Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук icon

Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
Скачати 432.68 Kb.
НазваЗатверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
Сторінка2/3
Дата22.09.2012
Розмір432.68 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ 5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

5.1. Трудовий колектив Університету – це науково-педагогічні та наукові працівники, навчально-допоміжний, адміністративно-управлінський та господарський персонал.

5.2. Члени трудового колективу мають право:

 • обирати та бути обраним до Вченої ради Університету, вчених рад факультетів, до інших дорадчих органів університету, делегатом на конферецію трудового колективу;

 • брати участь в обговоренні та вирішенні всіх найважливіших питань діяльності Університету;

 • одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи застосовуються в діяльності Університету;

 • безкоштовно користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями й обладнанням Університету для здійснення навчально-виховної та науково-дослідної роботи;

 • створювати в Університеті професійну спілку та бути її членами;

 • організовувати й бути членами будь-яких громадських організацій чи об’єднань, діяльність яких не суперечить Конституції України й чинному законодавству про вищу освіту. Належність до цих організацій та об’єднань, а також діяльність у них не може бути підставою для будь-якого обмеження в правах працівників Університету;

 • користуватися всіма видами послуг, які може надати Університет, а також іншими можливостями Університету (зокрема, одержувати матеріальну допомогу) з метою оперативного та ефективного розв’язання проблем навчально-методичної та науково-дослідної діяльності;

 • виконувати роботу на умовах сумісництва або погодинної оплати, одержувати заробітну плату за заміну тимчасово відсутніх працівників на підставі подання кафедри;

 • обирати методи і засоби навчання, що найбільш повно відповідають індивідуальним можливостям і передбачають розвиток творчої ініціативи та самостійності студентів;

 • брати участь у роботі інших організацій, у тому числі зарубіжних, на умовах, визначених договором із цими організаціями.

5.3. Усі члени колективу Університету зобов’язані:

 • працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;

 • своєчасно та професійно виконувати накази і розпорядження ректора або уповноваженої ним особи;

 • дотримуватися Статуту Університету, Правил внутрішнього трудового розпорядку ЧНУ;

 • дбати про зміцнення авторитету Університету;

 • забезпечувати високий рівень підготовки та перепідготовки фахівців і проведення науково-дослідних робіт;

 • піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток студенства;

 • постійно підвищувати професійний рівень, науково-педагогічну майстерність, загальну культуру, дотримуватися правил професійної етики;

 • виконувати рішення конференцій трудового колективу, Вченої ради Університету, факультету, інших дорадчих органів;

 • дотримуватися інших вимог законодавства України.

5.4. Зарахування на посади науково-педагогічних, наукових та інших працівників проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами України.

5.5. Права та обов’язки працівників Університету визначаються чинним законодавством, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями та колективним договором.

5.6. Інші права та обов’язки члена трудового колективу Університету (заробітна плата, робочий час, час відпочинку, порядок та умови прийняття й звільнення з роботи, соціальні гарантії, додаткові права), не визначені цим Статутом, можуть передбачатися у колективному договорі.

5.7. Представником інтересів трудового колективу є первинна профспілкова організація Університету.

5.8. Університет сприяє діяльності ветеранів війни та праці, яка обирає Раду ветеранів. Положення про Раду ветеранів затверджує ректор Університету.


^ 6. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Наукова та науково-технічна діяльність в Університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності, що проводиться згідно з вимогами Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, а також інших нормативно-правових актів.

6.2. Основними напрямами та завданнями наукової та науково-технічної діяльності Університету є:

6.2.1. Проведення фундаментальних, прикладних наукових досліджень і розробок у галузі гуманітарних, природничих, інженерно-технічних та соціально-економічних наук для прогнозування розвитку суспільства і держави, культури і науки та їх впливу на майбутнє людства, забезпечення безпеки життєдіяльності, створення і впровадження нових конкурентноспроможних матеріалів, технологій і видів техніки;

6.2.2. Підтримка існуючих і формування нових наукових шкіл;

6.2.3. Забезпечення підготовки в Університеті кваліфікованих фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

6.2.4. Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення та розвитку науки;

6.2.5. Стандартизація, метрологія, патентно-ліцензійна діяльність; маркетин­гове, інформаційне забезпечення виходу на світовий ринок науково-технічної продукції;

6.2.6. Організація співпраці з академічними та галузевими науковими органі­заціями з метою спільного вирішення важливих науково-технічних завдань і участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм.

6.2.7. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених і обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл, проведення олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт і розробок.

6.3. Наукова та науково-технічна діяльність Університету забезпечується через:

6.3.1. Виконання у встановленому порядку держбюджетних, госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також робіт, які фінансуються за грантами;

6.3.2. Написання підручників, навчальних посібників і монографій з урахуванням досягнень науки і техніки та статей у фахових виданнях;

6.3.3. Підготовку фахівців вищої кваліфікації.

6.3.4. Розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з вищими навчальними закладами, установами Академії наук та іншими установами і організаціями для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;

6.3.5. Участь у наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарах, конференціях, олімпіадах, конкурсах; проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості.

6.4. Наукові дослідження в Університеті проводять наукові, науково-педа­гогічні працівники, навчально-допоміжний персонал, а також докторанти, аспіранти та студенти. До виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в Університеті можуть залучатись у встановленому порядку провідні фахівці інших організацій. Наукові дослідження в Універ­ситеті організовує, координує та проводить науково-дослідна частина Універ­ситету.

Права й обов’язки наукових працівників Університету регламентуються законами України та іншими нормативно-правовими актами.

6.5. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:

6.5.1. Коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фунда­ментальних і науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки;

6.5.2. Коштів, що надійшли до університету за виконання науково-дослідних, конструкторських та інших робіт за договорами.

6.5.3. Власних коштів університету, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством;

6.5.4. Державних і міжнародних грантів.


^ 7. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

7.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів:

 • автономії та самоврядування;

 • демократичності, прозорості та відкритості;

 • розмежування прав, повноважень та відповідальності власника, органів управління вищою освітою, керівництва вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;

 • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

 • незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

^ 7.2. Автономія та самоврядування Університету реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:

 • самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

 • приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

 • надавати додаткові освітні послуги;

 • самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;

 • створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, навчально-консультативні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;

 • здійснювати видавничу, поліграфічну та книгорозповсюджуючу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

 • на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та орга­нізаціями;

 • брати участь у роботі міжнародних організацій;

 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;

 • звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

 • користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

7.3. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор, який призначається і звільняється відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.

^ 7.4. Ректор у межах наданих йому повноважень:

 • вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

 • видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету;

 • представляє Університет у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Міністерством освіти і науки України;

 • є розпорядником майна і коштів;

 • виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

 • забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

 • визначає функціональні обов'язки працівників;

 • формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;

 • відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Університеті;

 • контролює виконання навчальних планів і програм;

 • контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

 • забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

 • здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;

 • разом із профспілковою організацією подає на затвердження конференцією трудового колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку, Колективний договір і після затвердження підписує їх;

 • відповідає за провадження освітньої діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;

 • створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;

 • щорічно звітує перед Міністерством освіти і науки України та конференцією трудового колективу Університету;

 • відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм проректорам та керівникам структурних підрозділів.

7.5. В Університеті діють наглядова рада, вчена рада, дорадчі органи – науково-технічна рада, навчально-методична рада, рада з питань гуманітарної освіти та виховання, опікунська рада; робочі органи: ректорат, деканати, приймальна комісія. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом ректора Університету.

7.5.1. До складу ректорату входять ректор, проректори, радник ректора, помічники ректора, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, начальник юридичного відділу, голови профкомів викладачів і студентів.

7.5.2. До складу деканату входять декан, його заступники, голова методичної комісії, голови профбюро викладачів і студентів факультету.

7.5.3. Наглядова рада:

 • розглядає шляхи перспективного розвитку Університету;

 • надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

 • здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету;

 • забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комер­ційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

Склад Наглядової ради Університету затверджується Міністерством освіти і науки України. Положення про Наглядову раду ЧНУ затверджує голова Наглядової ради за погодженням із Міністерством освіти і науки України.

Термін повноваження Наглядової ради – п’ять років.

7.5.4. Вчена рада Університету є колегіальним органом Університету і утворюється строком до семи років.

До компетенції Вченої ради Університету належать:

 • подання на конференцію трудового колективу Університету проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;

 • ухвалення фінансових плану і звіту Університету;

 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади директора наукової бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів та головного бухгалтера;

 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;

 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

 • прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

 • створення, закриття та перейменування кафедр, лабораторій, факультетів, інститутів та інших підрозділів;

 • затвердження положення про присвоєння і присвоєння звання почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федь­ковича, почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений науково-педагогічний працівник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений науковий співробітник Чернівецького національного універ­ситету імені Юрія Федьковича, заслужений працівник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

 • встановлення іменних стипендій для студентів, аспірантів, докторантів, а також визначення грантів за вагомі результати в науковій роботі;

 • розгляд питань щодо рекомендацїї робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників на отримання різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;

 • утворення комісій для вивчення та підготовки окремих питань, що подаються на розгляд Вченої ради;

 • затвердження розробленої символіки Університету;

 • розглядає інші питання діяльності Університету.

^ Вчену раду Університету очолює її голова – ректор

До складу Вченої ради Університету входять за посадами проректори, декани факультетів, директор навчально-консультаційного Центру м. Новодністровськ, директор коледжу ЧНУ, головний бухгалтер, учений секретар, голова профкому викладачів і співробітників, голова студентського профкому, голова студентського парламенту. Постійними членами Вченої ради є особи, які раніше обіймали посаду ректора. До складу Вченої ради також входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, доцентів, докторів, кандидатів наук, та виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі відповідно до квоти – по одному представнику від структурного підрозділу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають складати науково-педагогічні працівники.

Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами, розпорядженнями ректора Університету.

7.5.5. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету

До компетенції вченої ради факультету належать:

 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

 • обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;

 • визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету

 • вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

 • ухвалення звіту факультету;

 • звіти завідувачів кафедр, керівників інших підрозділів та інших осіб згідно з Положенням про факультет, інший структурний підрозділ;

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, голова профбюро факультету, голова студентського профбюро факультету, голова студентської парламентської групи факультету, а також виборні пред­ставники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів, кандидатів наук, виборні представника, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають складати науково-педагогічні працівники факультету.

Виборні представники обираються зборами трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні 2/3 від загальної кількості членів вченої ради. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана факультету.

Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Університету.


^ 8. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу.

Делегати конференції обираються на зборах колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва, визначеними Вченою радою Університету. Кількість делегатів складає 10% від загальної чисельності працівників Університету.

У складі конференції трудового колективу повинні бути представлені всі групи працівників Університету. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів повинні становити науково-педагогічні працівники.

Конференція трудового колективу скликається не рідше ніж один раз на рік.

^ 8.2. Конференція трудового колективу Університету:

 • за поданням Вченої ради Університету приймає статут ЧНУ, а також вносить зміни до нього;

 • обирає претендента на посаду ректора шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки України;

 • щорічно заслуховує звіт ректора та оцінює його діяльність;

 • обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

 • за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора;

 • затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету;

 • розглядає й ухвалює або відхиляє Колективний договір Університету;

 • затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

 • обирає за поданням органів громадського самоврядування структурних підрозділів виборних представників до Вченої ради університету;

 • розглядає інші питання діяльності Університету.

8.3. Організацію підготовки та проведення конференції здійснюють керів­ництво Університету та первинна профспілкова організація як пред­ставник трудового колективу. Головою конференції трудового колективу Університету є голова первинної профспілкової організації університету. Секретар конференції обирається із числа делегатів конференцїї. Термін повноважень голови та секретаря конференції – три роки.

Конференція трудового колективу вважається правомочною, якщо на ній були присутні 2/3 від загальної кількості делегатів. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.

8.4. Органом громадського самоврядування факультету є загальні збори трудового колективу факультету.

Загальні збори трудового колективу факультету скликається не рідше ніж один раз на рік.

^ 8.5. Загальні збори факультету:

 • дають оцінку діяльності декана факультету;

 • затверджують річний звіт про діяльність факультету;

 • вносять пропозиції ректору про відкликання з посади декана факультету;

 • обирають виборних представників до вченої ради факультету;

 • обирають делегатів на конференцію трудового колективу Університету;

 • обирають кандидатури до Вченої ради Університету.

Збори вважаються правомочними, якщо на них були присутні 2/3 від загальної кількості колективу факультету. Рішення приймаються, якщо за них прого­лосувало більше половини присутніх.

1   2   3

Схожі:

Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconЗатверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук
України І є документом, який регламентує діяльність Чернівецького національного універ­ситету імені Юрія Федьковича (далі чну, Університет)....
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconВалентина Дмитрівна Жукотинська, заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації та вручила грошові винагороди, грамоти, подяки І диплом
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, під гаслом "Об’єднаймося ж, брати мої", який традиційно...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconПоложення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
На прийнятий конференцією трудового колективу від 22. 12. 2005 р та затверджений Міністерством освіти і науки України 27. 12. 2005...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconО. М. Макарова Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара «наука І бізнес основа розвитку економіки» програма
Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова оргкомітету
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconПогоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки на надання...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconРецензенти В. Ф. Погорілко
Затверджено Міністерством науки і освіти України (лист від 3 червня 2002 р за №14/18. 2-1154)
Затверджено міністерством освіти І науки України Заступник міністра В. Д. Шинкарук iconІіі всеукраїнський з’їзд працівників освіти
Прем’єр-міністра України Миколи Азарова та Міністра освіти І науки, молоді та спорту Дмитра Табачника відбулося пленарне засідання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи