Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» icon

Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці»
Скачати 123.72 Kb.
НазваПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці»
Дата28.05.2013
Розмір123.72 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Ректор М.І. Звєряков

« » 2013 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування за напрямом підготовки

6.030505 Управління персоналом і економіка праці

на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра


Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом і економіки праці»

протокол № 6 від 5 лютого 2013 р.


Голова екзаменаційної комісії:

к.е.н., доцент Іванова Л.В.


УКЛАДАЧІ:

д.е.н., доцент Никифоренко В.Г.

к.е.н., доцент Іванова Л.В.

к.е.н., доцент Богданова Т.І.


ОДЕСА 2013


Зміст


 1. Вступ

 2. Зміст програми вступного іспиту

 3. Приклад екзаменаційного завдання

 4. Критерії оцінювання відповідей

 5. Рекомендована літератураВСТУП

Мета вступного іспиту до бакалаврату за напрямом підготовки „Управління персоналом і економіки праці»: визначення рівня підготовленості студентів, виявлення їх реальних знань, умінь і навичок підготовки рівня молодших спеціалістів.

Цілі та задачі проведення вступного екзамену – виявлення реальних знань, умінь і навичок студентів як фахівців бакалаврського рівня.

Характеристика змісту програми

Програму вступних іспитів скомпоновано за темами, які створені згідно з нормативними дисциплінами «Освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів» спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Екзаменаційне завдання містить теоретичну частину, подану у формі теоретичного питання, тестування, і практичну частину, що надана двома практичними завданнями. Така структура екзаменаційного завдання дозволяють перевірити завдання студентів з дисципліни, їх уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

Порядок проведення визначається Положенням про організацію навчального процесу ОНЕУ. Наведені в задачах цифрові дані – умовні.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Тема 1. Основи ринкової економіки

Елементи економічних систем. Ринкова економіка вільної конкуренції. Сучасна ринкова економіка. Соціально-ринкова економіка.

Поняття та види конкуренції. Монополістична конкуренція.

Сутність власності. Право власності та ефективність ринку. Концепція переходу до ринкової економіки.

Економічна роль держави у ринкових умовах. Необхідність державного регулювання економіки. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання економіки.


^ Тема 2. Праця як сфера життєдіяльності та основний чинник виробництва

Праця як об’єкт вивчення дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини”. Предмет та завдання дисципліни. Мета та структура курсу.

Сутність та характер праці, її соціальні аспекти. Соціальна психофізіологічна характеристика праці. Значення раці у розвитку людини. Зміст та характер праці. Характеристика категорій праці. Психофізичні чинники праці. Виробничий чинник праці. Сутність задоволеністю працею та її структура.


^ Тема 3. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Характеристика населення. Трудові ресурси: сутність і зміст. Демографічний, освітній та професійно-кваліфікаційний аспекти трудових ресурсів. Трудовий потенціал: поняття, структура та показники. Трудовий потенціал працівника. Трудовий потенціал підприємства. Трудовий потенціал суспільства. Якість населення країни та персоналу підприємства. Динаміка змін у структурі.
^

Тема 4. Система соціально-трудових відносин та механізм їх функціонування

Характеристика соціально-трудових відносин. Форми соціально-трудових відносин. Типи соціально-трудових відносин. Методи регулювання соціально-трудових відносин.

Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві. Поняття соціального захисту та його основні напрямки у сфері праці. Соціальні гарантії. Якість трудового життя як критерій оцінки стану соціально-трудових відносин.

^

Тема 5. Соціальне партнерство


Поняття та суть соціального партнерства, його роль у регулюванні соціально-трудових відносин і використанні трудових ресурсів. Складові системи соціального партнерства та механізм її функціонування.

Порядок ведення переговорів на національному рівні та укладення генеральної угоди. Суб’єкти і порядок ведення переговорів на територіальному та галузевому рівнях. Зміст галузевих і територіальних угод. Соціальне партнерство на виробничому рівні. Колективний договір як основний нормативний акт регулювання трудових відносин на рівні підприємства.

Досвід застосовування принципів соціального партнерства в країнах з розвиненою економікою. Правові та організаційні проблеми становлення соціального партнерства в Україні.

^

Тема 6. Ринок праці та регулювання соціально-трудових відносин зайнятості

Ринок праці як система суспільних відносин в узгодженні інтересів роботодавців та найманої робочої сили. Сутність, зміст та структура ринку праці. Сегменти ринку праці. Функції ринку праці. Попит ти пропозиція на ринку праці. Особливості пропозиції праці у кризовій економіці. Регулювання ринку праці.

Поняття зайнятості та її соціально-економічна сутність. Основні принципи зайнятості в Україні. Статуси зайнятості. Види зайнятості. Форми зайнятості. Критерії і показники ефективної та раціональної зайнятості.

Безробіття як соціально-економічне явище. Види безробіття. Визначення безробіття за Законом України та за міжнародними нормами. Проблеми зайнятості, безробіття та доходів у сфері соціально-трудових відносин. Державна політика у сфері регулювання зайнятості населення.^ Тема 7. Організація та нормування праці

Мета та завдання організації праці на підприємстві. Основні напрямки організації праці. Поділ та кооперування праці. Нормування праці. Трудовий процес та його раціоналізація організація робочих місць.

Умови праці та чинники їх формування. Психофізіологічні організації праці. Економічна і соціальна ефективність удосконалення організації праці.

Міра праці та її конкретний вираз – норма праці. Сутність і зміст процесу нормування праці. Практичне значення нормування праці на виробництві. Основні принципи нормування праці. Основні функції норм праці.

Робочий час як загальна міра кількості праці. Економічний зміст категорії робочий час. Значення ефективності використання робочого часу при розв’язанні економічних і соціальних завдань.

Цілі та завдання вивчення робочого часу. Класифікація витрат робочого часу, роботи устаткування, тривалості виробничого процесу. Структура часу використання устаткування.

Структура загального часу тривалості виробничого процесу. Чинники, що впливають на тривалість виробничого процесу. Класифікація методів вивчення витрат робочого часу. Характер основних етапів вивчення витрат робочого часу.

Основні напрямки вдосконалення організації та нормування праці на підприємстві.


^ Тема 8. Продуктивність і ефективність праці

Поняття ефективності праці. Показники ефективності: продуктивність і рентабельність праці. Продуктивність праці як показник економічного аспекту ефективності праці. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

Чинники, які впливають на продуктивність праці. Резерви підвищення продуктивності праці. Продуктивність та рівень оплати.


^ Тема 9. Політика доходів і оплати праці

Політика доходів на сучасному етапі розвитку економіки України. Рівень життя; поняття і чинники, які його визначають. Структура доходів населення. Трудові та нетрудові доходи. Розподіл доходів населення у ринковий економіці. Прожитковий мінімум та методи його розрахунку.

Сутність і зміст понять вартості та ціни робочої сили. Мінімальні соціальні стандарти рівня життя населення. Соціальні трансферти як елементи формування рівня життя та доходів.

Заробітна плата в економічній системі. Функції, елементи і принципи організації заробітної плати. Структура заробітної плати форми і системи заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Причини розрізнення в заробітній платі. Необхідність та форми державного регулювання заробітної плати в економічній системі.


^ Тема 10. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

Специфіка досліджень проблем трудової організації і умовах ринку. Сутність, цілі та завдання соціологічних досліджень у сфері праці. Розробка програми соціального дослідження. Регулювання та удосконалення соціально-трудових відносин. Трудове законодавство України: відповідність міжнародним нормам.^ Тема 11. Світова економічна система. Вплив міжнародної організації праці на розвиток соціально-трудових відносин

Міжнародна організація праці (МОП) цілі та завдання. Структура МОП міжнародна трудова міграція. Методи праці МОП. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці Участь України в міжнародній організації праці та інших подібних європейський і світових структурах.
^ ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ


Теоретична частина (50 балів):

 • 1 теоретичне питання – 20 балів;

 • 15 тестових завдань по 2 бали – 30 балів.
 1. Теоретичне питання.

1. Сутність праці, її аспекти ______________________________20 б.

Сучасні уявлення про працю, її кількісні та якісні характеристики, аспекти трудової діяльності людини.


^ 2. Тестові завдання

1. Діяльність людей, спрямована на задоволення особистісних та суспільних потреб - це:

а) процес праці;

б) сама праця;

в) зміст праці;

г) соціально-економічний характер праці;

д) мотивація праці.

^ 2.Дайте поняття категорії «населення»:

  1. найбільш загальне поняття для означення людських ресурсів;

  2. складна сукупність людей, головний матеріальний компонент суспільства;

  3. об’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ;

  4. сукупність людей, яка природно-історично склалася, постійно відновлюється і мешкає на певній території.

^ 3. Назвіть абсолютні показники природного руху населення:

а) кількість народжених, кількість померлих;

б)коефіцієнт прибуття, коефіцієнт вибуття;

в) кількість прибулих, кількість вибулих;

г) коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт смертності.

^ 4. Принципи, за якими приймаються рішення у соціально-трудовій сфері, визначають:

а) форму соціально-трудових відносин;

б) предмет соціально-трудових відносин;

в) тип соціально-трудових відносин;

г) учасників соціально-трудових відносин.

5. Особлива система відносин, що виникають між найманими робітниками та роботодавцями за посередницької ролі держави з узгодження інтересів у соціально-трудовій сфері та врегулювання соціально-трудових конфліктів – це:

а) трудові відносини;

б) соціальні відносини;

в) суспільні відносини;

г) соціальне партнерство.

^ 6. Задоволеність працею характеризує якість трудового життя з позиції:

а) держави;

б) роботодавця;

в) робітника;

г) суспільства.

7. Соціальні інститути, створені з метою забезпечення соціального захисту поділяють на:

а) соціально-професійні;

б) соціально-нормативні;

в) соціально-економічні;

г) соціально-кваліфікаційні.

^ 8. Професійна спілка як суб’єкт в системі соціального партнерства – це:

а) добровільна, неприбуткова громадська організація, що поєднує громадян, пов'язаних спільними професійними, виробничими інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання), яка створюється з метою представництва і захисту їхніх прав та інтересів;

б) добровільна організація, що поєднує роботодавців і найманих працівників пов'язаних загальними інтересами за родом їхньої професійної діяльності;

в)добровільна, неприбуткова організація, що займається професійним навчанням і працевлаштуванням громадян.

^ 9. Кількість і структура робочих місць в економіці країни, це:

а) ефективний попит на ринку праці;

б) сукупний попит на ринку праці;

в) поточний попит на ринку праці.

^ 10. Працівник, який утратив роботу внаслідок спаду в економіці, відносяться до категорії безробітних, які охоплені:

а) фрикційним видом безробіття;

б) структурним видом безробіття;

в) імпортованим видом безробіття;

г) кон’юнктурним видом безробіття;

д) інституціональним видом безробіття.

11. Частина ВВП, за законом Оукена, яку необхідно щорічно спрямовувати на створення нових робочих місць, щоб загальний рівень безробіття знизити на 1%, повинна дорівнювати:

а) 2,5 %;

б) 5,0 %;

в) 7,0 %;

г) 10,0%.

^ 12. Робоче місце – це:

а) частина виробничої площі з розташованим на ній технічним, допоміжним, підйомно – транспортним обладнанням;

б) виробнича площа, на якій відбувається трудова діяльність робітника;

в) просторова зона, яка оснащена необхідними засобами виробництва, в якій здійснюється трудова діяльність працівника;

г) зона трудових дій, на якій створюються умови, котрі визначають ступінь ефективності праці;

д) просторова зона, на якій працівник або група працівників виконують виробниче завдання.

^ 13. Норма часу – це:

а) час, встановлений на обслуговування одного конкретного об’єкта;

б) кількість виробничих об’єктів, які повинен обслуговувати працівник;

в) кількість робочого часу, який є об’єктивно необхідним для виконання конкретної роботи;

г) розрахована для конкретних організаційно–технічних умов кількість працівників певного професійно – кваліфікаційного складу, яка є необхідною для якісного виконання певного обсягу роботи за визначений період часу;

д) розрахований для конкретних умов асортимент і обсяг роботи, який повинен виконати працівник за певний робочий період.

^ 14. Прожитковий мінімум визначає:

а) кількість коштів, яка забезпечує нормальне відтворення робочої сили;

б) об’єм і структуру споживання благ і послуг;

в) вартісну оцінку мінімального набору благ і послуг, необхідних для збереження життя і здоров’я людини;

г) вартісну оцінку мінімального набору благ і послуг, включаючи витрати на податки та інші обов’язкові платежі.

^ 15. Форми та системи заробітної плати :

а) пов’язують оплату праці з її результатами;

б) розподіляють працівників залежно від складності робіт, які ними виконуються;

в) встановлюють міру праці на виконання певного виду продукції або виду робіт;

г) визначають резерви підвищення продуктивності праці.


^ Практична частина (50 балів):

- 2 задачі по 25 балів – 50 балів.

Задача 1.

У країні у рік спаду економіки рівень безробіття становив 10,5%, при природному рівні безробіття 6%. Потенційний обсяг ВВП у цьому ж році становив 3200 млрд. грошових одиниць. Визначить утрати економіки країни внаслідок того, що не було досягнуто природного рівня безробіття.


Задача 2.

Робітник за місяць (180 годин) виготовляє 360 деталей. Внаслідок покращення організації робочих місць трудомісткість одиниці виробу зменшується на 0,1 годину. Скільки деталей він виробить за місяць у нових умовах та на скільки відсотків збільшиться його продуктивність праці?


^ Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті

У першому розділі надається 15 тестів по 2 бали кожний.

Загальна максимальна кількість балів за відповіді по 1 розділу екзаменаційної роботи складає 50 балів.

У другому розділі надано дві задачі. Оцінка кожної – 25 балів. При виконанні кожної задачі обов’язково наводяться усі формули, за якими проводяться розрахунки, показується весь ланцюг розрахунків, при необхідності будуються допоміжні таблиці, записується кінцевий результат. По кожному пункту задачі розкривається економічний зміст показників, їх взаємозв’язок, робляться висновки.

За виконання кожної задачі 25 балів поділяються:

1. задачу вирішено цілком вірно з відповідними поясненнями, обґрунтуванням отриманих відповідей 25 б.

2. задачу вирішено вірно, але відсутні відповідні пояснення 20 б.

3. при вирішені задачі допускаються помилки, або задача вирішена не повністю 5 – 15 б.

4. задача вирішена цілком невірно 0 б.

Загальна максимальна кількість балів за правильне виконання 2 розділу екзаменаційної роботи складає 50 балів.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


Рекомендована література


 1. Закон України „Про освіту” // Голос України. – 1996. - №77.

 2. Закон України "Про зайнятість населення" // Закони України – К., 1999р., т.1. с.252 – 268.

 3. Закон України "Про колективні договори і угоди" // Закони України. – К., 1996р. – т.6, с.5 – 11.

 4. Закон України "Про порядок вирішення колективних, трудових спорів" // Закони України – К., 1999р. – т.15 – с.332 – 343.

 5. Закон України "Про оплату праці" // Закони України. – К., 1997р., т.8 – с.210 – 218.

 6. Закон України "Про охорону праці" // Закони України – К. 1996р., т.4 – с.114.

 7. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2.03.2000р. № 1533 – 111.

 8. Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. Е.М.Лібанової, О.В. Позняка. – К.:РВПС України НАН України, 2002.

 9. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник. Одеса, ОДЕУ, 2010 р.

 10. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. – 3-те вид. – К.: „Знання-Прес”, 2002.

 11. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2004.

 12. Дарченко Н.Д., Рижиков В.С., та іншв. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2007.

 13. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие. – К.: Кондор, 2003.

 14. Завіновська Г.Т. Економіка праці. – К.:КНЕУ, 2003.

 15. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та інші. економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

 16. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посіб.. – К.: КНЕУ, 1999.

 17. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2000.

 18. Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Львів «Магнолія». 2007.

Схожі:

Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconПрограма фахового вступного випробування «Управління персоналом та економіка праці»
«Управління персоналом та економіка праці» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста) Розглянуто на засіданні кафедри
Мета вступного іспиту до магістратури зі спеціальності „Управління персоналом і економіки праці”: визначення рівня підготовленості...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста) Розглянуто на засіданні кафедри
Мета вступного іспиту до магістратури зі спеціальності „Управління персоналом і економіки праці”: визначення рівня підготовленості...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про зміну назви кафедри управління персоналом»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри управління персоналом А. М. Колота,...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 030505
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки
Мета вступного іспиту до бакалаврату за напрямом підготовки „Управління персоналом і економіки праці”: визначення рівня підготовки...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconНа місця державного замовлення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності за напрямом підготовки 030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Програма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці» iconНа місця державного замовлення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності за напрямом підготовки 030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи