Методичні вказівки до виконання обов\

Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Скачати 388.42 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Дата18.09.2012
Розмір388.42 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2090 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання обов'язкового домашнього завдання

з курсу «Охорона праці» для студентів факультету ЕЛІТ

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В.В.Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 30с.


Кафедра «Прикладна екологія»

Зміст

С.

1. Місце і значення навчальної дисципліни . . 4

2. Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання 4

3. Контрольні питання . . 6

4. Задачі з курсу . . . . . . 14

Список літератури . . . . . . 26


1. Місце і значення навчальної дисципліни

"Охорона праці" - нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах освіти з метою формування у майбутніх спеціалістів чи магістрів необхідного у подальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також формування активної позиції для практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності.

^ 2. Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання

При вивчення курсу “Охорона праці ” студенти виконують обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ). ОДЗ складається з відповідей на 3 запитання за розділами курсу, а також із розв’язання задач. Варіанти ОДЗ наведені у таблиці 1.

ОДЗ пишуть чітко і розбірливо в учнівському зошиті або на аркушах паперу формату А4 .

Відповіді на запитання і розв’язання задач студенти супроводжують ескізами, схемами і графіками. Текстову частину, формули необхідно супроводжувати посиланнями на використану літературу, перелік якої наводять у кінці ОДЗ. На останній сторінці студент ставить дату її виконання і свій підпис.

Варіанти контрольної роботи визначають за першою літерою прізвища студента (табл.1). Всього таких варіантів три (А-1, К-С, Т-Я). Варіанти задач визначає остання цифра шифру залікової книжки студента. На обкладинці контрольної роботи студент зазначає міністерство, навчального закладу,. кафедру, робить напис “Обов’язкове домашнє завдання з охорони праці ”, зазначає групу, рік навчання, шифр залікової книжки, своє прізвище та ініціали, прізвище та ініціали і посаду викладача.
Таблиця 1

Остання цифра шифру залікової книжки

Номери запитань

Номери запитань

Номери запитань

Перша літера прізвища

А-І

К-С

Т-Я

0

1,31,50

11,41,65

21,60,35

1

2,32,49

12,42,64

22,61,36

2

3,33,48

13,43,63

23,62,37

3

4,34,47

14,44,62

24,63,38

4

5,35,46

15,45,61

25,64,39

5

6,36,70

16,46,59

26,65,40

6

7,37,69

17,47,3

27,66,41

7

8,38,68

18,48,2

28,67,4

8

9,39,67

19,49,1

29,69,5

9

10,40,66

20,50,10

30,70,6^ 3.Контрольні питання

1. Наведіть визначення охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електробезпеки, небезпечного і шкідливого виробничих факторів. Розкрийте суть цих термінів із наведенням прикладів.

2. Викладіть суть механізму терморегуляції людини; поняття теплового балансу, його складових, принципів нормування параметрів мікроклімату.

3. Які методи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату робочої зони, захисту працюючих застосовуються на робочих місцях?

4. Наведіть класифікації виробничого пилу, поняття гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин.

5. Охарактеризуйте вплив пилу на організм людини залежно від його фізико-хімічних характеристик. Опишіть методи і засоби контролю запилення повітря робочої зони.

6. Опишіть методи і засоби нормалізації виробничої обстановки, захисту працюючих в умовах підвищеного запилення повітря.

7. Наведіть класифікації шкідливих хімічних речовин. Що мають за мету класифікації виробничих шкідливостей в охороні праці?

8. Охарактеризуйте потенційні небезпеки впливу шкідливих речовин на працюючих в електроустановках.

9. Поясніть процеси розпаду радіоактивних речовин, наведіть параметри, що характеризують іонізуючі випромінювання. Перелічіть параметри іонізуючого випромінювання, що дозволять вибрати вид захисту працюючих.

10. Опишіть вплив іонізуючого випромінювання на організм людини. Опишіть сутність експозиційної, поглиненої й еквівалентної доз іонізуючого випромінювання.

11. Які існують методи і засоби захисту працюючих від впливу іонізуючого випромінювання?

12. Опишіть джерела електромагнітних полів (ЕМП). Поясніть вплив ЕМП на людину.

13. Наведіть гранично допустимі рівні ЕМП. Дайте перелік і поясніть суть дії колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих від впливу ЕМП.

14. Викладіть суть інфразвуку, шуму звукових частот, ультразвуку. Наведіть особливості їх поширення в повітрі. Перелічіть, опишіть класифікації виробничого шуму.

15. Опишіть вплив шуму на організм людини. Викладіть принципи нормування припустимих значень шуму у виробничих умовах. Охарактеризуйте закономірності поширення пружних хвиль різних частот у повітрі. Опишіть методи і засоби захисту працюючих від шкідливого впливу шуму.

16. Викладіть суть вібрації, її класифікацію. Як здійснюється нормування вібрації? Опишіть методи і засоби захисту працюючих від впливу вібрації.

17. Перелічіть й опишіть види природного і штучного освітлень. Які вимоги ставлять до робочого, аварійного, чергового, охоронного освітлення?

18. Викладіть принципи нормування і розрахунку природного освітлення виробничих приміщень.

19. Викладіть принципи нормування і розрахунку штучного освітлення виробничих приміщень.

20. Перелічіть види посудин, що працюють під тиском. Перелічіть причини аварій і нещасних випадків при експлуатації посудин, що працюють під тиском. Опишіть особливості їхньої експлуатації.

21. Викладіть вимоги правил безпеки провадження робіт при експлуатації судин, що працюють під тиском.

22. У чому полягає технічний огляд посудин, що працюють під тиском? Які види випробувань застосовують для посудин, що працюють під тиском?

23. У чому полягає вплив електричного струму на організм людини. Опишіть види електричних травм.

24. Охарактеризуйте можливі схеми вмикання (дотику) людини в електричний ланцюг.

25. Оцініть порівняльну небезпеку електричних ланцюгів із глухозаземленою та ізольованою нейтраллю.

26. На які категорії поділяють ЕУ за умовами електробезпеки? Які небезпечні і шкідливі виробничі фактори характерні для кожної з категорій?

27. Проаналізуйте небезпеку дотику до струмоведучих частин у трифазній мережі з глухозаземленою нейтраллю джерела струму при нормальному й аварійному режимах.

28. Проаналізуйте небезпеку дотику до струмоведучих частин у трифазній мережі з ізольованою нейтраллю джерела струму при нормальному й аварійному режимах.

29. Опишіть фізику процесу, форму потенціалів при розтіканні струму в землю від одиничного напівсферичного заземлювача.

30. Наведіть поняття напруги кроку. Викладіть принципи формування і розрахунку напруги кроку.

31. Наведіть поняття напруги дотику. Викладіть принципи формування і розрахунку напруги дотику.

32. Опишіть принцип дії, сферу застосування захисного заземлення.

33. Викладіть принцип дії, сферу застосування, особливості виносного і контурного заземлювачів.

34. Опишіть принцип дії, сферу застосування занулення. Для яких цілей і в яких випадках застосовують повторне заземлення нульового проводу?

35. Опишіть і проаналізуйте захист працюючих в ЕУ із застосуванням методу малих напруг. Наведіть сферу застосування методу малих напруг.

36. Опишіть і проаналізуйте захист працюючих в ЕУ із застосуванням методу електричного поділу мереж. Наведіть сферу застосування методу.

37. Опишіть і проаналізуйте захист працюючих в ЕУ із застосуванням методу компенсації ємнісної складової струму замикання на землю.

38. Опишіть захист працюючих в ЕУ із застосуванням захисного вимкнення, опишіть його переваги і недоліки.

39. Перелічіть й опишіть види захисту працюючих від випадкового дотику до струмоведучих частин ЕУ.

40. Наведіть перелік електрозахисних засобів. Як класифікуються електрозахисні засоби, охарактеризуйте сферу їхнього застосування, назвіть терміни випробувань.

41. Перелічіть попереджувальні знаки і плакати, застосовувані в електроустановках. Опишіть правила їхнього застосування й установлення.

42. Викладіть методику розрахунку захисного заземлення.

43. Викладіть методику розрахунку занулення.

44. Опишіть призначення, конструкцію, принцип дії і методику розрахунку системи захисту ЕУ від блискавки.

45. Наведіть класифікацію приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Обґрунтуйте вибір режиму нейтралі джерела струму, застосовуваного в тому чи іншому виді приміщень.

46. Опишіть прийоми першої допомоги при ураженні електричним струмом. Як виконують штучне дихання і прямий масаж серця?

47. Наведіть класифікацію виробництв, зон з пожежовибухонебезпеки.

48. Охарактеризуйте вогнестійкість і займистість матеріалів і конструкцій.

49. Опишіть сферу застосування, принцип дії, зробіть креслення пристрою таких вогнегасників:

а) пінних;

б) вуглекислотних;

в) порошкових;

г) галогенізованих.

50. Наведіть описи і схеми систем пожежної сигналізації:

а) з тепловими датчиками;

б) з димовими датчиками.

51. Наведіть описи і схеми систем автоматичного гасіння пожежі:

а) спринклерні;

б) дренчерні;

в) водяного пожежогасіння;

г) порошкового пожежогасіння;

д) вуглекислотного пожежогасіння;

е) розведення інертними газами.

52. Викладіть особливості гасіння пожежі в електроустановках. Які первинні засоби пожежогасіння і чому їх використовують у кожному окремому випадку?

53. Опишіть причини пожежі в ЕУ і назвіть заходи щодо їхнього попередження.

54. Опишіть механізм захисту від статичної електрики.

55. Опишіть класифікацію електроустаткування із вибухозахисту.

56. Опишіть порядок організації пожежної охорони на підприємстві.

57. Які існують види відповідальності адміністрації та працюючих за порушення законів, норм і правил охорони праці?

58. Опишіть види навчання та інструктажу працюючих з охорони праці.

59. Покажіть, як здійснюють планування і фінансування заходів щодо охорони праці.

60. Викладіть порядок розслідування й обліку нещасних випадків на виробництві.

62. Наведіть існуючі класифікації нещасних випадків.

63. Чим відрізняється розслідування тяжких нещасних випадків на виробництві?

64. Викладіть суть статистичного, топографічного монографічного групового, кореляційного методів аналізу нещасних випадків.

65. Дайте стислу характеристику підсистем ДСТ системи стандартів безпеки праці.

66. Опишіть механізм фінансування заходів щодо охорони праці. Зазначте особливості роботи цього механізму.

67. Опишіть суть методів дослідження процесу праці оператора, застосовуваних в інженерній психології.

68. Опишіть правову й організаційну структури охорони праці.

69. Перелічіть права й обов'язки служби охорони праці на підприємстві.

70. Опишіть структуру служби охорони праці на підприємстві.


4 Задачі з курсу


Задача 1

У цеху середньоспискова кількість робітників Р. За шість місяців роботи сталося N нещасних випадків. Втрата працездатності Д робочих днів. Визначити коефіцієнт частоти травматизму Кч, коефіцієнт тяжкості травматизму Кт і кількість людино - днів працездатності Кп. Конкретні дані варіантів наведені в табл. 2.
Таблиця 2

Наименування

параметрів

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Середньоспис-

кова кількість робітників

850

1000

800

950

2000

700

600

500

900

850

Кількість нещасних випадків

8

10

5

4

11

7

3

4

7

6

Втрата працездатності

41

90

27

25

102

45

21

36

52

70


Задача 2

Розрахувати штучне освітлення методом світлового потоку при роботі з деталями в складальному цеху електротехнічного заводу. Контраст і характеристика фону середні. Робоча поверхня знаходиться на відстані 1,2 м. Зробити креслення розміщення світильників. Конкретні дані варіантів наведені в табл.3.

Вказівки до розв’язання задачі 2:

1. Визначити розряд і підрозряд зорової роботи з розміру деталей, з якими оперують працюючі.

2. Використовуючи попередні дані, визначити нормовану освітленість робочої поверхні.

3. Підібрати тип світильників, визначити світловий потік ламп використовуваних світильників.

4. Розрахувати необхідну кількість світильників для забезпечення нормованої освітленості з огляду на розміри приміщення, зробити креслення розміщення світильників [5-6, 7, 33].
Таблиця 3

Наименування

параметрів

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розмір деталей, мм

0,2

0,3

0,1

0,5

0,4

0,7

0,9

0,8

0,1

0,3

Площа цеху, м2

850

1000

800

950

2000

700

600

500

900

850

Висота цеху, м

4,0

5,5

4,0

4,5

6,0

5,5

4,0

4

5,5

5,0

Задача 3

Визначити силу струму, що проходить через людину, у випадку дотику до корпусу ЕУ при пробої ізоляції. Конкретні дані наведені в табл. 4.

Вказівки до розв’язання задачі 3:

1. Накреслити схему заміщення для розглянутого випадку.

2. Розрахувати величину струму, що проходить через тіло людини в конкретному випадку [3-5].
Таблиця 4

Наименування

параметрів

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Опір ізоляції, кОм

5

7

4

3

2

8

10

8,5

4,5

7,5

Опір тіла людини, кОм

1

0,95

1,2

0,95

1,3

1,5

1,1

1,2

1,05

1,3

Напруга, В

380

220

380

220

380

220

380

220

127

220

Опір одиночного захисного заземлювача, Ом

4

7

5

6

3

8

5

6

4

3

Задача 4

Виконати розрахунок захисного заземлюючого пристрою, навести принципову електричну схему для мережі. Тип мережі – трифазна, з ізольованою нейтраллю. Нормативна величина опору розтіканню електричного струму захисного заземлюючого пристрою – 4 Ом. Конкретні дані варіантів наведені в табл. 5.
Таблиця 5

Наименування

параметрів

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Напруга живлення, В

380

660

380

660

380

660

380

660

380

660

Діаметр вертикальних електродів (стальна труба), мм

30

35

40

45

30

35

40

45

55

60

Продовження табл. 5

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Довжина вертикальних електродів, м

3,0

4,0

3,0

4,0

5,0

4,0

4,0

5,0

5,0

4,5

Відстань між вертикальни-ми електродами, м

5,0

6,0

4,0

5,5

6,5

4,5

3,0

5,0

6,0

4,0

Ширина сполучної смуги, мм

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Заглиблення сполучної смуги, м

0,7

0,5

0,6

0,8

0,7

0,6

0,5

0,8

0,5

0,6

Кліматична зона

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Тип ґрунту

Сугли-нок

Пісок

Чорно-зем

Гли-на

Торф

Супі-сок

Сугли-нок

Торф

Чорно-зем

Гли-

на

Вказівки до розв’язання задачі 4:

1. Накреслити електричну принципову схему захисного заземлення [3, 4].

2. Навести схему захисного заземлюючого пристрою [4, 4] .

3. Розрахувати захисний заземлюючий пристрій за відомою методикою [4, 5].

Задача 5

Визначення рівнів звукового тиску в розрахункових точках.

Розрахункові точки при акустичних розрахунках вибираються усередині приміщення на висоті 1,5 м від рівня підлоги. Конкретні дані варіантів наведені в табл.6.
Таблиця 6

№ ва-ріанта

Довжина

приміщен-ня, м

Ширина

приміщення,

м

Висота приміщен-ня, м

Відстань від

джерела до

прийма-ча, м

Тип

примі-щення

1

10

14

3

3,1

1

2

11

13

3,3

3,2

4

3

12

11

3,5

3,3

1

4

13

12

3,1

3,5

1

5

9

15

3,2

3,4

4

6

10

12

3,5

3,6

1

7

10

13

3,7

3,3

1

8

11

12

3,1

3,0

1

9

12

12

3,8

3.4

1

0

13

10

3,2

3,2

1


Октавні рівні звукового тиску (РЗТ), у дБ, у розрахункових точках на робочих місцях приміщень визначають у зоні прямого і відбитого звуку за формулою

, (1)

де Lp – октавний рівень звукової потужності джерела шуму, в дБ; χ – коефіцієнт, що враховує вплив ближнього акустичного поля, який приймається залежно від відношення відстані між акустичним центром джерела і розрахунковою точкою до габаритного максимального розміру джерела шуму (рис. 2); Ф – фактор спрямованості джерела шуму (для джерела з рівномірним випромінюванням звуку Ф = 1); S – площа уявної поверхні правильної геометричної форми, що проходить через розрахункову точку ( – для джерела шуму в просторі; для джерела на стіні, підлозі - ; у двогранному куті - , у трьохгранному куті - ); r- відстань від джерела до приймача шуму; В – стала приміщення, яка в октавних смугах частот визначається за формулою: , де В1000 –стала приміщення на середньогеометричній частоті 1000 Гц визначається за даними табл. 7 залежно від об’єму V приміщення. Частотний коефіцієнт μ визначається за даними табл. 8.
^
Таблиця 7- Значення сталої приміщення

Тип

прим.

^ Опис приміщення1

2

3

1

З невеликою кількістю людей (цехи, машинні зали, виробничі стенди)2

З жорсткими меблями та великою кілк. людей (лабораторії, ткацькі цехи, кабінети)


^
Продовження табл.7

1

2

3

3

З великою кількістю людей та м’якими меблями (робочі приміщення, зали КБ, аудиторії навчальних закладів, торгові зали)4

Приміщення із звукопоглиначами стелі та частково стін

^
Таблиця 8 - Значення константи

Об’єм приміщення, м3

Октавні смуги частот, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

V<200

0.8

0.76

0.7

0.8

1

1.4

1.8

2.5

200<V<1000

0.65

0.62

0.64

0.75

1

1.5

2.4

4.2

1000<V

0.5

0.5

0.55

0.7

1

1.6

3

6


Вказівки до розв’язання задачі 5

1. Визначити рівні звукової потужності стаціонарної друкарської машини згідно із паспортними даними (табл. 9).
^
Таблиця 9 - Рівні звукової потужності офсетної друкарської машини в октавних смугах частот
Октавні смуги частот, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000


72,3


78,6


81,2


76,0


79,2


80,1


79,0


70,1
2. Октавні рівні звукового тиску, в дБ, у розрахункових точках на робочих місцях приміщень визначаються (для усіх варіантів завдань) за допомогою співвідношення у зоні прямого і відбитого звуку за формулою:

. (9)

3. Визначити коефіцієнт χ за даними рис. 1. Для цього визначаємо співвідношення r/lmax, де r – відстань між акустичним центром джерела шуму і розрахунковою точкою (задається згідно із варіантом), а lmax – максимальний габаритний розмір джерела шуму (lmax = 2,0 м для усіх варіантів завдань).
Рисунок 1 - Графік для визначення коефіцієнта χ

4. Знайти площу уявної поверхні правильної геометричної форми, що проходить через розрахункову точку за умови, що джерело шуму знаходиться на поверхні підлоги, за формулою S = 2πr2.

5. Знайти постійну приміщення В за формулою В = В1000μ. Об’єм приміщення V визначається згідно із варіантом. Для заданої у варіанті категорії приміщень постійна приміщення на середньо геометричній частоті 1000 Гц визначається за даними табл. 6, а частотний коефіцієнт μ для приміщень з об’ємом, що визначається розрахунком згідно варіанту, визначається за даними табл. 6 і розраховується у табличній формі (табл.10).
^
Таблиця 10 - Форма заповнення значень параметрів μ та В
Параметр

Октавні смуги частот, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

μ

В


6. Знайти значення коефіцієнта ψ, що враховує порушення дифузності звукового поля в приміщенні, який визначається за даними рис. 3. Для цього вираховуємо площу обмежуючих поверхонь. Результати розрахунків подаються у формі табл. 11.
^Таблиця 11 - Форма заповнення значень параметрів В, ψ

Параметр

Октавні смуги частот, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

В

Sобмеж., м2

В/Sобмеж.

ψ
Рисунок 2 - Графік для визначення коефіцієнта ψ

7. Фактор направленості джерела шуму беремо такими, що дорівнює 1 для джерела із рівномірним випромінюванням звуку.

8. Провести розрахунок рівнів звукового тиску за формулою

. (10)

9. Порівняти результати акустичних розрахунків щодо їх відповідності встановленим нормативним значенням, наведеним у табл. 12.

Виходячи з даних, наведених у табл. 12, визначаємо, що роботу на стаціонарній друкарський машині можна віднести до такої, що вимагає уважності персоналу. Результати порівняння розрахункових даних з нормативними значеннями звести у таблицю (табл. 13).
^
Таблиця 12 - Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частотпор.

Вид трудової

діяльності

Рівні звукового тиску, в дБ, в

октавних смугах частот, Гц

LA,

LA екв


31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

Творча діяльність

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

2

Висококваліфіко-вана робота

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

3

Робота з акустичними сигналами

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

4

Робота, що вимагає зосередження

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

5

Використання всіх видів робіт, крім пп. 1 – 4

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80
^
Таблиця 13 - Порівняння розрахункових даних з нормативними значеннями рівнів звукового тиску

Параметр, дБ

Октавні смуги частот, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Нормативні дані

Розрахункові дані

Перевищення розрахункових даних над нормативними


10. Для наочного зображення розбіжностей розрахункового методу з нормативними даними (табл. 13) необхідно побудувати графік рівнів звукового тиску в октавних смугах частот, на який нанести також нормативні значення октавних рівнів звукового тиску.

11. Висновок

За отриманими результатами проведеної акустичної експертизи подається аналіз перевищення розрахункових рівнів звукового тиску над допустимими рівнями в октавних смугах частот.

12. У разі перевищення рівнів звукового тиску над допустимими рівнями розробляються профілактичні заходи зниження шуму, які включають три основні групи шумозахисних методів [37]:

1. Використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): навушники, вкладиші, шоломи тощо.

2. Поміщення машини (шумного агрегата) в кожух.

3. Створення шумозахисних екранів.

Необхідно обґрунтувати ефективність засобів зниження шуму у робочій зоні оператора. Наприклад, використання навушників може забезпечити зниження шуму, як показано у табл. 14.
^
Таблиця 14 - Ефективність навушників із вкладишами в частотних діапазонах
Тип ЗІЗ

Частотний діапазон, Гц

20 - 100

100 - 800

800 - 8000

Більше ніж 8000


Навушники

Зниження шуму, дБ

2 - 15

15 - 35

30 - 45

35 - 45
^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про охорону праці”.

 2. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві / Затв. КМУ.

 3. Охрана труда в электроустановках / под ред. Б.А. Князевского. - М., 1983.

 4. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках/ П.А. Долин. - М., 1984.

 5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности/ П.А. Долин. - М., 1985.

 6. Правила устройства электроустановок. - М. , 1984.

 7. Русин В.И. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: справочник/ Русин В.И. и др. - Киев, 1990.

 8. ДСТУ2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

 9. ГОСТ12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 10. ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

 11. ГОСТ12.0.005-84. ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения.

 12. ГОСТ12.1.003-83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

 13. ГОСТ12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

 14. ГОСТ12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности.

 15. ГОСТ12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы зашиты от шума.

 16. ГОСТ12.1.030-87. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 17. ГОСТ12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

 18. ГОСТ12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни шума в жилых и общественных зданиях.

 19. ГОСТ12.1.044-89. ССБТ. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

 20. ГОСТI2.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

 21. ГОСТ12.2.033-84. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

 22. ГОСТ12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Общие требования безопасности.

 23. ГОСТ12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

 24. ГОСТ12.2.024-76. ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля.

 25. ГОСТ12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

 26. ГОСТ12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

 27. ГОСТ12.4.034-78. ССБГ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация.

 28. ГОСТ12.4.063-79. ССБТ. Средства дерматологические, защитные. Классификация.

 29. ГОСТ12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация.

 30. СН245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.

 31. СН276-81. Указания по проектированию битовых зданий и сооружений строительно-монтажных организаций.

 32. РД334.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

 33. СНиП11-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

 34. СНиП2-01.02-85*. Противопожарные нормы.

 35. СНиП2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

 36. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

 37. Основи акустичної екології: навчальний посібник /за ред. В.С.Дідковського.- Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр ТОВ "Імпекс ЛТД", 2002.-520 с.

 38. ДСН 3.3.6.037 – 99 ДЕРЖАВНІ санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.-К.: Міністерство охорони здоров’я України, 1999.- 31 с.

 39. СНиП -12-77 СТРОИТЕЛЬНЫЕ нормы и правила. Нормы проектирования. Защита от шума. – М.: Госстрой СССР, 1978.- 49 с.


Схожі:

Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання обов\Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи