Регламент університету icon

Регламент університету
Скачати 133.72 Kb.
НазваРегламент університету
Дата22.09.2012
Розмір133.72 Kb.
ТипРегламент

ЗАТВЕРДЖЕНО


РЕГЛАМЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ
Регламент встановлює порядок організації діяльності університету, пов'язаної з виконанням його завдань.


І. Загальні положення


Університет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Cтатутом, колективним договором та Правилами внутрішнього розпорядку університету.

У межах своїх повноважень ректор організовує діяльність університету і здійснює систематичний контроль за дотриманням законодавчих актів у роботі підрозділів.


^ II. Організація роботи університету


1. Планування роботи


Планування роботи університету здійснюється з метою координації роботи факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів. Робота структурних підрозділів організовується відповідно до планів. Планові заходи, як правило, проводяться у визначені робочі дні тижня.

У планах передбачаються заходи, спрямовані на виконання законів України, указів, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів і розпоряджень ректора університету.

^ Орієнтовні розділи плану роботи університету:

- загальноуніверситетські заходи;

- питання для розгляду на засіданнях Вченої, науково-технічної та навчально-методичної радах університету та ради з питань гуманітарної освіти і виховання;

- питання для розгляду в підрозділах;

- проблеми для вивчення, розробки;

- питання, що знаходяться на контролі;

- перелік основних документів, які підлягають контролю й розгляду на виробничих нарадах;

- проведення оперативних нарад з питань контролю за виконавською дисципліною;

- виробниче навчання.

Структурні підрозділи університету планують свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи.

Плани роботи структурних підрозділів підписуються їх керівниками й затверджуються ректором та проректорами, згідно з розподілом обов'язків.

Затверджені плани структурних підрозділів подаються помічнику ректора за 14 днів до початку календарного року (для навчальних підрозділів – кафедр, факультетів тощо – за 7 днів до початку навчального року) у друкованому вигляді та в електронному варіанті для підготовки плану роботи університету.

При необхідності надаються розпорядження та окремі доручення щодо підготовки та проведення комплексних заходів для організації виконання окремих завдань та рішень.

Працівники структурних підрозділів університету складають особисті плани роботи, які затверджуються їх керівниками.

Виконання планів структурними підрозділами контролюється ректором, проректорами, а працівниками університету - їх безпосередніми керівниками.

Оригінали планів роботи університету знаходяться в помічника ректора, структурних підрозділів - у відповідних підрозділах, індивідуальні плани - особисто в працівників.


^ 2. Підготовка засідань Вченої ради університету (факультету)


Організацію підготовки засідань Вченої ради університету (факультету) здійснює вчений секретар (секретар ради).

Засідання Вченої ради університету проводиться в останній четвер місяця, вчених рад факультетів - не рідше одного разу на місяць. Засідання Вченої ради університету (вчених рад факультетів) можуть проводитись також у разі потреби.

Проект плану роботи Вченої ради університету (факультету) формується вченим секретарем університету (секретарем ради факультету) за пропозиціями кафедр, факультетів, структурних підрозділів університету, які подаються ними не пізніше, ніж за 20 днів до наступного півріччя.

План роботи Вченої ради університету (факультету) на півріччя затверджується ректором (деканом) не пізніше ніж за тиждень до початку півріччя.

Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням ректора (декана) на підставі доповідних записок керівників відповідних підрозділів з відома проректорів, які керують даним підрозділом.

Матеріали до чергового засідання Вченої ради університету (факультету) не пізніше ніж за 5 днів до дня засідання подаються вченому секретарю (секретарю ради), який формує порядок денний засідання ради, погоджує його з головою ради та за 3 дні до засідання забезпечує ознайомлення з документами членів Вченої ради університету (факультету).

Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради університету (факультету) покладається на визначених керівників підрозділів університету.

Матеріали, що поступили пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише з дозволу голови ради.


^ Порядок підготовки та оформлення матеріалів

до засідання Вченої ради університету (факультету)


Матеріали, які подаються секретарю Вченої ради університету (факультету) до чергового засідання ради:

- проект рішення ради щодо завдань, строків виконання, підрозділів і прізвищ посадових осіб, відповідальних за контроль виконання рішення в цілому, узгоджений з виконавцями;

- доповідна записка з обґрунтуванням пропозицій, що вносяться (в необхідних випадках - з додатками);

- проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням ради;

- список осіб, що запрошуються на засідання ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), посади і місця роботи;

Проект рішення ради, доповідна записка, проект наказу (розпорядження) університету, додатки повинні мати ідентичні й конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

На засідання Вченої ради університету (факультету) запрошуються члени ради, керівники структурних підрозділів та особи, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Запрошення цих осіб (запрошених) здійснює Вчений секретар (секретар ради) за погодженням із головою ради .

Вчений секретар (секретар ради) забезпечує своєчасність подання документів на розгляд та перевіряє правильність їх оформлення.

Матеріали до засідання ради підписує керівник підрозділу, який вносить питання на розгляд, і візують проректори за напрямами діяльності.

На засіданні Вченої ради університету (ради факультету) ведеться протокол, в якому фіксуються хід і результати проведеного засідання.

Протоколи засідань Вченої ради університету (ради факультету) зберігаються у Вченого секретаря (секретаря ради).

Доопрацювання рішень ради з урахуванням зауважень і пропозицій членів ради проводять відповідні підрозділи або службові особи в 5-денний термін, якщо радою не встановлений інший.

Рішення Вченої ради університету (факультету) провадяться в життя, як правило, наказами та розпорядженнями ректора.

Секретар Вченої ради університету (факультету) забезпечує своєчасність подання, якість оформлення документів для розгляду на раді, наявність необхідних матеріалів, хід опрацювання документів після розгляду, контроль за виконанням рішень ради.


^ 3. Організація роботи керівництва університету


Роботою університету керує ректор, який спрямовує її на виконання законів України, актів і указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, власних планових та поточних завдань.

2.3. Ректор зобов'язаний забезпечити:

2.3.1. Проведення навчально-виховного процесу щодо підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на рівні державних стандартів якості освіти.

2.3.2. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов'язань навчального закладу.

2.3.3. Високоефективну наукову і науково-технічну діяльність вищого навчального закладу.

2.3.4. Підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) та їх атестацію щодо присвоєння вчених звань.

2.3.5. Високоефективне та стійке фінансово-економічне становище навчального закладу.

2.3.6. Додержання умов колективного договору, Статуту університету.

2.3.7. Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу, їхнього економічного, правового й професійного навчання, включаючи обов'язкове особисте підвищення кваліфікації або перепідготовку, але не рідше одного разу за п'ять років.

2.3.8. Захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Законів України "Про державну таємницю" та "Про інформацію".

2.3.9. Дотримання чинного законодавства, вжиття заходів щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни. Вжиття заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі й на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю.

2.3.10. Виконання показників ефективності використання державного майна й доходу, а також показників майнового стану університету та його збереження.

2.3.11. Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями. Своєчасне й повне внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, виконання кошторисів доходів і видатків навчального закладу, недопущення заборгованості із заробітної плати, за спожиті енергоносії та комунальні послуги та дотримання споживання їх у межах доведених лімітів .Дотримання порядку обслуговування й використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом, та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати; дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.

2.3.12. Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків навчального закладу та подання його на затвердження до МОН України.

2.3.13. Своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, а також необхідних відомостей щодо майнового стану університету.

2.3.14. Щорічне подання звіту міністерству про результати виконання умов контракту, статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу.

2.3.15. Щорічний звіт перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету про результати своєї діяльності на займаній посаді.


Ректор має першого заступника - першого проректора і заступників - проректорів, які належать до числа керівників університету.

Проректорів призначає на посади за поданням Вченої ради університету та за згодою Міністерства освіти і науки України та припиняє їх повноваження на цих посадах ректор університету.

Ректор розподіляє обов'язки між проректорами.

Обов'язки ректора в разі його тимчасової відсутності виконує призначений ректором перший проректор або проректори.

Перший проректор, проректори відповідно до розподілу функціональних повноважень:

  • розглядають конкретні питання основних напрямів діяльності університету;

  • спрямовують і координують роботу структурних підрозділів університету щодо підпорядкованості та контролюють їх діяльність;

  • входять до складу ректорату, рад та комісій;

  • забезпечують підготовку матеріалів для розгляду питань на ректораті та Вченій раді університету.

Здійснюючи свої повноваження, ректор, перший проректор та проректори дають вказівки керівникам структурних підрозділів, які оформляють як накази та розпорядження.

Перший проректор, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи з навчально-виховного процесу, проректор з науково-педагогічної роботи з навчально-організаційного процесу, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків здійснюють функції та повноваження відповідно до функціональних обов'язків, затверджених ректором.


^ 4. Проведення засідань ректорату університету, засідань кафедр, оперативно-службових нарад.


Засідання ректорату університету проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на тиждень.

На засіданнях ректорату розглядаються питання діяльності університету. Порядок денний засідань формується помічником ректора на основі перспективних та поточних програм і планів, доручень ректора.

У разі потреби з питань, включених до порядку денного, на засідання ректорату запрошуються посадові особи, яких стосується обговорюване питання, працівники апарату управління, які безпосередньо вивчали стан, здійснювали аналіз та експертизу поданих матеріалів.

Засідання кафедри з питань навчально-виховної, методичної діяльності та наукової роботи проводяться згідно з порядком денним, який формується завідувачем кафедри. Під час проведення засідань кафедри секретар кафедри за дорученням завідувача веде протокол.

Для оперативного розгляду планових та поточних питань, контролю за виконанням завдань та доручень ректор проводить оперативно-службові наради з деканами факультетів не рідше одного разу на тиждень, як правило, у вівторок.

Під час проведення засідань ректорату та оперативно-службових нарад університету помічник ректора за дорученням ректора веде протокол. При необхідності прийняті рішення оформлюються окремими наказами, розпорядженнями, протоколами чи дорученнями ректора. Контроль за виконанням цих доручень здійснюється у встановленому порядку.

Надання офіційної інформації щодо діяльності університету, засідань ректорату, проведення оперативно-службових нарад та інших заходів, які відбуваються в університеті, засобам масової інформації здійснює ректор чи за його дорученням - проректори.


^ 5. Порядок організації діловодства


Діловодство в університеті здійснюється відповідно до інструкцій із діловодства та з діловодства за зверненнями, заявами та скаргами громадян, затвердженими номенклатурою справ.

Відповідальність за організацію діловодства університету покладається на загальний відділ, а у структурних підрозділах - на їх керівників.

Діловодство за зверненнями, заявами і скаргами громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на загальний відділ, а також спеціально призначених для цього осіб у структурних підрозділах університету

Керівники структурних підрозділів призначають відповідального працівника за ведення діловодства й контроль за виконанням та зберіганням документів, про що письмово повідомляють загальний відділ .

Уся документація, що надходить до університету, приймається централізовано та реєструється загальним відділом.

Працівникам університету, незалежно від їх службового положення, забороняється приймати кореспонденцію безпосередньо від представників інших установ без її реєстрації у встановленому порядку.

Керівники всіх рівнів в університеті зобов'язані терміново розглядати документи, які поступили до них, і невідкладно передавати їх із відповідними резолюціями виконавцям.

Резолюції на документах повинні бути чіткими із зазначенням конкретних виконавців та дій щодо виконання документів, строків виконання тощо.

У випадку, коли працівник іде у відпустку, виїздить у тривале відрядження, звільняється з займаної посади, він передає отримані для опрацювання службові документи керівнику структурного підрозділу.


^ Розгляд університетом звернень і запитів, іншої кореспонденції


Документи, що надходять до університету з Міністерства освіти і науки України, виконуються у вказані в них терміни.

^ Заяви, звернення й скарги громадян розглядаються в 30-денний термін від дня надходження, якщо не встановлено інший термін розгляду. У разі відсутності потреби додаткової перевірки й вивчення звернення громадян розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів.

^ Термін виконання може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а в разі її відсутності - посадової особи, яка її заміщає.

Термін розгляду документа може бути подовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше ніж за 3 дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа без зазначеного терміну виконання - до закінчення 30-денного строку від дня його підписання. У разі подовження терміну розгляду документа, що знаходиться на контролі, виконавець в обов'язковому порядку повинен повідомити про це загальний відділ університету.


^ 6. Порядок підписання документів


Документи, які надсилаються до Міністерства освіти і науки України, а також угоди, в тому числі міжнародні, розпорядчі документи з питань розподілу та використання коштів, матеріальних цінностей, автотранспорту, матеріально-технічної бази університету, накази підписуються лише ректором, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки.

Такі документи повинні мати візи проректорів (згідно з розподілом обов'язків), керівника відповідного структурного підрозділу, начальника юридичного відділу, виконавця.

Діловодство в університеті ведеться державною мовою.


^ 7. Порядок відправлення вихідної кореспонденції


Вихідна кореспонденція приймається загальним відділом від структурних підрозділів протягом робочого дня.

^ Відправлення або передача працівниками університету вихідної кореспонденції без її реєстрації в загальному відділі не допускається.

Кожен документ візується безпосереднім виконавцем, що складається з його прізвища і номера службового телефону, які зазначаються на лицьовому боці останнього аркуша документа.


^ 8. Графік здійснення особистого прийому громадян в університеті.


Ректор особисто приймає громадян кожного понеділка з 16 год за попереднім записом у секретар-друкарки приймальної.

Прийом громадян проректорами здійснюється:


Першим проректором – кожного вівторка з 16 год.


Проректором з науково-педагогічної роботи -- кожної середи з 16 год.

з навчально-організаційного процесу


ППроректором з науково-педагогічної роботи - кожного четвера з 16 год.

з з навчально-виховного процесу


ППроректором з наукової роботи - кожної п”ятниці з 16 год. -
Проректором з науково-педагогічної роботи - кожної п”ятниці з 16 год.

та міжнародних зв’язків
Інші питання роботи університету

Табелювання виходу на роботу працівників університету ведуть керівники структурних підрозділів. Табель, підписаний начальником структурного підрозділу, до 15 і 25 числа поточного місяця передається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати. Необхідні уточнення на кінець місяця вносяться до наступного табеля.

Бланки з офіційною назвою університету обліковуються в загальному відділі, видаються керівникам структурних підрозділів або особам, відповідальним за ведення діловодства у структурних підрозділах, під розпис. Зіпсовані бланки повертаються загальному відділу.

Схожі:

Регламент університету iconРегламент університету
Регламент встановлює порядок організації діяльності університету, пов'язаної з виконанням його завдань
Регламент університету iconРегламент діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету
Регламент Наукового товариства студентів та аспірантів Запорізького національного університету (далі – Регламент) визначає повноваження...
Регламент університету iconРегламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет»
Регламент державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України (далі...
Регламент університету iconТехнічний регламент
Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу (далі мийні...
Регламент університету iconТехнічний регламент
Цей Технічний регламент визначає вимоги щодо енергетичної ефективності побутових електричних холодильників, морозильників та комбінованих...
Регламент університету iconРегламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311
Рада студентського наукового товариства Краківського економічного університету (Польща)
Регламент університету iconРегламент приладів, що працюють на газоподібному паливі
Цей Технічний регламент визначає вимоги до приладів, що працюють на газоподібному паливі (далі – прилади), їх безпеки, процедури...
Регламент університету iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Регламент університету iconПротокол №2 від 02. 10. 2006 р. Положення про Web-портал
Херсонського державного університету, а також права, обов’язки, відповідальність І регламент взаємодії Відділу інформаційних технологій...
Регламент університету iconРегламент Турніру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»
Турніру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи