Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 109.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата22.09.2012
Розмір109.11 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Затверджую


Ректор __________ С. В. Мельничук

“____” ___________ 2012 р.


ПРОГРАМА Фахового іспиту

з «основ менеджменту»

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр» (скорочений термін навчання)


Напрям підготовки: 6.030601 – «Менеджмент»


Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від 25 січня 2012 р.


Голова Вченої ради Нікіфоров П.О.


Чернівці - 2012

^

Тема 1. Менеджмент як наука: еволюція та сучасний стан


Об’єктивні передумови виникнення та існування менеджменту. Розвиток торгівлі, фінансів, сільського господарства і промисловості та їх вплив на формування менеджменту.

Цілі, завдання та особливості сучасного менеджменту. Підвищення ролі та значення менеджменту в сучасних умовах.

Сутність понять “менеджмент” та “управління”. Суб’єкт та об’єкт управління. Специфіка діяльності менеджера. Система знань менеджера. Менеджери та підприємці. Рівні менеджменту та їх характеристика.

Розвиток теорії і практики менеджменту. Наукові погляди, що передували класичній теорії. Школи управлінської думки: школа наукового управління, класична (адміністративна) школа, школа психології та людських відносин, школа науки управління. Сучасні підходи до менеджменту. Процесний, системний і ситуаційний підхід у менеджменті.

Сучасні системи менеджменту: японська, американська, змішана. Специфіка реалізації системи менеджменти у вітчизняних умовах.


^ Тема 2. Принципи та методи менеджменту

Загальні принципи: плановість, науковість, єдиноначальність та колегіальність, самоуправління, стимулювання. Принципи управління за Файолем. Кібернетичні принципи (системність, ієрархічність, необхідність різноманіття, обов'язковість зворотного зв'язку).

Сутність методів менеджменту та їх класифікація.

Адміністративні методи менеджменту: організаційні (регламентування, нормування, інструктування), розпорядчі (накази, розпорядження, постановка завдань, інструктування, координація робіт), дисциплінарні дії.

Економічні методи менеджменту: плани, стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни.

Соціальні методи: методи управління окремими груповими явищами і процесами; методи управління індивідуальною поведінкою.

Психологічні методи: методи формування і розвитку трудового колективу, методи гуманізації стосунків у трудовому колективі, методи психологічного спонукання, методи професійного відбору і навчання. Взаємозв'язок методів.


^ Тема 3. Організація, як об’єкт вивчення менеджменту

Поняття організації та її функції. Види організацій. Формальні, неформальні, прості та складні організації. Загальна характеристика організацій.

Організація і її середовище. Внутрішнє середовище організації. Внутрішні змінні: цілі, структура, завдання, технологія, люди /працівники/. Взаємозв’язок і взаємозумовленість внутрішніх змінних організації.

Зовнішнє середовище організації та його значення. Основні характеристики зовнішнього середовища. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища. Мінливість та невизначеність зовнішнього середовища.

Ключові фактори зовнішнього середовища прямого впливу на організацію: постачальники, трудові ресурси, закони і державні органи, споживачі, конкуренти. Фактори побічного впливу: стан економіки, зміна політики, соціокультурні фактори, НТП і технології, групові інтереси, відносини з місцевим населенням, міжнародне середовище. Методи аналізу зовнішнього середовища.

Характеристика основних етапів життєвого циклу організації. Особливості менеджменту на кожному етапі життєвого циклу.


^ Тема 4. Планування

Сутність поняття “функція менеджменту”. Основні функції менеджменту та їх взаємозв’язок.

Мета та завдання планування. Елементи та етапи процесу планування. Місія організації. Види планів. Одноразові, стандартні та альтернативні плани. Програми, проекти, політика, процедури, правила.

Оперативні, тактичні та стратегічні плани. Специфіка стратегічного планування .

Стратегія організації. Основні види стратегій та їх особливості. Стратегії конкуренції (за М.Портером).

Принципи ефективного планування. Принцип первинності планування, узгодженість, гнучкість, принцип ефективності.


^ Тема 5. Організація взаємодії

Сутність організації як управлінської функції, її основні аспекти. Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Обмеженість повноважень.

Делегування повноважень: суть, переваги, оптимальні умови використання. Централізація та децентралізація. Переваги та недоліки централізованих і децентралізованих структур.

Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур. Принципи побудови структур управління. Діапазон керованості, фактори, які його визначають.

Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні структури управління. Комбіновані організаційні структури: лінійно-функціональні, лінійно-штабні, дивізіональні, матричні, проектні.


^

Тема 6. Мотивація


Сутність мотивації. Основні її компоненти: мотиви і стимули. Потреби первинні та вторинні. Винагорода внутрішня та зовнішня. Установка на успіх та на уникнення невдачі.

Змістовні теорії мотивації (теорія Маслоу, МакКлеланда, модель Герцберга).

Процесуальні теорії мотивації (теорія очікувань, теорія справедливості, модель Портера-Лоулера).

Матеріальне заохочення. Індивідуальна та групова мотивація. Партисипативне управління.


^

Тема 7. Контроль


Сутність і елементи управлінського контролю. Вирішення проблем невизначеності, попередження виникнення кризових ситуацій, підтримки успіху.

Форми управлінського контролю: попередній, поточний та заключний. Види контролю: фінансовий, виробничий, маркетинговий.

Процес управлінського контролю; розробка стандартів та критеріїв, порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами, етап дії.

Принципи ефективного контролю: стратегічна спрямованість, орієнтація на результати, відповідність контрольованому виду діяльності, своєчасність, гнучкість, простота, економічність.


^

Тема 8.Управлінські рішення


Сутність та класифікація управлінських рішень за сферою охоплення, за тривалістю дії, за рівнем прийняття, за характером розв'язуваних задач, за масштабами впливу, за строками впливу. напрямом впливу, за способами обгрунтування, за способами прийняття, за функціональним змістом, за ступенем директивності, за типом проблеми, за формою, в залежності від повноти інформаційного забезпечення, за взаємозалежністю.

Вимоги до якості рішень.

Процес вироблення рішень: етапи підготовки, приймання, реалізації. Проблемні ситуації. Розробка альтернатив. Критерії оцінки.

Фактори, які впливають на процес прийняття рішень. Методи і моделі прийняття рішень. Процес побудови моделей. Теорія ігор, черг, економічний аналіз, платіжна матриця, дерево рішень, прогнозування.

Рішення в умовах невизначеності. Діловий ризик.


^

Тема 9. Комунікації у менеджменті


Інформація в управлінні. Суть, класифікація (за змістом, за формою та знаком передавання, за формою фіксування, за стадією обробки, за місцем походження, за часом, за повнотою та можливістю використання, за достовірністю, за-джерелом).

Кількісні і якісні (економічність, достовірність, повнота, актуальність, цінність, змістовність, адекватність, вартість) характеристики управлінської інформації.

Значення комунікації. Види комунікацій в управлінні. Чутки.

Організація комунікаційного процесу, його елементи та етапи. Зворотний зв'язок. Викривлення. Міжособові та організаційні бар'єри комунікації, їх подолання.

Інформаційні системи процесу управління – централізовані і децентралізовані. Удосконалення інформаційних систем у менеджменті.


^ Тема 10. Керівництво та лідерство

Керівництво в організації. Особистий вплив і влада. Необхідність влади в управлінні. Баланс влади. Форми влади і впливу. Класифікація основ влади: заснована на примушенні, заснована на винагороді, законна влада, влада прикладу, влада експертних знань, влада через переконання. Переваги та недоліки. Порівняльна характеристика різних методів впливу на підлеглих.

Вплив через переконання і вплив через участь. Лідерство як соціально-психологічне явище. Його динаміка.

Роль лідера а управлінні колективом. Формальне та неформальне лідерство.

Огляд теорій лідерства. Підхід з позицій особистих якостей. Поведінський підхід: стилі керівництва, теорія Х та У. Ситуаційний підхід – модель Фідлера, підхід "шлях-ціль", теорія життєвого циклу, модель Врума-Йєттона. Лідерство і стиль керівництва. Стилі керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний.


^ Тема 11.Управління конфліктами, змінами та стресами

Конфліктні ситуації, їх суть. Типи конфліктів. Внутрішньоособовий, міжособовий, між особою та групою і міжгруповий конфлікти. Причини і наслідки конфліктів. Конфлікт як процес. Управління конфліктними ситуаціями, методи розв'язання конфліктів.

Організаційні зміни, їх природа. Управління змінами, заходи та етапи проведення змін в організації. Подолання опору змінам. Сутність, організаційного розвитку. Характеристика основ складових організаційного розвитку, заходи щодо здійснення організаційного розвитку.

Стреси, їх природа і причини. Наслідки стресових ситуацій. Етапи виникнення стресу. Механізм управління стресовими ситуаціями.


^

Тема 12. Управління персоналом організації


Зміст, система цілей та предмет управління персоналом. Організаційна, соціально-економічна та відтворювальна функції. Кількісні та якісні характеристики персоналу. Середньоспискова чисельність; управлінський та виробничий персонал. Професійна, вікова структура та стаж роботи. Сучасні тенденції формування структури персоналу.

Процес комплектування організації персоналом. Етапи та методи набору і відбору персоналу. Випробний термін. Адаптація персоналу як чинник стабілізації/дестабілізації колективу. Психофізіологічна, професійна, соціально-психологічна адаптація персоналу.

Професійний розвиток і навчання персоналу. Професійний розвиток персоналу: актуальність та призначення. Організація системи професійного навчання працівників. Внутрішньофірмова підготовка працівників та підготовка в навчальних закладах. Навчання з відривом і без відриву від поточних трудових обов’язків. Індивідуальна, групова і курсова форми підготовки; наставництво (коучинг); інструктаж; ротація; перепідготовка персоналу. Тенденції професійного навчання працівників в розвинених країнах.
Управління діловою кар’єрою в організації. Кар’єра як об’єкт управління персоналом. Професійна та внутрішньоорганізаційна кар’єра. Напрямки розвитку професійної та внутрішньоорганізаційної кар’єри. Спеціалізація та транспрофесіоналізація. Головні завдання управління кар’єрою.СПИСОК

рекомендованої літератури з курсу «Основи менеджменту»


 1. Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. Основи менеджменту: Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 524 с.

 2. Будзан Б. Менеджмент в Україні: Сучасність і перспективи. - К.: Вид-во С. Павличко «Основи», 2001. - 349 с.

 3. Галушка З.І., Комарницький І.Ф. Стратегічний менеджмент: навч.-метод.посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 248 с.

 4. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. – К.: „Магнолія плюс”, Львів: „Новий світ - 2000”, 2003. – 336 с.

 5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник- Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 6. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА, 2001. - 259 с.

 7. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч.посіб. – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т., 2010. – 248 с.

 8. Кравченко А. И. История менеджмента. – М.: Академический проект, 2000. – 352 с.

 9. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К.: ВИРА – Р, 2000. – 336 с.

 10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2003. – 352 с.

 11. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с.

 12. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. – К.: КНТЕУ, 2004. – 580с.

 13. Менеджмент для магистров: учеб.пособие / Под.ред. А.А. Епифанова. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 762 с.

 14. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2008. – 702с.

 15. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.

 16. Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент: навч.посібник . – К.: МАУП, 2007. – 488 с.

 17. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства.- Харків: ХДЕУ, 2002. – 363 с.

 18. Хміль Ф.І. Менеджмент. – К.: Вища школа, 2000. – 306 с.

 19. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. – К.: Т-во „Знання”, 2002. – 583 с.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


фахового іспиту з «Основ менеджменту»

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр» (скорочений термін навчання)

Напрям підготовки: 6.030601 – «Менеджмент»


Конкурсний бал для вступників на скорочену форму навчання розраховується за 200-бальною шкалою згідно підсумків вступного випробування.

Фахові вступні випробування проводяться у такому порядку:

1. Вступник отримує білет, який включає 3 теоретичних завдання.

2. Абітурієнт повинен написати відповіді на ці питання на листку вступних випробувань, а потім усно на них відповісти членам комісії.

3. Вислухавши відповіді, члени комісії можуть задавати додаткові питання, але такі, які стосуються більш глибокого висвітлення попередньо поставлених питань.

^ Оцінювання рівня знань абітурієнта.

Остаточна оцінка визначається із врахуванням результатів відповідей на всі завдання.

Оцінка “відмінно” (181-200 балів) виставляється абітурієнту, який повністю оволодів теоретичним матеріалом та практичними аспектами відповідної навчальної дисципліни, але крім того, система його знань відображає вміння творчо поєднувати інформацію, робити незалежні висновки, знаходити адекватні приклади і аргументи з реального економічного життя.

Оцінка “добре” (161-180 балів) характеризує рівень підготовки, при якому абітурієнт повністю оволодів теоретичним матеріалом та практичними аспектами даної навчальної дисципліни, однак система його знань не виходить за межі стандартної програми – це лише грамотне відтворення та пояснення матеріалу при наявності певних, відносно несуттєвих помилок і неточностей.

Оцінка “задовільно” (125-160 балів) відповідає рівню підготовки абітурієнта, при якому він демонструє загальну, елементарну обізнаність в матеріалі (як в теоретичному, так і в практичному аспекті), однак сутність проблем розкривається неповністю, фрагментарно і має характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення при наявності суттєвих помилок у відповідях.

Оцінка “незадовільно” (100-124 бали) виставляється абітурієнту, який неспроможний дати навіть стислу, базову характеристику відповідних проблем, у якого відсутні знання щодо загальної структури проблематики дисципліни (окремих розділів), ключових положень та дефініцій, наявні грубі помилки у поясненнях.


Голова комісії доц. Запухляк В. М.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи