

Нэб - населення економічно активне, тис. чол. 966

Нпб – населення, зайняте у промисловості, тис. чол. 573

Показники валових викидів в атмосферу, скидів стічних вод у водне середовище та складування твердих відходів на базисній території:

Ма - викиди в атмосферу, тис.т/рік 345

Мв – скиди у водойми, млн куб.м/рік 133

Мт – складування твердих відходів, тис.т/рік 4206

Nба – кількість стаціонарних джерел викидів

забруднюючих речовин в атмосферу 11515

Nбв – кількість стаціонарних джерел скидів

забруднюючих речовин у водойми 9587


Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку і оцінки еколого-

економічних параметрів локальної території

Номер варі-анта

Об’єкт дослідження

Площа території S, тис.га

Кількість населення Н, тис.чол.

Кількість населення міст Нг, тис.чол.

Екон. активне населення Не, тис.чол.Продовження табл. 1.1

Промислово зайняте насел. Нп, тис.чол.

Кількість джерел викидів у довкілля N

Валовий викид в атм. Ма,

тис.т/рік

Валові скиди у воду Мв, млн.м3/рік

Складування твердих відходів Мт, тис.т /рік


Таблиця 1.2 – Результати розрахунку еколого-економічних

параметрів локальної території

Номер варі-анта

Індекс промислового розвитку Кп

Індекс концентрації джерел Кд

Індекс забруднення Км

атмо-сфери Ка

водойм Кв

земель Кп

комп-лексний Км


Продовження табл. 1.2

Номер варі-анта

Індекс санітарного забруднення Кн

Комплексний індекс

території

Кт

атмосфери Кна

водойм Кнв

земель Кнп

комплекс-ний Кн

Таблиця 1.3 – Варіанти задання вихідних даних

локальної території


Ва-рі- ант

Параметри досліджуваної території

Кількість стаціонарних джерел викидів у довкілля N

площа території регіону S, тис.га

чисельність населення регіону Н, тис.чол.

площа міст

Sг,

тис.га

кількість населення міст Нг, тис.чол.

1

31.9

3888.8

3883

3233

19889

2

26,5

5266,9

5328

4810

24012

3

12,8

1288,1

1252

515

5894

4

27,9

2094,2

2081

1577

17595

5

26,7

2827,1

2864

2474

18630

6

23,8

1411,1

1433

886

7284

7

31,4

3123,3

3196

2512

31804

8

31,9

1367,3

1426

756

4822

9

27,0

2632,4

2456

1714

9030

10

603,7

51728,4

51704

34591

287877

Продовження табл. 1.3


Ва-рі- ант

Викиди відходів у довкілля регіону

Домінуюча

галузь

промисловості

валовий викид в атмосферу Ма, тис.т/рік

валові скиди

у водойми Мв,

млн м3/рік

маса твердих відходів Мт, тис.т/рік

1

2170,1

1641,6

90263,8

чорна металургія

2

2539,2

1371,3

2787,4

вуглепром

3

38,2

23,4

1,7

будматеріали

4

587,5

169,1

4552,0

металургія

5

271,9

396,6

3304,4

вуглепром

6

117,8

111,7

1105,5

хімпром

7

355,9

355,1

1880,7

енергетика

8

81,6

55,1

59,0

місцева промисловість

9

327,2

180,1

53,1

легка промисловість

10

9439,4

9439,4

105154,8

в цілому
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка природокористування”: збірник завдань / укладач О. О. Рибалов. –...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 070800 "
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка природокористування” (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconЄ. Г. Пономаренко, О. С. Джураєва методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка природокористування»
«Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0708 «Екологія» спеціальності 070800...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.– Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів» / укладач...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Варава збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. Б. Моісєєнко збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова»
Збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1-2 курсів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи