Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 55.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата22.09.2012
Розмір55.75 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

«___» _________________ 2012 р.


Програма фахового випробуванняз математики


для вступників на навчання за

освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”


за напрямом підготовки

„Прикладна математика”

(скорочений термін навчання)

(на третій курс)


Схвалено Вченою радою факультету прикладної математики

Протокол № 5 від « 31 » січня 2012 р.


Голова ради Черевко І.М.


Чернівці – 2012 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
^

Математичний аналіз

 1. Збіжні послідовності і їх властивості. Збіжність монотонних послідовностей.

 2. Границя функції. Основні властивості й ознаки існування.

 3. Неперервність функції. Дії над неперервними функціями. Складена функція. Обернена функція.

 4. Похідна функції. Геометричний і механічний зміст похідної.

 5. Основні правила диференціювання. Похідна складеної та оберненої функцій.

 6. Розкриття невизначеностей. Правила Лопіталя.

 7. Екстремум функції. Необхідна і достатня умова екстремуму функції.

 8. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування.

 9. Визначений інтеграл та його властивості. Теореми про середнє значення. Формула Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної та інтегрування частинами.

 10. Застосування інтеграла Рімана до обчислення геометричних і фізичних величин.


Алгебра та геометрія


 1. Векторна алгебра на площині та в просторі. Дії над векторами. Скалярний, векторний та змішаний добутки векторів. Властивості, обчислення в координатах.

 2. Пряма і площина. Різні види задання прямої і площини. Кут між прямими, кут між прямою і площиною, кут між площинами. Умови паралельності і перпендикулярності прямих, площин, прямої і площини. Віддаль від точки до площини.

 3. Лінії другого порядку: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх рівняння.

 4. Матриці, операції над ними. Обернена матриця.

 5. Визначники та їх властивості. Правило Крамера.

 6. Дослідження систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
^

Диференцiальнi рiвняння

 1. Теорема iснування і єдиностi розв'язку задачi Кошi для одного рiвняння першого порядку i для системи рiвнянь (без доведення).

 2. Лінійні диференцiальнi рiвняння n-го порядку зі сталими коефiцiєнтами. Фундаментальна система розв'язкiв. Побудова частинних розв'язкiв для рiвнянь, праві частини яких є квaзiмногочленом. Структура загального розв’язку.

 3. Метод варіації сталих для розв’язування неоднорідних диференціальних рiвнянь та систем.

Програмування

 1. Основні конструкції алгоритмічної мови. Типи даних та їх опис у програмі.

 2. Вирази, їх типи та правила обчислення.

 3. Основні типи операторів алгоритмічних мов програмування.

 4. Підпрограми, їх призначення, опис і використання.

 5. Поняття файлу. Методи доступу до файлу.

 6. Статичнi i динамiчнi структури даних. Вказівники.

 7. Задача iнформацiйного пошуку. Методи упорядкування даних.

 8. Модульне і структурне програмування. Методи тестування і відладки програм. Документування програм.Об’єкто-орієнтоване програмування

 • Перезавантаження функцій, шаблони функцій, шаблони класу

 • Інкапсуляція. Класи. Специфікатори public, private. Доступ до членів класу. Функції доступу до захованих членів класу.

 • Ініціалізація і знищення. Конструктори і деструктори. Автоматичне і динамічне виділення пам’яті під об’єкти класу.
 • ^

  Перезавантаження операторів для класів. Способи перевизначення бінарних та унарних операцій.


 • Дружні і складові функції. Дружні оператори. Дружні класи.Програмне забезпечення ЕОМ

 • Програмне забезпечення ЕОМ, його основні характеристики. Класифікація програмного забезпечення.

 • Операційні системи. Призначення, будова, основні функції. Приклади.

 • Функції та типи файлових систем операційної системи.

 • Програми-віруси. Антивірусне програмне забезпечення: класифікація, принципи роботи.

 • Прикладне програмне забезпечення загального призначення та його класифікація.


Комп’ютерна графіка

 • Види проекції. Матриці проектування.

 • Однорідні координати в комп’ютерній графіці. Матриці афінних перетворень в просторі.

 • Простіші матриці центрального та ортогонального проектування в комп’ютерній графіці.

 • Однорідні координати в комп’ютерній графіці. Матриця афінних перетворень на площині.ІІ. ТЕМАТИКА ЗАДАЧ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


Програмування

 • Масиви

 • Матриці

 • Рядки

 • Структури

 • Функції


Алгебра та геометрія

 • відстань від точки до прямої

 • відстань між паралельними площинами

 • відстань від точки до площини

 • кут між площинами

 • власні значення і власні вектори

 • обернена матриця

 • лінійна незалежність векторів

 • метод Гаусса


Математичний аналіз

 • обчислення площі області, обмеженої заданими лініями

 • обчислення площі поверхні обертання, утвореної обертанням навколо осі заданої кривої

 • обчислення об’єму тіла обертання, утвореної обертанням навколо осі заданої кривої

 • знаходження найменшого і найбільшого значення функції

 • обчислення невизначеного та визначеного інтегралів

 • знаходження границі функції

 • знаходження похідної функції


Диференціальні рівняння

 • лінійні неоднорідні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами (загальний розв’язок, задача Коші, крайова задача)Програму підготував

голова фахової предметної комісії

І.М.Черевко


Критерії
^

оцінювання фахового випробування з математики


для вступників на навчання за

освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”

напряму підготовки „Прикладна математика”

(скорочений термін навчання)

(на третій курс)


Білет містить три питання, з яких одне питання теоретичне і два практичних.

 1. Повна відповідь на теоретичне питання оцінюється 30 балами, а кожне практичне питання оцінюється 35 балами.

2. За кожну помилку, яка допущена у відповіді, знімається певна кількість балів, а саме:

а) при відповіді на теоретичне питання у випадку неістотної помилки знімається 1-5 балів, а у випадку істотної 6-15 балів, якщо ж студент не опанував теоретичний матеріал дисципліни, плутається в означеннях, наводить логічно невірні твердження, то знімається до 30 балів;

б) при оцінці практичного завдання за помилку, допущену при перетвореннях, знімається 1-5 балів; за істотну помилку, яка привела до неправильної відповіді, знімається 6-20 балів; якщо ж розв’язання задачі логічно неправильне, то знімається до 35 балів.

3. Підсумкова оцінка виставляється за результатами суми балів набраних за кожне питання з додаванням 100 балів.

4. Якщо підсумкова оцінка становить 123 бали або менше то вона вважається незадовільною.


Голова фахової комісії Черевко І.М.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи