Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\

Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка»
Скачати 481.22 Kb.
НазваКурсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка»
Сторінка1/5
Дата02.08.2012
Розмір481.22 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5Міністерство освіти i науки України

Сумський державний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 1-го КУРСУ ІНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

« НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА »

Суми

Вид-во СумДУ

2008


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 1-го курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” / Укладач В.С.Запорожченко. – Суми: СумДУ, 2008. – 30 с.


Кафедра інформаційних технологій проектування

Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-го та 2-го курсів інженерного факультету денної форми навчання як керівництво для правильної організації самостійної роботи при вивченні дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”.


^ 1 ЗНАЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Мета даних методичних вказівок – надати допомогу студентам початкових курсів при самостійній роботі у процесі вивчення дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, виконанні креслень, самоперевірці засвоєння матеріалу та ступеня готовності до іспиту та диференційованого заліку. Методичні вказівки містять загальні рекомендації з наукової організації самостійної роботи студентів (СРС), мету, задачі і зміст дисципліни, перелік та методику застосування технічних засобів навчання (ТЗН), список контрольних питань до іспиту й заліку, перелік рекомендованої навчальної та методичної літератури. При вивченні такої складної дисципліни самостійна робота має важливе значення, оскільки студент повинен отримати знання, вміння та навички для вираження технічних ідей за допомогою креслення, для розуміння за кресленням конструкції і принципу дії зображеного об’єкта, вміння накреслити його за допомогою сучасних графічних програм, закладених у персональних комп’ютерах.

У робочій програмі з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів інженерного факультету денної форми навчання на самостійну роботу відведено приблизно 60% від загальної кількості годин (табл. 1). Так, у першому семестрі самостійна робота становить 55,6% від загальної кількості годин (100 годин самостійної роботи при загальному обсязі 180 годин), у другому семестрі – 72,2% (78 годин самостійної роботи при загальному обсязі 108 годин) і у третьому семестрі – 58,3% (42 години самостійної роботи при загальному обсязі 72 години).

Таблиця 1 – Витяг з робочої програми навчальної дисципліни „Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів галузі знань 0505–Машинобудування та матеріалообробка


^ Се- местр

Всього годин

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Всього

Лекції
Практ.

Всього

ІРС

1

180

80

40

40

100

18

2

108

3030

78

12

3

72

3030

42

^ 2 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Наукова організація СРС являє собою комплекс заходів, метою яких є створення умов для систематичного самостійного здобуття та активного засвоєння студентами корисної інформації з найменшою втратою сил, енергії і часу у суворій відповідності до вимог гігієни розумової праці. Згідно із даними фізіології людини денна норма часу, який студент може витратити на розумову працю без шкоди для свого здоров’я та самопочуття – 9 годин. З них 6 годин занять в аудиторії, а інші 3 години можна використати для самостійної роботи. При цьому у студента залишається час на підвищення інтелектуального й культурного рівня, занять спортом, художньою самодіяльністю, відпочинок та інше.

Під самостійністю студента розуміється його здібність до прояву власного способу мислення і діяльності як у процесі навчання, виконанні креслень, так і на практиці у реальному житті. Поняття самостійності включає в себе насамперед активну розумову діяльність, прагнення до набуття знань, ініціативність, творчий підхід до розв’язання навчальних задач та розроблення креслень. Метою навчання у вищому навчальному закладі є набуття студентами знань, умінь, навичок. Лекції дозволяють студентам набувати знань, практичні та індивідуальні заняття – умінь, а навички студент отримує під час наполегливої самостійної роботи.

Відомі різноманітні способи зняття надмірного напруження і збереження роботоспроможності при інтенсивній розумовій праці, застосування яких є надзвичайно важливим для результативної самостійної роботи. Обов’язковою умовою ефективної розумової праці є вміння сконцентрувати свою увагу на певному об’єкті чи кресленні. Це вміння слід тренувати. Для того щоб спочатку зосередитися на певному об’єкті, потрібне зусилля волі, результатом якого є цілеспрямована увага, що згодом замінюється сталою увагою. Слід застосовувати деякі правила та прийоми, що сприяють розвитку пам’яті й просторової уяви:

1) усвідомлюване запам’ятовування, яке базується на асоціаціях, досвіді, зіставленнях, узагальненнях, аналізі та синтезі, набагато ефективніше за механічне заучування;

2) надійному запам’ятовуванню сприяють різні визначені орієнтири: креслення, схеми, таблиці, класифікації та ін.;

3) інформація зберігається довше, коли почуте чи прочитане усвідомлюється та коротко конспектується;

4) для того щоб інформація не стиралася з пам’яті, її слід час від часу відтворювати, наприклад, шляхом розв’язання задач, що були розв’язані раніше, на чистих аркушах паперу або на дошці;

5) коли необхідно засвоїти матеріал значного обсягу, бажано розподілити цей процес у часі протягом семестру, а не залишати на останні три – чотири доби перед іспитом;

6) слід чередувати різні типи занять і влаштовувати короткочасні перерви на 5 – 10 хвилин для відпочинку після кожних двох – трьох годин активної розумової праці чи інтенсивного креслення;

7) важливою умовою ефективного засвоєння, запам’ятовування та збереження нової інформації є усвідомлення її важливості для подальшого навчання та роботи.

^ 3 СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студента складається з таких елементів:

  1. відпрацювання лекційного матеріалу;

  2. підготовка до практичних занять;

  3. виконання індивідуального домашнього завдання;

  4. індивідуальна робота;

  5. питання, що виносяться для самостійного вивчення.3.1 Відпрацювання лекційного матеріалу


Під відпрацюванням лекційного матеріалу студентом розуміється як робота із конспектом лекцій, так і з рекомендованими підручниками або методичними посібниками. Рекомендованими підручниками у першому модульному циклі є:

1 Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка / За ред.В.Є Михайленка. –3-тє видання.– К.: Каравела, 2003.–340 с.

2 Гордон В.О., Семенцов- Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии / Под ред. Ю.Б. Иванова – 23-е изд. перераб.- М.: Наука, 1988.- 272 с.

3 Гордон В.О.,Іванов Ю.Б.,Солнцева Т.Е. Сборник задач по курсу начертательной геометрии.- 3-е изд., стереотипн. – М.: Наука, 1973. – 352с.


У другому модульному циклі:

1 Інженерна графіка: креслення, комп’ютерна графіка: Навчальний посібник / А.П. Верхола, Б.Д. Коваленко, В.М. Богданов та ін. / За редакцією А.П. Верхоли.– К.:Каравела,2005.–304с.

2 Інженерна графіка: Навчальний посібник / Укладачі: О.І.Салтикова, І.В.Баранова – Суми: Вид-во СумДУ, 2006.–196с.

3 Справочное руководство по черчению / В.Н.Богданов, И.Ф. Малежик, А.П.Верхола. – М.: Машиностроение,1989.–864с.

У третьому модульному циклі:

1 Использование графического пакета AutoCAD для проектирования машиностроительных изделий \ Составители:. В.Г.Концевич,О.И.Салтыкова.–Сумы:Изд-во СумГУ, 2006.–204с

2 Методичні вказівки до виконання практичних занять з комп’ютерної графіки / Укладачі В.Г.Концевич, О.І.Салтикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 102 с.


Встановлена норма часу для відпрацювання лекційного матеріалу становить 0,5 години на кожну годину лекції. Тоді дисципліна “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” потребує для відпрацювання 40 годин лекційного матеріалу розділу “Нарисна геометрія” 20 годин самостійної роботи студента. З урахуванням специфіки цієї дисципліни частина часу, що відведена на відпрацювання лекційного матеріалу, йде також на підготовку до практичних занять та виконання листів ІГР.


^ 3.2 Підготовка до практичних занять


Норма часу для підготовки до практичних занять становить 1 годину на кожну годину практичних занять. Для запланованих на дисципліну годин практичних занять на підготовку до них відводиться у першому семестрі 20 годин, а у другому та третьому семестрах – по 15 годин. Готуючись до практичних занять, студенти повинні розв’язувати задачі у робочому зошиті, які призначені для самостійного розв’язання або ті, що не встигли виконати на практичному занятті. При розв’язанні задач підвищеної складності із зірочкою та виконанні креслень студенти мають користуватися рекомендованою літературою, наведеною в кінці даних методичних вказівок.


^ 3.3 Виконання індивідуальних графічних робіт ( І Г Р )


У кожному семестрі з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” виконуються ІГР. Кількість аркушів кожної ІГР, їх зміст і рекомендована норма часу на виконання наведені у таблиці 2.


Таблиця 2 – Індивідуальні графічні роботи (ІГР)

п/п

Найменування індивідуальної графічної роботи та її зміст

Норма часу СРС, годин

Література

1

2

3

4
^

1-й семестр

Частина 1 “Нарисна геометрія”


1


ІГР містить титульний аркуш та 7 аркушів графіки формату А3, що виконуються вручну олівцем згідно із методичними вказівками.

Аркуш 1 - ”Титульний аркуш” оформляється відповідно до державних стандартів [9]

4


[ 1-4; 9-12; 20 ]

2

Аркуш 2 - ”Пряма і площина”

Визначити положення ребер піраміди, сліди й кути нахилу їх до площин проекцій П1 і П2

6

[ 1-4; 9-12; 20 ]

3

Аркуш 3 – “Перетин площин”

Визначити проекції лінії перетину трикутних відсіків та показати їх видимість

6

[1-4; 9-12; 20]

4

Аркуш 4 –“Способи перетворення комплекс-ного креслення”. Визначити натуральну величину трикутних відсіків способами обертання, заміни площин проекцій (ЗПП) і плоскопаралельного переміщення (ППП)

6

[1-4; 9-12; 20]

5

Аркуш 5 – Знайти натуральну величину двогранного кута способом ЗПП

6

[1-4; 9-12]

6

Аркуш 6 – “Перетин геометричного тіла площиною”. Побудувати три проекції лінії перетину і знайти його натуральну величину

6

[1-4; 9-12; 20]

7

Аркуш 7 – “Взаємний перетин поверхонь”

Побудувати три проекції лінії взаємного перетину заданих геометричних поверхонь

6

[1-4; 9-12; 20]

8

Аркуш 8 – “Розгортки та аксонометричні проекції геометричних тіл”. Побудувати повну розгортку заданого тіла з нанесенням лінії перетину і виконати його аксонометрію │

6

[1-4; 9-12; 20]

Всього

46 годин

^ 2-й семестр


Частина 2 “Інженерна графіка”

1

2

3


4

1

Аркуш 1 –“Титульний аркуш”.Виконати типи ліній згідно із вимогами ГОСТ 2.303 і шрифт креслярський згідно із вимогами ГОСТ 2.304

3

[ 5-9; 13-16; 26]

2

Аркуш 2 – “Геометричні побудови, цир-кульні та лекальні криві, спряження”

6

[ 5-9; 13-16; 25-26]

3

Аркуш 3 – "Правила нанесення розмірів". Згідно із індивідуальним завданням зобразити з нанесенням розмірів три деталі, з яких дві деталі обертання, а третя – плоска

6

[ 1; 5 - 9; 13-16; 25-26]

4

Аркуш 4 – "Вигляди". Зміст: згідно із аксонометричним зображенням предмета побудувати його три вигляди та нанести розміри

3

[5-9; 13-16; 25-26]

5

Аркуш 5 – "Прості розрізи". Зміст: за двома даними проекціями побудувати третю і виконати вказані розрізи та проставити розміри

5

[5-9; 13-16; 25-26]

6

Аркуш 6 – "Складні розрізи та перерізи". Зміст: за двома заданими проекціями побудувати третю, виконати необхідні складні розрізи та заданий викладачем похилий переріз

6

[ 1; 5 - 9; 13-16; 25-26]

7

Аркуш 7 - "Різьбові деталі". Накреслити різьбові деталі за їх дійсними розмірами з відображенням на кресленні усіх конструктивних елементів. Індивідуальний варіант розмірів різьбових деталей задає викладач

6

[ 1; 5 - 9; 13-16; 25-26]

8

Аркуш 8 – "Різьбові з`єднання". Виконати складальне креслення з`єднання деталей болтом, шпилькою і гвинтом відповідно до стандартних розмірів згідно із заданим варіантом

5

[ 1; 5 - 9; 13-16; 25-26]

9

Аркуш 9 –"Шпонкові та шліцьові з’єднання". Зміст: виконати креслення шпонкового та шліцьового ( зубчастого ) з`єднання │ │

4

[5-9; 13-16; 25-26]

10

Аркуш 10 – " Нерознімні з`єднання ". Зміст: │ 2 │те саме │

виконати зварне з`єднання заданої конструкції з позначенням зварних швів відповідно до державного стандарту ДСТУ 2222-93

4

[ 1; 5 - 9; 13-16; 25-26]

11

Розділ машинобудівного креслення – "Складальне креслення, ескізи та робочі креслення деталей" вміщує 5 аркушів форматів А3 і А4: а) ескіз та робоче креслення колеса зубчастого чи штуцера (завдання видає викладач); │ │ │

б) робочі креслення деталей із заданого викладачем складального креслення вузла

12

[ 1; 5 - 9; 13-16; 25-26]

Всього

60 годин

3-й семестр

Частина 3 “Комп’ютерна графіка”

1

Аркуш 1 – Плоска деталь

1

[7;18;19;27]

2

Аркуш 2 – Плоска деталь з елементами штрихування

2

[7;18;19;27]

3

Аркуш 3 – Проекційне креслення деталі

2

[7;18;19;27]

4

Аркуш 4 – Деталювання складального креслення

2

[7;18;19;27]

5

Аркуш 5 – Деталювання складального креслення

2

[7;18;19;27]

Всього

9 годин


Норма часу на виконання кожного аркуша ІГР визначається орієнтовано із розрахунку на середнього студента відповідно до складності завдання.

^ 3.4 Індивідуальна робота


Індивідуальні заняття плануються один раз на два тижні протягом першого та другого семестрів. На цих заняттях студенти мають можливість отримати консультацію з питань, що їх цікавлять, виконувати креслення ІГР під керівництвом викладача та захищати виконані завдання. Кількість годин, що відведена на індивідуальну роботу студентів регламентовані робочою програмою з даної дисципліни (табл. 3).


Таблиця 3 – Індивідуальна робота (витяг з робочої програми)


Номер

З заняття

Номер

теми

Назва індивідуального завдання

Обсяг

годин

Рекомен

літер.

Форма

звіту

1

2

3

4

5

6

1-й семестр

Частина 1 “Нарисна геометрія”

1


2


3


4


5


6


7


8


9

1


1


2


3


3


4


5


5

Титульний аркуш. Шрифти креслярські


Пряма та площина. Виявлення положення ребер пі-раміди, слідів і кутів нахи-лу їх до площин проекцій


Побудова лінії взаємного перетину площин та зображення видимості ліній


Перетворення комплексного креслення. Визначен-ня натуральної величини трикутних відсіків


Знаходження величини двогранного кута між площинами


Побудова трьох проекцій лінії перерізу геометричного тіла площиною та виявлення натуральної величини перетину


Взаємний перетин поверхонь. Побудова трьох проекцій тіл і лінії їх взаємного перетину


Побудова повної розгортки та аксонометричної проекції заданої поверхні


Захист листів і здача альбому ІГР

2


2


2


2


2


2


2


2


2

[ 8; 9 ]


[10-12]


[10-12]


[10-12]


[10-12]


[10-12]


[10-12]


[10-12]


[1 - 4; 10-12]

ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


^ Всього 18 годин

2-й семестр

Частина 2 “Інженерна графіка”

1

2

3

4

5

6

1


2


3


4


5


6

6


6


7


8


9

Титульний аркуш. Геометричні побудови. Спряження


Правила нанесення розмірів


Зображення: вигляди, прості та складні розрізи, перерізи


З'єднання рознімні і нерознімні


Виконання робочих креслень на форматах АЗ або А4 деталей складального вузла, індивідуаль-но виданого кожному студенту


Захист листів, оформлення і здача альбому ІГР

2


2


2


2


2


2


[ 5 – 9 ]


[13-16]


[13-16]


[13-16]


[13-16]


[ 5 – 9; 13-16]

ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


ІГР


Всього 12 годин

^ 3.5 Питання, що виносяться для самостійного вивчення


Питання, які наведено у таблиці 4, виносяться для самостійного вивчення і призначені для поглибленого засвоєння студентами дисципліни „Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”.


Таблиця 4 – Питання для самостійного вивчення студентами


^ Номер теми

Теми та питання

для самостійного вивчення

студентами

Норма часу, годин

Посилання на

літературу

1

2

3

4

1

Історичний матеріал розвитку графіки та виникнення нарисної геометрії

2

[1,с.9; 2,с.13; 4, с. 5; 6,с. 4]

1

Властивості центральних і паралельних проекцій

2

[1, сторінка 11; 2,с.10; 3,с.17]

3

Спосіб обертання навколо осі, що належить площині проекцій (навколо сліду площини)

4

[2, сторінка 92; 3, сторінка 57]

4

Класифікація криволінійних поверхонь

6

[1,с.48; 2,с.137; 3,с. 88; 4,с.125]

4

Геометричні фігури як елементи моделей та деталей машин

3

[5,с.161 та 257]

5

Розв’язання позиційних задач в аксонометрії

6

[1,с.81; 2,с.252; 3,сторінка 219]

6

Засвоєння особливостей напису креслярського шрифту за ГОСТ 2.304 типів А і Б

6

[1,с.92; 5,с.20; 16,сторінка 51]

6

Засвоєння основного напису креслень згідно із ГОСТ 2.104

4

[1,с.88; 5,с.11; 16,сторінка 38]

6

Методи геометричних побудов спряжень та заокруглень

4

[1,с.110; 5,с.52; 16,сторінка 91]

8

Умовності та спрощення при виконанні складальних і робочих креслень відповідно до ГОСТ 2.109 й ГОСТ 2.305

5


[1,с.150 і 236; 5,сторінка 183]

8

Особливості позначення шорсткості поверхонь згідно із ГОСТ 2.309 (нова редакція 2002 року)

4


[ ГОСТ 2.309 ]

8

Правила виконання технічних рисунків

2

[1,стор.127]

9

Особливості оформлення кіне-матичних, гідравлічних, пневматичних та електричних схем

4

[1,с.251; 5,с.196; 16,сторінка 677]

9

Елементи будівельних креслень

4

[1,стор.263]

10

Основні положення комп’ютер-ної графіки

3

[1 ,с.271; 7, с.3]

13

Особливості виконання креслень за допомогою графічних систем AutoCAD 2002, AutoCAD 2004 і AutoCAD 2007

4

[1,с.276; 18,с.4]
  1   2   3   4   5

Схожі:

Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з теми “Точка та її проекції” з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”...
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\Програма та робоча програма навчальної дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка» для студентів 1 курсу денної...
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка частина інженерна графіка
Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка. Частина Інженерна графіка. Методичні вказівки І контрольні завдання методичні вказівки...
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\Програма та робоча програма навчальної дисципліни «інженерна І комп’ютерна графіка»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна І комп’ютерна графіка» для студентів 1 курсу денної І заочної форми...
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\Пара Тиждень
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, корп. 1, ауд. 500, Мартинова Т. М., Лекція
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\Пара Тиждень
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, корп. 1, ауд. 502, Мельниченко Н. П., Лекція
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\М. В. Репетенко нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка частина нарисна геометрія
Частина Нарисна геометрія. Методичні вказівки І контрольні завдання для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\Розклад навчальних занять
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, корп. 1, ауд. 502, Мартинова Т. М., Залік
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\М. В. Репетенко конспект лекцій з курсу «інженерна І комп’ютерна графіка»
«Інженерна І комп’ютерна графіка» для студентів 1курсу заочної форми навчвння за напрямом підготовки 050 702 «Електромеханіка»
Курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «нарисна геометрія, інженерна та комп\В.І. Лусь «нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка»
Робочий зошит з нарисної геометрії для виконання завдань на практичних заняттях, розрахунково-графічних завдань та самостійної роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи