Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 94.03 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата22.09.2012
Розмір94.03 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор С.В.Мельничук

„ „ 2012 р.


ПРОГРАМА

Ф А Х О В О Г О І С П И Т У

„О С Н О В И Е К О Л О Г І Ї”

(скорочена форма навчання)

Напрям 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування”.


Схвалено

Вченою радою хімічного факультету ЧНУ

Протокол № 6 від 02 лютого 2012 р.

Голова ради Лявинець О.С.


Чернівці

2012 р.


^ Економіка природокористування

1. Охарактеризуйте завдання, предмет і методи економіки природокористування.

2. Назвіть причини і наслідки ускладнення екологічної ситуації, пов'язані з впливом людини на стан атмосферного повітря та водних ресурсів.

3. Поясніть, яким чином пов'язані між собою стан НПС та умови існування людини.

4. Які види діяльності належать до природоохоронних заходів? Наведіть приклади.

5. Що ви розумієте під екологічними та соціальними результатами природоохоронної діяльності?

6. Як визначається ефективність природоохоронних заходів? У чому сутність економічної, екологічної та соціальної ефективності природоохоронних заходів?

7. Назвіть найголовніші пріоритети екологічної безпеки та планування природоохоронної діяльності.

8.Розкрийте сутність неподаткових методів стимулювання природоохоронної діяльності. Наведіть приклади їх застосування.

9. Яку роль відіграє система ліцензування в забезпеченні охорони природи і раціонального використання природних ресурсів? Наведіть перелік об'єктів екологічного ліцензування.

10. Охарактеризуйте основні джерела і чинники антропогенного впливу на стан НПС. Що ви розумієте під еколого-економічними збитками?

11. Які існують економічні методи стимулювання природоохоронної діяльності? Наведіть приклади.

12. Предмет, об'єкти екологічного права та принципи на яких воно грунтується.

13. Мета, види, основні принципи та порядок здійснення екологічної експертизи.

14. За якими принципами формуються державний та місцеві природоохоронні бюджети? Які особливості використання та розподілу цих коштів?

15. Які ви знаєте економічні методи стимулювання виробництва екологічно чистої продукції?

16. Мета, основні принципи та порядок здійснення екологічного ліцензування.

17. Які особливості розрахунку економічних збитків в агропромисловому комплексі?

18. Які принципи покладені в основу встановлення розміру плати за використання природних ресурсів?

19. На прикладі інфляції та безробіття, поясніть, як впливає екологічна політика на динаміку основних макроекономічних показників держави.


Моніторинг навколишнього середовища

 1. Дайте характеристику об’єктам та суб’єктам моніторингу навколишнього середовища.

 2. Що собою представляє державна система екологічного моніторингу довкілля?

 3. Які існують нормативно – правові засади державного моніторингу довкілля?

 4. Що таке мережа спостережень за навколишнім природним середовищем. Які основні принципи формування мережі пунктів контролю за станом НПС?

 5. Які ви знаєте принципи оцінки шкідливих характеристик забруднювачів води?

 6. Які існують об’єкти моніторингу вод? Класифікація моніторингу вод.

 7. Охарактеризуйте основні джерела і чинники антропогенного впливу на стан НПС. Що ви розумієте під еколого – економічними збитками?

 8. Які ви знаєте джерела та наслідки забруднення атмосферного повітря? Назвіть методи оцінювання забруднення атмосфери?

 9. Які загальні правила відбору та обробки проб води. За допомогою яких приладів відбувається контроль за забрудненням водного середовища?

 10. Що таке моніторинг навколишнього середовища та які його головні завдання.

 11. У чому полягає біоіндикаційний метод досліджень? Де його застосовують?

 12. Види прогнозування. Як відбувається прогнозування якості води?

 13. Сучасний стан грунтового покриву, в чому проявляється антропогенний вплив на нього? Як здійснюється моніторинг меліорованих земель.

 14. Дайте характеристику видам грунтово – екологічного моніторингу.

 15. Які існують джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища та методи радіаційного контролю за ним?

 16. Які ви знаєте види прогнозування стану навколишнього природного середовища? Які завдання виконує оперетивне прогнозування?Загальна екологія

 1. Порівняйте поняття екологічна система та біогеоценоз.

 2. Дайте характеристику параметрам, які забезпечують цілісність і функціональну стійкість екосистем.

 3. Чим відрізняється та чим подібні між собою мега–, мезо– та мікроекосистеми.

 4. Які вам відомі специфічні пристосування різних екологічних груп гідробіонтів?

 5. Які вам відомі основні класифікації екологічних факторів? Чим зумовлена наявність такої кількості класифікацій?

 6. Дайте характеристику морфологічним, фізіологічним та поведінковим адаптаціям до певного чинника. Наведіть приклади.

 7. Чи може в якості хижака виступати рослинний організм? Якщо так, то наведіть приклади.

 8. Що таке фотоперіодизм? Дайте характеристику основним фотоперіодичним групам рослин.

 9. Доведіть на прикладі людини, що витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних проблем.

 10. Дайте характеристику основним властивостям біосфери.

 11. Наведіть позитивні та негативні сторони процесу осушення боліт.

 12. Яким чином можна підвищити продуктивність агроценозів?

 13. У чому полягає біоіндикаційний метод досліджень, де його використовують?

 14. У чому полягає явище гетеротермії? Яке його екологічне значення?

 15. Яка функціональна роль продуцентів, консументів та редуцентів у біоценозі? Наведіть приклади таких організмів.

 16. Назвіть основні біноми та екосистеми Землі?

 17. Що таке штучні екосистеми? Які існують типи штучних екосистем.

 18. На основі закону Шелфорда охарактеризуйте зону екологічної толерантності конкретного виду живих організмів за дії довільно обраного абіотичного екологічного фактора.

 19. Чим зумовлена поява озонових дір в атмосфері? Які наслідки та шляхи вирішення цієї глобальної екологічної проблеми?^ Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту «Загальна екологія”

для вступу на хімічний факультет ЧНУ

(освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”, скорочена форма навчання,

напрям «Екологія»)

Абітурієнт одержує білет, в якому є три завдання за програмами навчальних дисциплін „Економіка природокористування”, „Моніторинг навколишнього середовища” та „Загальна екологія”.

Після підготовки конспекту відповідей на теоретичні питання відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.

Члени комісії оцінюють теоретичну підготовку абітурієнта та його практичні навички. Відповіді оцінюються за 200-бальною шкалою так:

184 - 200” балів – абітурієнт одержує, якщо уміє:

- повно пояснити найголовніші пріоритети екологічної безпеки та планування природоохоронної діяльності; обґрунтувати економічні методи стимулювання природоохоронної діяльності; визначити мету, види, основні принципи та порядок здійснення екологічної експертизи; пояснити вплив екологічної політики на динаміку основних макроекономічних показників держави.

- самостійно обирати для конкретного випадку ефективний метод моніторингу навколишнього природного середовища; дати пояснення об’єктам та суб’єктам моніторингу навколишнього середовища, основним принципам формування мережі пунктів контролю за станом навколишнього природного середовища, вичерпно описати державну систему екологічного моніторингу довкілля.

- вичерпно описувати способи імітації чинників глобальної кризи; на основі закону Шелфорда охарактеризувати зону екологічної толерантності конкретного виду живих організмів за дії довільно обраного абіотичного екологічного фактора; довести, що витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних проблем; запропонувати методи побудови і напрямки дослідження моделей „Земноводна колона”, „Оцінювана зміна”, „Сіль Землі”, ,,Ліс і глобальна криза”, ,,Удобрюване поле”; обґрунтувати умови успіху сконструйованої екосистеми та нормальну життєдіяльність організмів в ній.


164 - 183” балів – абітурієнт одержує, якщо уміє:

- пояснити найголовніші пріоритети екологічної безпеки та планування природоохоронної діяльності; обґрунтувати економічні методи стимулювання природоохоронної діяльності; визначити мету, види, основні принципи та порядок здійснення екологічної експертизи; пояснити вплив екологічної політики на динаміку основних макроекономічних показників держави.

- обирати для конкретного випадку ефективний метод моніторингу навколишнього природного середовища; дати пояснення об’єктам та суб’єктам моніторингу навколишнього середовища, основним принципам формування мережі пунктів контролю за станом навколишнього природного середовища, описати державну систему екологічного моніторингу довкілля.

- описувати способи імітації чинників глобальної кризи; на основі закону Шелфорда охарактеризувати зону екологічної толерантності конкретного виду живих організмів за дії довільно обраного абіотичного екологічного фактора; довести, що витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних проблем; запропонувати методи побудови і напрямки дослідження моделей „Земноводна колона”, „Оцінювана зміна”, „Сіль Землі”, ,,Ліс і глобальна криза”, ,,Удобрюване поле”; обґрунтувати умови успіху сконструйованої екосистеми та нормальну життєдіяльність організмів в ній.


144 - 163” балів – абітурієнт одержує, якщо знає:

- про найголовніші пріоритети екологічної безпеки та планування природоохоронної діяльності; обґрунтувати економічні методи стимулювання природоохоронної діяльності; про мету, види, основні принципи та порядок здійснення екологічної експертизи; вплив екологічної політики на динаміку основних макроекономічних показників держави.

- про можливість обирати для конкретного випадку ефективний метод моніторингу навколишнього природного середовища; пояснення об’єктам та суб’єктам моніторингу навколишнього середовища, основним принципам формування мережі пунктів контролю за станом навколишнього природного середовища, про опис державної системи екологічного моніторингу довкілля.

- про способи імітації чинників глобальної кризи; на основі закону Шелфорда охарактеризувати зону екологічної толерантності конкретного виду живих організмів за дії довільно обраного абіотичного екологічного фактора; що витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних проблем; як запропонувати методи побудови і напрямки дослідження моделей „Земноводна колона”, „Оцінювана зміна”, „Сіль Землі”, ,,Ліс і глобальна криза”, ,,Удобрюване поле”; як обґрунтувати умови успіху сконструйованої екосистеми та нормальну життєдіяльність організмів в ній.


124 - 143” балів – абітурієнт одержує, якщо погано знає:

- про найголовніші пріоритети екологічної безпеки та планування природоохоронної діяльності; обґрунтувати економічні методи стимулювання природоохоронної діяльності; про мету, види, основні принципи та порядок здійснення екологічної експертизи; про вплив екологічної політики на динаміку основних макроекономічних показників держави.

- про можливість обирати для конкретного випадку ефективний метод моніторингу навколишнього природного середовища; пояснення об’єктам та суб’єктам моніторингу навколишнього середовища, основним принципам формування мережі пунктів контролю за станом навколишнього природного середовища, про опис державної системи екологічного моніторингу довкілля.

- про способи імітації чинників глобальної кризи; на основі закону Шелфорда охарактеризувати зону екологічної толерантності конкретного виду живих організмів за дії довільно обраного абіотичного екологічного фактора; що витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних проблем; запропонувати методи побудови і напрямки дослідження моделей „Земноводна колона”, „Оцінювана зміна”, „Сіль Землі”, ,,Ліс і глобальна криза”, ,,Удобрюване поле”; про умови успіху сконструйованої екосистеми та нормальну життєдіяльність організмів в ній.


100 - 123” балів – абітурієнт одержує, якщо відсутні знання:

- про найголовніші пріоритети екологічної безпеки та планування природоохоронної діяльності; обґрунтувати економічні методи стимулювання природоохоронної діяльності; про мету, види, основні принципи та порядок здійснення екологічної експертизи; про вплив екологічної політики на динаміку основних макроекономічних показників держави.

- про можливість обирати для конкретного випадку ефективний метод моніторингу навколишнього природного середовища; про пояснення об’єктів та суб’єктів моніторингу навколишнього середовища, про основні принципи формування мережі пунктів контролю за станом навколишнього природного середовища, про опис державної системи екологічного моніторингу довкілля.

- про способи імітації чинників глобальної кризи; як на основі закону Шелфорда охарактеризувати зону екологічної толерантності конкретного виду живих організмів за дії довільно обраного абіотичного екологічного фактора; що витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних проблем; про методи побудови і напрямки дослідження моделей „Земноводна колона”, „Оцінювана зміна”, „Сіль Землі”, ,,Ліс і глобальна криза”, ,,Удобрюване поле”; умови успіху сконструйованої екосистеми та нормальну життєдіяльність організмів в ній.


Декан хімічного факультету О. С. Лявинець

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи