Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” icon

Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія”
Скачати 131.69 Kb.
НазваПрограма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія”
Дата22.09.2012
Розмір131.69 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


Затверджую

Ректор Чернівецького національного

Університету імені Юрія Федьковича

__________________ Мельничук С.В.

«___» ____________ 2012 р


ПРОГРАМА

комплексного іспиту з агрохімії і землеробства

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

бакалавр (скорочений термін)

напрям підготовки 130100 – “Агрономія”Схвалено

Вченою радою факультету біології, екології та біотехнології

Протокол № __ від «__»_______2012 р.

^ Голова Вченої ради

_________ професор Марченко М.М.


Чернівці

2012

Студент повинен знати:

 • сучасні досягнення, проблеми і перспективи розвитку ґрунтознавства;

 • морфологічну будову ґрунтів на основі морфологічних елементів різного рівня і за зовнішніми ознаками;

 • гранулометричний, мінералогічний і хімічний склад ґрунтів;

 • органічну речовину ґрунтів;

 • поглинальну здатність, кислотність і лужність ґрунтів;

 • теплові, водні, повітряні, фізико-механічні властивості ґрунтів;

 • родючість ґрунтів;

 • фактори, процеси і біогеохімію ґрунтоутворення;

 • режими і баланс ґрунтоутворення;

 • теоретичні основи та закони землеробства;

 • фактори життя рослин та їх регулювання в землеробстві;

 • бур’яни та заходи боротьби з ними;

 • наукові основи сівозміни, принципи їх проектування та освоєння;

 • наукові основи, заходи, способи та системи обробітку ґрунту;

 • макро- і мікроелементи, необхідні рослинам та їх сполуки, доступні рослинам;

 • види та форми добрив, їх якісний склад;

 • теоретичні основи раціонального використання добрив;

 • способи та методи діагностики живлення рослин;


Студент повинен вміти:

 • проводити прогностичні вирішення проблеми підвищення родючості і окультурювання ґрунтів;

 • діагностувати ґрунти на основі морфологічних елементів різного рівня і за зовнішніми ознаками;

 • робити визначення гранулометричного, мінералогічного і хімічного складу ґрунтів та основних властивостей ґрунтів;

 • використовувати закони землеробства у виробництві;

 • визначати та регулювати основні агрофізичні показники родючості ґрунту;

 • визначити видовий склад бур’янів, планувати систему заходів боротьби з ними;

 • розробляти структуру посівних площ, складати схеми сівозмін та впроваджувати їх у виробництво;

 • розробляти інформаційно-логічні моделі забур’яненості поля та обробітку ґрунту під окремі сільськогосподарські культури у різних грунтово-кліматичних умовах;

 • здійснювати агротехнічні заходи захисту ґрунту від ерозії;

 • діагностувати нестачу того чи іншого елемента живлення рослин;

 • підбирати види та форми добрив для конкретної грунтово-кліматичної зони, готувати добрива до внесення;

 • організовувати роботу техніки для внесення добрив;

Агрохімія

Предмет та об’єкти агрохімії, завдання і методи їх вирішення. Предмет і методи агрохімії, її зв’язок з іншими науками. формування агрохімії як науки, основні етапи її розвитку. Завдання агрохімії в ефективному використанні добрив

Сучасне уявлення про живлення рослин. Основні етапи вчення про живлення рослин. Автотрофний, мікотрофний і бактеріальний тип живлення. Повітряне і кореневе живлення рослин та зв’язок між ними.

Азотне живлення рослин. Роль азоту в житті рослин. Особливості живлення і засвоєння амонійного, нітратного амідного азоту. Вплив азотного живлення на обмін речовин в рослинах. Роботи Д.М.Прянішнікова і його учнів щодо азотного живлення рослин. Діагностика нестачі азоту в рослинах. Біологічна фіксація азоту рослинами.


Фосфорне живлення рослин. Значення фосфору для життєдіяльності рослин, його роль в обміні речовин і енергії. Використання різних форм фосфору с/г рослинами. Вплив фосфору на ріст кореневої системи і прискорений розвиток репродуктивних органів. Дія дефіциту фосфору на фізіологічні процеси і врожай. Діагностика нестачі фосфору в рослинах

Калійне живлення рослин. Живлення рослин калієм. Роль калію в метаболізмі рослин, поглинання його кореневою системою. Відношення культурних рослин до калію. Вплив дефіциту калію на метаболізм і врожай рослин. Діагностика нестачі калію в рослинах

Основні принципи застосування добрив. Кругообіг і баланс поживних речовин та гумусу ґрунту в інтенсивному землеробстві. Мінералізація органічної речовини і процеси гуміфікації. Відновлення родючості ґрунту. Бездефіцитний баланс гумусу і поживних речовин в ґрунті. Особливості застосування добрив в залежності від родючості ґрунтів.

Азотні мінеральні добрива. Загальна характеристика добрив, їх класифікація. Способи виробництва мінеральних добрив Види азотних добрив. Аміачні і аміачно-нітратні добрива. Амідні добрива. Рідкі азотні добрива та повільно діючі добрива

Азотні добрива, грунт і врожай. Запаси і форми азоту в ґрунті, шляхи його мобілізації. джерела нагромадження азоту в ґрунті. Взаємодія азотних добрив з ґрунтом в процесі їх перетворень. Порівняльна ефективність різних форм азотних добрив в залежності від властивостей ґрунту, рослин і особливостей агротехніки. Визначення оптимальних норм азотних добрив під с/г культури в різних грунтово-кліматичних зонах України. строки і способи внесення азотних добрив. Добрий метод внесення азотних добрив та його ефективність. Зниження втрат азоту в навколишнє середовище.

Фосфорні добрива. Значення фосфорних добрив у підвищенні врожаю і покращення якості продукції. Водорозчинні і напіврозчинні види фосфорних добрив. Фосфоритне борошно, мартенівські шлаки. Способи отримання фосфорних добрив.

Взаємодія фосфорних добрив з грунтом, ефективність їх використання. Вплив ґрунту на доступність фосфору рослинам. Здатність засвоєння рослинами важкорозчинних фосфатів. Порівняльна ефективність різних форм фосфорних добрив у залежності від властивостей ґрунту і біологічних особливостей рослин. Дози, строки і способи внесення фосфорних добрив.

Калійні добрива. Запаси калію у грунт і їх форми. Взаємодія калійних добрив з ґрунтом. Строки і способи внесення калійних добрив в залежності від їх вмісту у ґрунті, біологічних властивостей рослин та кліматичних умов. Розрахунки норм калію під різні с/г культури.

Складні добрива. Моноелементарні добрива. Складні елементарні добрива їх хімічна і агрономічна характеристика. Комбіновані мінеральні добрива, способи отримання і особливості застосування. Рідкі комплексні добрива. Правила змішування добрив. Нові перспективні форми добрив.

Вапнування кислих ґрунтів. Вплив кислотності ґрунтового розчину і вмісту кальцію на мінеральне живлення рослин. Відношення рослин і мікроорганізмів до реакції ґрунтового розчину. Вплив реакції середовища на рухомість алюмінію. Вплив вапна на фізико-хімічні і біологічні властивості ґрунту. Види вапнякових добрив. Розрахунок норм внесення вапнякових добрив. Строки і способи внесення вапна на ґрунтах важкого і легкого гранулометричного складу.

^ Гіпсування солонців. Вплив натрію на фізичні та фізико-хімічні властивості засолених ґрунтів. Застосування гіпсу і фосфогіпсу при проведенні гіпсування солонців. Особливості застосування мінеральних добрив з одночасним гіпсуванням. Визначення норм гіпсу, місце і ефективність гіпсування у сівозміні.
^ Підстилковий і безпідстилковий гній. Значення гною і інших органічних добрив для підвищення родючості ґрунту. Хімічний склад гною. Методи нагромадження і зберігання підстилкового і безпідстилкового гною. Вплив органічних добрив на родючість і властивості ґрунту. Норми гною і місце його внесення в сівозміні. строки і способи внесення гною. Спільне внесення органічних і мінеральних добрив.

Компости і їх застосування. Види компостів. Підвищення якості і ефективності рідкого гною шляхом його компостування. Норми, строки і місце внесення компостів у сівозміні.


Інші органічні добрива: пташиний послід, його хімічний склад і особливості використання.

Використання соломи на добриво. Можливість використання як добрива різних органічних міських і промислових відходів.

^ Торф як добриво. Види торфу. Агрохімічна характеристика різних видів торфу і їх використання як добрива. Використання торфу для підстилки сільськогосподарських тварин, компостування з рідким гноєм та гноївкою. Дія торф’яних добрив на родючість ґрунту і врожай.

Зелені добрива. Зелені добрива, їх види і агрохімічна характеристика. Вплив зеленого добрива на збагачення ґрунту органічними речовинами, азотом, фосфором, калієм та іншими елементами. Використання бобових і хрестоцвітих рослин для сидеральних посівів. Строки і способи заробки сидератів у грунт. Ефективне використання сидератів у грунт. Ефективне використання сидератів у різних грунтово-кліматичних зонах України.

Способи і техніка внесення добрив. Основне внесення добрив як захід, що забезпечує живлення рослин протягом всього періоду вегетації. Строки і способи внесення основного добрива. Передпосівне внесення добрив його вплив на проростки рослин. Підживлення с/г культур. Техніка яка використовується для внесення добрив.

Основні принципи розрахунку добрив на запланований урожай. Урахування хімічних і фізіологічних властивостей ґрунту, вмісту поживних речовин у ґрунті та біологічних властивостей рослин. Методи розрахунку норм добрив. Сучасні методи розрахунку норм добрив; балансовий метод з урахуванням загальної врожайності, балансовий метод з урахуванням прибавки врожаю, метод з урахуванням показників бальної оцінки ґрунтів.


Система застосування добрив. Поняття про систему добрив. Основні принципи розробки системи добрив у сівозміні і в цілому по господарству. Вплив системи добрив на підвищення родючості ґрунту, врожайність, ефективне використання добрив, захист навколишнього середовища від хімічних речовин які використовуються в сільському господарстві.

Система удобрення в лісостеповій і перед гірській зонах України. Особливості живлення рослин в залежності від попередників. Система удобрення сільськогосподарських культур які вирощуються в даних зонах. Раціональне використання органічних і мінеральних добрив у сівозмінах Чернівецької області.

Землеробство


Наукові основи землеробства. Фактори та умови життя сільськогосподарських рослин та їх регулювання. Світло. Тепловий режим ґрунту. Роль тепла в житті рослин та мікроорганізмів. Відношення рослин до тепла. Надходження і витрачання тепла ґрунтом. Теплові властивості ґрунту. Заходи регулювання теплового режиму ґрунту.

Вода. Значення та роль води в житті рослин. Джерела надходження води в ґрунт. Водний режим ґрунту в різних районах України. Форми води та види вологоємкості ґрунту. Основні заходи регулювання водного режиму ґрунтів (боротьба з посухою та перезволоженням).

Повітря. Склад і значення ґрунтового повітря. Пористість та аерація ґрунту. Повітряні властивості ґрунту. Повітряний режим ґрунту та його регулювання. Агрофізична характеристика та структура ґрунту. Загальні фізичні властивості ґрунту. Структура та структурність ґрунту, їх агрономічне значення. Агрофізична деградація ґрунтів та заходи її запобігання. Заходи по збереженню і відновленню ґрунтової структури.

Поживний режим ґрунту. Потреба сільськогосподарських рослин в елементах живлення та запаси їх у ґрунті. Способи живлення рослин. Азотний режим ґрунту. Джерела надходження азоту в ґрунт. Біологічна фіксація азоту. Динаміка фосфору в ґрунті. Динаміка катіонів калію, кальцію, магнію і натрію в ґрунті. Поживний режим ґрунту та агротехнічні заходи його регулювання.

Родючість ґрунту та урожай. Поняття про родючість ґрунту її категорії та форми. Родючість і окультуреність ґрунтів. Агрофізичні, агрохімічні та біологічні показники родючості ґрунтів сільськогосподарських угідь, як основа їх продуктивності. Агрономічне значення та екологічна роль органічної частини ґрунту. Динаміка та відтворення родючості ґрунтів різних типів та прийоми її розширеного відтворення в інтенсивному землеробстві. Моделі родючості ґрунтів.

Бур’яни і боротьба з ними

Загальні відомості про бур’яни та засмічувачі. Шкода, яку спричиняють бур’яни. Екологія та біологічні особливості бур’янів. Класифікація бур’янів. Характеристика окремих біологічних груп бур’янів та основних їх представників. Малорічні бур’яни. Багаторічні бур’яни. Бур’яни-паразити. Методи дослідження забур’яненості полів та принципи складання карт забур’яненості. Класифікація заходів боротьби з бур’янами. Запобіжні заходи. Агротехнічні заходи боротьби з бур’янами. Біологічні заходи боротьби з бур’янами. Біологічні засоби зниження життєздатності насіння бур’янів у ґрунті. Хімічні заходи боротьби з бур’янами. Класифікація гербіцидів. Механізм вибіркової дії гербіцидів. Використання гербіцидів на посівах обновних с.-г. культур (дози, строки і способи застосування). Техніка застосування гербіцидів і заходи безпеки при роботі з ними. Заходи попередження негативної дії пестицидів на навколишнє середовище.

Сівозміни. Історія розвитку вчення про сівозміни. Поняття про сівозміни та їх ознаки. Відношення різних культур до повторних посівів. Класифікація сівозмін. Задачі сівозмін. Агрономічне обґрунтування переваг сівозмін в порівнянні з беззмінними посівами. Наукові основи правильного чергування культур. Вплив правильного чергування культур на водно-фізичні та хімічні властивості ґрунту. Вплив сівозміни на зменшення кількості бур’янів, шкідників і хвороб культурних рослин. Продуктивність сівозмін за умов біологізації землеробства. Економічне та організаційно-господарське значення сівозмін. Токсикоз ґрунту та шляхи його послаблення.
^ Обробіток ґрунту. Розвиток і сучасний стан наукових основ обробітку ґрунту. Досягнення і задачі обробітку ґрунту. Основні технологічні процеси при обробітку ґрунту. Фізико-механічні (технологічні) властивості ґрунту та їх вплив на якість обробітку ґрунту. Стиглість ґрунту. Вплив обробітку на основні властивості та режими ґрунту, умови росту і розвитку рослин. Система обробітку ґрунту під ярі культури. Зяблевий обробіток ґрунту після культур суцільної сівби. Лущення стерні. Комбінований та напівпаровий обробіток. Основний обробіток ґрунту після просапних культур і багаторічних трав. Особливості весняного обробітку ґрунту під ярі культури на полях, не оброблених з осені. Передпосівний та післяпосівний обробіток під ранні та пізні ярі культури. Система обробітку ґрунту під озимі культури. Обробіток чистих і кулісних парів. Обробіток зайнятих і сидеральних парів. Обробіток після непарових попередників. Обробіток після просапних попередників і багаторічних трав. Післяпосівний обробіток. Система обробітку цілинних і перелогових земель. Специфіка обробітку осушених торф’яників, зрошуваних, осушених, засолених і алювіальних ґрунтів. Агромеліоративні прийоми обробітку перезволожених земель. Протиерозійний обробіток ґрунту. Спеціальні прийоми обробітку ґрунтів, що піддаються водній та вітровій ерозії. Сівба сільськогосподарських культур. Післяпосівний обробіток ґрунту.^

Список рекомендованої літератури


 1. Авдонин М.С.Агрохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 344 с.

 2. Алімов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія вирощування продукції рослинництва. Практикум. – К.: Вища школа, 1994. – 287 с .

 3. Білоножко М.А., Шевченко В.П., Алімов Д.М. Рослинництво. – К.: Вища школа, 1990. – 392 с.

 4. ЕвдокимоваМ.И. Почвенная сьемка. – М.: МГУ, 1987. – 269 с.

 5. Гордієнко В.П., Геркіял О.М., Опришко В.П. Землеробство/ За ред. В.П. Гордієнка. – К.: Вища школа, 1991. – 270 с.

 6. Городній М.М. Агрохімія. – К.: Вища школа, 1989. – 310 с.

 7. Назаренко І.І., Смага І.С., Польчина С.М., Черлінка В.Р. Землеробство та меліорація. – Чернівці: Книги-XXI. – 2006. – 543 с.

 8. Назаренко І.І., Польчина С.М. Дмитрук Ю.М., Смага І.С., Нікорич В.А. Ґрунтознавство з основами геології. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006. – 504 с.

 9. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. – Чернівці: Книги-XXI, 2004. – 400 с.Критерії

оцінки знань абітурієнтів, що вступають

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в 2012 році

(скорочена форма)


напрями підготовки:

 • біологія

 • геодезія, картографія та землеустрій

 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • біотехнологія

 • агрономія


Оцінювання відповідей проводиться за 200-бальною шкалою:

Бали

Критерії оцінки знань

101-110

Абітурієнт не володіє спеціальною термінологією, не розкриває суті питання.

111-120

Абітурієнт за допомогою екзаменатора наводить елементарні приклади, допускає грубі помилки, теоретичних знань недостатньо.

121-128

Абітурієнт не в повній мірі володіє мінімальним рівнем знань з фахової дисципліни

129-134

Абітурієнт за допомогою екзаменатора дає визначення окремих понять, самостійно, але неповно характеризує окремі об'єкти та процеси, проте не може навести прикладів.

135-152

Абітурієнт самостійно дає визначення окремих понять фахової дисципліни, за допомогою екзаменатора відтворює матеріал, володіє окремими питаннями фахової дисципліни.

153-162

Абітурієнт самостійно, але неповно відтворює матеріал, наводить прості приклади. В цілому, володіє мінімальним рівнем знань.

163-172

Абітурієнт самостійно відтворює матеріал, за допомогою екзаменатора може дати порівняльну характеристику явищам і процесам.

173-182

Абітурієнт самостійно відповідає на поставлені запитання, дає порівняльну характеристику явищам і процесам, однак припускається окремих помилок і неточностей, які не впливають на загальний зміст відповіді.

183-188

Абітурієнт вільно відповідає на поставленні запитання, добре знає фаховий матеріал, відповідає логічно та послідовно, може навести конкретні приклади, але не може встановити причинно-наслідкові зв'язки.

189-196

Абітурієнт вільно відповідає на запитання, самостійно аналізує і розкриває суть явищ, процесів; узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; відповідь логічна, обгрунтована з наведенням конкретних прикладів.

197-200

Абітурієнт вміє логічно і грамотно викладати матеріал з використанням спеціальної термінології, наведенням конкретних прикладів; вміє користуватися схемами, які дозволяють повніше розкрити питання. Логічно, усвідомлено відтворює матеріал; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки.Декан факультету біології,

екології та біотехнології проф. Марченко М.М.

Схожі:

Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Програма фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"...
Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту з агрохімії І грунтознавства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту з агрохімії І грунтознавства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 05090 1 «Радіотехніка»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 05080 2
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050902 «Радіоелектронні апарати»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Програма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 070101 «Транспортні технології»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи