Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 icon

Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010
Скачати 137.43 Kb.
НазваПоложення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010
Дата19.09.2012
Розмір137.43 Kb.
ТипПоложення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


ПОЛОЖЕННЯ

про відпрацювання студентами (слухачами)

Національного університету біоресурсів і природокористування України

лабораторних занять,

що були пропущені без поважних причин


КИЇВ  2010

У положенні наведені загальні питання щодо відпрацювання студентами (слухачами) НУБіП України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин, порядок їх відпрацювання та оплати за нього.


Укладачі: В.П. Лисенко, В.А. Ткачук, О.В. Зазимко, В.Г. Тракай

^

Навчальне виданняПОЛОЖЕННЯ

про відпрацювання студентами (слухачами)

Національного університету біоресурсів і природокористування України

лабораторних занять,

що були пропущені без поважних причин


Укладачі: ЛИСЕНКО Віталій Пилипович,

ТКАЧУК Вадим Анатолійович,

ЗАЗИМКО Оксана Володимирівна,

ТРАКАЙ Володимир Григорович


^

Зав. Видавничим центром НУБіП України А.П. Колесніков


Редактор З.І. Маренець


Підписано до друку 17.09.10. Формат 60x84 1/16.

Ум. друк. арк. 0,625. Обл.- вид. арк. 0,7.

Наклад 250 пр. Зам. № _____


Видавничий центр НУБіП України.

Вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041.

Тел. 527-80-49.


Про уведення в дію

Положення про відпрацювання

студентами (слухачами) НУБіП України

лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин


З метою забезпечення належної якості навчального процесу, створення умов для відпрацювання студентами (слухачами) університету лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»


НАКАЗУЮ:


1. Увести в дію Положення про відпрацювання студентами (слухачами) НУБіП України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин (далі  Положення).

2. Планово-фінансовому відділу університету розробити і затвердити в установленому порядку кошторис витрат коштів на відпрацювання студентами лабораторних занять на 2010-2011 н.р. (до 25.09.2010 р.).

3. Директорам навчально-наукових інститутів і деканам факультетів неухильно дотримуватися вимог Положення щодо порядку відпрацювання пропущених студентами (слухачами) занять і порядку оплати за нього.

4. Завідувачам кафедр ознайомити з Положенням усіх науково-педагогічних працівників, які лабораторні заняття з навчальних дисциплін, з метою неухильного виконання його вимог.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора з навчальної, наукової і організаційної роботи Лисенка В.П.


^ Ректор,

академік НАН та НААН України Д. Мельничук


Виконавець: Лисенко В.П.

Тел.: 527-80-46


затверджую”

Ректор Національного університету

біоресурсів і природокористування України


академік ______________ Д.О. Мельничук


« _____ » вересня 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про відпрацювання студентами (слухачами)

Національного університету біоресурсів і природокористування України

лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин


1. Загальна частина

1.1. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161, лабораторні заняття належать до аудиторних занять, відвідування яких є обов'язковим для студентів та слухачів цих закладів.

1.2. На зазначених заняттях студенти (слухачі) виконують окремі види робіт за індивідуальними завданнями під керівництвом науково-педагогічних працівників, за результатами чого набувають певних практичних навиків.

1.3. Окремі студенти (слухачі) НУБіП України пропускають лабораторні заняття (далі  заняття) з поважних чи не поважних причин.

1.4. До поважних причин належать такі:

  • хвороба студента (слухача), що підтверджено медичною довідкою студентської поліклініки (представляється в деканат не пізніше трьох діб після завершення лікування);

  • виклик студента (слухача) до органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та суду (підтверджується відповідними документами);

  • виконання особливо важливих письмових доручень ректорату, директорів ННІ чи деканів факультетів;

  • урочисті чи скорботні сімейні обставини студента (слухача), підтверджені документально (весілля, народження дитини, смерть близьких тощо).

1.5. За відсутності документів, що підтверджують поважність причини пропуску занять, вважається, що пропуск занять здійснено без поважних причин.

1.6. Аналіз причин пропусків занять студентами (слухачами) здійснюють декани факультетів.

1.7. Студентам (слухачам) університету, які пропустили заняття понад один місяць, може бути наданий повторний курс навчання або академічна відпустка відповідно до вимог Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 р. № 191/153.

1.8. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» студентам (слухачам) денної та заочної форм навчання НУБіП України, які пропустили заняття без поважних причин, надається можливість відпрацювання пропущених тем і розділів навчальних дисциплін на платній основі.


^ 2. Порядок відпрацювання пропущених занять

2.1. Пропуски студентами (слухачами) занять фіксують науково-педагогічні працівники, які їх проводять, у журналі обліку виконання і здачі лабораторних робіт, про що в останній день тижня до 1500 подають інформацію в деканат відповідного факультету (додаток 1).


2.2. Старости академічних груп в останній день тижня до 1500 подають в деканат відповідного факультету ксерокопію сторінки «Облік відвідування» групового журналу, де зафіксовані пропуски студентами (слухачами) занять за цей тиждень.

2.3. Студенти (слухачі) НУБіП України, які пропустили заняття з поважних причин (п. 1.4), про що завчасно подали в деканат факультету відповідні документи, допускаються до їх відпрацювання на безоплатній основі. Дозвіл на відпрацювання такими студентами (слухачами) пропущених занять надає декан факультету (додаток 2).

2.4. Графік відпрацювання студентами (слухачами) пропущених занять у вільний від основних занять час, включаючи суботні дні, формує завідувач кафедри і декан факультету, а затверджує начальник навчальної частини.

2.5. Науково-педагогічний працівник, який згідно з графіком проводить відпрацювання студентами (слухачами) пропущених занять, допускає до нього лише тих студентів (слухачів), які мають дозвіл декана факультету.

2.6. Після відпрацювання студентами (слухачами) пропущених занять науково-педагогічний працівник, який його проводив, фіксує в журналі обліку виконання і здачі лабораторних робіт і проведення практичних занять та на бланку дозволу декана факультету дату його проведення і кількість годин відпрацьованих занять.

2.7. Студент (слухач) повертає підписаний науково-педагогічним працівником, який проводив відпрацювання пропущених занять, бланк дозволу до деканату факультету.

2.8. Науково-педагогічний працівник, який проводив відпрацювання студентами (слухачами) пропущених занять, фіксує в кафедральному журналі обліку згідно з діючими нормативами виконане навчальне навантаження.


^ 3. Порядок оплати за відпрацювання пропущених занять

3.1. Для студентів (слухачів) університету, які пропустили заняття без поважних причин, відпрацювання їх здійснюється на платній основі (п. 1.8) згідно з кошторисом витрат коштів на відпрацювання студентами лабораторних занять, затвердженим ректором НУБіП України.

3.2. Порядок оплати за відпрацювання пропущених без поважних причин занять такий:

  • студент (слухач) подає в деканат відповідного факультету заяву на ім’я ректора університету щодо надання йому дозволу на відпрацювання пропущених занять;

  • декан факультету зазначає на заяві кількість годин пропущених занять;

  • бухгалтер-економіст ННІ зазначає на заяві суму, яку необхідно сплатити студенту (слухачу), згідно із встановленим кошторисом і залежно від кількості годин пропущених ним занять;

  • студент (слухач) сплачує зазначену суму на рахунок НУБіП України (із зазначенням факультету) у відділеннях Приватбанку або інших банків і копію квитанції про сплату подає в деканат факультету;

  • декан факультету надає студенту (слухачу) дозвіл на відпрацювання пропущених ним занять (додаток 2).

3.3. Копії квитанцій про сплату за відпрацювання студентами (слухачами) пропущених занять деканати факультетів подають бухгалтерам-економістам ННІ, до складу яких вони входять. Бухгалтери-економісти ННІ здійснюють звірку оплати за відпрацювання студентами пропущених занять у бухгалтерії університету згідно відповідних копій квитанцій щомісяця, про що подають звіт у деканат факультету та навчальну частину університету.

3.4. Кошти, що надходять у бухгалтерію університету за відпрацювання студентами (слухачами) пропущених занять, накопичуються на особових рахунках відповідних факультетів і використовуються згідно з кошторисом.


Лист-погодження

до Положення про відпрацювання студентами (слухачами)

^ Національного університету біоресурсів і природокористування України

лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин


Т.в.о. першого проректора

з навчальної, наукової і організаційної роботи А. Білоус


^ Проректор з навчально-науково-

виробничих економічних питань В.Ткачук


Головний бухгалтер Т. Кондрицька


Начальник навчальної частини О. Зазимко


Начальник

планово-фінансового відділу В. Слободяник


Начальник юридичного відділу А. Бова


Додаток 1


ПОДАННЯ


Декану факультету _____________________________________________________

(назва)

________________________________________________________________________________

(ПІБ)


^ Список студентів,

які пропустили лаборатоні заняття з дисципліни

_____________________________________________________________________


№ п/п

ПІБ

студента

ОКР

Напрям підготовки

(спеціальність)

Курс,

група

Дата

пропуску

занять

Кількість

пропущених

занять,

год.

1234567891011121314151617181920
Кафедра, що забезпечує проведення занять ___________________________________

_______________________________________________________________________

(назва кафедри)

НПП, який проводить заняття з дисципліни _________________ ( ______________ )

(Підпис) (посада, ПІБ)

Дата _______________________


Додаток 2


ДОЗВІЛ

Студенту ______________________________________________________________

Факультет _____________________________________________________________

ОКР __________________________________________________________________

Напрям підготовки (спеціальність) ________________________________________

______________________________________________________________________

Курс _____________ Група ________________________

на відпрацювання пропущених _____ год.


лабораторних занять


з дисципліни ___________________________________________________________


Декан факультету ____________________ ( _________________ )

(підпис) (ПІБ)

Дата ___________ Печатка

деканату


_____ год. пропущених занять відпрацьовані


____________________ ( _________________ )

(підпис) (ПІБ НПП, який проводив відпрацювання)


Дата відпрацювання _______________

Схожі:

Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Національного університету біоресурсів І природокористування України, Положенням "Про документальне супроводження робіт з впровадження,...
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Національного університету біоресурсів І природокористування України, Положенням "Про документальне супроводження робіт з впровадження,...
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 iconПоложення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення
Пропущені студентами практичні, семінарські, лабораторні заняття та лекції підлягають відпрацюванню
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 icon„Захист рослин: наука, освіта, інновації та глобалізація”
Національного університету біоресурсів І природокористування України (м. Київ)
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 icon„Захист рослин: наука, освіта, інновації та глобалізація”
Національного університету біоресурсів І природокористування України (м. Київ)
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 iconПовідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року
Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів та природокористування України
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 iconБілоцерківського національного аграрного університету
Наказ мон №1190 від 02. 12. 2010 року на базі Національного університету біоресурсів І природокористування України з 11 по 14 травня...
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 iconУдк 378 Н. Т. Тверезовська
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
move to 0-21721738
Положення про відпрацювання студентами (слухачами) Національного університету біоресурсів І природокористування України лабораторних занять, що були пропущені без поважних причин київ  2010 iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) пол суя 2009
Асоціацію випускників Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи