Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 107.37 Kb.
НазваПрограма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата22.09.2012
Розмір107.37 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Філологічний факультет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _________С. В.Мельничук

„___”______________2012 р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр”

(повна форма навчання)


напрям – 6.020303 “Українська мова та література”


Схвалено Вченою радою філологічного факультету

Протокол № 7 від „2” лютого 2012 р.

Голова ради Бунчук Б. І.


Чернівці-2012
^

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографіяЗвуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Подовжені звуки.

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт, Співвідношення зву­ків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, і, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Склад. Наголос.

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Упо­дібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголос­них. Чергування у — в, і — й.

Орфограма. Орфографічна помилка.

Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.

^

Будова слова, словотвір і орфографіяСпільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закін­чення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі.

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворен­ня в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.

Правопис складних і складноскорочених слів.

Лексикологія і фразеологія.

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

Синоніми, антоніми, омоніми.

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запо­зичені слова.

Застарілі слова. Неологізми.

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення.

^

Морфологія і орфографіяПоняття про самостійні та службові частини мови.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологіч­ні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви.

Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Не­змінні іменники. Способи творення іменників.

Правопис відмінкових закінчень іменників.

Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфо­логічні ознаки, синтаксична роль.

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.

Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.

Числівник як частина мови: загальне значення, морфоло­гічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на озна­чення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числів­ники прості і складні.

Відмінювання кількісних і порядкових числівників.

Правопис числівників.

Займенник як частина мови: загальне значення, морфоло­гічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмі­нювання займенників.

Правопис займенників.

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологі­чні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І і II дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне зна­чення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і па­сивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкме­тників. Дієприкметниковий зворот.

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне зна­чення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслів­ники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслі­вниковий зворот.

Правопис дієприслівників.

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфо­логічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислі­вників. Способи їх творення.

Правопис прислівників.

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похід­ні прийменники.

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

Сполучник як службова частина мови. Сполучники суряд­ності і підрядності.

Правопис сполучників разом і окремо.

^ Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки.

Написання часток бо, но, то, от, таки.

Не з різними частинами мови.

Вигук як частина мови.

Правопис вигуків.
^

Синтаксис і пунктуаціяСловосполучення. Будова і типи словосполучень за спосо­бом вираження головного слова.

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: роз­повідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени ре­чення (підмет і присудок; присудок простий і складений; до­даток, означення, обставини) і способи їх вираження. При­кладка як різновид означення. Порівняльний зворот.

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і прису­дком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення.

Тире в неповних реченнях.

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорі­дних членах речення. Однорідні й неоднорідні означення.

Розділові знаки при однорідних членах речення.

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Роз­ділові знаки при них.

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточ­нюючі).

Розділові знаки при відокремлених членах.

^ Складне речення, його типи. Складносурядне сполучни­кове речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і спо­лучними словами. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в без­сполучниковому реченні.

Складне речення з різними видами сполучникового і без­сполучникового зв’язку. Розпилові знаки в ньому.

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог.

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.


^ Відомості про мовлення

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкуван­ня: адресати (той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різ­новиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читан­ня, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, по­слідовність, багатство, точність, виразність, доречність, пра­вильність. Мовленнєві помилки.

Етика спілкування й етикет.

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті.

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, худо­жній, офіційно-діловий і публіцистичний.

Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

^ ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


На іспиті з української літератури вступник до вищого на­вчального закладу повинен виявити:

а) знання вказаних нижче творів української літератури, розуміння їх ідейно-тематичного спрямування, а також особ­ливостей жанрової специфіки, композиційно-сюжетної стру­ктури, образної системи, мови й стилю;

б) розуміння суспільного історичного й естетичного зна­чення літературного твору у зв’язку з історичними й історико-літературними умовами епохи;

в) розуміння ідейного багатства й високих художніх досто­їнств української літератури;

г) знання основних положень теорії літератури. З теорії літератури абітурієнт повинен знати:

1) родові, видові та жанрові особливості художньої літера­тури;

2) тема, ідея, конфлікт, композиція, сюжет твору;

3) літературний образ, портрет;

4) засоби творення комічного, гумор, іронія, сарказм, са­тира, гротеск, бурлеск;

5) епітет, метафора, порівняння, гіпербола, метонімія, антитеза, рефрен, алегорія;

6) системи віршування, віршові розміри, рими, їх особли­вості.


^ Усна народна творчість


Народна лірика: "Віє вітер на долину", "Розлилися круті бережечки", "Із-за гори вітер віє", "Вилітали орли з-за крутої гори", "Ой матінко-зірко...", "Ой та зажурились стрільці сі­човії" та інші (на вибір абітурієнта).

Історичні пісні: "Зажурилась Україна, бо нічим прожити", "Ой з-за гори, з-за крутої...", "Максим — козак Залізняк", "Пісня про Кармелюка" та ін.

Балади: "Козака несуть", "Бондарівна" та ін.

Народні думи: "Хмельницький та Барабаш", "Дума про Марусю Богуславку" та інші (на вибір абітурієнта).


^ Література Київської Русі


"Повість минулих літ", "Галицько-волинський літопис", "Слово о полку Ігоревім".


Давня література


Іван Вишенський: "Послання до єпископів", "Літопис Самовидця", "Козацькі літописи".

Г.Сковорода: "Алфавит, или Букварь мира", "Всякому городу нрав и права", "Пчела й Шершень", "De Libertate".

^

Література кінця XVIII — початку XX століттяІ.П.Котляревський: "Енеїда", "Наталка Полтавка".

Г.Ф.Квітка-Основ’яненко: "Маруся", "Конотопська ві­дьма", "Сердешна Оксана" (на вибір абітурієнта).

М.Шашкевич: твори на вибір абітурієнта.

Т.Г.Шевченко: "Причинна", "Думи мої, думи", "Катери­на", "Гайдамаки", "Гамалія", "Сон (У всякого своя доля)", "Заповіт", "Кавказ", "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...", "Наймичка", "Я не нездужаю", "Мені однаково", "Ісаія. Глава 35", "Садок вишневий коло хати", "І Архімед, і Галілей", драма "Назар Стодоля".

^ Марко Вовчок: "Інститутка", "Народні оповідання". П.О.Куліш: "Чорна Рада". Л.Глібов: "Журба" (байки на вибір абітурієнта). І.С.Нечуй-Левицький: "Микола Джеря", "Кайдашева сім’я". Панас Мирний: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" І.К.Карпенко-Карий: "Хазяїн".

І.Франко: "Гімн", "Каменярі", "Гріє сонечко", "Гри­мить", "Червона калино, чого в лузі гнешся?", "Чого являєшся мені у сні?", "Декадент", "Ой ти дівчино, з горіха зерня", "Перехресні стежки", "Мойсей", "Іван Вишенський".

Б.Грінченко: "Дзвоник", "Каторжна" або інші (на вибір абітурієнта).

П.А.Грабовський: "Я не співець чудовної природи", "До Русі-України", "До українців", "Орли", "Дітям", "Трудівни­ця", "До Н.К.С.", "Не раз ми ходили в дорогу".

М.Коцюбинський: "Fata morgana", "Intermezzo".

Леся Українка: "Досвітні вогні", "Contra spem spero", "Сто­яла я і слухала весну", "І все-таки до тебе думка лине", "Сло­во, чому ти не твердая криця", "Напис в руїні", "Давня каз­ка", "Мріє. не зрадь", "Епілог", "Хто Вам сказав, що я сла­бка...", "Лісова пісня", "Бояриня".

В.Стефаник: "Новина", "Камінний хрест".

А.Ю.Тесленко: "Страчене життя".

О.Ю.Кобилянська: "Земля" або "Людина".

В.К.Винниченко: "Федько-халамидник" або "Солдатики!".


^ Література XX століття


Олександр Олесь: "О слово рідне, орле скутий...", "З жур­бою радість обнялась", "Айстри" та інші (на вибір абітурієнта).

П.Г.Тичина: "Ви знаєте, як липа шелестить", "Я не ска­зав тобі лиш слово", "Коли в твої очі дивлюся", "Десь на дні мого серця", "Арфами, арфами", "Скорбна мати",, "Золотий гомін", "Пам’яті тридцяти", "Ой не крийся, природо", "О панно Інно, панно Інно...", "Я утверждаюсь".

М.Т.Рильський: "Поле чорніє. Проходять хмари", "На білу гречку впали роси", "Яблука доспіли...", "Україні", "Слово про рідну матір", "Троянди й виноград", "Рідна мова", "Шопен".

В.М.Сосюра: "Так ніхто не кохав", "Любіть Україну", "Я знаю силу слова", "Білі акації будуть цвісти", "Коли потяг у даль загуркоче", роман у віршах "Мазепа".

М.Г.Хвильовий: "Я (Романтика)", "Мати" або "Кіт у чо­ботях".

Ю.І.Яновський: "Вершники".

У.Самчук: "Марія".

І.Багряний: "Тигролови" або інший твір (на вибір абіту­рієнта).

В.Барка: "Жовтий князь".

М.Зеров: аналіз твору на вибір абітурієнта.

^ Остап Вишня: "Чухраїнці", "Моя автобіографія", "Усипка, утечка, усушка й утруска", "Зенітка" та інші твори (на вибір абітурієнта).

І.А.Кочерга: "Свіччине весілля", "Ярослав Мудрий".

М.Г.Куліш: п’єси: "97", "Мина Мазайло".

А.С.Малишко: "Важкі вітри не випили роси", "Пісня про рушник".

О.П.Довженко: "Зачарована Десна", "Україна в огні", "Щоденник".

О.Гончар: "Собор", "Тронка!".

М.П.Стельмах: "Правда і кривда", "Щедрий вечір".

О.Ф.Коломієць: "Дикий Ангел".

В.Симоненко: "Дід умер", "Де зараз ви, кати мого наро­ду?", "Лебеді материнства", "Є в коханні і будні і свята", "Задивлюсь у твої зіниці" та інші (на вибір абітурієнта).

^ Григір Тютюнник: "Вогник далеко в степу", "Три зозулі з поклоном".

Д.В.Павличко: "О рідне слово, хто без тебе я", "Два ко­льори", "Я стужився, мила, за тобою" та інші (на вибір абіту­рієнта).

Л.В.Костенко: "Маруся Чурай" вірші (на вибір абітурієнта).

В.С.Стус: "Як добре те, що смерті не боюсь я...", "На ко­лимськім морозі калина", "У порожній кімнаті" та інші (на вибір абітурієнта).

І.Ф.Драч: "Балада про соняшник", "Чорнобильська мадон­на" та ін.

2—3 твори письменників української діаспори (на вибір).

2—3 твори сучасної української літератури (на вибір).


Голова предметної комісії проф. Антофійчук В. І.


^ Критерії оцінювання

усної відповіді (співбесіди) з української мови і літератури

для ОКР „бакалавр”

у 2012 році


Максимальна кількість балів за усну відповідь – 200.

Максимальна кількість балів за кожне з наявних у білеті 4-х питань — 50.

1. 175 – 200 балів ставиться, якщо абітурієнт грунтовно і повно викладає матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, обгрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови.

2. 150 – 174 балів ставиться, якщо абітурієнт дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й на 41 – 50 балів, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі недоліки в послідовності викладання матеріалу і мовленнєвому оформленні.

3. 124 - 149 балів ставиться, якщо вступник виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил, не вміє глибоко і переконливо обгрунтувати свої помилки і відчуває труднощі під час добору прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому оформленні.

4. 100 – 123 балів ставиться, якщо абітурієнт виявляє повне незнання матеріалу відповідного питання.

Відповідь від 124 балів – рекомендовано.

Відповідь до 123 балів – не рекомендовано.


Голова предметної комісії проф. Антофійчук В. І.


Декан філологічного факультету проф.Бунчук Б. І.

Схожі:

Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconІ. пояснювальна записка
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Соціальна...
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц....
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц. Лахно...
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма співбесіди зі світової літератури для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
На співбесіді із світової літератури вступник до вищого навчального закладу повинен виявити
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи