Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни icon

Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни
Скачати 463.65 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни
Сторінка1/3
Дата07.08.2012
Розмір463.65 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

МАКАРЕНКО НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ


N№

пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк, арк.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

1

Определение оптимальных норм удобрений в полевом севообороте Полесья УССР

друк.

Повышение эффективности использования удобрений и плодородия почв Украинской ССР// Тез.докл.- Харьков,1986 - С.29-30

2 с.

Дегодюк Е.Г.

Штупун Н.В.

Бурлачук Ю.И.

2

Оптимизация доз удобрений под кукурузу на силос в зоне Полесья УССР

друк.

Вклад молодых ученых Украины в интенсификацию с.-х- производства//Тез.докл.- Харьков,1987. - С.25

1 с.

-

3

Влияние длительного применения удобрений на эффективность и потенциальное плодородие дерново-подзолистой почвы

друк.

Пути повышения плодородия почв Нечерноземной зоны УССР// Тез.докл.- Житомир-Харьков,1987. - С.25

1 с.

Дегодюк Е.Г.

Штупун Н.В.

4

Влияние удобрений на процессы гумификации в дерново-подзолистой почве Полесья УССР

друк.

Проблема гумуса в земледелии и использование органических удобрений//Тез.докл.- Владимир, 1987. - С.61-62


2 с.

Дегодюк Е.Г.

Штупун Н.В.

Лепеха В.Г.


5

О вопросах биологизации земледелия в условиях Полесья УССР

друк.

VIII Всесоюзный съезд почвоведов // Тез.докл. - Новосибирск,1989. К.3 -С.116

2 с.

Дегодюк Е.Г.

Штупун Н.В.


6

Изменение фосфатного и калийного режима дерново-подзолистой почвы под влиянием длительного применения удобренийдрук.

III Съезд почвоведов Украинской ССР//Тез.докл.Харьков,1990. - С.64-65

2 с.

Дегодюк Е.Г.

Штупун Н.В.

7

Азотный режим дерново-подзолистой почвы при длительном использовании удобрений в полевом севообороте Полесья УССР

друк.

Проблема азота в интенсивном земледелии//Тез.докл.Всесоюзн.совещания. Новосибирск,1990. - С.107

2 с.

Дегодюк Е.Г.

Штупун Н.В.


8

Определение оптимального режима питания кукурузы на дерново-подзолистой почве

друк.

Вклад молодых ученых в интенсификацию с.-х. // Тез.конф.молодых ученых и специалистов.Чабаны,1990.-С.20

1 с.

Штупун Н.В.9

Вплив комплексного застосування агрохімікатів в інтенсивному землеробстві на стан грунтових і поверхневих вод в агроландшафтах


друк.

Екологія та сільськогосподарське виробництво. Зб.наукових праць,Київ, 1992. - С.63-66.

4 с.

Гамалєй В.І.

Корсун С.Г.

10

Екологічні наслідки антропогенного впливу на стан поверхневих та грунтових вод в агроландшафтах

друк.

Наукові розробки агропромисловому комплексу// Тез.доп.-Нижні ворота,1993. - С.5


1 с.

Корсун С.Г.

11

Вплив довготривалого застосування добрив на азотний режим дерново-підзолистого грунту

друк.

Вклад молодих вчених в інтенсифікацію с.-г. виробництва УССР // Тез.доп. Чабани,1993. - С.27.

1 с.

Штупун Н.В.

12

Вплив комплексного застосування агрохімікатів на вміст окремих ксенобіотиків в грунті і рослинах

друк.

Екологія та сільськогосподарське виробництво// Зб.наукових робіт.Київ, 1992. - С.66-69

4 с.

Гамалєй В.І.

Корсун С.Г.

13

Накопичення кукурудзою фосфору в залежності від вмісту рухомого алюмінію в дерново-підзолистому грунтідрук.

Сільське господарство України - проблеми,сучасне, майбутнє// Тез.доп., Чабани,1993. - С.27

1 с.

-

14

Агроекологічний моніторинг в умовах інтенсивного землеробства

друк.

Сільське господарство України - проблеми,сучасне, майбутнє// Тез.доп., Чабани,1993. - С.48

1 с.

Корсун С.Г.

15

Вміст і склад гумусу - індикаторний показник екологічного стану грунтів в умовах комплексної хімізації

друк.

Екологія Полісся: проблеми, сучасність, майбутнє // Тез.доп.Харків-Луцьк,1993. - С.79-80

2 с.

Гамалєй В.І.

Султанов А.У.


16

Екологічна оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур в інтенсивному землеробстві

друк.

Екологія Полісся: проблеми, сучасність, майбутнє // Тез.доп.Харків-Луцьк,1993. -С.108-109

2 с.

Гамалєй В.І.

Корсун С.Г.17

Результати агроекологічного контролю за станом грунтів в агроландшафтах басейнів малих річок Лісостепової зони України


друк.

Наукові основи ведення сільського господарства України в сучасних умовах// Тез.доп.Чабани. 1994. - Ч.1 - С.391 с.

Корсун С.Г.

Султанов А.У.

Мухачьова О.О.

18

Вплив агрохімікатів на інтенсивність нітрифікаційних процесів у грунті


друк.

Наукові основи ведення сільського господарства України в сучасних умовах// Тез.доп.Чабани. 1994. – Ч.1. - С.42

1с.

Корсун С.Г.

19

Відтворення родючості грунту при альтернативних системах землеробства

друк.

Современные проблемы охраны и воспроизводства почвенного плодородия: экология, экономика, право. // Материалы межгосударственного научного семинара. Одесса,1994. -Ч.1. - С.142-1432 с.

Корсун С.Г.

20

Режим и химический состав атмосферных осадков в зоне Северной Лесостепи Украины

друк.

Современные проблемы почвоведения и экологии.// Тез.докл.конф. молодых ученых ф-та почвоведения МГУ. - М.,1994. - С.14

1 с.

Гамалєй В.І.

21

Еколого-агрономічна оцінка застосування засобів хімізації в сівозміні

друк.

Тез.доп. IV з`їзду грунтознавців і агрохіміків України. Харків, 1994 - С.38-40

3 с.

Гамалєй В.І.

Корсун С.Г.

Султанов А.У.


22

Способи раціонального використання еродованих грунтів Північного Лісостепу України

друк.

Тез.доп. IV з`їзду грунтознавців і агрохіміків України. Харків, 1994 - С.148-149

2 с.

Вергунов В.А.23

Аналіз стану природних вод агроландшафту

друк.

Раціональне використання і охорона земельних ресурсів// Тез.доп.міжнар.конф.Київ,1994.-С.77-78


2 с.

-24

Проблеми екологічної підготовки студентів в аграрних університетах України

друк.

Екологічна підготовка та виховання студентів аграрних навчальних закладів//Тез.доп. Всеукраїнської науково-методична конференція//.Житомир,1995. - С.8-92 с.

Созінов О.О.

Кавецький В.М.

25

Влияние минеральніх удобрений на скорость распада дециса в почве и растениях

друк.

Міжнародної науково-практичної конференція.//Тез.доп. Київ-Чабани,1995. - С. 17-18

1 с.

Кавецький В.М.

Дрозда Т.В.

26

Гумусное состояние почв при комплексном применеии удобрений и пестицидов в интенсивном земледелии

друк.

Вісник аграрної науки, 1995. - N7. - С. 33-39

7 с.

Гамалєй В.І.

Корсун С.Г.

27

Кількісні та якісні показники гумусу при комплексному застосуванні агрохімікатів в інтенсивному землеробстві

друк.

Науково-технічний бюлетень,1995. - N3. - С.18-23

6 с.

Гамалєй В.І.

Корсун С.Г.

Султанов А.У.

28

Моніторинг пестицидів і екотоксикологічні критерії їх застосування в агроекосистемах
друк.

Агроекологія і біотехнологія. Зб.наукових праць.К.,Аграрна наука,1996.- С.34-46

12 с.

Кавецький В.М.

Кіцно Л.В.

Бублик Л.І.

29

Інтегральна класифікація полютантів за ступенем небезпечності

друк.

Землеробство. Зб.наукових праць.К.,1996. - С. 155-1584 с.

Кавецький В.М.

Кіцно Л.В.

Буожис А.О.

30

Integration classification pollutants relativ to of degree danger

друк.

Рациональное природопользование: системный анализ в экологии// Тез.международной конф.,Севастополь.1996 -С.781 с.

Кавецький В.М.

Лыщук А.М.

31

Методичні вказівки по визначенню важких металів в грунті, воді, рослинах методом ТШХ

друк.

Метод затверджено Держхімкомісією (№ 50-97 від 19.06.97) і узгоджений з Міністерством охорони здоров`я України


10 с.

Кавецький В.М.

Ліщук А.М.

Буожис А.О.


32

Integration classification pollutants relativ to of degree danger

друк.

Integrational congress on analytical chemestry. Moscow, 1997. - p.143

1 с.

Кавецький В.М.

Ліщук а.М.

33

Перспективи використання сировинних ресурсів як добрив у сільськогосподарському виробництвідрук.

Інститут землеробства УААН. Зб.наукових праць.Київ,1997. -С.88-91

4 с.

Макаренко В.В.

Кавецький В.М.34

Принципи екотоксикологічної оцінки якості агроландшафтів України

друк.

Екологічна токсикологія на порозі XXI сторіччя.Зб.наукових праць.Вип.1.,Київ,1997. -

С.38-39

2 с.

Кавецький В.М.

Бублик Л.І.

Кіцно Л.В.

35

Екотоксикологічна оцінка якості фосфоритів України

друк.

Агрохімія і грунтознавство.Спец.випуск до V з їзду УТГА.Харків,1998. - С.167-168


2 с.

Ліщук А.М.

Кавецька Т.В.

36

Критерії якості навколишнього середовища


друк.

Агроекологія ті біотехнологія.Зб.наукових праць.К.,1998. -С.65-74


10 с.

Кавецький В.М.

37

До питання оцінки небезпечності важких металів у агроландшафтах

друк.

Агроекологія ті біотехнологія.Зб.наукових праць.К.,1998. - С.80-85

5 с.

Буожис А.О.

Кавецька Т.В.

38

Екотоксикологічне обгрунтування застосування сульфат-гумат-амонійних добрив

друк.

Сталий розвиток агроекологічних систем в умовах обмеженого ресурсного забезпечення// Тез. доп. Науково-методичної конференції ІАБ УААН. К.1998. - С.149-150

2 с.

Бездрапко О.М.

Кавецький В.М.

40

Екотоксикологічна оцінка небезпечності важких металів у грунті

друк.

Сталий розвиток агроекологічних систем в умовах обмеженого ресурсного забезпечення// Тез. доп. Науково-методичної конференції ІАБ УААН. К.1998. - С.197-198

2 с.

Кавецький В.М.41

Екотоксикологія та критерії якості навколишнього середовища

друк.

Проект по удосконаленню практики використання пестицидів. USEPA-UNDP. Матеріали науково-практичного семінару.Програма розвитку ООН (ПРООН в Україні),К.,1998 - С. 82-85.

4 с.

Кавецький В.М.

Кіцно Л.В.

42

Екотоксикологічна оцінка якості фосфоритів України


друк.

Натураліс,1998. - №3-4- С.5-8

4 с.

Кавецький В.М.

Буожис А.О.

43

Прогноз загрози фторидного забруднення грунтів при застосуванні фосфоритів України

друк.

Експрес-новини: наука, техніка, виробництво (Укр ІНТЕІ).-1999. №1-2.- С.22-243 с.

Кавецький В.М.

Буожис А.О.

44

Екотокискологічна експертиза ризику застосування Волинського зернистого фосфориту

друк.

Експрес-новини: наука, техніка, виробництво (Укр ІНТЕІ).-1999. №1-2.- С.24-27

4 с.

Кавецький В.М.

Буожис А.О.

45

Вплив сульфат-гумат-амонійних добрив на поведінку полютантів у системі «добриво-грунт»

друк.

Землеробство XXI століття-проблеми та шляхи вирішення// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 червня 1999р.,Киів-Чабани. – С.45-46.

2 с.

Бездрапко О.М.

Кавецький В.М.46

Фтор у фосфоритах України

друк.

Землеробство XXI століття-проблеми та шляхи вирішення// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 червня 1999р.,Киів-Чабани. - С.55-562 с.

Буожис А.О.

Кавецький В.М.

47

Екотоксикологічні аспекти оцінки фосфоритів родовищ України

друк.

Актуальные проблемы токсикологии//Научная конференция посвященная 75-летию Ю.С.Кагана.-

7-8 октября,1999, Киев,1999. - С.105

1 с.

Кавецький В.М.

Буожис А.О.

Бердніков О.М.

48

Розробка принципів інтегральної класифікації важких металів з метою оцінки ступеню їх небезпечності в агроландшафтах

друк.

Аграрний вісник Причорномор`я. Зб. наукових праць. Сільськогосподарські науки, ч. 1:Агрономія. - Одеса, 1999.- С.43-46


4 с.

Кавецький В.М.

Козьякова Н.О.

49

Методи обстеження агроландшафтів при проведенні екологічної експертизи

друк.

Агроекологія і біотехнологія/ Зб. наукових праць ІАБ УААН. Вип.3. – К.:нора-принт, 1999. - С.40-45

6 с.

Моклячук Л.І.

Кавецький В.М.

50

Вплив сульфат гумат амонійних добрив на поведінку полютантів у системі грунт-добриво-рослина

друк.

Агроекологія і біотехнологія/ Зб. наукових праць ІАБ УААН. Вип.3. – К.:нора-принт, 1999 - С.40-45.

6 с.

Бездрабко О.М.

Кавецький В.М.

Бердніков О.М.
  1   2   3

Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни
Вільна економічна зона – як форма регіонального розвитку. Тези міжнародної науково – практичної конференція. Чернівці: чду. – Ч 1994....
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconНаукових та навчально-методичних праць черненко наталії миколаївни
Деякі аспекти організації самостійної роботи при формуванні професійно-мовленнєвої компетентності державних службовців в умовах вищих...
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconМає понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких
А. О. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи: Монографія / А. О.Єпіфанов, С. М. Козьменко,...
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconМає понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких
А. О. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи: Монографія / А. О.Єпіфанов, С. М. Козьменко,...
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconСписок наукових праць Трошиної Олени Анатоліївни
Об экологической ситуации в Александ-рийском районе Киро-воградской области (Тези)
Список наукових та навчально-методичних праць макаренко наталії анатоліївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи