Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Дата22.09.2012
Розмір65.3 Kb.
ТипДокументи

міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Ректор __________ С.В.Мельничук

«___» ______________ 2012 р.


Програма комплексного фахового іспиту


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(скорочена форма навчання)

галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта»

напрям підготовки - 6.010106 «Соціальна педагогіка»


схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6 від 19 січня 2012 р.


Голова ради ___________ Зварич І.М.


^ Чернівці -2012

Основи соціальної педагогіки

Соціальна педагогіка як самостійна галузь педагогічного знання. Поняття соціальної педагогіки, її об’єкт і предмет. Основні категорії соціальної педагогіки. Місце соціальної педагогіки у системі наук про людину й суспільство. Соціальна педагогіка та соціальна робота. Завдання та функції соціальної педагогіки. Поняття про закономірності й принципи соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності. Організаційні форми соціально-педагогічної діяльності. Поняття розвитку особистості. Вікові періоди в розвитку людини. Вплив спадковості на розвиток і формування особистості дитини. Середовище та його вплив на розвиток і формування особистості. Поняття соціалізації. Основні концепції соціалізації особистості. Особливості й види соціалізації Ступені й фази соціального становлення особистості. Фактори соціалізації особистості. Несприятливі умови соціалізації.Сімейне середовище як фактор соціалізації особистості

Місце та роль сім’ї в соціалізації особистості. Основні функції сім’ї. Соціальний статус сім’ї. Типологія сімей. Проблеми сучасної сім’ї. Типові помилки сімейного виховання. Зміст соціально-педагогічної допомоги сім’ї, її складові. Форми й методи взаємодії соціального педагога з сім’єю. Соціально-педагогічні служби сім’ї, їх функції та напрями діяльності. Поняття про сирітство і соціальне сирітство, причини їх виникнення. Пріоритетні форми влаштування дітей-сиріт: опіка і піклування, усиновлення. Державна система закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з дітьми-сиротами. Загальні засади діяльності інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Специфічні особливості вихованців інтернатного закладу. Зміст соціально-педагогічної роботи з учнями школи-інтернату. Форми й методи роботи соціального педагога з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Утворення і діяльність прийомних сімей. Проблеми адаптації дитини у прийомній сім’ї. Соціальний супровід прийомних сімей. Дитяча безпритульність і бездоглядність як соціально-педагогічна проблема. Проблема дитячої бездоглядності й безпритульності. Класифікація неповнолітніх безпритульних. Система державних заходів щодо профілактики дитячої бездоглядності. Притулок для неповнолітніх як державний заклад соціального захисту безпритульних. Основні напрями роботи соціального педагога в притулку для неповнолітніх.


^ Соціально-педагогічна діяльність у галузі освіти

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти. Соціальні завдання школи в сучасних умовах. Соціально-педагогічна діяльність у структурі психологічної служби школи. Зміст діяльності соціального педагога навчального закладу. Соціально-педагогічний комплекс. Соціально-педагогічний аспект проблеми обдарованості. Поняття обдарованості та її класифікація. Діагностика обдарованості особистості. Розвиток обдарованості. Навчально-виховні заклади для обдарованих дітей. Соціально-педагогічний захист обдарованих дітей. Соціально-педагогічна підтримка дітей з соціальними та фізичними вадами. Предмет і завдання віктимології. Поняття інвалідності, її причини та види. Класифікація дітей і молоді з особливими потребами. Основні напрями соціальної реабілітації осіб з обмеженими функціональними можливостями. Типи навчально-виховних закладів для осіб з обмеженими функціональними можливостями. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами і сім’ями, в яких вони виховуються. Форми роботи соціального педагога з дітьми-інвалідами. Діяльність Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді щодо соціальної підтримки осіб з особливими потребами. Молодь як об’єкт соціально-педагогічної діяльності. Молодь як особлива соціально-демографічна група. Зміст і форми соціально-педагогічної діяльності з молоддю. Структура та зміст діяльності соціальних служб молоді


^ Соціальна педагогіка в сфері соціальної роботи

Соціальні служби України. Основні напрями соціального захисту та соціального обслуговування в Україні. Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні. Функції та види соціальних служб. Створення територіальних центрів, відділень соціальної допомоги для обслуговування населення. Люди похилого віку як об’єкт соціально-педагогічної діяльності. Соціально-геронтологічні концепції старіння. Соціальний статус і психологічні особливості людей похилого віку. Медико-соціальна реабілітація людей похилого віку. Соціальна робота з людьми похилого віку. Гендерні аспекти соціально-педагогічної роботи з жінками. Поняття фемінології. Еволюція “жіночого питання”. Суть гендерної рівності як основи гармонійного суспільства. Соціальні проблеми жінок в Україні. Державна політика захисту та поліпшення становища жінок в Україні. Проблема сексуальної експлуатації жінок та торгівлі людьми. Основні напрями соціально-педагогічної роботи з реалізації гендерної рівності в суспільстві й запобігання торгівлі людьми. Релігія як фактор соціалізації особистості. Релігія, церква та конфесійна община як фактори соціалізації особистості. Функції релігії у суспільстві. Виховна функція релігії, церкви і конфесійної общини. Релігійна психотехніка та її вплив на формування підростаючих поколінь. Можливості та форми співробітництва громадських і конфесійних інститутів у соціальному вихованні. Волонтерська діяльність як форма недержавної організації соціальної сфери. Поняття “волонтер”. Основні засади волонтерського руху. Мотивація волонтерської діяльності. Зміст і форми роботи з волонтерами. Управління волонтерською діяльністю.


^ Завідувач кафедри загальної

та соціальної педагогіки доц.Петрюк І.М.


Критерії оцінювання знань, умінь і навичок абітурієнтів

на вступних випробуваннях на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», напрям підготовки – 6.010106 «Соціальна педагогіка»

(скорочена форма навчання)


1 – 123 бали – абітурієнт розрізняє об'єкти соціально-педагогічної діяльності, відтворює деякі елементи теорії соціально-педагогічної роботи, однак слабко усвідомлює мету, завдання та технології соціально-педагогічної діяльності; фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про зміст та технології професійної діяльності соціального педагога; виявляє здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між ними; може обрати правильний варіант відповіді (на рівні «так-ні»).


124 – 148 балів – абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання при аналізі; в основному знає зміст основних теоретичних положень, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутнім фахом, робить окремі помилки у відповіді, але може їх усунути під керівництвом викладача, недостатньо володіє соціально-педагогічною термінологією.


149 – 173 бали – абітурієнт твердо знає основні положення соціально-педагогічної теорії, добре засвоїв практичні навички, аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших соціально-педагогічних проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу або при аналізі практичної діяльності. Він знає програмовий матеріал, грамотно і по суті його викладає, відповіді достатньо повні, але деякі питання викладає не зовсім повно чи чітко і уточнює їх після додаткових запитань, володіє основними термінами, здатний самостійно вивчати матеріал за вказаною літературою з предмету.


174 - 200 балів – абітурієнт глибоко і всебічно знає зміст, основні напрями, форми, методи, технології соціально-педагогічної діяльності, наукову літературу, теоретичні першоджерела, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших соціально-педагогічних проблем, пов'язує програмовий матеріал із профілем й особливостями майбутнього фаху, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. Він твердо засвоїв програмовий матеріал, системно, послідовно та логічно його висвітлює, вільно володіє основними термінами курсу та розуміє взаємозв’язок матеріалу дисципліни з сучасним суспільним життям, чітко і лаконічно відповідає на поставлені питання, самостійно узагальнює навчальний матеріал, показує творчі здібності в самостійному засвоєнні матеріалу курсу. Абітурієнт вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; виконує творчі завдання.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Фахового іспиту для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи