Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення icon

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення
Скачати 227.56 Kb.
НазваПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення
Дата25.01.2013
Розмір227.56 Kb.
ТипПоложення


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор СумДУ, професор


_____________ А.В. Васильєв

"____" ______________ 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ


про кредитно-модульну систему

організації навчального процесу

в Сумському державному університеті

(нова редакція)


Суми – 2010


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Дане Положення засноване на "Програмі дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України", затвердженої наказом МОН від 23.01.04 р. №49, "Тимчасовому положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців", затвердженому наказом МОН України від 23.01.2004 р. №48, та враховує рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації і рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів, затверджених наказом МОН України від 30.12.2005 №774, а також «Методичні рекомендації щодо запровадження кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» (Лист МОН від 26.02.2010 №1/9-119).
 1. ^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ


ECTS (ЄКТС) – європейська кредитно-трансферна система (European Credit Transfer System), яка ставить на меті уніфікацію вимірювання обсягів і оцінювання навчальної роботи студента.

Кредит – умовна мінімальна одиниця виміру обсягу навчальної роботи студента при вивченні певної складової навчальної програми чи окремої дисципліни, засвоєної студентом під час навчання, яка визначає суму аудиторної та самостійної роботи студента й становить 30 академічних годин.

^ Заліковий кредит – це завершена задокументована частина навчальної дисципліни, практики, курсового проектування тощо, що підлягає обов’язковому оцінюванню та зарахуванню. Заліковий кредит складають певні модулі навчальної дисципліни. У заліковому кредиті оцінюються всі види навчальної діяльності студента, що формують компетенції.

^ Змістовний модуль – розділ або сукупність розділів навчальної дисципліни, що за своїм змістом становлять логічно завершену її частину і підпорядковані наданню певних компетенцій. Змістовні модулі нормативних навчальних дисциплін визначаються освітньо-професійними програмами галузевих стандартів вищої освіти.

Модуль – це визначена робочою програмою логічно завершена частина навчальної дисципліни (змістовного модулю), що включає певні види навчальної роботи студента (вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних та лабораторних робіт, індивідуальних завдань тощо).

^ Модульно-атестаційний цикл (МЦ) – частина семестру, призначена для вивчення модуля, визначеної групи модулів навчальної дисципліни (змістовного модуля або невеликої за обсягом навчальної дисципліни в цілому) і здійснення з них модульного (або підсумкового семестрового) контролю. Переважно його тривалість становлять п’ять тижнів теоретичного навчання і шостий тиждень – атестаційний. Уразі ненадходження від кафедри інших пропозицій на початку МЦ планується додатковий тиждень «лекційної начитки» для забезпечення випереджаючого викладення теоретичного матеріалу. Допускається інша тривалість модульного циклу, визначена графіком навчального процесу.

^ Атестаційний тиждень передбачається для проведення контрольних заходів (підсумкового модульного або семестрового контролю з навчальної дисципліни). На кожен день атестаційного тижня плануються контрольні заходи з однієї – двох навчальних дисциплін. Під час атестаційного тижня у випадках, визначених цим Положенням, також можуть проводитись аудиторні заняття з окремих дисциплін за розкладом навчальних занять, а контрольні заходи з них проводитись у навчальні тижні, або у атестаційний тиждень наступного модульно-атестаційного циклу.

Оцінювання здійснюється на підставі поточного контролю за навчальною роботою студента і проведення модульної та семестрової атестації за традиційною національною шкалою, багатобальною (диференційованою) шкалою ВНЗ та міжнародною шкалою ECTS.

Модульна атестація – оцінювання з модуля, що здійснюється шляхом нарахування студентові рейтингових балів за певною шкалою оцінювання на підставі поточного модульного контролю і проведення підсумкового модульного контролю (ПМК) як контрольного заходу.

^ Поточний модульний контроль – контроль виконання студентом окремих видів навчальної роботи і оцінювання нарахуванням рейтингових балів за різнопланову поточну роботу шляхом контролю відвідування лекційних занять, під час проведення лабораторних, практичних, семінарських занять, за виконанням індивідуальних завдань тощо.

^ Підсумковий модульний контроль – підсумковий контрольний захід із залікового кредиту навчальної дисципліни (модуля або модулів, що його складають), який проводиться переважно в атестаційний тиждень МЦ у письмовій формі або методом тестування у складі однієї або декількох академічних груп.

^ Семестрова атестація – оцінювання навчальної роботи студента за семестр на підставі результатів модульної атестації. У визначених даним Положенням випадках можуть також разом з модульною атестацією проводитись заходи додаткового семестрового контролю (ДСК) або підсумкового семестрового контролю (ПСК). При цьому семестрова атестація замінює поняття «диференційований залік» та «екзамен».

^ Підсумковий семестровий контроль (ПСК)  контрольний захід, який складають у визначених цим Положенням випадках невстигаючі студенти.

Вимоги до організації та методичного забезпечення підсумкового семестрового контролю та додаткового семестрового контролю як контрольних заходів такі ж, як до «екзамену». Вони проводяться у письмовій формі або методом тестування за винятком випадків, коли перевіряються навички особистісної комунікації (синхронний переклад чи ведення дискусії або діалогу майбутнім журналістом та таке інше).

Для окремих навчальних дисциплін, які носять загальноознайомчий характер (наприклад, «Вступ до спеціальності», «Вища освіта України та Болонський процес» та такі інші, які визначені науково-методичною комісією факультету, що здійснює підготовку з дисципліни), застосовується оцінка «зараховано». У цьому випадку семестрова атестація визначається у формі «заліку», який здійснюється на підставі п.3.12.2.1 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (Наказ МОН від 02.06.1993 №161), оцінювання за шкалою ECTS не здійснюється, рейтингові бали не призначаються.

Екзаменаційна сесія – період навчального часу студента, призначений для проведення (у випадках, які визначені цим Положенням) додаткового семестрового контролю. На один день екзаменаційної сесії планується ДСК з однієї навчальної дисципліни. 1. ^ ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
  1. Навчальні плани підготовки фахівців укладаються відповідно до «Положення щодо порядку розроблення навчальних планів та їх організаційного супроводу у Сумському державному університеті» і містять:

 • графік навчального процесу;

 • навчальний план за напрямом підготовки (зі спеціальності);

 • робочі семестрові навчальні плани.

  1. Графік навчального процесу передбачає розподіл навчального року на 2 семестри, кожен з яких розподіляється на 3 модульні цикли. Наприкінці кожного семестру планується екзаменаційна сесія. Навчальний рік містить 60 кредитів, а семестр – приблизно 30 кредитів навчальної роботи студента (за один тиждень студент виконує приблизно 1,5 кредити навчальної роботи).

Графік навчального процесу містить інформацію:

 • назва напряму підготовки (спеціальності), форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень, термін навчання, кваліфікація, що надається;

 • розподіл тижнів навчального року (52 тижні) на періоди теоретичного навчання, екзаменаційних сесій, державної атестації та виконання дипломних проектів (кваліфікаційних робіт), практичної підготовки, канікул (не менше 8 тижнів за рік, крім випускового) у межах кожного навчального року;

 • підсумок у тижнях по кожному навчальному року періодів теоретичного навчання, екзаменаційних сесій, практик, канікул, державної атестації;

 • види практик та терміни їх проведення;

 • форми державної атестації.

Форма та зміст графіку навчального процесу наведені у додатку А.

  1. Один кредит навчальної роботи студента становить 30 годин загального навчального часу, в тому числі:

 • до 3-х годин на тиждень аудиторної роботи протягом модульного циклу (в середньому 16-14 годин на освітньо-кваліфікаційних рівнях (ОКР) бакалавр і спеціаліст та до 10 годин на ОКР магістр);

 • відповідно 16 - 20 години самостійної роботи; при цьому самостійна робота студента (СРС) включає опрацювання навчального матеріалу, індивідуальну роботу під керівництвом викладача (ІРС) та проведення контрольних заходів.

  1. При складанні навчального плану (форма у додатку Б) повинні виконуватись наступні принципи:

   • обсяги навчальної роботи з дисциплін повинні бути не меншими, ніж зазначено у освітніх стандартах і кратними 0,5 кредита;

   • загальний обсяг навчальної роботи за семестр повинен становити приблизно 30 кредитів, за рік – 60 кредитів, за період підготовки бакалавра (4 роки) – 240 кредитів;

   • виходячи із рекомендацій МОН України потрібно планувати не більше 3…5-ти курсових проектів (робіт) за період бакалаврської підготовки, тобто у середньому один курсовий проект (робота) на рік; обсяг навчальної роботи при виконанні курсових проектів (робіт) повинен становити не менше 1,5 – 2,5 кредита ( він призначається із загального обсягу навчальної дисципліни). Курсовий проект (робота) розглядається як певний модуль навчальної дисципліни, але на нього у навчальному плані окремо призначаються обсяги навчальної роботи і також окремо здійснюється оцінювання.

Можливе виконання комплексних (міждисциплінарних) курсових проектів (робіт), із призначенням на них певних обсягів навчальної роботи, які оцінюються як окремі навчальні дисципліни;

   • для упорядкування консультаційної роботи, ліквідації студентами поточної заборгованості з дисциплін та, як виняток, за відсутності групових аудиторних занять для здійснення поточних групових контрольних заходів у розкладі занять планується індивідуальна робота студентів під керівництвом викладача (ІРС). Обсяг ІРС входить до обсягу самостійної роботи студента. Цей вид занять не є обов'язковим для студента, ІРС не можуть проводитись у формі традиційного лабораторного, практичного або семінарського заняття. Підсумкові обсяги ІРС з дисциплін, що вивчаються одночасно, повинні разом з обсягом аудиторної роботи становити не більше 36 годин на тиждень. Для виконання курсового проекту (роботи) після завершення теоретичного навчання з дисципліни ІРС планується у обсязі 1…2-х годин на тиждень протягом модульного циклу;

  1. ^ Семестровий навчальний план повинен містити докладну інформацію щодо змісту організації навчального процесу у семестрі і призначений для планування роботи викладачів і студентів. Форма семестрового навчального плану наведена у додатку В.

Семестрове планування навчальної роботи повинно здійснюватись на таких засадах:

 • сумарний обсяг аудиторної роботи студента протягом кожного модульного циклу не повинен перевищувати на 1- 4 курсах 30 годин на тиждень; на 5-му курсі за навчальними планами підготовки спеціалістів та магістрів обсяг аудиторної роботи за модульними циклами повинен становити відповідно 24 та 18 годин на тиждень (без урахування ІРС). При цьому допускається відхилення обсягів аудиторної роботи у модульних циклах в межах 10%;

 • планування індивідуальних завдань повинно здійснюватися на основі розрахунку наявних обсягів самостійної роботи студента, виходячи із фактичної трудомісткості їх виконання. Вид індивідуального завдання повинен визначатись на підставі його змісту, викладеного в робочій програмі дисципліни та у відповідній науково-методичній розробці. Як правило у семестрі планується не більше одного визначеного навчальним планом індивідуального завдання з дисципліни.
 1. ^ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА
  1. Модульно-рейтингова система контролю і оцінювання (МРС) базується на модульній побудові навчального процесу, систематичному поточному контролі і накопиченні рейтингових балів за різнопланову навчально-пізнавальну діяльність у періоді навчання. Організація МРС побудована на розподілі навчального матеріалу з дисципліни у всіх його складових на модулі.

  2. Оцінювання здійснюється за кожною складовою навчальної діяльності шляхом визначення рейтингової оцінки rk. Рейтинг з дисципліни RD – це кількісна оцінка за багатобальною шкалою рівня засвоєння дисципліни та якості поточної навчальної діяльності. Вона формується як сума рейтингових оцінок rk за різні види і періоди навчальної роботи, а також заохочувальних балів rs

RD = rk + rs.

  1. Заохочувальні рейтингові бали з навчальної дисципліни можуть нараховуватись за додаткові види навчальної роботи, визначені кафедрою викладання дисципліни. Наприклад, за результативну участь в олімпіадах різних рівнів та конкурсах наукових робіт, за виконання оглядово-аналітичних робіт, за доповіді на наукових конференціях та наукові публікації тощо. При цьому підсумкове значення рейтингової оцінки rk та заохочувальних балів rs не може перевищувати максимально можливе значення RD з навчальної дисципліни.

  2. Шкала оцінювання з дисципліни (R) визначається пропорційно до загального обсягу навчальної роботи з дисципліни:

R = 40 K,

де К– загальний обсяг навчальної дисципліни у кредитах.

   1. Для спрощення розрахунку і обліку рейтингових балів студента кафедра має право прийняти рішення про застосування умовної рейтингової шкали оцінювання, незалежної від обсягу дисципліни, [R] =100 балів для будь якої навчальної дисципліни. Це зазначається в Регламенті модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання та у відомості семестрової атестації.
   1. При застосуванні умовної рейтингової шкали [R] рейтингові бали, отримані студентом за цією шкалою, у навчальній картці, що формується деканатом, перераховуються в автоматичному режимі за відповідною програмою АСУ у рейтинговий бал за шкалою R.

  1. Розподіл рейтингових балів (шкали оцінювання) за видами навчальної діяльності та контрольними заходами здійснюється провідним викладачем (лектором) дисципліни відповідно до вагомості цих складових у навчальному процесі та залежно від змісту конкретної навчальної дисципліни і методики її викладання.

  2. Незалежно від значення R- шкали оцінювання повинні витримуватися такі співвідношення між оцінками ЕСТS-шкали, національної п’ятибальної шкали та рейтинговими балами:

^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Національна п’ятибальна шкала оцінювання

^ Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5,0(відмінно)

0,90R  RD 1,00R

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,5(дуже добре)

0,80 R  RD  0,90R

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4,0(добре)

0,65 R  RD  0,80R

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,5(задовільно)

0,55R  RD  0,65R

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

3,0(достатньо)

0,50R  RD  0,55R

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2(незадовільно)

0,35R  RD  0,50R

F

НЕПРИЙНЯТНО – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1(неприйнятно)

RD  0,35R
  1. Успішність навчання студента відображається у відомості семестрової атестації, індивідуальному навчальному плані студента, навчальній картці студента і визначається за багатобальною шкалою оцінювання, паралельно за п’ятибальною національною шкалою та міжнародною шкалою оцінювання ECTS шляхом переводу рейтингових балів у відповідну оцінку за наведеною у п. 3.6 таблицею.

  2. Підсумкова оцінка (за п’ятибальною шкалою оцінювання) з навчальної дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається сумарним значенням накопичених рейтингових балів за всі семестри навчання, незалежно від того, які семестрові оцінки за п’ятибальною шкалою були отримані у відповідних семестрах. При цьому вона може відрізнятись від оцінки за останній семестр, не впливає на критерії призначення стипендії і як підсумкова зазначається у додатку до диплому за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

  3. При вирішенні питань переведення та поновлення студентів на навчання, перезарахування навчальних дисциплін або ліквідації академічних розбіжностей визначення успішності студента здійснюється за національною шкалою оцінювання та шкалою ECTS, рейтингові бали студентові нараховуються у відповідності до діючих в університеті навчальних планів за середнім значенням відповідного діапазону перевідної таблиці оцінювання (див. табл. п. 3.6).

  4. Технологія впровадження МРС з дисциплін приймається кафедрою на підставі нормативних документів університету, відповідальність за організацію та проведення модульно-рейтингової системи навчання несе викладач, який веде дисципліну, та завідувач кафедри.

3.11 Певні особливості (деталізації, уточнення), що стосуються кожної навчальної дисципліни, визначаються «Регламентом модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з навчальної дисципліни» (надалі «Регламент»), який є додатком до робочої програми і укладається відповідно до «Загальних рекомендацій щодо укладання робочої програми з навчальної дисципліни», затверджених наказом СумДУ від 21.07.2008 №427-І. 1. ^ МОДУЛЬНА ТА СЕМЕСТРОВА АТЕСТАЦІЯ
  1. Планування модульної атестації здійснюється у «Регламенті модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з навчальної дисципліни», який розробляється провідним викладачем (лектором) навчальної дисципліни, на початку семестру доводиться до відома студентів і протягом періоду викладання дисципліни не змінюється. Студенти постійно інформуються про отримані за поточну роботу рейтингові бали.

  2. Рейтингові бали, призначені для модульної атестації розподіляються у межах кожного залікового кредиту на заходи поточного контролю і підсумковий модульний контроль. До підсумкового модульного контролю студент як правило допускається за умови виконання усіх видів запланованої навчальної роботи. Можливість повторного складання підсумкового модульного контролю з метою ліквідації незадовільної оцінки, умови допуску до нього та терміни проведення визначаються у Регламенті. Ліквідація заборгованостей по поточним контрольним заходам може здійснюватись протягом усього періоду вивчення дисципліни у семестрі. Перескладання заходу підсумкового модульного контролю з метою підвищення позитивної оцінки не здійснюється.

  3. При розподіленні рейтингових балів за видами навчальної роботи від 10 до 30% відсотків рейтингових балів, що відводяться на модульну атестацію, призначаються за відвідування студентом запланованих аудиторних занять.

  4. Відсутність студента на контрольній роботі, лабораторному чи практичному занятті, підсумковому модульному контролі оцінюється в «0» балів. За наявності поважної причини відсутності студента, визначених деканатом, викладач визначає форму проходження додаткового контролю або відпрацювання навчального матеріалу.

  5. При викладанні модуля протягом декількох модульно-атестаційних циклів проведення модульної атестації в атестаційний тиждень не є обов’язковим, але при викладанні дисципліни протягом усього семестру повинно бути не менше двох модульних атестацій.

  6. Семестрова атестація з дисципліни може здійснюватися за двома схемами:

 1. За модульною атестацією без проведення екзаменаційної сесії.

 2. За модульною атестацією та заходом додаткового семестрового контролю (ДСК). Перелік таких навчальних дисциплін окремо позначається у робочих навчальних планах на підставі наказу по університету за поданням кафедри викладання дисципліни і відповідної науково-методичної комісії факультету. Для дисциплін, що викладаються протягом декількох семестрів, зазначається, у якому семестрі проводиться захід ДСК.

  1. При викладанні дисципліни протягом декількох семестрів семестрова атестація може здійснюватися не у кожному семестрі. У такому випадку семестрова атестація з дисципліни у наступному семестрі проводиться за шкалою оцінювання, що включає кредити семестрів, що завершувались без атестації.

  2. При здійсненні семестрової атестації за наслідками модульної атестації повинні виконуватись такі положення:

 1. студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав необхідну, яка відповідає позитивній оцінці, кількість рейтингових балів (не менше 50% від визначених шкалою оцінювання), отримує семестрову оцінку у відповідності до набраних рейтингових балів. Складання заходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки не здійснюється;

 2. студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових балів, що відповідає позитивній оцінці, але не менше 35% від шкали оцінювання, зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю. У такому випадку незалежно від того, в якому модульному циклі завершується викладання навчальної дисципліни, складання заходу підсумкового семестрового контролю здійснюється після завершення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі або екзаменаційної сесії, якщо вона передбачена, за додатковою відомістю семестрової атестації (першою незадовільною оцінкою вважається та, що отримана за наслідками модульних атестацій, яка виставляється в основну відомість семестрової атестації). Студент має право на два складання ПСК: викладачу та комісії. Замість складання комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни в наступному навчальному періоді (див. п. 4.8, п/п. е). У разі незадовільного складання підсумкового семестрового контролю комісії студент отримує оцінку «неприйнятно» («F» за шкалою ECTS) і йому призначається повторне вивчення дисципліни;

 3. при успішному складанні заходу підсумкового семестрового контролю використовується оцінка «достатньо*», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів. У документи про освіту та академічну документацію для мобільності студентів негативні оцінки не заносяться, оцінка «достатньо*» замінюється на оцінку «достатньо» («Е» за шкалою ECTS) із визначенням рейтингового балу RD = 0,5R.

 4. студент, який за наслідками модульних атестацій набрав кількість рейтингових балів менше 35% від шкали оцінювання, не допускається до підсумкового семестрового контролю і отримує оцінку «неприйнятно» (за шкалою ECTS – «F»). Йому призначається повторне навчання з дисципліни;

 5. повторне вивчення дисциплін планується за рахунок власного часу студента і не фінансується з бюджетних коштів. При повторному вивчені відповідний навчальний компонент відноситься до індивідуального навчального плану наступного навчального періоду. Повторне вивчення вибіркової дисципліни може бути замінено вивченням іншої вибіркової дисципліни відповідного циклу та обсягу. У разі неуспішного повторного вивчення дисципліни студент відраховується з університету.

4.9. При здійсненні семестрової атестації на підставі модульних атестацій з обов’язковим заходом ДСК:

  1. рейтингові бали шкали оцінювання з навчальної дисципліни розподіляються між модульними атестаціями і ДСК відповідно 60% і 40%. Захід ДСК проводиться в період екзаменаційної сесії;

  2. при отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестацій менше 20% від призначених на них, він не допускається до заходу ДСК і йому призначається повторне вивчення дисципліни (див. п. 4.8, п/п е);

  3. при отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FХ (не менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни), студентові надається право на дворазове складання (викладачеві та комісії) заходу підсумкового семестрового контролю (ПСК), за правилами, що визначені у п.п. 4.8 b та 4.8 с;

  4. при повторному складанні ПСК оцінювання здійснюється без урахування рейтингових балів модульних атестацій. Підсумкова семестрова оцінка визначається як зазначено у п.4.8 с;

  5. при отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці F «неприйнятно» (менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни), студентові призначається повторне вивчення навчальної дисципліни на умовах, визначених у п. 4.8 е.

  1. У разі наявності навчальних дисциплін, семестрова атестація з яких здійснюється за обома наведеними схемами (п.п. 4.8 та 4.9), екзаменаційна сесія планується тільки для заходів ДСК і її завершення вважається завершенням навчального семестру.

  2. Результати модульної та семестрової атестації відображаються у відомості семестрової атестації, яка заповнюється викладачем, відповідальним за курс (лектором). У відомості зазначаються рейтингові бали та семестрова оцінка з дисципліни за національною шкалою та шкалою ECTS. Приклади заповнення основної та додаткової відомостей семестрової атестації наведені у додатках Г та Д.

  3. У останній атестаційний тиждень викладання дисципліни провідний викладач дисципліни визначає або підсумкову семестрову оцінку, або допуски (не допуски) до ПСК та ДСК. Якщо цей атестаційний тиждень не є останнім у семестрі, то викладач в основній відомості семестрової атестації виставляє позитивні рейтингові бали і має право продовжити роботу з невстигаючими студентами протягом двох тижнів наступного модульного циклу з метою ліквідації ними заборгованостей (відпрацювання практичних, лабораторних робіт, захист індивідуальних завдань). Після цього основна відомість заповнюється остаточно.

  4. Студенти, які мають в основній відомості семестрової атестації оцінку рівня «F», а також студенти, яким подовжена екзаменаційна сесія, до додаткової заліково-екзаменаційної відомості не включаються.

  5. За результатами семестрової атестації студентів з навчальних дисциплін директори інститутів (декани факультетів) приймають рішення щодо подальшої навчальної діяльності студента (переведення на наступний курс, відрахування тощо) відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ МОН України від 02.06.1993 р. №161).
 1. ^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Дане Положення набирає чинності з дня його затвердження.

  2. Визнаються такими, що втратили чинність документи:

 • Тимчасове положення про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Сумському державному університеті. - Суми, 2006.

 • Тимчасове положення про модульно-рейтингову систему контролю та оцінювання успішності навчання студентів. – Суми, 2006.

 • Коментарі до зазначених вище положень.

 • Наказ СумДУ від 29.10.2009 р. №722-І;

 • Наказ СумДУ від 03.07.2009 р. №451-І;

 • Наказ СумДУ від 30.04.2009 р. №289-І;

 • Наказ СумДУ від 27.04.2009 р. №277-І.

  1. Вносяться зміни до «Загальних вимог щодо укладання робочої програми з навчальної дисципліни»:

  • у розділі 2 (підрозділ 2.2, п.7, п/п 7.1) таблиця співвідношення шкал оцінювання замінюється таблицею п/п 3.6 цього Положення;

  • у додатку розділу 2 таблиця пункту 8 замінюється таблицею, що відповідає таблиці п/п 3.6 цього Положення (із зміною числових значень прикладу розподілу рейтингових балів шкали оцінювання).

5.4 Годинне значення кредиту (30 год.), визначене у п. 2.2 цього Положення вводиться після наказу СумДУ щодо внесення відповідних змін до навчальних планів.

РОЗРОБЛЕНО


науково-методичним відділом СумДУ


Нач. НМВ, доцент

__________ В.Л. КоротченкоПОГОДЖЕНО:


Перший проректор,

доцент

­­­­­­­­____________ В.Д. Карпуша


Н

СХВАЛЕНО


Вченою радою СумДУ

"___" ______________ 2010 р.,

протокол №

Вчений секретар, доцент

_______________ А.І. Рубан
ач. Організаційно-методичного

управління, доцент

____________ В.Б. Юскаєв


ДОДАТКИ    1. Додаток А – Графік навчального процесу при застосуванні модульно-циклової побудови навчального семестру.

    2. Додаток Б – Форма загального навчального плану при застосуванні кредитно-модульної системи організації навчального процесу та модульно-циклової побудови навчального семестру.

    3. Додаток В – Форма семестрового навчального плану.

    4. Додаток Г – Форма основної відомості семестрового контролю.

    5. Додаток Д – Форма додаткової відомості семестрового контролю.

    6. Додаток Е – Форма розділу навчальної картки студента, в якому подається інформація щодо його успішності.Додаток Е

(приклад оформлення навчальної картки студента

у розділі обліку його навчальної роботи)


Семестр 1п/п


Назва дисципліни

^ Обсяг за навчальним планом,

кредитів

Відмітка про зарахування

кредитів (К) за семестр

рейтинговий бал RD за шкалою

R = 40K

оцінка за національн. шкалою

оцінка за шкалою ECTS

1

2

3

4

5

6

7

1

Історія України

2,5

2,5

90

відмінно

А

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

1,5

51

добре

В

3

Іноземна мова

9,0

1,5

48

добре

С

4

Фізичне виховання

6,0

1,5

36

задовільно

Е

5

Математичний аналіз

15,0

6,5

208

добре

В

6

Алгебра та геометрія

10,5

10,5

399

відмінно

А

7

Дискретна математика

6,0

6,0

180

добре

С
^ ВСЬОГО за семестр
30

RS = 1012балів

Рейтинг студента – 84,3.
Примітка:

 1. Таке подання інформації дає повне уявлення про те, яку частину програмного матеріалу засвоїв студент протягом навчального семестру і з якою якістю.

 2. Оцінка успішності у відсотках до максимально можливої кількості балів дозволяє ранжувати студентів на всіх рівнях (у групі, за спеціальністю, на факультеті, в цілому в університеті).

 3. Складання такої форми навчальної картки може бути повністю автоматизоване:

 • колонки 2 - 4 заповнюються за даними навчального плану;

 • колонки 5-7 – із семестрової відомості;

 • підсумки обчислюються за відповідними формулами.Схожі:

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) пунктом 8/1 такого змісту
У зв’язку з тим, що при застосуванні кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Сумду в різні роки навчання студентів...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconПротокол № від 20 р. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconНова редакція розділу Організація І проведення
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу
Тимчасове положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення в Дондуу навчального процесу за кредитно-модульною...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconПоложення про систему контролю якості навчального процесу у сумському державному університеті загальні положення
move to 0-16763639
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Івано-Франківському національному медичному університеті (нова редакція)
Кмсонп – створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього І наукового простору шляхом...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу на основі Тимчасового положення (наказ мон україни від 23. 01. 2004 р. №48) та інших нормативно-правових актів з урахуванням
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг)
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconРішенням Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова (протокол №3 від 03 листопада 2011 року) І
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи