Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Скачати 55.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Дата22.09.2012
Розмір55.92 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Ректор ЧНУ_______С.В. Мельничук

„____” ____________ 2012 р.


ПРОГРАМА ДЛЯ ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр”

(повна форма навчання)

напрям підготовки 0305 Філологія

спеціальність 8.02030302– „Румунська мова та література”


Схвалено Вченою радою філологічного факультету

^ Протокол № від „ ” 2012

Голова ради проф.Бунчук Б.І.


Чернівці - 2012


Fonetica

Alfabetul. Sunetele limbii române. Distincţia dintre litere şi sunete, dintre pronunţare şi scriere (sunetele – unităţi ale vorbirii, ale pronunţării, ale exprimării orale; literele – unităţi ale scrierii, semne convenţionale pentru sunete). Corespondenţa între litere şi sunete.

Vocalele. Semivocalele. Consoanele.

Grupurile de litere şi sunetele corespunzătoare (diftongii, triftongii).

Hiatul. Silaba. Silabele accentuate şi silabele neaccentuate. Regulile fonetice de despărţire a cuvintelor în silabe. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi compuse.


Lexicul

Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului.

Cuvântul – unitatea de bază a vocabularului. Cuvântul de bază. Structura cuvântului. Rădăcina. Sufixele. Prefixele

Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului

Derivarea. Sufixarea. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. Prefixarea. Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (ante-, anti-, con-, hiper-, hipo-, trans-, ultra-).

Compunerea. Procedeele compunerii. Compunerea prin sudare, alăturare şi abreviere. Formarea şi scrierea cuvintelor prin abreviere. Sistemul siglelor (scrierea lor cu majusculă). Elemente de compunere savantă (auto-, macro-, micro-, poli-, pseudo- etc.).

Familia lexicală. Câmpurile lexicale

Sinonimele. Antonimele.

Regionalismele lexicale. Arhaismele lexicale. Neologismele

Polisemia. Sensul propriu şi sensul figurat.

Omonimele. Omofonele. Omografele.

Paronimele.

Pleonasmul.

Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea).


Morfologie

Părţile de vorbire. Clasificarea părţilor de vorbire.

Substantivul. Substantive comune şi substantive proprii. Genul. Numărul.

Articolul în limba română

Declinarea substantivelor. Ortografia substantivelor proprii.

Cazurile substantivului. Nominativ. Acuzativ. Genitiv. Dativ. Vocativ.

Funcţii sintactice ale substantivului.

Articolul genitival.

Ortografia substantivelor în genitiv şi dativ.

Punctuaţia vocativului.

Substantivele defective de singular sau plural. Substantivele colective.

Mijloacele de formare a substantivelor: derivarea, compunerea, conversiunea.

Locuţiuni substantivale.

Funcţiile sintactice ale locuţiunilor substantivale.


Adjectivul

Adjectivele variabile şi invariabile.

Acordul adjectivului cu substantivul determinat.

Articolul adjectival. Acordul articolului adjectival.

Gradele de comparaţie. Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut.

Adjectivele fără grade de comparaţie.

Locuţiuni adjectivale.

Funcţii sintactice ale adjectivului şi ale locuţiunilor adjectivale.


Pronumele

Pronumele personal: persoana, numărul, genul. Formele accentuate şi neaccentuate. Alte forme ale pronumelui personal: dânsul, dânsa, dânşii, dânsele. Formele şi funcţiile sintactice ale pronumelui personal în nominativ, acuzativ, genitiv, dativ.

Pronumele personal de politeţe. Formule de politeţe de adresare (în limbajul familiar şi în limbajul solemn).

Pronumele reflexiv. Formele accentuate şi neaccentuate. Ortografia pronumelor reflexive care însoţesc verbe. Funcţii sintactice.

Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.

Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.

Pronumele de întărire şi adjectivul pronominal de întărire. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.

Pronumele nehotărât şi adjectivul pronominal nehotărât. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.

Pronumele negativ şi adjectivul pronominal negativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.

Pronumele relativ şi adjectivul pronominal relativ. Pronumele relativ compus

Pronumele interogativ şi adjectivul pronominal interogativ.


Numeralul

Numeralele cardinale simple şi compuse. Valori morfologice şi funcţii sintactice. Numeralele ordinale simple şi compuse. Valori morfologice şi funcţii sintactice. Numeral colectiv. Forme.

Numeral fracţionar. Forme.

Numeral multiplicativ. Numeral distributiv. Numeralul adverbial.

Verbul

Conjugarea verbelor: clasificarea verbelor în conjugări.

Timpul, persoana, numărul.

Modurile personale. Timpurile modului indicativ: prezent, trecut (imperfect, perfect simplu, perfect compus, mai mult ca perfectul), viitorul I şi viitorul anterior (formele literare şi populare).

Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – a fi, a deveni, a ajunge, a ieşi, a se face, a rămâne, a însemna, a părea – şi auxiliare). Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea.

Alte moduri personale: imperativ, conjunctiv, condiţional-optativ; timpurile acestor moduri.

Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului), gerunziu, participiu, supin. Funcţii sintactice.

Verbe tranzitive şi verbe intranzitive.

Diatezele: activă, pasivă şi reflexivă.

Locuţiunea verbală.

Funcţiile sintactice ale verbului şi ale locuţiunii verbale.


Prepoziţia.

Felul prepoziţiilor. Regimul cazual: rolul prepoziţiei în exprimarea diferitelor cazuri.

Locuţiunea prepoziţională.


Conjuncţia. Felul conjuncţiilor.

Conjuncţiile coordonatoare şi conjuncţiile subordonatoare.

Locuţiunile conjuncţionale: coordonatoare şi subordonatoare.


Interjecţia

Tipuri de interjecţii. Cuvintele onomatopeice.

Interjecţii predicative. Interjecţii de adresare.

Rolul interjecţiei în comunicare.


Sintaxa

Relaţiile sintactice în propoziţie (interdependenţă, coordonare, subordonare).

Cuvintele şi construcţiile incidente.

Clasificarea propoziţiilor după înţeles, după scopul comunicării, aspect şi structură.


Predicatul

Predicatul verbal. Predicatul nominal.

Valorile verbului a fi.

Numele predicativ simplu şi multiplu.

Propoziţia subordonată predicativă


Subiectul

Subiectul exprimat (simplu şi multiplu) şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus). Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul.

Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie).

Propoziţia subordonată subiectivă.


Atributul

Atributul adjectival. Atributul substantival. Atributul pronominal

Atributul verbal. Atributul adverbial. Atributul interjecţional.

Propoziţia subordonată atributivă.


Complementul

Complementele necircumstanţiale. Complementul direct. Complementul indirect.

Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop.

Propoziţia subordonată completivă directă.

Propoziţia subordonată completivă indirectă.

Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop.

Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională.

Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă.

Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă.


Stilistica.

Stilurile funcţionale (artistic / beletristic, ştiinţific, publicistic, oficial-administrativ).

Stil direct, stil indirect, stil liber.

Stilistica şi registrele limbii (arhaic, neologic, regional, popular, familiar, colocvial, argotic, jargon etc.).


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

усної відповіді на фаховому вступному випробуванні у 2012 році

за ОКР «бакалавр»

зі спеціальності

«Румунська мова та література» (румунська мова, румунська література)


Абітурієнт отримує білет, який складається з двох питань за відповідною програмою з румунської мови. Відповіді оцінюються за чотирибальною шкалою таким чином:

 1. ^ Оцінка «відмінно» (180-200 балів) виставляється, якщо вступник ґрунтовно і повно викладає матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручниками, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови.

 2. ^ Оцінка «добре» (160-179 балів) виставляється, якщо вступник дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й на 140-159 балів, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі недоліки в послідовності викладання матеріалу і мовленнєвому оформлені.

 3. ^ Оцінка «задовільно» (140-159 балів) виставляється, якщо вступник виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулювання правил, не вміє глибоко і переконливо обґрунтувати свої помилки і відчуває труднощі під час добору прикладів , викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому оформлені.

 4. ^ Оцінка «незадовільно» (100-139 балів) виставляється, якщо абітурієнт виявляє повне незнання матеріалу відповідного питання.Голова фахових комісій доц.. Жерновей Г.Я.


Декан філологічного факультету проф.. Бунчук Б.І.


Bibliografie 1. * * * , Gramatica limbii române, v. II, ediţia a II-a, Editura ARSR, Bucureşti, 1966

 2. Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986

 3. Bejan, D., Gramatica limbii române. Compendiu, Cluj, 1995

 4. Beldescu G, Probleme de gramatică şi stilistică în şcoala generală şi liceu, Bucureşti, 1967

 5. Beldescu, G., Popescu, I., Gramatica limbii române, Bucureşti, 1977

 6. Ciobanu A., Probleme dificile de gramatică, Chişinău, 1969.

 7. Ciobanu, A., Punctuaţia limbii române, Chişinău, 2000

 8. Coteanu, I., Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 1997

 9. Diaconescu, Ion, Sintaxa limbii române, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995

 10. Dimitriu, C., Compendiu de gramatică românească modernă clasică, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2004

 11. Draşoveanu, D., D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Clusium, Cluj, 1997

 12. Graur, Al., Gramatica azi, Bucureşti, Editura Academiei, 1973

 13. Iordan, I., Robu, Vl., Limba română contemporană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti., 1978

 14. Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Polirom, Iaşi, 1997

 15. Popescu Şt., Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри румунської та класичної філології (протокол № ___ від ________р.)


Завідувач кафедри доц. Жерновей Г.Я.


Розглянуто на засіданні методкомісії факультету

(протокол № __ від ____________ р.)


Голова медкомісії доц. Ковтун А.А.


Декан філологічного факультету проф.. Бунчук Б.І.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи