Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Сторінка3/5
Дата18.09.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
^

Питання для самоконтролю


1 Дати визначення поняття "ресурси".

2 Дати визначення поняття "матеріальні ресурси".

3 Дати визначення поняття "трудові ресурси".

4 Дати визначення поняття "природні умови".

5 Дати визначення поняття "природні ресурси".

6 Дати визначення поняття "природокористування".

7 Вказати, що є об’єктом природокористування.

8 Назвати дві основні концепції природокористування.

9 Назвати джерела природних ресурсів.

10 Назвати види природних ресурсів.

11 Назвати принципи класифікації природних ресурсів.

12 Дати визначення поняття "ресурсоспоживання".

13 Дати визначення поняття "ресурсовідведення".

14 Дати визначення поняття "природний потенціал території".

15 Пояснити поняття поновлюваності / непоновлюваності ресурсу.

16 Пояснити поняття замінюваності/ незамінюваності ресурсу.

17 Пояснити поняття вичерпності/невичерпності ресурсу.

18 Пояснити поняття відтворюваності / невідтворюваності ресурсу.

19 Пояснити поняття одноцільові / багатоцільові ресурси.

20 Пояснити поняття прямої / непрямої дії ресурсу.

21 Пояснити поняття переміщуваності / непереміщуваності ресурсу.


^ 3 РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ЗБОРУ, ЯКИЙ СПРАВЛЯЄТЬСЯ

ЗА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ

Мета роботи – засвоїти методику та набути практичних навичок

розрахунку плати за викиди в атмосферу.

Об’єкт дослідження - атмосфера населеного пункту.

Предмет дослідження – плата за викиди забруднюючих речовин

в атмосферу.

Завдання – розрахувати величину збору за викиди в атмосферне

повітря населеного пункту стаціонарними джерелами.

Основні науково-теоретичні положення

Основна мета платежів за забруднення довкілля полягає у підвищенні ефективності природоохоронної діяльності за рахунок створення у підприємств матеріальної зацікавленості в забезпеченні нормативних показників якості довкілля.

Функціями платежів є стимулювання природоохоронних робіт на підприємстві; повна або часткова компенсація збитків державі; акумуляція грошових коштів для забезпечення природоохоронної діяльності на регіональному або галузевому рівні; упорядкування джерел фінансування і кредитування природоохоронної діяльності на підприємстві; превентивно-поперед-жувальна функція як засіб економіко-правової відповідальності суб’єкта правової держави.

У нашій країні встановлено такі види платежів: за викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами; за скидання шкідливих речовин у поверхневі водойми, підземні водні горизонти та міську каналізацію; за викиди в атмосферу пересувними джерелами; за розміщення твердих відходів.

Порядок встановлення плати за викиди у довкілля визначається на основі лімітів викидів/скидів і розміщення забруднюючих речовин та базових нормативів плати за відповідні види забруднення. Ліміти викидів/скидів встановлюються на базі нормативів ГДВ/ГДС (або ТУВ/ТУС) в цілому по екологічному регіону конкретно для кожного підприємства і для кожної речовини (т/рік). Ліміти розміщення (складування) твердих відходів на землі встановлюються як фізичний об’єм відходів за класами їх токсичності (ум. т / рік).

Плата за викиди в межах ліміту визначається як добуток нормативу і фізичного об’єму нормативно допустимого забруднення (ліміту). Плата за надлімітні викиди стягується в кратному розмірі відносно базового нормативу. Кратність плати встановлюється місцевими органами влади базисного рівня.

Для забруднюючої речовини плата в межах ліміту становить

Пл = Пн ∙ Q , (3.1)

де Пн – норматив плати;

Q – фізичний об’єм викиду забруднюючої речовини (в межах ліміту) в атмосферу.

Плата за надлімітні викиди цієї речовини дорівнює

Пнл = Кл ∙ Пл = Кл ∙ Пн ∙ Qл , (3.2)

де Пн – норматив плати;

Q – фізичний об’єм понадлімітного викиду забруднюючої речовини в атмосферу;

Кл – коефіцієнт кратності плати за надлімітні викиди даної забруднюючої речовини.

Плата за забруднення довкілля належить до витрат виробництва, тобто включається в собівартість продукції. Плата за надлімітні викиди стягується з прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства після вирахування податків.

Розмір плати за викиди в атмосферу стаціонарними джерелами визначається за формулою

____
^

Пас =Кін∙Кн∙Кф∙S(Пбі∙Млі+Кл∙Пбі∙Мнлі), і=1,N , (3.3)


де Пбі – базовий норматив плати за викид 1т забруднюючої речовини і-го виду (грн/т);

Млі – маса викиду речовини і-го виду в межах ліміту (т/рік);

Мнлі – маса надлімітного викиду і-ї речовини (т/рік);

Кін – коефіцієнт індексації платежів у разі індексації базових нормативів;

Кн – коефіцієнт урахування кількості населення в зоні забруднення;

Кф – коефіцієнт урахування народногосподарської функції населеного пункту;

Кл – коефіцієнт кратності плати за надлімітний викид;

N – кількість видів забруднюючих речовин.

Плата за забруднення атмосфери пересувними джерелами (транспортними засобами - автотранспортом, залізницею, авіа, водним транспортом тощо) стягується з юридичних осіб. Розмір плати за викиди в атмосферу пересувними джерелами визначається за формулою

___

Пат = Кін ∙ Кн ∙ Кф S Пбj ∙ Мj , j =1,К (3.4)

де Пбj – базовий норматив плати за викид шкідливих речовин при спалюванні 1т палива j- го виду (грн/рік);

Мj – річний обсяг використання палива j–го виду;

К – кількість видів палива, які використовуються в регіоні, для якого розраховується плата.

Порядок виконання роботи

1 Виписати вихідні дані для заданого об’єкта (табл. 3.2 - 3.8) згідно з варіантом завдання та оформити відповідно до табл. 3.1.

2 Розрахувати величину плати за забруднення атмосфери стаціонарними джерелами викидів даного населеного пункту (формула 3.3) та оформити відповідно до табл. 3.9.

3 Провести короткий аналіз одержаних результатів.

4 Сформулювати стислі висновки за результатами роботи.

Вимоги щодо оформлення результатів роботи

Звіт повинен містити:

1 Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

2 Розрахунок плати за забруднення атмосфери.

3 Стислий аналіз результатів.

4 Короткі висновки щодо одержаних результатів.

5 Додаток (обов’язковий) - список термінів, використаних при виконанні даної роботи вперше.


Таблиця 3.1 – Вихідні параметри досліджуваного об’єкта для розрахунку плати за забруднення атмосфери заданого населеного пункту стаціонарними джерелами викидів


Номер варі-анта

Кількість населення Н, тис.чол

Коефіцієнт кількості населення Кн

Коефі-цієнт індексації платежів Кін

Кратність плати за надлімітний викид Кл

Коефіцієнт народногосподарської функції населеного пункту Кф

Таблиця 3.2 - Варіанти задання вихідних параметрів

об’єкта дослідження

Номер

ва-рі-анта

Параметри об’єкта-реципієнта

Категорія об’єкта та домінуюча галузь

промисловості

кількість населення Н, тис.чол.

площа території S, тис.га

щільність населення Нт,чол./га

1

75

3,571

12,6

1-вуглепром

2

292

6,08

48,03

2-місцева

3

284

14,948

19,0

2-будматеріали

4

301

9,348

32,2

1-хімічна

5

1121

36,008

31,1

1-чорна металург.

6

894

31,233

28,6

4-мідеплавил.

7

724

41,219

17,6

4-алюмінієплавил.

8

522

16,601

31,4

4-енергетика

9

241

9,585

25,2

3-нафтопром

10

365

7,314

50,0

3-нафтохімпром

Таблиця 3.3 - Викиди основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря окремих населених пунктів Мі

Но-мер

варіанта

Кате-горія міста

Валовий викид

Ма,

тис. т/р

У т.ч. основні речовини Мі, тис. т/рік

тверді

речо-вини

сір-чаний газ

окиси вуглецю

окиси азоту

вугле-водень

-

-

-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

182,2

291,6

232,2

320,8

302,8

175,7

14,6

946,8

236,5

127,8

31,0

22,2

36,4

59,4

53,6

14,6

5,1

154,4

6,5

4,5

18,1

29,0

33,1

89,0

22,6

40,5

4,4

59,9

23,5

17,4

115,2

166,2

134,8

105,0

199,1

32,8

1,6

697,1

140,9

39,6

11,4

14,9

17,0

45,9

18,3

8,4

1,1

27,8

29,9

7,7

3,1

13,6

2,6

13,0

12,3

69,8

0,6

9,5

27,3

35,7


Таблиця 3.4 - Викиди специфічних речовин стаціонарними джерелами в атмосферу населених пунктів Мі

Но-мер

варіанта

У т.ч. специфічні речовини Мі, т/рік

орга-нічний пил

фтор. сполуки

сірко-водень

сірко-вуглець

аміак

сірчана кислота

-

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

870,7

42262,3

3691,9

7617,8

3077,6

8900,8

1180,1

3659,0

5783,4

924,6

3,5

20,2

18,4

16,5

325,6

0,3

110,6

1,4

24,5

31,4

1590,9

3885,8

327,1

59,3

105,1

254,22515,4

226,4

821,3

3,156,2

23,1

143,31150,4490,2

550,0

2342,7

205,8

125,4

46,9

492

740,7

244,3

726,9

4,0

7,0

10,8

59,1

162,8

20,6

1,2

29,8

211,5

1,0


Таблиця 3.5 – Значення нормативу збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферу населених пунктів

Назва забруднюючої речовини

Норматив плати Пн, грн/т

Тверді речовини (пил нетоксичний)

2

Сірчаний газ

53

Окиси вуглецю

2

Окиси азоту

53

Вуглеводень

3

Органічний пил

3

Сполуки фтору

132

Сірководень

171

Сірковуглець

111

Аміак

10

Сірчана кислота

190


Примітка. Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до даного переліку, норматив плати (грн/т) рекомендується брати залежно від їх класу небезпеки:

1-й клас небезпеки – 381;

2-й клас небезпеки – 87;

3-й клас небезпеки – 13;

4-й клас небезпеки – 3.


Таблиця 3.6 – Значення величини коефіцієнта кратності плати

за надлімітний викид в атмосферу К л

Маса надлімітного викиду, мнл т/рік

Значення

коефіцієнта К л

Менше 20% ліміту

1,0

20 – 50 %

1,25

50- 100 %

1,50

100- 200 %

1,75

Більше 200 % ліміту

2,0


Таблиця 3.7 – Значення величини коефіцієнта кількості

населення в зоні забруднення Кн

Категорія міста

Кількість

населення Н, тис.чол.

Значення

коефіцієнта

Кн

1

До 10

1,0

2

10 - 20

1,0

3

20 - 50

1,0

4

50 – 100

1,0

5

100 - 250

1,2

6

250 - 500

1,36

7

500 - 1000

1,55

8

Понад 1000

1,8Таблиця 3.8 – Значення величини коефіцієнта народногосподарської функції населеного пункту Кф

Кате-горія

Тип населеного пункту

Значення

Кф

1

Багатофункціональні центри та центри з домінуючими промисловими і транспортними функціями (обласні, обласного підпорядкування, промислові, транспортні вузли)

1,25

2

Організаційно-господарські, культурно-побутові місцевого значення, з переважно аграрно-промисловими функціями (районні, районного підпорядкування)

1,0

3

Центри (міста) з переважно рекреаційними функціями (без урахування кількості населення)


1,65Таблиця 3.9 – Результати розрахунку величину плати за забруднення атмосфери заданого населеного пункту стаціонарними джерелами техногенних викидів


Номер

варіанта

Величина плати за забруднення атмосфери Пaс , тис.грн/рік

Примітка
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка природокористування”: збірник завдань / укладач О. О. Рибалов. –...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 070800 "
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка природокористування” (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconЄ. Г. Пономаренко, О. С. Джураєва методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка природокористування»
«Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0708 «Екологія» спеціальності 070800...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.– Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів» / укладач...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Варава збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. Б. Моісєєнко збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова»
Збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1-2 курсів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи