Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Скачати 66.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Дата22.09.2012
Розмір66.11 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ____________С.В.Мельничук

«____»___________________2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ

з дисципліни «Основи маркетингу»

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр (скорочена форма навчання)

Напрям підготовки – 6.030507 «Маркетинг»


Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від 25 січня 2012 року


Голова ради проф. Нікіфоров П.О.


^ Чернівці - 2012

ПЕРЕДМОВА

Програма складена для проведення фахового іспиту з дисципліни «Основи маркетингу» для вступу у вищий навчальний заклад на скорочену форму навчання на напрям підготовки «Маркетинг».

Тема 1

Поняття маркетингу, розвиток його концепції

Маркетинг як сучасна форма управління виробництвом і збутом продукції. Визначення маркетингу - класичні і сучасні. Понятійний апарат маркетингу. Основні етапи розвитку ринку. Концепція маркетингу як нова філософія бізнесу. Еволюція концепцій маркетингу.

Тема 2

Процес, функції та суб'єкти маркетингу

Процес маркетингу в організації. Функції маркетингу. Об’єкти маркетингу: товар, послуга, особистість, ідея, територія. Основні суб'єкти маркетингу. Типологія маркетингу: класифікація за ступенем охоплення ринку; за впливом на існуючий рівень попиту; за галуззю прикладення зусиль тощо. Запровадження концепції маркетингу в практику вітчизняних підприємств.

Тема 3

Маркетингове середовище

Поняття та ознаки середовища маркетингу. Зовнішнє середовище маркетингу. Макро- та мікро середовище. Фактори макросередовища маркетингу. Основні фактори мікросередовища. Комплекс маркетингу організації як відображення її внутрішнього середовища.

Тема 4.

Інформаційні системи та маркетингові дослідження

Важливість інформації у маркетинговій діяльності. Система маркетингової інформації. Суть та класифікація маркетингової інформації. Збір, застосування та вимоги до інформації. Напрямки використання маркетингової інформації. Принципи маркетингових досліджень. Суть та види маркетингових досліджень. Організація маркетингового дослідження. Напрямки маркетингових досліджень. Поняття соціологічних досліджень в маркетингу. Класифікація соціологічних досліджень на товарних ринках. Види соціологічних досліджень за способом здійснення. Види опитувань за глибиною та складністю завдання. Види опитувань за специфікою носія. Види опитувань за методом проведення.

Тема 5

Споживач в системі маркетингу

Модель споживацької поведінки. Збуджувальні чинники маркетингу. Характеристики споживачів та чинники впливу на них. Типологія споживача.

Мотиви покупців. Процес прийняття рішення про покупку.

Тема 6

Сегментування ринку

Сутність сегментування ринку. Основні принципи сегментування ринку. Основні критерії сегментування ринку. Порядок проведення заходів сегментування. Вибір цільових сегментів ринку.

Тема 7

Маркетингова товарна політика

Розуміння товару у маркетингу. Класифікація товарів. Принципи класифікації товарів. Товарна марка та товарний знак. Основні стратегії використання товарної марки. Пакування товару та його види. Товарний асортимент і товарна номенклатура. Товарна політика підприємства. Теорія життєвого циклу товару (ЖЦТ). Конкурентноздатність товару на ринку. Оцінка конкурентноздатності товару у відношенні до товарів інших виробників.

Тема 8

Маркетингова цінова політика

Маркетингові підходи до розуміння проблеми ціноутворення. Основні стратегії ціноутворення. Методи ціноутворення. Методика розрахунку вихідної ціни (базової ціни). Етапи розрахунку ціни. Підходи до проблеми ціноутворення. Види цін у маркетинговій діяльності.

Тема 9

Маркетингова політика розподілу

Сутність, значення та зміст маркетингової політики розподілу. Організація товарного руху в каналах розподілу. Сутність та функції каналів та схем розподілу. Основні рівні та конфігурації каналів. Сутність та функції оптової торгівлі. Форми та методи оптової торгівлі. Роздрібна торгівля, її сутність та призначення. Класифікація закладів роздрібної торгівлі: за асортиментом; за ціновим рівнем; за способом обслуговування; за типом власності. Застосування сучасних технологій у збутові політиці підприємства.

Тема 10

Маркетингова політика комунікацій

Маркетингові комунікації на сучасному ринку. Види маркетингових комунікацій. Реклама як основний засіб маркетингових комунікацій. Стимулювання збуту й особливості його використання. Персональні продажі як особова комунікація. Виставки у контексті комунікативного впливу. Імідж та спонсорство.

Тема 11

Процес управління маркетингом на підприємстві

Маркетинг як одна з функцій менеджменту. Процес управління маркетингом. Побудова апарату управління організацією за концепцією маркетингу. Підсистема маркетингу на підприємстві. Завдання відділу маркетингу. Функції маркетолога в організації. Координація діяльності відділу маркетингу з іншими підрозділами.

Тема 12

Маркетинг в галузях національної економіки

Сфери умови ефективного застосування маркетингу. Сутність та основні характеристики маркетингу послуг. Некомерційний маркетинг, сфери та особливості його застосування. Маркетинг організацій та окремих осіб. Політичний маркетинг. Особливості та процедури банківського маркетингу. Концепція промислового маркетингу. Маркетинговий механізм управління охороною оточуючого середовища. Туристичний маркетинг. Маркетинг в агропромисловому комплексі. Міжнародний маркетинг.


Список рекомендованої літератури

ДО ДИСципліни «Основи маркетингу»

 1. Балабанова Л.Я. Маркетинг: Підручник для студ. вузів. - Донецьк, 2006.

 2. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. — Л.: Ред.-издат. центр. Культ-информ-пресс социально-коммерческой фирмы, „Человек”, 1991.

 3. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення тарозвитку. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка””, 2004. – 400 с.

 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник для студентів економічних спеціальностей. – Київ: Лібра, 2006. – 720 с.

 5. Гончар Я.А. Павленко А.Ф. Скибінський С.В. Маркетинг: навчальний посібник у тестах. – К.: КНЕУ. 2004.- 392 с.

 6. Гончарук Я.А., Павленко А.Ф., Скибінський С.В.Маркетинг: Навч. посіб. у тестах. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 392 с.

 7. Ильяшенко С.Н. Маркетинг в примерах и задачах: Учеб. пособие. – Сумы: СумКУ, 2006. – 107 с.

 8. Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посбіник. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 288 с.

 9. Маркетинг: підручник / В. Руделіус, О. Азарян. – К.: Навчально-методичний центр Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти, 2007

 10. Маркетинг: Підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу. К.: Наш час, 2007 – 504 с.

 11. Маркетинг у прикладах і завданнях: Навч. посібник / За ред. В.В. Липчука. – Львів: Магнолія плюс, 2005. – 288 с.

 12. Нагапетьянц Н.А.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Нагапетьянца. – М.: Вузовский учебник. 2006. – 272 с.

 13. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб. – К. МАУП, 2007. – 200с.

 14. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.

 15. Скибінський С.В., Маркетинг: Підручник. – Ч.1.– К: КНЕУ, 2005. – 586 с.

 16. Скибінський С.В., Штуль В.П. Маркетинг: навч. посібник у схемах і таблицях / КНЕУ ім. В.Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2007. – 224 с.

 17. Старостін А.О., Зозульов О.В. Маркетинг. Навчальний посібник для спец.вузів. - К: „Знання”, 2006. – 327 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань абітурієнтів під час проведення фахового іспиту

з «Основ маркетингу» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (скорочена форма навчання)

Напрям підготовки 6.030507 – «Маркетинг»


Абітурієнт отримує білет, який включає 2 теоретичних завдання. Після підготовки, абітурієнт усно відповідає членам комісії. Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться за 200-бальною шкалою. Оцінка враховує результати відповідей на два розгорнутих теоретичних питання (максимум 100 балів кожне).

Оцінювання теоретичних завдань (максимум 100 балів за кожне):

Оцінка «Відмінно» (176-200 балів). Абітурієнт повністю володіє теоретичним матеріалом та практичними аспектами даної навчальної дисципліни, але крім того, система його знань відображає вміння творчо поєднувати інформацію, робити незалежні висновки, знаходити адекватні приклади і аргументи з реального економічного життя.

^ Оцінка «Добре» (150-175 балів). Характеризує рівень підготовки, при якому абітурієнт повністю володіє теоретичним матеріалом та практичними аспектами даної навчальної дисципліни, однак система його знань не виходить за межі стандартної програми курсу – це лише грамотне його відтворення та пояснення.

^ Оцінка «Задовільно» (124-149 балів). Відповідає задовільному рівню підготовки. Абітурієнт демонструє загальну, елементарну обізнаність в матеріалі (як в теоретичному, так і в практичному аспекті), однак сутність проблем розкривається неповністю, фрагментарно і має характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення.

Оцінка «Незадовільно» (0-123 балів). Неспроможність дати стислу, базову характеристику відповідних проблем. Відсутність знань щодо загальної структури проблематики дисципліни (окремих розділів), ключових положень.


Схвалено на засіданні кафедри маркетингу

Протокол № 6 від 20 січня 2012 року


Завідувач кафедри маркетингу доц. Буднікевич І.М.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи