Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук icon

Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
Скачати 432.68 Kb.
НазваЗатверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
Сторінка1/3
Дата22.09.2012
Розмір432.68 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством освіти і науки України


Заступник міністра _______________ В.Д. Шинкарук


___” ____________ 2007 р.


СТАТУТ
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича


(нова редакція)
Прийнято

конференцією трудового колективу

протокол № 1 від “22березня 2007 р. ^ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Даний статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Чернівецького національного універ­ситету імені Юрія Федьковича (далі ЧНУ, Університет). Університет створений 4 жовтня 1875 року, зареєстрований Постановою Ради Народних Комісарів Української РСР № 1110 від 13 серпня 1940 року.

Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Чернівецькому держав­ному університету наданий статус національного.

1.2. Місцезнаходження Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: 58012, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, телефон 52-62-35, факс 55-29-14, Е-mаіl: rector@chnu.cv.ua.

1.3. Управління Університетом здійснює Міністерство освіти і науки України, повноваження якого визначаються Законом України “Про вищу освіту” та чин­ним законодавством України.

1.4. Основною метою діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

^ 1.5. Головними завданнями Університету є:

 • здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підго­товку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

 • здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

 • здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

1.6. Університет здіснює підготовку, перепідготовку й атестацію фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-педагогічних і наукових кадрів як з відривом, так і без відриву від виробництва.

1.7. ЧНУ є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, власний герб, прапор, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, офіційні бланки, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.8. ЧНУ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.


^ 2. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законо­давства та головних завдань діяльності Університету і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються ЧНУ.

^ Структурними підрозділами Університету є: кафедри, факультети, інститути, філії, коледжі, підготовчі курси, наукова бібліотека, Ботанічний сад, видав­ництво, студмістечко, музеї, бази практики та наукової роботи, науково-дослідні, навчально-консультаційні та інформаційні центри, проблемні лабораторії з певного напрямку, навчальні, наукові, виробничі, допоміжні підрозділи: навчальний відділ, науково-методична лабораторія моніторингу якості підготовки фахівців, науково-дослідна частина, відділ з гуманітарної освіти і виховання, бухгалтерія, відділ кадрів, юридичний відділ, адміністративно-господарська частина, відділ міжнародних зв’язків, які функціонують відповідно до окремих положень, що розробляються згідно з чинним законодавством тощо.

2.2. Факультет – основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Універси­тету, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Керівництво факультетом здійснює декан, іншим структурним підрозділом – директор або інший керівник, який виконує свої повноваження на постійній основі.

Декан, директор або інший керівник призначаються на посаду та звільняються ректором Університету відповідно до закону України “Про вищу освіту”.

Вчена рада факультету обирає і рекомендує ректору Університету кандидатуру на посаду декана факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь.

Декан факультету призначається на сім років.

Заступники декана факультету призначаються ректором Університету за пропозицією Вченої ради факультету на термін, не більший строку свого трудового договору та повноважень декана.

Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету. Розпо­рядження декана є обов’язковим для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані ректором Університету. Ректор Університету відміняє розпорядження декана, які суперечать закону, Статутові університету чи завдають шкоди інтересам Університету.

Декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету на підставі рішення Вченої ради Університету або на підставі подання загальних зборів трудового колективу факультету.

2.3. Кафедра – базовий структурний підрозділ Університету (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедра створюється рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою Університету строком на сім років. Із завідуючим кафедрою укладається контракт.

^ 2.4. Університет може створювати:

 • навчально-науково-виробничі центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені факультети, коледжі, технікуми, наукові, науково-дослідні, науково-виробничі й проектні інститути, дослідні станції, кафедри, наукові лабораторії, конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі комбінати, експериментальні заводи, фабрики, фірми, полігони, технопарки, навчальні комплекси із школами, ліцеями, гімназіями, малою академією, з вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації, інші підрозділи;

 • навчально-наукові центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії, центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму;

 • науково-дослідні центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені наукові лабораторії, центри, інші підрозділи за певним напрямом науково-дослідної роботи.

2.5. Університет може мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.


^ 3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається з його прав та обов'язків.

^ 3.2. Університет має право:

 • у встановлених законом межах вирішувати всі питання, які стосуються навчальної, наукової, видавничої та господарської діяльності, а також змін організаційної структури;

 • визначати зміст (навчальні плани, програми тощо) і організаційні форми навчального процесу;

 • визначати структуру, план прийому, тривалість навчання;

 • визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

 • готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами, у тому числі іноземних, згідно з прави­лами прийому, затвердженими Приймальною комісією Універ­си­тету;

 • призначати голів Державних екзаменаційних комісій за погодженням з Міністерством освіти і науки України;

 • розробляти та впроваджувати власні програми наукової діяльності;

 • присуджувати наукові ступені, вчені звання та присвоювати почесні звання доктора і професора;

 • створювати в установленому порядку структурні підрозділи, у тому числі факультети, кафедри, навчальні, науково-дослідницькі заклади та установи різних типів (школи, ліцеї, коледжі, інститути, центри тощо) і припиняти їх діяльність;

 • провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;

 • отримувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, облад­нан­ня, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, громадян, благодійних фондів і самостійно розпо­ряджатися усіма видами своїх асигнувань;

 • укладати угоди про спільну, у т.ч. комерційну діяльність з суб’єктами господарювання, установами й організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань та зміцнення матеріально-тех­нічної бази відповідно до чинного законодавства;

 • розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздо­ров­чих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капіталь­ний і поточ­ний ремонти основних фондів на умовах підряду або госпо­дар­ським способом;

 • користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для ви­щих закладів освіти, відповідно до статусу та за результатами акреди­та­ції;

 • спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побу­тових об'єктів, а також на соціальну підтримку науково-педагогічних та ін­ших категорій працівників Університету та осіб, які навчаються в Університеті;

 • брати участь у діяльності міжнародних організацій;

 • затверджувати плани університетських видань навчальної та наукової літератури;

 • забезпечувати видання наукових і науково-методичних журналів, інформаційно-аналітичних збірників тощо;

 • розробляти свою організаційну структуру, визначати форми організації і стимулювання праці, які здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького, наукового та іншого складу;

 • розробляти та затверджувати штатні розписи згідно з чинним законо­давством;

 • визначати форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці та інші умови матеріального стимулювання згідно з чинним законо­давством;

 • видавати багатотиражну газету та здійснювати інші види видавничої діяльності;

 • на основі прямих договорів, угод і контрактів із сторонніми орга­нізаціями та установами, фізичними особами виконувати різні види робіт (підготовка та перепідготовка кадрів, обмін фахівцями, наукова, культурно-освітня, виробнича діяльність, організація конференцій, платні послуги населенню), а також замовляти роботи стороннім організаціям з різними формами власності;

 • закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок виділених йому коштів обладнання чи інші матеріальні ресурси;

 • надавати дозвіл на оренду будівлі, споруди та інше нерухоме майно, обладнання;

 • здійснювати платні послуги у сферах освітньої, науково-виробничої, інформаційної, консультативної, бібліотечної, культурно-масової, туристич­ної, міжнародної, побутової, видавничої, поліграфічної та книго­розповсюджуючої та інших сферах діяльності згідно з чинним законодавством;

 • приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені до компетенції Університету і не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

^ 3.3. Університет зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог Конституції України, Законів України “Про вищу освіту”, “Про мови в Україні” та інших законодавчих актів, які сто­суються питань освіти та наукової діяльності;

 • дотримуватись державних стандартів освіти;

 • створювати безпечні умови проведення освітньої, наукової, виробничої діяльності;

 • дотримуватись екологічних вимог відповідно до чинного законодавства;

 • дотримуватись договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі за міжнародними угодами;

 • дотримуватись фінансової дисципліни та збереження державного майна;

 • створювати умови соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

^ 3.4. Учасниками навчально-виховного процесу в Університеті є:

 • науково-педагогічні працівники;

 • студенти, слухачі, екстерни, аспіранти, здобувачі та докторанти;

 • інші особи, зайняті у навчально-виховному процесі (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти та інші).

3.4.1. Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи в Університеті професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю.

Науково-педагогічні працівники Університету мають право:

 • на захист професійної честі та гідності;

 • брати участь в обговоренні й розв'язанні найважливіших проблем навчальної, наукової, творчої та виробничої діяльності Університету, факультету, кафедри, підрозділу, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи;

 • користуватися згідно з правилами, встановленими в Університеті, університетським майном, призначеним для колективного користування;

 • користуватися всіма видами послуг, які може надавати Університет своїм працівникам;

 • на роботу за сумісництвом або на договірній основі в Університеті та за його межами;

 • займатися підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства;

 • на вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

 • на проведення наукової роботи;

 • на творчі відпустки;

 • на підвищення кваліфікації та стажування;

 • на участь у об’єднаннях громадян;

 • на участь у громадському самоврядуванні;

 • бути заохоченими за досягнення високих результатів у праці у встановленому порядку: представлення до державних нагород, до при­своєння почесних звань, відзначення преміями, грамотами;

 • на забезпечення житлом;

 • на одержання службового житла;

 • на одержання державних стипендій;

 • на отримання матеріальної допомоги та інших заохочувальних виплат згідно з чинним законодавством;

Науково-педагогічні працівники Університету зобов’язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію; 

 • забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; 

 • додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

 • додержуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ЧНУ;

 • виконувати накази ректора;

 • особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загально­людської моралі: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, працелюбства, доброти, стриманості, поміркованості тощо;

 • виховувати у студентів повагу до національних, історичних, культурних цінностей України, вчити їх шанувати народні традиції та звичаї, дбайливо ставитися до історико-культурного та природного середовища держави;

 • підтримувати толерантність у міжнаціональних відносинах;

 • запобігати вживанню студентами алкогольних напоїв, наркотиків, курін­ню, іншим шкідливим звичкам, проводити відповідну роз'яснювальну роботу, вести агітацію здорового способу життя;

 • ощадливо ставитись до університетського майна;

 • берегти і збагачувати традиції Університету.

3.4.2. Особами, які навчаються в Університеті, є студенти, слухачі, екстерни, здобувачі, аспіранти та докторанти.

Студенти, слухачі, екстерни, здобувачі, аспіранти та докторанти Університету мають право на:

 • вибір форми навчання;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 • трудову діяльність у позанавчальний час;

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортив­ною, побутовою, оздоровчою базою Університету;

 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конфе­ренціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

 • участь у об'єднаннях громадян;

 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;

 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній, громадській та культурно-масовій роботі;

 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

 • користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчаль­них, наукових та інших підрозділів Університету;

 • обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування;

 • навчатися за індивідуальним планом, затвердженим наказом ректора на підставі дозволу кафедри і рішення Вченої ради факультету;

 • відвідувати за погодженням деканів заняття на інших факультетах за умови доброго й відмінного навчання;

 • одержувати направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;

 • на придбання паралельно другої освіти, переведення на інший напрям підготовки, факультет згідно з чинними нормативними документами;

 • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Студенти, слухачі, екстерни, здобувачі, аспіранти та докторанти Університету зобов’язані:

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

 • дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, виконувати накази та розпорядження ректора, розпорядження декана, вказівки завідуючого кафедрою;

 • обов'язково відвідувати заняття;

 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

 • вчасно інформувати деканат в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;

 • підвищувати свій загальний культурний рівень;

 • ощадливо ставитись до Університетського майна.^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчально-виховний процес забезпечує можливість:

 • здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;

 • інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

^ 4.2. Форми навчання:

 • денна (очна);

 • заочна, дистанційна;

 • екстернатна.

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

^ 4.3. Форми організації навчального процессу:

 • навчальні заняття;

 • самостійна робота;

 • практична підготовка;

 • контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять в Університеті є:

 • лекція;

 • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

 • консультація.

^ 4.4. Умови прийому на навчання до Університету.

Прийом осіб на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей.

Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Університету особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.

Прийом на навчання до Університету для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів.

Правила прийому на навчання до Університету затверджуються ректором за погодженням із Міністерством освіти і науки України.

^ 4.5. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Університеті

4.5.1. Особи, які навчаються в Університеті, можуть бути відраховані з Університету:

 • за власним бажанням;

 • за невиконання навчального плану;

 • за порушення умов контракту;

 • в інших випадках, передбачених законами.

4.5.2. Особи, які навчаються в Університеті, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в Університеті, надається академічна відпустка.

4.5.3. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Університету, здійснюється під час канікул.

4.5.4. Особи, які навчаються в університеті, можуть бути переведені з:

 • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;

 • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

 • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються в Університеті, визначається Міністерством освіти і науки України.

  1   2   3

Схожі:

Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconЗатверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
України І є документом, який регламентує діяльність Чернівецького національного універ­ситету імені Юрія Федьковича (далі чну, Університет)....
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconВалентина Дмитрівна Жукотинська, заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації та вручила грошові винагороди, грамоти, подяки І диплом
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, під гаслом "Об’єднаймося ж, брати мої", який традиційно...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconПоложення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
На прийнятий конференцією трудового колективу від 22. 12. 2005 р та затверджений Міністерством освіти і науки України 27. 12. 2005...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconО. М. Макарова Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара «наука І бізнес основа розвитку економіки» програма
Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова оргкомітету
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconПогоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки на надання...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРецензенти В. Ф. Погорілко
Затверджено Міністерством науки і освіти України (лист від 3 червня 2002 р за №14/18. 2-1154)
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconІіі всеукраїнський з’їзд працівників освіти
Прем’єр-міністра України Миколи Азарова та Міністра освіти І науки, молоді та спорту Дмитра Табачника відбулося пленарне засідання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи