Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії
Скачати 216.32 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії
Дата28.05.2013
Розмір216.32 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ


голова приймальної комісії

Ректор _________________М.І.Звєряков

“_____”_______________________2013 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування

для напряму підготовки „Фінанси і кредит”

на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для вступників,

які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста


Голова фахової

атестаційної комісії

д.е.н., професор кафедри банківської справи

_________________Коваленко В.В.


Одеса ОНЕУ 2013 р.
^

ДИСЦИПЛІНА: БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯКредитна політика комерційного банку. Кредитна політика комерційного банку як стратегія і тактика банку в процесі кредитування, розробка кредитної політики.

Принципи банківського кредитування. Особливі принципи кредитування: принцип зворотності, забезпеченості, строковості, платності, цільової спрямованості кредиту. Класифікація кредитів за різними ознаками.

Методи кредитування як способи надання та погашення кредиту відповідно до принципів кредитування. Умови та вимоги яким мають відповідати кредитні операції комерційних банків. Позичкові рахунки.


^ Тема 2. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВОРОТНОСТІ КРЕДИТУ


Загальна характеристика способів забезпечення кредитних зобов'язань. Застава, види застав.

Поручительство і гарантія: законодавче регулювання та практика застосування банками України.

Банківська гарантія. Страхування в сфері кредитних правовідносин. Нетрадиційні способи забезпечення кредитних зобов'язань.


^ Тема 3. КРЕДИТНІ РИЗИКИ БАНКІВ


Сутність і зміст кредитних ризиків. Способи оцінки ступеня ризику. Метод фінансових коефіцієнтів, статистичні методи, методи експертної оцінки кредитного ризику. Портфельний кредитний ризик і методи його визначення. Зовнішні способи зниження ступеня кредитного ризику. Внутрішні способи зниження кредитного ризику. Управління ризиком в процесі кредитування. Способи регулювання кредитних ризиків. Ризик і прийняття рішень щодо надання кредитів. Ризик і ставка відсотка за кредит. Моніторинг кредитного ризику комерційного банку.

^
Тема 4. МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПО КРЕДИТНИХ

ОПЕРАЦІЯХ


Базельська угода. Використання його рекомендацій банківською системою України.

Формування і використання страхових резервів по кредитних операціях банків з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників банки формують резерви для покриття можливих втрат від проведення активних операцій. Порядок формування та нормативи відрахувань до нього встановлюється Національним банком України в Постанові №279 від 6.07.2000 р. Структура кредитного портфелю банку. Валовий і чистий кредитний ризик банку. Класифікація кредитного портфелю. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів. Порядок розрахунку резерву під кредитні операції.
Тема 5. ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ


Поняття сутності та особливості іпотечного кредиту. Суб'єкти та об'єкти іпотечного кредиту. Режими правового регламентування іпотеки. Основні документи, що використовуються на практиці при оформленні іпотечного кредиту. Іпотечний фінансовий ринок, іпотечні облігації. Механізм іпотечного кредитування.


^ Тема 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ


Становлення вексельного ринку в Україні. Основні системи вексельного права. Класифікація векселів. Правовідносини, що виникають між учасниками вексельного обігу, та юридична сутність векселю.

Переуступка (індосування) векселів. Практичні рекомендації по заповненню векселів.

Вексельні кредити. Врахування, або дисконт векселів. Відкриття спеціальних позичкових рахунків для відображення в них суми наданої позички під забезпечення прийнятих векселів. Відповідальність банків за пред'явлення векселів у строк платникові та одержання належних платежів.

^ Тема 7. СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ


Суб'єкти споживчого кредиту: банки, торговельні заклади, населення.

Об'єкти споживчого кредиту:

 • витрати на задоволення потреб поточного характеру
  (придбання товарів в особисту власність);

 • витрати на задоволення потреб капітального або
  інвестиційного характеру (будівництво житла, отримання
  нерухомого майна).

Види споживчих позик: товарний споживчий позик, пов'язаний із продажем товарів тривалого користування в кредит; грошовий споживчий кредит — надання банківськими або небанківськими кредитними установами позик фізичним особам на задоволення їхніх споживчих потреб.

Нові види грошових споживчих позик: чековий кредит, кредитна картка.

Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом.

Тема 8. ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ


Об'єкти лізингу — будь-яке нерухоме та рухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів.

Суб'єкти лізингу — постачальник або продавець предмету лізингу; лізингодавець — суб'єкт господарювання, який передає в користування об'єкти лізингу у встановлених лізинговим договором межах. Типова схема лізингової операції.

Види лізингу: фінансовий та оперативний, зворотній, пайовий, міжнародний і т.д. Закони механізму лізингового кредитування. Юридичні документи, які використовуються на кожному з етапів механізму лізингового кредитування.

Перспективи розвитку лізингового кредиту в Україні.

^ Тема 9. КОНСОРЦІУМНИЙ КРЕДИТ


Банківський консорціум. Положення НБУ "Про порядок здійснення консорціумного кредитування", від 21 лютого 1996 р.

Основна мета створення банківських консорціумів: акумуляція кредитних ресурсів як в національній, так і в іноземній валюті для здійснення кредитування господарських програм із значними обсягами фінансування, зменшення кредитних ризиків, дотримання нормативного показника максимального розміру ризику на одного позичальника.

Паралельний кредит, як різновид консорціумного кредиту.

Економічна роль консорціумного кредитування в умовах сучасного господарства України.


^ Тема 10. СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ БАНКІВСЬКОГО

КРЕДИТУВАННЯ


Кредитування — основна функція комерційного банку, тому чітке розуміння сутності кредитного процесу та принципів його організації, вміле їх використання в практиці має важливе значення для ефективної діяльності банку.

Основні стадії кредитного процесу.

Аналіз кредитних договорів банка з позичальниками, складові кредитного договору.

Поняття технології банківського кредитування, її конкретний зміст відповідно до стадій кредитного процесу.

Розгляд заявки на кредитування. Структурування кредиту при підготовці до укладання кредитного договору.

Класифікація виданих кредитів та оцінка кредитних ризиків залежно від наявності кредитного реального забезпечення, а також кількості днів простроченої заборгованості.

Характеристика основних способів надання кредиту та його погашення, що використовуються у вітчизняній банківській практиці.

Банківський контроль та управління кредитним процесом — необхідна передумова оптимізації системи організації кредитування в комерційних банках.


^ Тема 11. ВИДИ ВАЛЮТ ТА ВАЛЮТНИХ КУРСІВ


Зворотність (конвертованість) валют та їх використання. Види валют. Класифікатор іноземних валют НБУ. Колективні валюти, їх види та відмітні риси. Євровалюти та їх відмінність від валюти ЕВРО. Валюта ціни, платежу, угоди, контракту тощо. Валютний курс та паритет. Види валютних курсів. Режим валютних курсів. Фактори, впливаючи на валютний курс. Засоби розрахунку валютних курсів.

^ Тема 12. ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ КБ, її ВИДИ ТА ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ З МЕТОЮ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ

РИЗИКІВ


Сутність валютних позицій та їх характеристика. Характеристика факторів, які впливають на створення відкритої валютної позиції. Загальна характеристика необхідності регулювання валютної позиції та засоби її регулювання.


^ Тема 13. РЕЖИМ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ РЕЗИДЕНТІВ ТА НЕРЕЗИДЕНТІВ І ОБСЛУГОВУВАННЯ КБ ЦИХ

РАХУНКІВ


Характеристика валютного поточного рахунку та їх видів щодо резидентів та нерезидентів. Особливості відкриття валютних поточних рахунків резидентів та нерезидентів. Режим використання поточних рахунків. Правові норми режиму використання валютних поточних рахунків резидентів та нерезидентів.


^ Тема 14. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА


Поняття "засіб" та "форма" міжнародних розрахунків. Характеристика засобів міжнародних розрахунків. Перелік форм міжнародних розрахунків.


^ Тема 15. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ КБ ПО КРЕДИТУВАННЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ НИМИ КРЕДИТНИХ УГОД

НЕРИЗИДЕНТІВ


Загальна характеристика та правові норми банківського кредитування в інвалюті резидентів та нерезидентів України. Порядок кредитування в інвалюті КБ України нерезидентів. Порядок кредитування в іноземній валюті резидентів. Порядок кредитування в іноземній валюті резидентів (юридичних та фізичних осіб). Міжбанківське кредитування в інвалюті при кредитуванні в інвалюті. Ризики, які виникають при кредитування в інвалюті.

Правові норми щодо одержання резидентами України позичок в іноземній валюті від нерезидентів. Порядок обслуговування КБ України кредитних угод резидентів з нерезидентами. Порядок одержання резидентом реєстраційного свідоцтва НБУ та термін дії цього свідоцтва. Ризики, які виникають при обслуговуванні уповноваженими банками кредитних угод резидентів з нерезидентами


^ ДИСЦИПЛІНА: ГРОШІ ТА КРЕДИТ


Тема 1. Необхідність та сутність грошей, функції грошей


Передумови виникнення грошей. Еволюція форм вартості. Форми існування грошей. Характеристика золотих грошей та їх еволюція. Сутність паперових грошей. Форми паперових грошей. Особливості паперових грошей. Переваги та недоліки паперових грошей. Сутність кредитних грошей. Форми кредитних грошей. Особливості обігу кредитних грошей. Сутність та специфічні характеристики сучасних кредитних грошей. Властивості сучасних грошей.

Раціоналістична та еволюційна теорія грошей. Представники теорій. Час виникнення теорій. Основні положення теорій.

Металістична теорія грошей, її загальні положення. Переваги та недоліки теорії. Основні положення номіналістичної теорії грошей. Переваги та недоліки теорії.

Поняття функцій грошей та їх еволюція. Характеристика окремих функцій грошей. Роль грошей у ринковій економіці.


^ Тема 2. Сутність та види грошових систем


Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція.

Сутність саморегульованих грошових систем. Поняття біметалізму. Характеристика видів біметалізму. Причини ліквідації систем біметалізму. Поняття монометалізму. Причини його виникнення. Характеристика видів монометалізму. Причини ліквідації систем монометалізму.

Поняття регульованої грошової системи. Характеристика системи паперово-грошового обороту. Характеристика системи кредитного обігу.

Створення та розвиток грошової системи України.


^ Тема 3. Основи функціонування грошового ринку


Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот, її склад та фактори, що визначають її зміну. Поняття грошової маси. Поняття та значення грошової бази. Структура грошової бази по агрегатному методу. Економічний зміст кожного агрегату.

Поняття попиту на гроші. Характеристика основних підходів до формування попиту на гроші. Трансакційний варіант попиту на гроші. Фактори, які визначають параметри трансакційного попиту на гроші. Кембріджський варіант попиту. Фактори, які визначають параметри кембриджського варіанту попиту. Характеристика мотивів кембріджського варіанту. Спільні риси та відмінності трансакційного та кембріджського варіанту. Портфельний підхід до визначення кількості грошей в обігу.

Поняття пропозиції грошей. Концептуальні підходи до визначення пропозиції на грошовому ринку. Модель формування пропозиції грошей. Показники, які впливають на пропозицію грошей.

Поняття емісії грошей. Характеристика форм емісії. Порядок здійснення готівкової емісії грошей. Механізм безготівкової емісії. Роль Центрального банку та банків другого рівня в здійсненні емісійного процесу.

Поняття банківського мультиплікатора. Характеристика нормативного та фактичного мультиплікатора. Роль мультиплікатора в розвитку емісійного процесу.


^ Тема 4. Інфляція та грошові реформи


Поняття інфляції. Причини виникнення інфляціі. Види інфляції та форми її прояву. Інфляція попиту та інфляція пропозиції. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість та життєвий рівень. Наслідки інфляції.

Вимірювателі інфляції. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери. Методи управління інфляцією. Особливості інфляційного процесу в Україні.

Поняття грошової реформи. Характеристика окремих видів грошових реформ. Механізм здійснення грошових реформ.


^ Тема 5. Теоретичні основи кредитних відносин


Ринок позикових капіталів. Причини, що обумовлюють необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин.

Сутність кредиту. Кредит яке форма руху вартості на зворотній основі. Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Кредит як форма суспільних відносин. Особливості кредиту.

Натуралістична теорія кредиту. Представники теорії. Час виникнення теорії. Основні положення теорії. Переваги та недоліки теорії.

Капіталотворча теорія кредиту. Представники теорії. Час виникнення теорії. Основні положення теорії. Переваги та недоліки теорії.

Функції кредиту: їх сутність.

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги та недоліки кожної форми. Характеристика окремих видів кредиту. Банківський кредит як переважний вид кредиту. Принципи банківського кредитування. Роль і межі кредиту. Характеристика кількісних та якісних границь кредиту.


^ Тема 6. Грошово-кредитна політика та механізми її реалізації


Поняття грошово-кредитної політики. Тактичні та стратегічні ціллі грошово-кредитної політики.

Сутність грошово-кредитного регулювання. Характеристика кейнсіанського підходу до грошово-кредитного регулювання. Зміст монетариського підходу до грошово-кредитного регулювання. Відмінності та спільні риси двох підходів.

Характеристика методів прямого регулювання. Характеристика 3-х класичних методів опосередкованого впливу: суть, переваги, недоліки.

Зміст політики обов’язкового резервування. Переваги та недоліки політики обов’язкового резервування. Практика застосування політики обов’язкового резервування в Україні.

Поняття політики відкритого ринку. Механізм здійснення політики відкритого ринку. Переваги та недоліки цього методу. Практика використання в Україні.

Поняття процентної політики. Механізм здійснення процентної політики. Види процентних ставок. Переваги та недоліки даного методу. Практика застосування в Україні.

^ Тема 7. Кредитна система


Поняття кредитної системи, організаційна та ієрархічна система кредитної системи. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку. Складові елементи кредитної системи та їх загальна характеристика.

Характеристика складових банківської системи. Характеристика складових парабанківської системи. Відмінності установ банківської та парабанківської систем.

Поняття та структура банківської системи. Принципи побудови банківської системи. Характеристика функції банківської системи.

Поняття банку та його загальна характеристика. Класифікація банків по різним ознакам. Функції банків. Система банків другого рівня в Україні.

Центральні банки, їх походження та види. Функції та операції Центральних банків. Ціль та задачі діяльності Національного банку України. Організаційні основи діяльності НБУ. Характеристика органів управління НБУ. Характеристика функцій НБУ.

Поняття небанківської фінансово-кредитної установи. Види та характеристика небанківських установ. Їх призначення в економіці та рівень розвитку в Україні.


^ Тема 8. Валютний ринок та валютні системи


Поняття валюти. Класифікація валюти. Поняття валютного курсу. Чинники, які впливають на валютний курс. Характеристика режимів валютного курсу.

Суть та види валютних відносин. Особливості валютних відносин.

Поняття валютного ринку. Обєкти, субєкти, ціна на валютному ринку. Класифікація валютного ринку. Види валютних операцій та їх характеристика.

Поняття валютної системи. Структура валютної системи. Елементи валютної системи. Еволюція валютних систем.

Поняття валютної політики. Цілі валютної політики. Види валютної політик.^ ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Комплексний фаховий вступний іспит для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


^ Галузь знань 0305„Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки 6.030508 „Фінанси та кредит”


Екзаменаційний білет

І. Тестові завдання (кількість балів за кожний тест - 2)

1.Перевагою банкноти в порівнянні з векселем є наступне:

а) терміновість зобов'язання;

б) зв'язок з конкретною торговельною операцією;

в) приватна гарантія капіталом підприємців;

г) суспільна гарантія Центрального банку;


2.Банкнотів „класична”:

  1. а) має приватну гарантію;

  2. б) має зв'язок з конкретною торговельною операцією;

  3. в) має товарне забезпечення;

  4. г) розмінна на золото;

  5. д) є терміновим зобов'язанням банку.


3. Характерною ознакою сучасної банкноти є:

а) випуск емісійним банком в замінну комерційних векселів;

б) відсутність внутрішньої вартості;

в) обов’язківий розмін на золото;

г) подвійне забезпечення;

д). наявність внутрішньої вартості.


4.Раціоналістична концепція вважає, що гроші виникли внаслідок:

а) необхідності вирішення внутрішнього протиріччя товару;

б) труднощів безпосереднього обміну товарів;

в) стихійного закріплення за одним із товарів ролі загального еквівалента;

г) запровадження законодавчих актів держави.


5.Еволюційна концепція вважає, що виникнення грошей зумовлено:

а) угодою між людьми;

б) розвитком обміну та форм вартості;

в) запровадження законодавчих актів держави;

г) регулюючою функцією держави.


6. Сутність номіналістичної теорії полягає в:

а) розумінні товарного походження грошей;

б) запереченні функції грошей як засіб платежу;

в) запереченні функції грошей як міри вартості;

г) визначенні грошей як умовних знаків, позбавлених внутрішньої вартості.


7. Яке з наведених нижче визначень відповідає терміну сеньйораж?

а) банк, який має право проводити емісію грошей;

б) прибуток, отриманий з різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей й витрат на їх емісію;

в) прибуток, отриманий з різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей і їх ринковою вартістю;

г) функція грошей;

д) сутність грошей.


8.У якому році відбувся процес демонетизації золота?

а) у 1929-1933 роках;

б) у 1944 році;

в) у 1976-1978 роках;

г) у 1914 році;

д) у 1991 році.


9.Визначте, які гроші перебувають у сучасних умовах у грошовому обігу України:

а) повноцінні;

б) розмінні на золото;

в) обидва види;

г) бумажні;

д) кредитні.


10. Яке з наведених нижче визначень точно виражає суть неповноцінних грошей?

а) гроші, які виготовляються не з дорогоцінного металу;

б) гроші, які знецінюються;

в) гроші, які функціонують в обігу з власною вартістю,

г) гроші, як законодавчо введена умовність;

д) правільної відповіді немає.


11. До якої форми грошей відносяться грошові знаки, що випускаються в обіг з метою покриття державних витрат?

а) кредитні гроші;

б) паперові гроші;

в) депозитні гроші;

г) електронні гроші;

д) готівкові гроші.


12.В умовах функціонування неповноцінних грошей масштаб цін:

а) це вагова кількість грошового металу, прийнятого за грошову одиницю;

б) це функція міри вартості;

в) це ринкова ціна товару;

г) визначена частина товарної вартості, пропорційно який виміряється вартість кожного товару;

д) сучасні гроші не мають масштабу цін.


13. Депозитні гроші:

а) мають речовий вираз;

б) використовуються для платежів у готівковій формі;

в) приводяться в рух за допомогою чеків, платіжних доручень тощо;

г) не піддаються контролю з боку банків за їх оборотом;

д) це наявні гроші.


 1. Безнадійна кредитна заборгованість списується банком за рахунок:

а) резерву під нестандартну заборгованість за рішенням наглядової ради банку;

б) резерву під нестандартну заборгованість за рішенням правління банку;

в) резерву під нестандартну заборгованість за рішенням загальних зборів банку;

г) резерву під загальну заборгованість за рішенням правління банку.


 1. Взаємні права і обов'язки іпотекодавця та іпотекодержателя за іпотечним договором виникають з моменту:

а) його нотаріального посвідчення;

б) підписання договору про іпотеку;

в) внесення даних в реєстр обтяжень нерухомого майна;

г) вірної відповіді немає.


 1. Від чого залежить вартість забезпечення, на суму якої коригується валовий кредитний ризик для розрахунку чистого ризику?

а) від категорії позички;

б) від виду забезпечення;

в) а та б разом;

г) від коефіцієнту резервування.


 1. Відємний ГЕП показує, що у банку:

а) обсяги чутливих до зміни відсоткових ставок активів і пасивів дорівнюють один одному;

б) у банку більше активів, чутливих до зміни відсоткових ставок, ніж пасивів;

в) у банку більше пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок, ніж активів.


 1. Вид кредиту, що оформлюється векселем:

а) державний;

б) комерційний;

в) банківський;

г) споживчий.


 1. Банківська гарантія у міжнародних розрахунках виконується по правовим нормам:

а) УПДГ (Уніфіковані правила по договірним гарантіям);

б) країни, банк якої виставив гарантію;

в) країни бенефіціара;

г) країни ІІІ банка.


 1. Бездокументні цінні папери обертаються на ринку у виді:

а) сертифікатів цінних паперів;
б) бездокументні цінні папери не можуть обертатися на ринку;
в) у виді записів на електронних носіях;
г) у виді сертифікатів з рахунку у цінних паперах.


 1. Біржові індекси це:

а) представлення в інтегрованому виді інформації про стан ринку цінних паперів;

б) представлення інформації про динаміку змін курсові певного цінного паперу;

в) представлення інформації про зміну прибутковості певних видів цінних паперів;

г) різниця між ціною відкриття і ціною закриття біржових торгів.


 1. Варант надає право його власникові:

а) купити за фіксованою ціною певну кількість акцій до визначеного строку;

б) продати емітенту свої акції за фіксованою ціною;

в) брати участь в управлінні без покупки акцій;

г) купити акції зі знижкою в ціні без права на чергові дивіденди.


 1. Вищим органом управління банку є:

а) загальні збори;

б) спостережна (наглядова рада);

в) правління банку;

г) вірної відповіді немає.


 1. Вкажіть правильне значення резерву під можливі збитки за кредитною операцією, якщо відомо, що позичку класифіковано як «безнадійну», заборгованість за позичкою становить 10000 тис. грн., забезпечення – 12000 тис. грн., коефіцієнт забезпечення – 40%:

а) 5200 тис. грн.;

б) 2600 тис. грн.;

в) 1040 тис. грн.;

г) 10000 тис. грн.


 1. В якій із зон рівень втрат перевищує розмір прибутку, але не обсяг розрахованого доходу та банк ризикує втратити кредитні ресурси, що сформовані переважно за рахунок залучених коштів:

а) зона допустимого кредитного ризику;

б) зона підвищеного кредитного ризику;

в) зона критичного кредитного ризику;

г) зона катастрофічного кредитного ризику.


ІІ. Практичні завдання (кількість балів за завдання - 25)

2.1. Розрахуйте грошову масу країни по М0, М1, М2, М3 якщо відомо, що:

Готівкові кошти поза банківською системою - 50 млрд. грош. одиниць;

Готівкові кошти в касах комерційних банків – 10 млрд. грош. одиниць;

Переказні кошти в національній валюті – 35 млрд. грош. одиниць;

Переказні кошти в іноземній валюті - 18 млрд. грош. одиниць;

Строкові кошти в національній та іноземній валюті – 75 млрд. грош. одиниць;

Кошти за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банками - 2 млрд. грош. одиниць;

Цінні папери власного боргу банків – 12 млрд. грош. одиниць.

^ Критерії оцінювання розв’язання завдання:

1. Правильно наведено формули для розрахунків – 8 балів.

2. Правильно наведено формули та здійснено розрахунок: 7 балів (у разі наявності несуттєвих помилок); 10 балів (без помилок).

3. Наведено обґрунтовані висновки: 7 балів –– надане повне пояснення змін показників


2.2. Станом на 01.01.12 р. кредитний портфель банку складався з таких груп: стандартні 15 млн. грн., субстандарні 2,5 млн. грн., сумнівні 0,2 млн. грн.

Протягом місяця банк видав нових позичок на суму 10 млн. грн.(які було віднесено до стандартних), покращилося фінансове становище позичальників, чиї позики були віднесені до субстандартних, що дозволило віднести їх до категорії під контролем на суму 0,1 млн. грн. Наприкінці місяця став безнадійним кредит у розмірі 0,15 млн. грн., який раніше враховувався як сумнівний.


^ Критерії оцінювання розв’язання завдання:

1.Класифікувати портфель за ступенем кредитного ризику станом на початок та кінець місяця.(15 балів).

2.Розрахувати значення середньозваженого портфельного кредитного ризику та дати оцінку змінам якості кредитного портфелю станом на початок і кінець місяця (5 балів).

^ 3.Наведено обґрунтовані висновки: 5 бали – надане повне пояснення змін показників


Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

1) за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (2 бали х 25 тестів);

2) за результатами розв'язання практичного завдання максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів - завдання виконано повністю, задача розв'язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів - завдання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

16-20 балів - завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв'язання вірний;

11-15 балів - завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів - задача виконана менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів - задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення. За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.


рекомендована література


 1. Аналіз банківської діяльності [Text] : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Герасимович. - К. : КНЕУ, 2005. - 599 с. - ISBN 966-574-567-0 : 78.05 грн.

 2. Банківські операції : підручник / за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К. : Знання, 2006. – 727 с.

 3. Банківські операції [Text] : підручник / , Н. Г. Слав`янська ; ред. В. І. Міщенко. - К. : Знання, 2006. - 727 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-8148-27-4.

 4. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц./ В. В. Коваленко. - Суми: Університетська книга, 2009. - 224 с. - ISBN 978-966-680-451-1.

 5. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник/ В. В. Коваленко. - К.: Знання України, 2006. - 332 с. - ISBN 966-316-112-4.

 6. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України : навч. посіб. / Л. М. Кіндрацька ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 432 с.

 7. Облік та аудит в банках: Навчальний посібник. – І.І. Столярова, Л.В. Кузнєцова, А.О. Петрова, Одеса: 2007. – 340 с.

 8. Облік і аудит у банках / [Кіндраціка Л. М., Кривов’яз Т. В., Боришкевич О. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Герасимовича ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 536 с.

 9. Операції комерційних банків [Text] : навчальний посібник / Р. Р. Коцовська, В. І. Ричаківська, Г. П. Табачук ; НБУ, Львівський банківський ін-т. - 4-е вид., випр. - К. : Алерта, 2004. - 500 с. - ISBN 966-8533-05-4.
Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії
move to 0-9283209
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста) Голова фахової атестаційної комісії

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста) Голова фахової атестаційної комісії
Кредитні операції
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії
move to 0-9283189
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста) Голова фахової атестаційної комісії
move to 0-9283151
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалаврів та спеціалістів за іншими видами спеціальності
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра ( за іншим напрямом підготовки, спеціаліста ( за іншою спеціальністю)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи