Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Скачати 143.13 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Дата28.05.2013
Розмір143.13 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Ректор ___________М.І.Звєряков

« ____» ____________2013 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

з напряму «Прикладна статистика»

на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

для вступників, які мають диплом

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

молодшого спеціалістаГолова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент, Самотоєнкова Олена ВікторівнаОдеса, 2013

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

^

Тема 1. Методологічні засади статистики


Предмет статистики. Основні категорії статистики. Статистична сукупність, одиниця сукупності як носій властивостей явища. Статистичні ознаки, їх форми подання та варіація. Етапи статистичного дослідження. Особливості статистичної методології. Організація статистики в Україні.

^

Тема 2. Статистичне спостереження


Сутність статистичного спостереження. План статистичного спостереження. Програмно-методологічні та організаційні питання плану. Види спостережень за ступенем охоплення первинної сукупності та часом реєстрації фактів. Організаційні форми статистичного спостереження. Способи спостереження. Помилки спостереження, контроль даних.

^

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних


Суть статистичного зведення як методу систематизації статистичних даних, його завдання.

Сутність, завдання та види статистичних групувань. Структурні, типологічні, аналітичні групування. Принципи формування інтервалів груп. Прості та комбінаційні групування.

^

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти


Статистичні таблиці, їх види та правила побудови.

Роль графіків в аналізі соціально-економічних явищ. Основні елементи статистичного графіку. Види статистичних графіків. Графіки рядів розподілу, динаміки, порівняння.
^

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники


Суть та аналітична роль статистичних показників. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання. Відносні величини, форми їх вираження та види за аналітичною функцією.

Середні величини, їх види, умови наукового застосування. Середня арифметична, основні її властивості. Середня гармонічна.
^

Тема 6. Аналіз рядів розподілу


Сутність та види рядів розподілу, їх частотний аналіз. Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана, їх взаємозв’язок. Квантилі розподілу: квартилі, децилі, квінтилі. Їх роль в аналізі закономірностей розподілу.

Вимірювання варіації ознак. Абсолютні міри варіації: розмах варіації, середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення. Коефіцієнти варіації, їх роль у статистичному аналізі.

^

Тема 7. Аналіз інтенсивності динаміки та тенденцій розвитку


Суть та елементи ряду динаміки. Види динамічних рядів. Середній рівень ряду. Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки, їх взаємозв’язок. Середні показники аналізу динаміки.

Аналіз тенденцій розвитку. Суть тенденції розвитку, методи виявлення та аналізу. Ковзна середня. Трендові рівняння, вибір їх функціонального виду, суть параметрів. Екстраполяція трендів.


^ Тема 8. Індексний метод

Суть та функції індексів в аналізі соціально-економічних явищ. Індивідуальні та зведені індекси. Агрегатна форма індексів як основна. Розкладання абсолютного приросту результативного показника за факторами.

Середньозважені індекси, умови їхнього використання. Індекси середніх величин: змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень, їх взаємозв’язок. Територіальні індекси, правила їхньої побудови.


^ 2. ТИПОВІ ЗАдачі


Задача 1. По двох підприємствах є такі дані за 2012 рік:

Підпри-ємство

Обсяг виготовленої продукції,

тис. грн.


Середньооблікова чисельність працівників, осіб

усього

у тому числі

робітники

службовці

№ 1

25 106

224

186

38

№ 2

19 337

125

104

21

Визначте:

1. Відносні величини структури чисельності працівників підприємства № 1.

2. Відносну величину порівняння обсягу виготовленої продукції.

3. Відносну величину інтенсивності (продуктивність праці працівників) для підприємства № 2.

Зробіть висновки.


Задача 2. Є такі дані щодо кількості та ціни поставленої на підприємство сировини:

Постачаль-ники

Жовтень

Листопад

кількість поставленої

сировини, тонн

ціна за тонну,

грн.

вартість поставленої сировини, грн.

ціна за тонну,

грн.

1

500

300

176 000

320

2

200

280

63 800

290

Визначте:

1.Середню ціну однієї тонни сировини разом для обох постачальників за:

а) жовтень;

б) листопад.

2. Як змінилася у відносному вираженні середня ціна. Зробіть висновки.

Задача 3. Підприємства регіону за розміром прибутку розподілились таким чином:

Прибуток, тис. грн.

до 10

10-20

20-30

30-40

40-50

50 і більше

Разом

Кількість підприємств, од.

5

20

35

20

15

5

100

Визначте:

  1. Середній розмір прибутку.

  2. Моду.

  3. Середнє квадратичне відхилення.

Зробіть висновки.


Задача 4. Динаміка прибутку фірми характеризується даними:

Рік

Прибуток, тис. грн.

2007

198

2008

205

2009

207

2010

208

2011

220

2012

225

Визначте:

1. Абсолютний приріст прибутку у 2012 р. порівняно з 2010 р.

2. Середній рівень ряду динаміки за 2008-2010 рр.

3. Середньорічний темп при­рос­ту за 2008-2011 рр.

Зробіть висновки.


Задача 5. Продаж та ціни на товари у магазині характеризуються даними:

Вид товару

Кількість проданого товару, тонн

Ціна 1 кг, грн.

базисний період

поточний період

базисний період

поточний період

Картопля

100

95

2,50

3,20

Цибуля

160

140

1,75

1,90

Визначте:

1. Зведені індекси:

а) фізичного обсягу продажу товарів;

б) цін на товари.

2. Економію (додаткові витрати) населення на придбання товарів за рахунок зміни цін в цілому по двох товарних групах.

Зробіть висновки.


^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ТЕСТИ

Запитання 1. Ознаки в статистиці бувають:

а) кількісними і атрибутивними;

б) об’ємними і кількісними;

в) груповими і комбінаційними;

г) типологічними, структурними, аналітичними.

^ Запитання 2. Одиницею статистичного спостереження є:

а) первинний елемент об'єкта, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації;

б) сукупність елементів, що підлягають обстеженню;

в) первинна одиниця сукупності, від якої одержують інформацію;

г) соціальне-економічне явище (процес), яке вивчається.

^ Запитання 3. Опитування – це спостереження, що здійснюється шляхом:

а) реєстрації одиниць сукупності та їх ознак на основі безпосереднього огляду, підрахунків, зважування, вимірювання, оцінки;

б) реєстрації фактів за даними, наведеними у документах первинного об­ліку;

в) кореспондентським, експедиційним, самореєстрацією або анкетним;

г) реєстрація фактів на місцях виникнення явищ.

^ Запитання 4. Поточне спостереження – це:

а) систематична реєстрація фактів перебігу даних по мірі їх виникнення або стосовно безперервного процесу;

б) спостереження, що проводиться через певні проміжки часу;

в) спостереження, що проводиться по мірі виникнення потреби дослі­дження явища або процесу;

г) спостереження, що проводиться через певні проміжки часу або по мірі виникнення потреби дослідження явища або процесу.

^ Запитання 5. Помилки репрезентативності притаманні спостереженню:

а) суцільному;

б) основного масиву;

в) вибірковому;

г) монографічному.

^ Запитання 6. Варіант у статистиці – це:

а) відмінна риса властивість, якість, що є характерною для окремих одиниць, об'єктів;

б) повторюваність, послідовність і порядок у масових процесах;

в) закономірність, яка притаманна поодиноким явищам;

г) значення ознаки у окремих одиниць сукупності.

^ Запитання 7. Типологічне групування характеризує:

а) склад однорідної сукупності за певними ознаками;

б) розподіл якісно неоднорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, групи;

в) наявність та напрямок зв'язку між двома ознаками;

г) стохастичну залежність між ознакам.

^ Запитання 8. Залежно від вихідного матеріалу розрізняють гру­пування:

а) прості та складні;

б) комбінаційні та багатовимірні;

в) структурні, типологічні та аналітичні;

г) первинні та вторинні.

^ Запитання 9. Ряд розподілу – це:

а) ряд, що характеризує розподіл одиниць сукупності у динаміці;

б) ряд, що характеризує розподіл одиниць сукупності за однією або декількома ознаками, різновиди яких розташовані у певній послідовності;

в) ряд, що характеризує розподіл одиниць сукупності за однією ознакою, різновиди якої розташовані у певній послідовності;

г) ряд, варіанти якого розташовані у хронологічній послідовності.

^ Запитання 10. Підметом комбінаційної таблиці є:

а) перелік елементів сукупності, періодів часу або територій;

б) групування одиниць сукупності за однією ознакою;

в) варіанти і частоти (частки);

г) розподіл одиниць сукупності за двома і більше ознаками.

^ Запитання 11. Коли величина показника таблиці не перевищує 0,05, у відповідній клітинці таблиці проставляється:

а) ...; б) 0,0; в) х; г) -.

Запитання 12. Співвідношення рівнів явища за два періоди дає відносну ве­личину:

а) порівняння;

б) структури;

в) динаміки;

г) інтенсивності.

Запитання 13. Формула, за якою здійснюється розрахунок середньої арифметичної простої, має такий вигляд:

а) ; б) ;

в) ; г) .

Запитання 14. Розмах варіації – це:

а) сума найбільшого і найменшого значення ознаки;

б) різниця між найбільшим та найменшим значеннями ознаки;

в) відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої величини;

г) сума абсолютних відхилень від середньої величини.

^ Запитання 15. До абсолютних характеристик варіації належать:

а) варіаційний розмах, лінійний коефіцієнт варіації;

б) середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення та квадратичний коефіцієнт варіації;

в) варіаційний розмах, середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення;

г) лінійний та квадратичний коефіцієнт варіації.

^ Запитання 16. Формула середнього квадратичного відхилення за незгрупованими даними має вигляд:

а) ; б) ;

в) ; г) .

Запитання 17. У моментних рядах динаміки рівні фіксують стан явища:

а) за певні проміжки часу;

б) за певні проміжки часу та на певні моменти часу;

в) на певні моменти часу;

г) за певні моменти часу.

^ Запитання 18. Ланцюговий темп зростання розраховується за формулою:

а) ; б) ;

в) ; г) .

^ Запитання 19. Середній абсолютний приріст розраховується за формулою:

а) ; б) ;

в) ; г) .

^ Запитання 20. Середній рівень моментного ряду динаміки при неповній інформації та нерівних ін­тервалах між заданими рівнями розраховується за формулою середньої:

а) хронологічної; б) арифметичної простої;

в) гармонічної; г) арифметичної зваженої модифікованої.

^ Запитання 21. При побудові зведених індексів якісних показників вагами виступають:

а) об'ємні показники базисного періоду;

б) об'ємні показники поточного періоду;

в) якісні показники базисного періоду;

г) якісні показники поточного періоду.

^ Запитання 22. Основною формою зведених індексів є:

а) об'ємна та якісна форма;

б) агрегатна форма;

в) середня форма;

г) середня та агрегатна форма.

Запитання 23. Абсолютний приріст товарообороту за рахунок зміни його фізичного обсягу розраховується за формулою:

а) б)

в) г) .


Запитання 24. Зведений індекс собівартості одиниці продук­ції розраховується за формулою:

а) І =; б) І =; в) І =; г) І =.

Завдання 25. Індекс змінного складу розраховується за формулою:

а) б)

в) г)


^ II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


Задача 1

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції становила:

Показник

2011 р.

2012 р.

план

фактично

план

фактично

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції, годин

68

74

65

72

Визначте для 2012 року відносні величини:

1) планового зав­дання;

2) динаміки;

3) виконання плану.

^ Зробіть висновки.


Задача 2

Динаміка обсягу укладених угод на біржах у регіоні характеризується даними:

Рік

Обсяг укладених угод, млн. грн.

2008

122

2009

135

2010

148

2011

150

2012

170

Визначте:

1. Середній темп приросту обсягу укладених угод у 2012 р. порівняно з 2008 р.

2. Середній абсолютний приріст обсягу укладених угод за 2010-2011 рр.

3. Середньорічний обсяг укладених угод за 2009-2011 рр.

Зробіть висновки.


^ ЗРАЗОК ПОДАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ


II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 2

2.1. Середній темп приросту розраховується за формулою:Середній темп зростання розраховується за формулою:Розрахунок:

Обсяг укладених угод на біржах регіону протягом 2009-2012 рр. у середньому щорічно збільшувався на 8,6 %.

2.2. Середній абсолютний приріст розраховується за формулою:Розрахунок:Обсяг укладених угод на біржах регіону протягом 2010-2011 рр. у середньому щорічно збільшувався на 7,5 млн. грн.

2.3. Для розрахунку середнього обсягу укладених угод необхідно використати формулу середньої арифметичної простої:Розрахунок:Протягом 2009-2011 рр. у регіоні в середньому щорічно укладалось угод на суму 144,3 млн. грн.

Отже, проведений аналіз динаміки показників показав, що обсяг кладених угод щорічно збільшувався, при цьому протягом 2009-2012 рр. у середньому на 8,6 %, протягом 2010-2011 рр. – на 7,5 млн. грн., при цьому в середньому щорічно укладалось угод на суму 144,3 млн. грн.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

1) за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (2 бала х 25 тестів);

2) за результатами розв'язання практичного завдання максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів – завдання виконано повністю, задача розв'язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

16-20 балів – завдання виконано не менш як на 70 %, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв'язання вірний;

11-15 балів – завдання виконано не менш як на 50 %, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів – задача виконана менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Підгорний А.З. Теорія статистика. Навчальний посібник. – Одеса, ОДЕУ, 2001. – 140 с.

  2. Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

  3. Теория статистики: Учебник /Под.ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика,1996.

  4. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навчальний посібник. – К: Вікар, 2003. – 623 с.

  5. Кравець О.С. Статистика. Навчальний посібник. – Одеса, Пальміра, 2008. – 266 с.

  6. Мармоза А.Т. Теорія статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.

  7. Статистика: Учеб. пособие / Под ред. М.Р. Ефимовой. – Москва: ИНФРА-М., 2000.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалаврів та спеціалістів за іншими видами спеціальності
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра ( за іншим напрямом підготовки, спеціаліста ( за іншою спеціальністю)

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії
move to 0-9283209
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста) за іншим напрямом підготовки
...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем (молодшого спеціаліста) ухвалено на засіданні кафедри
Типи господарських операцій, котрі викликають зміни в об’єктах бухгалтерського обліку
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи