Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Сторінка5/5
Дата18.09.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
^

Питання для самоконтролю


1 Дати визначення поняття "ресурси".

2 Дати визначення поняття "природних ресурсів" (ПР).

3 Дати визначення поняття "природно-ресурсний потенціал території" (ПРП).

4 Дати визначення поняття "природокористування" (ПК).

5 Пояснити суть протиріч між суспільством і природою.

6 Перелічити встановлені в Україні 3 види платежів за забруднення навколишнього середовища (НС).

7 Назвати основну мету платежів за забруднення НС.

8 Назвати джерела платежів за забруднення НС.

9 Перелічити цілі, на які можуть бути витрачені кошти, зібрані як платежі за забруднення НС та які є основним джерелом позабюджетних фондів.

10 Зазначити, на базі якого нормативу визначається плата за забруднення НС на підприємстві-джерелі викидів відходів.

11 Навести формулу розрахунку плати за забруднення атмосфери стаціонарними джерелами техногенних викидів.

12 Навести формулу розрахунку плати за забруднення атмосфери пересувними джерелами (транспортними засобами).

13 Навести формулу розрахунку плати за забруднення водного середовища стаціонарними джерелами скидів.

14 Навести формулу розрахунку плати за розміщення твердих відходів.

15 Назвати три методологічні підходи для визначення платежів за забруднення НС, які застосовують в Україні.

16 Назвати методичний принцип нарахування плати за забруднення НС у межах лімітів та із яких коштів підприємства вона стягується (до витрат за якими статтями відносять).

17 Назвати методичний принцип нарахування плати за забруднення НС за надлімітні викиди та із яких коштів підприємства вона стягується (до витрат за якими статтями відносять).

18 Перелічити встановлені в Україні 4 види платежів за використання природних ресурсів (ПР).

19 Зазначити основну мету платежів за використання ПР.

20 Назвати сферу застосування платежів за забруднення НС.


^ 5 НАТУРАЛЬНО-ВАРТІСНА ОЦІНКА НЕГАТИВНИХ

НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕНОГО НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА НА СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Мета роботи – засвоїти методичні підходи і набути навичок

оцінки збитку охороні здоров’я від забруднення довкілля.

Об’єкт дослідження - система охорони здоров’я населення.

Предмет дослідження – збитки системи охорони здоров’я

від забруднення навколишнього середовища.

Завдання – розрахувати величину економічного збитку системі

охорони здоров’я від забруднення атмосфери.


Основні науково-теоретичні положення

Натурально-вартісний склад збитків державній системі охорони здоров’я від забруднення навколишнього середовища складається із суми вимушених додаткових витрат на компенсацію кількісних і якісних втрат, завданих здоров’ю населення, економіці та державі.

Розрахунковий принцип оцінки витратним методом величини економічного збитку, завданого забрудненням атмосферного повітря, виражається формулою

Ззд = Знд + Знр + Знп , (5.1)

де Знд – збиток, спричинений захворюванням населення доробочого періоду (дітей до 16 років);

Знр - збиток, спричинений захворюванням населення робочого періоду (від 16 років до 60 (55) років);

Знп - збиток, спричинений захворюванням населення післяробочого періоду (від 60 (55) років і старше, пенсіонерів).

Економічний збиток, завданий державі захворюванням населення доробочого періоду, розраховується за формулою

Знд = Зсд + Замб + Зб + Зд, (5.2)

де Зсд - збиток, спричинений витратами на стаціонарне лікування населення доробочого періоду (дітей);

Замб - збиток, спричинений витратами на амбулаторне лікування населення доробочого періоду;

Зб - збиток, спричинений витратами на оплату бюлетенів по догляду за хворими дітьми (населення доробочого періоду);

Зд - збиток, спричинений втратами національного прибутку через невихід на роботу осіб, що перебувають на лікарняному бюлетені по догляду за хворими дітьми.

Економічний збиток, завданий захворюванням населення робочого періоду, розраховується за формулою

Знр = Зст + Замб + Зб + Зд, (5.3)

де Зст - збиток, спричинений витратами на стаціонарне лікування населення робочого періоду;

Замб - збиток, спричинений витратами на амбулаторне лікування населення робочого періоду;

Зб - збиток, спричинений витратами на оплату бюлетенів населення робочого періоду;

Зд - збиток, спричинений втратами національного прибутку через невихід на роботу осіб робочого періоду, що перебувають на лікарняному бюлетені по догляду за хворими особами робочого періоду.

Економічний збиток, завданий захворюванням населення післяробочого періоду, розраховується за формулою

Знп = Зст + Замб + Зб + Зд, (5.4)

де Зст - збиток, спричинений витратами на стаціонарне лікування населення післяробочого періоду;

Замб - збиток, спричинений витратами на амбулаторне лікування населення післяробочого періоду;

Зб - збиток, спричинений витратами на оплату системою соціального страхування бюлетенів по догляду за захворілими особами до- та післяробочого періоду (дітей, пенсіонерів, власне батьків працюючих та інших непрацюючих утриманців);

Зд - збиток, спричинений втратами національного прибутку через невихід на роботу осіб, що перебувають на лікарняному бюлетені по догляду за хворими пенсіонерами.

Отже, суть витратного методу оцінки величини економічного збитку системі охорони здоров’я від забруднення довкілля зводиться до обліку всіх вимушених витрат, які суспільству необхідно додатково витрачати у зв’язку із підвищеною захворюваністю населення на забрудненій території в зоні впливу техногенних викидів в атмосферу.

Витрати на стаціонарне лікування становлять

____

Вст = См ∑ Nj∙Тj∙Pj + Св ∑ Nj∙Pj , j = 1, m , (5.5)

де См - вартість одного ліжко-місця за одну добу при стаціонарному лікуванні, ум.од./добу;

Св - вартість одного виклику лікаря до хворого додому або одного відвідування поліклініки хворим, ум.од./виклик;

Nj - кількість захворілих j-ю хворобою;

Тj - тривалість перебування у лікарняному стаціонарі, днів;

Pj – питома вага випадків захворювання j-ю хворобою, які потребують стаціонарного лікування відносно загальної кількості захворілих на цю хворобу за розрахунковий період, %;

m – кількість усіх видів хвороб за розрахунковий період.

Витрати на амбулаторне лікування становлять

____

Вамб=[Сд∙Ррj +Св (1-Ррj) +Сл] Nj (1-Pj), j=1, m , (5.6)

де Сд - вартість одного виїзду швидкої допомоги за викликом до хворого додому, ум.од./виїзд;

Св - вартість одного виклику лікаря до хворого додому або одного відвідування поліклініки хворим, ум.од./виклик;

Сл - вартість ліків, які необхідно витратити на лікування одного хворого даною j-ю хворобою, ум.од./хворобу;

Nj - кількість захворілих j-ю хворобою;

Тj - тривалість пербування у лікарняному стаціонарі, днів;

Ррj – питома вага випадків захворювання j-ю хворобою, які потребують виїзду швидкої допомоги за викликом до хворого додому, відносно загальної кількості захворілих на цю хворобу за розрахунковий період, %;

(1-Pрj) – питома вага випадків захворювання j-ю хворобою, які потребують виклику лікаря до хворого додому або одного відвідування поліклініки хворим, відносно загальної кількості захворілих на цю хворобу за розрахунковий період, %;

(1-Pj) – питома вага випадків захворювання j-ю хворобою, які потребують амбулаторного лікування, відносно загальної кількості захворілих на цю хворобу за розрахунковий період, %;

m – кількість усіх видів хвороб за розрахунковий період.

Витрати на оплату лікарняних бюлетенів особам робочого періоду по догляду за хворими утриманцями становлять

____

Вбд = Тбдj∙Сбдj∙Рбдаj ∑Nдj (1-Pбдсj), j=1, m , (5.7)

де Сбдj – вартість (оплата) одного дня лікарняного бюлетеня дорослому по догляду за хворим j-ю хворобою утриманцем (дитини, батьків тощо), ум.од./виїзд;

Nдj - кількість осіб, які захворіли j-ю хворобою, по догляду за якими виписаний бюлетень;

Тбдj - тривалість перебування на лікарняному бюлетені (кількість днів, на які необхідно виписати бюлетень одному працюючому по догляду за одним хворим j-ю хворобою), днів;

Pбдаj – питома вага лікарняних бюлетенів, виписаних по догляду в амбулаторних умовах за хворими j-ю хворобою утриманцями, відносно загальної кількості усіх бюлетенів за розрахунковий період, %;

Рбдсj – питома вага випадків захворювання утриманців j-ю хворобою, які лікуються в стаціонарі, відносно загальної кількості захворілих на цю хворобу за розрахунковий період, %;

m – кількість усіх видів хвороб за розрахунковий період.

Витрати на оплату лікарняних бюлетенів особам робочого періоду становлять

____

Вбр = Сбрj ∑ Nрj∙Трj , j=1, m , (5.8)

де Сбрj – вартість (оплата) одного дня лікарняного бюлетеня дорослій особі, шо не працює через захворювання j-ю хворобою, ум.од./хворобу;

Nрj - кількість захворілих j-ю хворобою, по догляду за якими виписаний бюлетень;

Тj - тривалість перебування на лікарняному бюлетені (кількість днів, на які необхідно виписати бюлетень одному хворому j-ю хворобою), днів;

m – кількість усіх видів хвороб за розрахунковий період.

Втрати національного доходу через недовиробництво продукції у зв’язку з невиходом на роботу осіб робочого періоду складається із суми втрат, обумовлених їх перебуванням на лікарняному бюлетені через власне захворювання (ΔЗр) або по догляду за хворими утриманцями (ΔЗрд), тобто дорівнюють

ΔЗнд = ΔЗр+ ΔЗрд. (5.9)

Величина втрат національного доходу через недовиробництво продукції у зв’язку з невиходом на роботу осіб робочого періоду, що перебувають на лікарняному бюлетені по догляду за хворим утриманцем, становить

____

ΔЗрд = Pрдаj∙Dнр ∑Nрдj∙Трдj (1-Pрдсj), j=1, m , (5.10)

де Dнр - національний дохід, що дає один працюючий за один робочий день (у середньому по галузі), ум.од./день;

Pбдаj – питома вага утриманців, що лікуються в амбулаторних умовах під наглядом одного із батьків, що перебуває на лікарняному бюлетені по догляду за хворим j-ю хворобою утриманцем, відносно загальної кількості усіх хворих j-ю хворобою утриманців за розрахунковий період, %;

Ррдсj – питома вага випадків захворювання утриманців j-ю хворобою, які лікуються в стаціонарі, відносно загальної кількості захворілих на цю хворобу за розрахунковий період, %;

Nрдj - кількість осіб, які захворіли j-ю хворобою, по догляду за якими виписаний бюлетень;

Тj - тривалість перебування на лікарняному бюлетені (кількість днів, на які необхідно виписати бюлетень по догляду за одним хворим j-ю хворобою), днів;

m – кількість усіх видів хвороб за розрахунковий період.

Величина втрат національного доходу (економічний збиток) через недовиробництво продукції у зв’язку з невиходом на роботу осіб робочого періоду, що перебувають на лікарняному бюлетені через власне захворювання, становить

____

ΔЗр = Dнр ∑ Nрдj ∙ Трj , j=1, m , (5.11)

де Dнр - національний дохід, що дає один працюючий за один робочий день (у середньому по галузі), ум.од./день;

Nрj - кількість працюючих осіб, які захворіли j-ю хворобою та яким виписаний бюлетень;

Тj - тривалість перебування на лікарняному бюлетені (кількість днів, на які необхідно виписати бюлетень для лікування одного хворого j-ю хворобою), днів;

m – кількість усіх видів хвороб за розрахунковий період.

Звідси величина повного економічного збитку системі охорони здоров’я, завданого підвищеним захворюванням населення у зв’язку із забрудненням атмосфери, розраховується за формулою

____ ____

Ззд = ∑ ∑ Н ∙ Nіj ∙ Зн , і=1, n, j=1, m , (5.12)

де Н – кількість населення, що проживає на території забрудненої зони, чоловік;

Зн - економічний збиток, спричинений захворюванням однієї особи (одним випадком захворювання) j-ю хворобою;

Nіj - кількість осіб в і-й віковій групі населення, які захворіли j-ю хворобою за розрахунковий період та яким виписаний лікарняний бюлетень;

n - кількість вікових груп населення, що захворіли за розрахунковий період;

m – кількість найменувань усіх видів хвороб за розрахунковий період.


Порядок виконання роботи

1 Виписати вихідні дані для певного виду хвороби населення згідно з варіантом завдання (таблиці 5.3, 5.4) та оформити відповідно до табл. 5.1.

2 Розрахувати величину економічного збитку Знд, спричиненого захворюванням населення доробочого періоду (формула 5.2).

3 Розрахувати величину економічного збитку Знр, спричиненого захворюванням населення робочого періоду (формула 5.3).

4 Розрахувати величину економічного збитку Знп, спричиненого захворюванням населення післяробочого періоду (формула 5.4);

5 Розрахувати величину втрат національного доходу ΔЗнд через недовиробництво продукції у зв’язку з невиходом на роботу осіб робочого періоду, що перебувають на лікарняному бюлетені (формули 5.9, 5.10, 5.11).

6 Розрахувати величину повного економічного збитку системі охорони здоров’я, спричиненого підвищеним захворюванням населення у зв’язку із забрудненням атмосфери в розрахунковому році (формула 5.12).

7 Провести короткий аналіз одержаних результатів.

8 Сформулювати стислі висновки за результатами роботи.


Вимоги щодо оформлення результатів роботи

Звіт повинен містити:

1 Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

2 Результати розрахунків згідно з пп. 2 - 6.

3 Короткий аналіз результатів.

4 Стислі висновки щодо одержаних результатів роботи.

5 Додаток (обов’язковий) - список термінів, використаних при виконанні даної роботи.


Таблиця 5.1 – Вихідні дані досліджуваної нозологічної одиниці ( виду хвороби) для розрахунку величини економічного збитку системі охорони здоров’я від забруднення атмосфери


Номер варі-анта

Рік дослід-ження

Назва

хвороби

Кількість випадків захворювання N

Тривалість хвороби Т, днів

Вартість одного дня лікування С, ум.од./день
Продовження таблиці 5.1

Номер варіанта


Назва

хвороби

Витрати на лікування, ум.од.

Втрати національного доходу

Загальний збиток від захворюваності

доробочого

робочого

післяробочогоТаблиця 5.2 - Показники захворюваності (на 10000 осіб )

Номер варі-анта

Назва

хвороби

Віковий період

Тривалість хвороби Т, днів

доробочий

робочий

післяро-бочий

1

Хвороби ендо-кринної системи

3,6


357,2


335,4


18,4

2

Хвороби системи кровообігу

10,5


2657,0


2968,5


22,5

3

Хвороби органів дихання

249,3

2841,48

3077,58

10,5

4

Хвороби верхніх дихальних шляхів

70,7


157,05


144,97


10,5

5

Пневмонія

156,8

40,38

34,03

15,3

6

Бронхіт

12,9

29,41

29,37

8,7

7

Грип

80

190,85

200,94

7,9

8

Хвороби органів травлення

24,8


252,77


960,09


15,9

9

Хвороби сечо-статевої системи

6,15


335,21


447,28


11,1

10

Загальна захворюваність

376,7

11220,5


11862,7


14Примітки:

1 Вартість одного виклику лікаря додому до хворого або одного відвідування поліклініки одним хворим становить

Св = 1,78 ум.од. / виклик.

2 Вартість одного виклику швидкої допомоги додому до хворого становить Сд = 3,88 ум.од. / виклик.

3 Оплата одного дня перебування на лікарняному бюлетені становить Сб = 1,77 ум.од. / день.

4 Національний дохід на одного працюючого становить

D = 5,17 ум.од. / день.


Таблиця 5.3 - Показники лікування хвороб (на 1 випадок )


Номер варі-анта


Назва

хвороби

Вартість лікування С, ум.од.

Питома вага випадків Р

одного випадку

одного дня

стаціонар

виклик швидкої допомоги

1

Хвороби ендо-кринної системи

68,5

3,7

0,42

0,06

2

Хвороби системи кровообігу

92,5

4,2

0,89

0,07

3

Хвороби органів дихання

53,0

5,1

0,18

0,12

4

Хвороби верхніх дихальних шляхів

53,0

5,1

0,18

0,12

5

Пневмонія

128,0

8,4

0,61

0,15

6

Бронхіт

58,0

6,7

0,37

0,14

7

Грип

55,0

7,0

0,12

0,24

8

Хвороби органів травлення

107,0

6,8

0,72

0,09

9

Хвороби сечо-статевої системи

64,7

5,8

0,69

0,06

10

Загальна захворюваність

65

9

0,41

0,1^ 6 НАТУРАЛЬНО-ВАРТІСНА ОЦІНКА НЕГАТИВНИХ

НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕНОГО НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Мета роботи – засвоїти методичні підходи і набути навичок

оцінки збитку сільському господарству від забруднення

навколишнього середовища.

Об’єкт дослідження - продукція сільського господарства.

Предмет дослідження – втрати сільськогосподарського

виробництвва від забруднення середовища.

Завдання – розрахувати величину економічного збитку

сільському господарству від забруднення довкілля

для заданого об’єкта.


Основні науково-теоретичні положення

Натурально-вартісний склад збитків сільському господарству складається із суми додаткових витрат на компенсацію кількісних і якісних втрат продукції рослинництва (Зр) і тваринництва (Зт). Він визначається за формулою

Зс=Зр + Зт. (6.1)

Розрахунковий принцип оцінки методом прямого розрахунку величини економічного збитку сільськогосподарському виробництву, завданого забрудненням навколишнього середовища, виражається формулою

Зсг = Знп + Зяп + Здв + Зк + Зц, (6.2)

де Знп – збиток від втрати прибутку у зв’язку з недовиробництвом продукції;

Зяп - збиток від зниження якості продукції;

Здв – збиток від додаткових витрат на виробництво продукції;

Зк - збиток від вимушених витрат на компенсацію втрати земельних ресурсів;

Зц – збиток від зниження кадастрової оцінки земель (ціни).

Збиток від втрати прибутку у зв’язку з недовиробництвом сільськогосподарської продукції в зоні техногенного впливу визначається за формулою

Знп = ΔМ ∙ Цс, (6.3)

де ΔМ – недовиробництво продукції на деградованих землях;

Цс – середньостатистична ціна (кадастрова ціна) одиниці (маси) продукції даного виду.

Недовиробництво продукції в зоні антропогенного забруднення дорівнює

Δ М = Мc – Мф, (6.4 )

де Мc – середній об’єм продукції (врожайність сільгоспкультур) на незабрудненій (контрольній) території;

Мф – фактичний об’єм продукції (врожайність) на даній досліджуваній території (в зоні забруднення).

Порядок виконання роботи

1 Виписати вихідні дані для певної сільгоспкультури згідно з варіантом завдання (табл. 6.2, 6.3) і оформити їх відповідно до табл. 6.1.

2 Розрахувати недостачу продукції ΔМ на одному га угідь на кожній досліджуваній ділянці (на різних відстанях від джерела викидів) відносно врожайності на контрольній ділянці (ф-ла 6.4).

3 Розрахувати величину збитку Знп від недостачі продукції з одного га угідь (ф-ла 6.3) на кожній із досліджуваних ділянок.

4 Побудувати графік врожайності Мф заданої сільгоспкультури (одного га угідь) на кожній із досліджуваних ділянок залежно від віддалення від джерела техногенного впливу.

5 Побудувати графік величини збитку Знп від втрати прибутку (одного га угідь) у зв’язку з недовиробництвом сільгоспродукції в зоні антропогенного навантаження залежно від віддалення від джерела (в тій самій координатній системі).

6 Провести короткий аналіз одержаних результатів.

7 Сформулювати стислі висновки за результатами роботи.


Вимоги щодо оформлення результатів роботи

Звіт повинен містити:

1 Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

2 Результати розрахунків згідно з пп. 2 - 5.

3 Короткий аналіз результатів.

4 Стислі висновки щодо одержаних результатів роботи.

5 Додаток (обов’язковий) - список термінів, використаних при виконанні даної роботи.


Таблиця 6.1 – Вихідні дані досліджуваної сільгоспкультури

для розрахунку величини економічного збитку сільському

господарству від забруднення навколишнього середовища

Номер варіанта

Назва

сільгосп-культури

Ціна од.

про-дукції

Ц,

грн/ц

Номер

ділянки

Врожай

про-дукції

М ,

ц/га

Недови-робництво

продукції

ΔМ,

ц/га

Втрати доходу Знп,

грн/гаТаблиця 6.2 – Замикальні витрати на вирощування продукції

рослинництва (кадастрова ціна)

Номер

варіанта

Найменування культури

Ціна, умовних од./ц

1

Пшениця озима

660

2

Пшениця ярова

660

3

Ячмінь

650

4

Жито озиме

680

5

Овес

520

6

Буряк

900

7

Солома

300Таблиця 6.3 – Врожайність окремих видів сільгоспкультур

на території зони забруднення (ПО «Хімпром»)


Номер варіанта та

найменування

сільгоспкультури

Номер

ділянки

Відстань ділянки від джерела, м

Врожай зерна,

ц/га

Врожай соломи, ц/га


Варіант 1


Озима

пшениця


дослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

100

250

500

1000

1500

3000

3500

15,7

20,5

24,8

24,2

24,6

35,3

37,7

4,29

5,148

6,48

7,50

7,06

11,26

11,75

Озима

пшениця

контрольна ділянка

1


10000

49,6

15,66

Варіант 2


Озима

пшениця


дослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

100

250

500

1500

2000

2500

3000

20,4

20,0

26,7

33,6

51,3

46,1

44,9

8,49

8,0

7,37

8,29

14,89

13,77

11,75

Озима

пшениця


контрольна ділянка

1

10000

49,6

15,66Продовження таблиці 6.3

Номер варіанта та

найменування

сільгоспкультури

Номер

ділянки

Відстань ділянки від джерела, м

Врожай зерна,

ц/га

Врожай соломи, ц/га


Варіант 3


Ярова

пшениця


дослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

100

250

500

1500

2000

2500

3000

20,4

20,0

26,7

27,8

33,1

37,3

37,4

8,49

8,09

7,97

8,91

10,3

9,06

9,79


Ярова

пшениця

контрольна ділянка

1


10000

39,1

12,54


Варіант 4


Ярова пшеницядослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

100

250

500

750

1000

1250

7000

20,4

20,0

26,7

25,2

27,8

24,9

38,1

8,49

8,09

7,37

7,83

8,91

8,91

10,34

Ярова пшениця

контрольна ділянка

1


10000

39,1

12,54Продовження таблиці 6.3

Номер варіанта та

найменування

сільгоспкультури

Номер

ділянки

Відстань ділянки від джерела, м

Врожай зерна,

ц/га

Врожай соломи, ц/га


Варіант 5


Ячмінь


дослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

100

250

2000

2250

6000

6250

6750

18,7

18,6

34,5

37,1

33,0

36,2

39,9

7,81

8,17

9,10

8,67

7,74

9,82

10,4


Ячмінь

контрольна ділянка

1


10000

42,6

10,16

Варіант 6


Ячмінь

дослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

100

250

1500

1750

6000

6500

7250

13,9

14,1

17,2

17,8

20,1

23,8

24,9

3,80

3,63

4,71

4,44

4,95

6,05

8,63

Ячмінь


контрольна ділянка

1


10000

49,6

10,16Продовження таблиці 6.3

Номер варіанта та

найменування

сільгоспкультури

Номер

ділянки

Відстань ділянки від джерела, м

Врожай зерна,

ц/га

Врожай соломи, ц/га


Варіант 7


Озиме

житодослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

3500

3750

4250

4500

8000

8250

8500

15,3

17,8

20,2

20,2

32,6

33,1

27,8

8,91

7,85

12,08

10,58

9,57

9,26

9,48

Озиме

жито

контрольна ділянка

1

10000

36,4

12,34


Варіант 8


Овес

дослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

500

750

1000

8750

9000

9250

9500

26,6

27,7

32,8

34,5

38,6

35,4

35,1

10,29

11,00

12,36

10,10

11,40

11,37

10,88

Овес

контрольна ділянка

1

10000

43,4

14,34Продовження таблиці 6.3

Номер варіанта та

найменування

сільгоспкультури

Номер

ділянки

Відстань ділянки від джерела, м

Врожай зерна,

ц/га

Врожай бадилля, ц/га


Варіант 9


Буряк

дослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

288

292

337

412

442

466

468

75,6

73,8

80,4

88,2

93,4

107,8

108,0

Буряк

контрольна ділянка

1

10000

542.6

110,6

Варіант 10


Бурякдослідна територія

1

2

3

4

5

6

7

2250

2800

3000

3300

3500

3700

4000

308

333

337

329

336

399

372

50,6

54,0

61,6

43,4

34,6

49,6

44,6

Буряк


контрольна ділянка

1

10000

542,6

110,6Питання поточного контролю

1 Основні поняття економіки природокористування.

Еколого-економічні параметри території.

2 Природокористування як економічна основа взаємодії суспільства та природи. Об’єкт, елементи, функції. Принципи раціональності.

3 Раціональне природокористування. Принципи, критерії.

4 Основні принципи та стратегія охорони навколишнього середовища. Завдання природокористування. Завдання охорони навколишнього середовища.

5 Основні положення екологізації. Програма соціально-економічного розвитку.

6 Природні ресурси та їх класифікація. Аспекти використання.

7 Природні ресурси в системі суспільного виробництва.

8 Економіка природокористування як наука: завдання, мета, предмет.

9 Природно-ресурсний потенціал (ПРП). Суть та принципи його економічної оцінки.

10 Економічна оцінка ПРП.

11 Витратна концепція економічної оцінки природних ресурсів.

12 Результатна концепція економічної оцінки природних ресурсів.

13 Рентна концепція економічної оцінки природних ресурсів.

14 Рента. Замикальні витрати. Річний рентний дохід.

15 Врахування фактора часу в економічній оцінці природних ресурсів.

16 Основні напрями використання економічної оцінки природних ресурсів.

17 Фактор невизначеності при економічній оцінці природних ресурсів.

18 Економічна оцінка природних ресурсів в ринкових умовах.

19 Ресурси. Природні ресурси. Основні поняття.

20 Суть плати за використання природних ресурсів, її мета, функції, види.

21 Платежі за право використання природних ресурсів.

22 Платежі за відтворення та охорону природних ресурсів.

23 Компенсаційні платежі за вибуття природних ресурсів.

24 Платежі за забруднення навколишнього середовища.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Балацкий О.Ф. Актуальные вопросы экономики природопользования / О.Ф. Балацкий и др.– Сумы, 1990.

2. Герасимович В.М. Методология экономической оценки природных ресурсов / В.М. Герасимович, А.А. Голуб А.А. – М., 1988.

3. Демира Т.А. Учет и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность / Т.А. Демира. – М., 1990.

4. Лыско К.М. Ресурсный потенциал региона / К.М. Лыско. – М., 1991.

5. Мазур И.И. Курс инженерной экологии / И.И. Мазур, О.И. Молдованов. – М.: Высшая школа, 1999.

6. Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка. – Суми, 2006.

7. Нестеров П.М. Экономика природопользования и рынок / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. – М., 1997.

8. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды / Р.Пэнтл. – М.: Высшая школа, 1982.

9. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь–справочник /

Н.Ф. Реймерс. – М., 1990.

10. Рыбалов А.А. Экономические аспекты землересурсного потенциала страны и методические принципы оценки экономического ущерба от техногенных нагрузок на почву / А.А. Рыбалов – Харьков, 1989.

11. Рыбалов А.А. Экологическое воспитание: концепции природопользования / А.А. Рыбалов // Инж. Экология. - 1999. - №1.

12. Рибалов О.О. Природокористування та механізм регулювання його діяльністю: конспект лекцій. – Суми: СумДУ, 2000.

13. Рыбалов А.А. Экономика природопользования: конспект лекций / А.А. Рыбалов. – Сумы: СумГУ, !999 .

14. Рибалов О.О. Вступ до екологічно зрівноваженого природокористування: навч.посіб. / О.О. Рибалов. – Суми: СумДУ, 2002.

15 Рибалов О.О. Природокористування: стислий словник-довідник / О.О. Рибалов. – Суми: СумДУ, 2002.


^
Навчальне виданняМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до практичних занять з дисципліни

“Економіка природокористування”


для студентів спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване

природокористування”

денної форми навчання

^ ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

частина і


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор С.М. Симоненко

Комп’ютерне верстання О.О. Рибалова


Підписано до друку 18.01.2011, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 3,48. Обл.- вид. арк. 2,57. Тираж 80 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.


^

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Р.- Корсакова, 2, м. Суми , 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


До друку та в світ дозволяю

на підставі “Єдиних правил”, п. 2.6.14
^

Заступник першого проректора-начальник

організаційно-методичного управління В.Б.Юскаєв
3011 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

“Економіка природокористування”

для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване

природокористування”

денної форми навчання

^ ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

частина і


Усі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць відповідає

стандартам


Укладач О.О. Рибалов

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан факультету ТеСЕТ О.Г. Гусак

Суми


Сумський державний університет

2011
О.О. РИБАЛОВ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Економіка природокористування”


ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

ЧАСТИНА 1

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка природокористування”: збірник завдань / укладач О. О. Рибалов. –...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 070800 "
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка природокористування” (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconЄ. Г. Пономаренко, О. С. Джураєва методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка природокористування»
«Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0708 «Екологія» спеціальності 070800...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.– Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів» / укладач...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Варава збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. Б. Моісєєнко збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова»
Збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1-2 курсів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи