Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення icon

Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Скачати 117.13 Kb.
НазваПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Дата23.11.2012
Розмір117.13 Kb.
ТипПоложення

Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету

(проект)


Обговорено та схвалено на зборах 30.03.2010


1. Загальні положення


1.1. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною громадською організацією Сумського державного університету (далі – СумДУ) зі студентського самоврядування, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу.

1.2. СНТ здійснює діяльність на основі самоуправління, керуючись нормативними, методичними, інструктивними документами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України, законом України «Про об’єднання громадян», «Статутом СумДУ» та на підставі цього Положення.

1.3. СНТ працює в тісній співпраці з адміністрацією, іншими структурними підрозділами та громадськими організаціями СумДУ.

1.4. СНТ в своїй роботі керується принципами колегіальності, добровільності, гласності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, накопичення і примноження наукового потенціалу СумДУ та підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.5. Товариство функціонує без державної реєстрації та не набуває прав юридичної особи.


2. Мета та завдання СНТ медичного інституту СумДУ


2.1. Метою СНТ є сприяння роботі вищому навчальному закладу по підвищенню якості підготовки спеціалістів.

2.2. Досягнення поставленої мети проводиться шляхом вирішення наступних завдань: 1) залучення студентської молоді до наукової діяльності на самих ранніх етапах навчання в Інституті;

2) сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх лікарів;

3) підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідної роботи студентів (далі – НДРС);

4) розширення світогляду і наукової ерудиції у студентів, виховання у них навиків постійного вдосконалення власних знань;

5) формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів;

6) популяризація та розповсюдження наукових знань у студентському середовищі;

7) координація та контроль діяльності студентських наукових гуртків;

8) організація і проведення різноманітних організаційно-масових та змагальних мір по НДРС: наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових студентських робіт, олімпіад з дисциплін, симпозіумів тощо;

9) забезпечення кафедр інформацією про заплановані міжвузівські, республіканські конференції, семінари, конкурси;

10) надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень;

11) забезпечення співробітництва з СНТ інших навчальних закладів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації НДРС при спілкуванні на семінарах різного рівня і за допомогою мережі Internet з впровадженням передових форм і методів в свою роботу;

12) інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність;

13) відбір та рекомендація найбільш перспективних студентів, які активно займаються науково-дослідною роботою, для продовження освіти в ординатурі та аспірантурі, залучення їх до участі в наукових семінарах, додаткових освітніх циклів;

14) внесення пропозицій по моральному та матеріальному стимулюванню студентів та викладачів, що беруть участь в системі НДРС.


3. Структура СНТ медичного інституту СумДУ


3.1 Структурним підрозділом СНТ є студентський науковий гурток кафедри Інституту (далі – Гурток).

3.2. Керівними органами СНТ є Рада СНТ (далі – Рада), Президія Ради СНТ (далі – Президія).

3.3. Рада СНТ медичного інституту СумДУ

3.3.1. Рада є вищим керівним органом та виконавчим органом СНТ та обирається на термін повноважень один рік.

3.3.2. Функції Ради: 1) розглядати питання щодо внесення змін і доповнень до цього Положення;

2) визначати основні напрямки діяльності та затверджувати річний план роботи товариства;

3) затверджувати членів Президії, приймати рішення про прийом до СНТ нових членів;

4) обирати та звільняти голову Ради, заслуховувати його звіт про діяльність товариства та приймати рішення щодо якості його роботи, а також методів її вдосконалення;

5) заслуховувати доповіді про діяльність Гуртків за поточний рік, приймати зразки звітно-облікової документації та інших реквізитів;

6) подавати для затвердження ректору символіку СНТ;

7) організовувати та проводити наукові конференції, конкурси та інші заходи, передбачені планом роботи товариства;

8) сприяти комплексній розробці Гуртками наукових тем з провідної проблематики кафедр;

9) висувати кандидатури з метою відрядження для участі в наукових конференціях, конкурсах тощо;

10) налагоджувати співробітництво з підрозділами СумДУ, органами студентського самоврядування, громадськими об’єднаннями, установами, підприємствами, зарубіжними установами, організаціями для виконання завдань СНТ згідно з цим Положенням;

11) брати участь в обговоренні кандидатур для присвоєння членам СНТ премій, іменних стипендій, цінних призів, здобуття грандів тощо та за погодженням з науковим куратором СНТ подає їх на розгляд Вченої ради Інституту;

12) розглядати питання, що виносяться на обговорення членами СНТ;

13) рекомендувати членів товариства на наукову роботу після закінчення університету;

14) висвітлювати роботу товариства в засобах масової інформації;

15) виносити питання, що стосуються роботи товариства, НДРС в СумДУ на розгляд Вченої ради Інституту та Вченої ради СумДУ.

3.3.3. До складу Ради входять члени Ради СНТ, голова Ради СНТ (далі – Голова), заступники голови Ради СНТ (далі – Заступники), секретар Ради СНТ (далі – Секретар), студентський декан Медичного інституту СумДУ, науковий куратор СНТ з числа професорсько-викладацького складу.

3.3.3. Член Ради СНТ.

3.3.3.1. Члени Ради обираються на засіданнях гуртків простою більшістю голосів, із розрахунку по 1 представнику від кожного гуртка після погодження з завідуючим профільної кафедри та науковим куратором СНТ. Членами Ради можуть бути члени СНТ Інституту, які беруть активну участь в НДРС та мають середній бал успішності за час навчання в університеті «добре» за державною шкалою оцінювання.

3.3.3.2. Член Ради може бути звільнений від виконання обов’язків у наступних випадках: за власним бажанням на підставі письмової згоди; за рішенням Ради у разі порушення норм цього статуту, неналежного виконання або невиконання свої посадових обов’язків; дій, що завдають шкоди товариству та університету або підривають їх авторитет.

3.3.3.3. Члени Ради приймають участь в обговоренні та затвердженні рішень Ради. Обов’язки та повноваження членів Ради можуть визначатися додатково відповідними посадовими інструкціями, які приймаються Радою та затверджуються директором Інституту.

3.3.3.4. Члени Ради, які активно займаються організаційною роботою, можуть бути звільнені від занять на час проведення масових заходів, передбачених планом роботи товариства, за поданням Голови або наукового куратора СНТ та за погодженням з деканатом Медичного Інституту.

3.3.4. Голова Ради СНТ.

3.3.4.1. Голова обирається Радою з членів Ради СНТ простою більшістю голосів, після подання кандидатури науковим куратором СНТ.

3.3.4.2. Голова може бути звільнений з посади рішенням Ради, яке приймається таємним голосуванням не менше ніж ⅔ голосів з числа затверджених членів Ради. У разі негативного рішення стосовно звільнення Голови, повторне повернення до розгляду цього питання можливе не раніше ніж через піврічний термін.

3.3.4.3. Функції Голови: 1) представляти СНТ Інституту у стосунках з керівними органами закладу, державними та громадськими організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, як в Україні, так і за її межами, має право виступати від імені СНТ;

2) видавати розпорядження з поточних питань та має право підпису документів;

3) бути членом Вченої ради Інституту;

4) відкривати засідання Ради та головувати на них, презентувати річний звіт про діяльність СНТ;

5) здійснювати оперативний контроль за діяльністю СНТ та виконанням рішень Ради;

6) здійснювати іншу діяльність в межах наданих йому повноважень відповідно до посадових інструкцій, прийнятих Радою і затверджених директором Інституту.

3.3.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою покладених на нього обов’язків, останній має право на цей час передати свої повноваження одному з заступників Голови.

3.3.5. Заступники призначаються Головою з числа членів Ради та здійснюють безпосереднє керівництво науковою, організаційно-методичною діяльністю і зовнішніми зв’язками СНТ відповідно до посадових інструкцій, прийнятих Радою СНТ і затверджених Головою.

3.3.6. Секретар призначається Головою з числа членів Ради та здійснює оформлення та упорядкування обліково-звітної документації товариства, веде діловодство товариства, засвідчує документи товариства, здійснює організацію підготовки, ухвалення рішень і доведення їх до безпосередніх виконавців, контролює регламент проведення засідання Ради та інших заходів.

3.3.7. Науковий куратор СНТ

3.3.7.1. Науковий куратор СНТ призначається з числа професорсько-викладацького складу Вченою радою медичного інституту СумДУ, є членом Ради та Президії.

3.3.7.2. Науковий куратор СНТ щорічно подає кандидатуру Голови, разом з завідуючими кафедр погоджує кандидатури членів Ради.

3.3.7.3. Науковим куратором СНТ здійснюється взаємодія між адміністрацією навчального закладу та СНТ, надається допомога членам СНТ в проведенні НДРС, впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень, опублікуванні матеріалів в наукових виданнях.

3.3.7.4. Науковий куратор СНТ є безпосередньо підпорядкованим заступнику директора Медичного інституту з наукової роботи.

3.3.8. Склад Ради затверджується ректором СумДУ, після погодження з директором Інституту та проректором з наукової роботи СумДУ.

3.3.9. Рішення Ради СНТ оформлюються у вигляді постанов або протокольних рішень.

3.3.10. Засідання Ради вважаються відкритими за наявності не менше ½ осіб від загального складу Ради та після оголошення про це головуючим.

3.3.11. Право голосу мають усі члени ради. Рішення приймаються після оголошення питання, що розглядається головуючим на засіданні простою більшістю голосів осіб, які беруть участь в голосуванні (окрім випадку описаного в ст. 3.3.4.2.). При рівності голосів вирішальним є голос Голови, або уповноваженого Головою Заступника.

3.3.12. Головуючими на засіданнях Ради можуть виступати Голова, науковий куратор СНТ або особа, що ними уповноважена на головування.

3.3.13. Рада може збиратися на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання відбуваються не рідше 1 разу 3 місяці. Позачергові засідання скликаються за вимогою Голови або не менш ніж ⅔ членів Ради.

3.3.14. Засідання Ради є відкритими для всіх членів товариства та уповноважених представників адміністрації навчального закладу.

3.4. Президія Ради СНТ

3.4.1. Президія є колективним керівним та виконавчим органом товариства, та виконує функції Ради в період між засіданнями Ради СНТ. Склад президії затверджується Радою СНТ після призначення Головою заступників Голови Ради СНТ.

3.4.2. До складу Президії входять Голова, Заступники, Секретар, студентський декан Інституту, науковий куратор СНТ.

3.4.3. Обов’язки та повноваження членів Президії визначаються відповідними посадовими інструкціями, які приймаються Радою та затверджуються Головою.

3.5. Студентський науковий гурток кафедри університету

3.5.1. Гурток є первинним структурним підрозділом СНТ, що об’єднує студентів, які виконують НДРС на даній кафедрі.

3.5.2. Загальне керівництво Гуртка здійснює завідувач кафедри.

3.5.3. Поточну роботу Гуртка контролює та організовує науковий керівник Гуртка, що призначається завідувачем кафедри з числа науково-педагогічних співробітників кафедри.

3.5.4. Кількість Гуртків на кафедрі, та напрямок їх діяльності визначається завідуючим відповідної кафедри.

3.5.5. Гурток кафедри проводить свої засідання не рідше одного разу на місяць.

3.5.6. Членом Гуртка може бути будь-який студент, який бажає поглибити свої знання з даного предмету та оволодіти навичками дослідницької роботи.

3.5.7. Завдання Гуртка: 1) залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи студентів; 2) організація НДРС; 3)поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни; 4) розвиток навичок творчої роботи, оволодіння методами і прийомами наукових досліджень.

3.5.8. Член Гуртка має право: 1) бути присутнім і виступати з доповідями і науковими повідомленнями на засіданнях гуртка, та, за згодою наукового керівника, на конференціях;

2) виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного працівника кафедри;

3) обирати старосту Гуртка та члена Ради – представника Гуртка;

4) переходити за власним бажанням з одного Гуртка в інший або поєднувати роботу в декількох.

3.5.9. Організаційна робота Гуртка здійснюється старостою Гуртка, який обирається голосуванням на засіданні Гуртка і затверджується науковим керівником Гуртка.

3.5.10. Функції старости гуртка: 1) складання разом з науковим керівником планів і звітів про роботу Гуртка;

2) сприяння своєчасному виконанню плану наукових досліджень членами Гуртка;

3) висвітлення роботи Гуртка у виданнях та на Інтернет-сайті Інституту, на кафедральних стендах і в інших інформаційних матеріалах.

3.5.11. Функції члена Ради, обраного Гуртком: 1) участь в засіданнях Ради СНТ;

2) залучення членів Гуртка до активної участі у всіх заходах, що проводяться Радою;

3) відстоювання інтересів Гуртка в Раді, презентація наукових робіт його членів.


4. Членство в товаристві


4.1. Членство в СНТ є добровільним та індивідуальним.

4.2 Членом СНТ може стати студент Інституту 1-6 курсу, який визнає цей статут, активно бере участь у науковій діяльності, є членом Гуртка та має гарну успішність.

4.3. Прийом у члени СНТ проводиться Радою СНТ простою більшістю голосів на підставі заяви студента, який вступає та рекомендацій завідувача відповідної кафедри.

4.4. Членам СНТ видаються документи зразків, прийнятих Президією Ради СНТ.

4.5. Членство в товаристві припиняється у випадку: 1) закінченні навчання в університеті;

2) порушенні цього статуту, після прийняття відповідного рішення Радою або Президією;

3) виходу з товариства за власним бажанням.

4.6. Без дозволу або Голови члени СНТ не уповноважені представляти товариство на будь-якому рівні, укладати угоди від імені СНТ.

4.7. Почесне членство в СНТ.

4.7.1. Почесне членство в СНТ існує з метою відзначення наукових досягнень членів СНТ, які вибувають з нього у зв’язку із закінченням навчання в університеті, а також студентів та вчених інших вищих навчальних закладів України та інших країн.

4.7.2. Почесне членство зберігається за визначеною особою довічно.

4.7.3. Почесним членам СНТ видаються документи зразків, прийнятих Президією за погодженням з науковим куратором товариства.


5. Права та обов’язки членів СНТ


5.1. Член СНТ має наступні права: 1) обговорювати питання діяльності СНТ та вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи;

2) користуватися необхідним оснащенням в планових дослідженнях;

3) брати участь в роботі секцій і виступати з доповідями на студентських наукових конференціях;

4) обирати та бути обраним до керівних органів СНТ;

5) бути рекомендованим на наукову роботу (на конкурсній підставі);

6) отримувати методичну та інформаційну допомогу від товариства.

5.2. Члени товариства зобов’язані: 1) дотримуватися цього положення;

2) брати участь в роботі Гуртків, відвідувати їх засідання;

3) проводити НДРС, виступати з доповідями на засіданнях Гуртка;

4) виконувати рішення керівних органів СНТ;

5)надавати необхідну допомогу в проведенні заходів товариства;

6) пропагувати діяльність СНТ, сприяти підвищенню авторитету СНТ та університету.


6. Співпраця з підрозділами СумДУ


6.1 СНТ активно співпрацює з Відділом з організації науково-навчальної роботи з талановитою молоддю СумДУ, студентськими науковими товариствами СумДУ, органами студентського самоврядування Інституту та СумДУ та профспілковим комітетом студентів СумДУ.

6.2. СНТ може виконувати з підрозділами університету спільні проекти відповідно до завдань, зумовлених цим положенням, та укладати з ними угоди про співпрацю.

6.3. Товариство координує свою роботу з профспілковим комітетом студентів через голову профспілкового комітету студентів СумДУ або його заступника, який сприяє організаційно-методичній діяльності СНТ у межах наданих йому повноважень та співпрацює у тісному зв’язку з відповідним заступником Голови.


7. Фінансування діяльності СНТ


7.1. СНТ не виконує фінансових функцій.

7.2. Фінансування матеріальних витрат, пов’язаних з роботою СНТ, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на підтримку студентського самоврядування, на проведення науково-дослідної роботи, частини позабюджетних коштів СумДУ за рішенням його адміністрації, спонсорських коштів, дарунків та відрахувань, пожертвувань фондів, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб у грошовій та натуральній формі.


8. Забезпечення діяльності СНТ


8.1 Для забезпечення діяльності СНТ СумДУ закріплює за товариством приміщення, виділяє оргтехніку і витратні матеріали до неї, створює необхідні умови для її діяльності.

8.2 Всі структурні підрозділи університету всебічно сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню та статутній діяльності СНТ.


9. Припинення діяльності СНТ


9.1. Діяльність СНТ може бути припинена рішенням Ради.


10. Порядок внесення змін та доповнень до Положення про СНТ


10.1. Зміни та доповнення до Положення про СНТ вносяться: 1) Вченою радою медичного інституту СумДУ;

2) Радою за погодженням з науковим куратором СНТ;

3) наказом директора Інституту, або ректора СумДУ.


Схожі:

Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення iconОбговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення icon1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна статистика"
Положення про Студентське наукове товариство складено відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І положення про...
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення icon1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна теорія"
Пложення про Студентське наукове товариство відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І снт факультету. 
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення iconПоложення про Наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі Загальні положення
Це Типове положення регламентує порядок створення І функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство)...
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство
Мета та завдання снт
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету " " 20 р. Суми № загальні положення
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи