Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Сторінка1/3
Дата22.09.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор С.В. Мельничук


__” ___________________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР”

(скорочена форма навчання, 3 курс)


Напрям підготовки – 0304 «Право»


Спеціальність - 6.030401 «Право»


Схвалено Вченою радою юридичного факультету

Протокол № 7 від «17» лютого 2012 р.


^ Голова ради П.С. Пацурківський


Чернівці

2012


Теорія держави і права

Поняття та класифікація науки. Предмет теорії держави і права. Особливості предмету теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Роль і місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Теорія держави і права як навчальна дисцип­ліна. Її завдання і функції. Методологія юридичної науки. Принципи наукового пізнання: принцип науковості; принцип всебічності; принцип історизму; принцип комплексності; принцип об’єктивності; принцип конкретності. Класифікація методів вивчення держави і права. Загальнонаукові методи пізнання держави і права: формально-логічний; соціоло­гічний; структурно-функціональний; конкретно-історичний; статистичний. Спеціальні і приватно наукові методи теорії держави і права: аналіз, синтез, узагальнення, порів­няння, абстрагування,, аналогія, моделювання. Необхідність дослідження проблем походження держави і права. Причини та умови виникнення держави і права. Різноманітність теорії походження держави і права. Зага­льна характеристика теорії походження держави і права: теологічна, патримоніальна, договірна, насильство, органічна, інцесту, волюнтаризму, соціально-економічна, техно­кратична. Співвідношення суспільства і держави. Поняття держави. Основні ознаки дер­жави: територіальність, наявність публічної влади, суверенітет, система органів держав­ної влади, управління та примусу, фінансово-бюджетна система. Сутність та соціальне призначення держави. Співвідношення сутності соціального призначення держави. Поняття функцій держави. Ознаки функцій держави. Класифікація функцій держави: економічна, політична, соціальна, ідеологічна, екологічна, охоронна (функціональна охо­ронна та об’єктна охоронна). Основні внутрішні функції. Основні зовнішні функції. Фо­рми здійснення функцій держави. Необхідність визначення різних типів держав і право­вих систем. Критерії типології держав і правових систем: формаційний та цивілізацій­ний. Ознаки формаційного та цивілізаційного критерію типологізації держав. Класифіка­ція типів держави за формаційним та цивілізаційним підходами. Поняття типу держави і права. Поняття форми держави. Елементи форми держави: форма державного правління, фо­рма державного устрою, політичний (державний) режим. Форма правління та її види: монархія, республіка. Монархія: ознаки, види (обмежена, абсолютна). Республіка: ознаки, види (президентська, парламентська, змішана). Форма державного устрою та його види: проста та складна держава. Унітарна держава: поняття, ознаки, види. Федера­тивна держава: поняття, ознаки, види. Конфедерація: поняття, ознаки, види. Імперія: поняття, особливості. Політичний режим та його види: демократичний та антидемокра­тичний. Демократичний режим: поняття, ознаки, види. Антидемократичний режим: по­няття, ознаки, види. Поняття і значення механізму та апарату держави. Елементи механізму держави. Три рівні механізму держави. Структура механізму держави. Апарат держави: поняття та ознаки. Структура апарату держави. Поняття і ознаки державного органу. Класифікація органів держави (критерій класифікації: за соціальною природою, за способом утво­рення, за способом прийняття рішень, за територіальними межами, за часом дії, за обся­гом повноважень). Види органів держави. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влад. Органи держави та самоврядування: їх співвід­ношення. Основні принципи організації і діяльності державного апарату. Поняття і структура політичної системи держави. Підстави типології політичної сис­теми. Структура і функції політичної системи. Місце і роль державної влади у політичній системі держави та суспільства. Політичні партії у політичній системі суспільства. Види партій: масові, кадрові, правлячі, партії влади, державно-патріотичні, проблемні, гротес­кні. Громадські організації у політичній системі суспільства. Співвідношення державної політики, політичної діяльності і політичної культури. Становлення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки і риси правової дер­жави. Конституційне закріплення принципів правової держави: принцип мінімальної достатності правового регулювання суспільних відносин та все загальності права; прин­цип позапартійності права, його відносної самостійності щодо політичних сил та ідеоло­гізації права; принцип відносної самостійності права щодо судової та виконавчої влади; принцип верховенства Конституції та законів України. Становлення і розвиток грома­дянського суспільства. Громадянське суспільство і сучасна держава. Тенденції розвитку правової держави та громадянського суспільства в Україні. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять. Правовий статус: поняття та структура. Класифікація правового статусу (за характером: загальний, спеціальний, галу­зевий, індивідуальний; за суб’єктами: фізичних та юридичних осіб, іноземців, осіб без громадянства, біженців, українських громадян, які перебувають за кордоном, професій­ний та посадовий статус, статус осіб, що знаходяться у екстремальних умовах. Поняття прав, свобод і законних інтересів громадянина, їх загальна характеристика. Обов’язки людини і громадянина. Види прав, свобод людини і громадянина. Гарантії прав і свобод людини і громадянина у демократичній державі. Теорії походження права. Закономірності виникнення права. Відмінності права від со­ціальних норм первіснообщинного ладу. Головні підходи до праворозуміння. Світоглядні засади праворозуміння як основа для формування його основних шкіл. Визначення права. Ознаки права: нормативність, обов’язковість, примусовість, здатність виступати в ролі регулятора суспільних відносин. Право – основа публічно-правового союзу народу. Закономірності соціального регулювання. Поняття, ознаки та види соціального регу­лювання. Нормативне та індивідуальне соціальне регулювання. Соціальні норми: по­няття і класифікація. Критерії класифікації: за способом виникнення; за суб’єктами при­йняття та охорони; за способом закріплення; за сферою регулювання. Економічні норми. Політичні норми. Корпоративні норми. Право і звичай. Єдність та відмінність права і моралі. Право і релігійні норми. Взаємозв'язок права і моралі. Поняття та основні ознаки права. Правові норми – особливий вид соціальних норм. Поняття функцій права. Співвідношення категорій: “функція права”, “функціонування права”, “роль права” і “завдання права”. Система функцій права: міжгалузеві, загально правові, галузеві, правових інститутів, норми права. Характеристика основних функцій права. Регулятивна функція права: характеристика, шляхи здійснення. Охоронна функція права: характеристика, специфіка. Соціальна функція права. Форми реалізації функцій права. Поняття і класифікація принципів, що діють у правовій системі. Загально-правові принципи. Міжгалузеві і галузеві принципи. Принципи правових інститутів. Поняття і загальні ознаки норм права. Класифікація норм права (за суб’єктами право­творчості; за способом об’єктивації; за юридичною силою; за предметом правового регу­лювання; за функціями у механізмі правового регулювання; за функціями у процесі впливу на суспільство; за способом правового регулювання; за характером; за ступенем визначеності прав і свобод суб’єктів; за методом правового регулювання; за сферою дії). Структура норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція. Гіпотеза: поняття, особливості, види. Диспозиція: поняття, особливості, види. Санкція: поняття, особливості, види. Види правових норм. Характеристика колізійних норм. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта. Поняття і види форм (джерел) права. Джерело права у генетичному розумінні, у соціа­льному розумінні, як діяльний суб’єкт суспільних відносин, у юридичному значення. Правовий звичай та його ознаки. Правовий прецедент та його особливості. Класифікація правових прецедентів. Нормативно-правовий договір: поняття та види. Поняття норма­тивно-правового акту як джерела права. Ознаки нормативного правового акту. Види но­рмативно-правових актів: закон та підзаконний нормативно-правовий акт. Поняття та ознаки законів. Класифікація законів: за юридичною силою – Конституція, конститу­ційні, звичайні; За суб’єктами законотворчості; за предметом правового регулювання; за терміном дії; за структурою; за сферою дії. Підзаконні нормативні правові акти. Види підзаконних актів: укази і розпорядження Президента України. Постанови і розпоря­дження Уряду України; накази, інструкції, положення міністерств, відомств, державних комітетів; рішення і постанови органів місцевого самоврядування; локальні нормативно-правові акти. Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативних правових актів у просторі за колом осіб. Колізії в законодавстві. Поняття та загальна характеристика системи права. Правова система та система права: лінії співвідношення. Поняття системи права. Галузь права. Види галузей права: профі­люючі (фундаментальні), спеціальні, комплексні. Загальна характеристика основних га­лузей права України. Інститут права. Норми права. Предмет і метод правового регулю­вання як критерії поділу системи права на галузі та інститути. Види методів правового регулювання: імперативний (метод владного зобов’язання), диспозитивний. Способи правового регулювання: дозвіл, заборона, зобов’язання, заохочення. Система законодав­ства: поняття, структура. Співвідношення системи законодавства і системи права. Сут­ність і призначення систематизації законодавства. Поняття та види систематизації: облік нормативно-правових актів, інкорпорація, консолідація, кодифікація. Особливості та види інкорпорації. Ознаки та види консолідації. Характерні риси та види кодифікацій. Види кодифікаційних актів: Кодекс, Основи законодавства, Статут, Положення. Поняття, ознаки та види правових систем. Класифікація правових систем. Правові сі­м'ї. Англо-саксонська правова система. Романо-германська правова система. Мусульман­ська правова система. Індійське право. Індуське право. Соціалістична правова система. Система звичаєвого права. Змішані правові системи. Правові системи Німеччини і Фран­ції. Правові системи Австралії і Канади. Правові системи Ірландії та Нової Зеландії. Поняття, особливості та предмет правового регулювання. Сфера правового регулю­вання. Засоби, способи, методи та типи правового регулювання. Класифікація засобів правового регулювання (залежно від ступеня складності; від функціонального призна­чення; за предметом правового регулювання; за видом правового регулювання; за інфор­маційно-психологічною спрямованістю). Види правового регулювання. Механізм право­вого регулювання. Елементи механізму правового регулювання. Стаді механізму право­вого регулювання. Ефективність правового регулювання. Поняття та ознаки правотворчості. Співвідношення правотворчості і законотворчості. Принципи правотворчості: науковість, професіоналізм, законність, демократизм, глас­ність, оперативність, гуманізм, планування. Види правотворчості: правотворчість народу; правотворчість парламенту; делегована правотворчість; правотворчість органів місце­вого самоврядування; правотворчість громадських організацій; локальна правотворчість. Поняття і стадії правотворчого процесу. Законодавча техніка. Поняття і ознаки правових відносин. Зміст правових відносин. Структура правовідно­син. Види правових відносин. Суб’єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи. Поняття і види об’єктів правових відносин. Правоздатність: поняття, види. Діє­здатність фізичних і юридичних осіб. Правосуб’єктність. Юридичні факти як підстава виникнення зміни і припинення правовідносин. Поняття і класифікація юридичних фак­тів: дії і події. Юридичні вчинки. Фактичний склад. Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті. Функції правосвідомості (інфор­мативно-пізнавальна, оціночна, регулятивна). Структура правосвідомості; правова ідео­логія; правова психологія. Види правосвідомості. Правова культура: поняття та загальна характеристика. Структура правової культури. Види і функції правової культури. По­няття, мета і завдання правового виховання. Принципи і функції правового виховання. Засоби, форми і методи правового виховання. Поняття та критерії виміру ефективності правового виховання. Поняття та форми реалізації права. Правозастосування як особлива форма реалізації права. Особливості застосування права. Стадії застосування права. Акти застосування права та їх види. Прогалини в законодавстві. Правові колізії та способи їх подолання. Застосування права по аналогії. Поняття і значення тлумачення. Мета тлумачення. Тлумачення – з’ясування і тлума­чення – роз’яснення як способи тлумачення правових норм. Прийоми тлумачення. Ре­зультати тлумачення. Роз’яснення норм права та його види. Офіційне тлумачення (нор­мативне і казуальне). Неофіційне тлумачення (доктринальне, професійне, повсякденне). Суб'єкти тлумачення. Функції тлумачення. Поняття законності як багатоаспектної категорії. Зміст законності. Вимоги законності. Основні принципи законності. Гарантії законності. Поняття правопорядку. Основні ознаки та функції правопорядку. Принципи та структура правопорядку. Співвідношення права, законності і правопорядку. Правопорядок і громадський порядок. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку. Поняття правомірної поведінки. Характеристика правомірної поведінки. Класифікація правомірної поведінки. Поняття правопорушення і його види. Соціальні корені (причини) правопорушень. Поняття та види соціальної відповідальності. Природа та сутність юридичної відповіда­льності. Поняття юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності (за зміс­том санкцій, за формою здійснення, за галузевою ознакою). Цілі і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності (принцип законності, справед­ливості, відповідності, обґрунтованості, змагальності, невідворотності відповідальності, своєчасності відповідальності, гуманізму, доцільності, індивідуалізації покарання, відпо­відальності за винні діяння, правової регламентованості). Підстави юридичної відповіда­льності.


Історія держави і права України

Поняття, завдання і система курсу “Історія держави і права України”. Виникнення і розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права). Античні міста-держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права). Боспорське царство. Становлення і розвиток державності у східних слов’ян. Розвиток права у східних слов’ян. Суд і судочинство. Утворення Давньоруської держави – Київської Русі. Суспільний лад Київської Русі. Державний устрій Київської Русі. Адміністративно-територіальна система Київської Русі. Джерела та основні риси права Київської Русі. “Руська Правда” – правова пам’ятка Київської Русі. Суд і процес в Київській Русі. Утворення Галицько-Волинської держави. Суспільний лад Галицько-Волинської держави. Державний устрій Галицько-Волинської держави. Утворення Литовсько-Руської держави. Утворення Речі Посполитої. Правове становище українських земель. Суспільний лад українських земель у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої (сер. ХIV- сер. ХVIІ ст.). Державний устрій українських земель у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої (сер. ХIV- сер. ХVIІ ст.). Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі – Козацької Республіки. Державний устрій Козацької Республіки. Встановлення нового адміністративно-територіального поділу. Особливості територіального устрою Галичини, Буковини, Закарпаття, Криму (сер. ХIV- сер. ХVIІ ст.). Джерела та основні риси права українських земель у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (сер. ХIV- сер. ХVIІ ст.). Суд і судочинство українських земель у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (сер. ХІV-сер. ХVIІ ст.). Політико-правове і соціально-економічне становище України напередодні повстання 1648 р. Причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни 1648-1654 рр. Зміни в суспільному устрої українських земель періоду національно-визвольної війни (1648-1654 рр.). Організація і будівництво української національної держави в сер. ХVIІ ст. Вищі органи влади та управління Української держави сер. ХVIІ ст. Місцеве й міське управління в Українській державі середини ХVIІ ст. Джерела та основні права, України періоду національно-визвольної війни 1648-1654 рр. Судова система козацької республіки. Організація козацького війська. Юридичні акти закріплення входження частини України до складу Московської держави. Правове становище Гетьманщини у складі Росії. Поступове обмеження автономії України. Причини і порядок ліквідації політичної автономії України в складі Росії у другій ст. ХVIІІ ст. Суспільний лад українських земель у складі Росії (1654- кінця ХVIІ ст.). Державний устрій українських земель у складі Росії (1654- кінця ХVIІ ст.). Органи автономної влади та управління українських земель у складі Росії (1654- кінця ХVIІ ст.). Ліквідація гетьманської влади в Україні у ХVIІІ ст. Ліквідація Запорізької Січі. Джерела права українських земель у складі Росії (1654- кінця ХVIІІ ст.). Основні риси права України у складі Росії (1654- кінця ХVIІІ ст.). Кодифікація права України у складі Росії (1654- кінця ХVIІІ ст.). Політико-правове становище Галичини, Правобережжя, Закарпаття, Північної Буковини та Криму (сер. ХVIІ- кінець ХVIІІ ст.). Селянська реформа 1861 р. та її особливості в Україні. Суспільний лад України в першій половині ХІХ ст. Державний лад України в першій ст. ХІХ ст. Джерела та розвиток права України в І ст. ХІХ ст. Суспільний лад України в другій ст. ХІХ ст. Державний лад України в другій ст. ХІХ ст. Джерела і основні риси права України в другій ст. ХІХ ст. Суспільний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини (1772-1918 рр.). Державний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини (1772-1918 рр.). Органи самоврядування. Джерела і розвиток права західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини (1772-1918 рр.). Органи самоврядування. Відродження української державності в 1917 р. Утворення Центральної Ради, місцевих органів влади та управління. І та ІІ Універсали, зміст, історико-правове значення. ІІІ Універсал і проголошення УНР. IV Універсал, зміст та історико-правове значення. Суспільно-політичний лад і право Західно-Української Народної Республіки (1918-1923 рр.). Об’єднання УНР і ЗУНР в єдиній соборній Українській державі. Українська держава періоду Директорії (1918-1923 рр.). Втрата Україною незалежності. Ризький мир. Утворення та розвиток УРСР (1918-1923 рр.). Конституція УСРР 1919 р., її зміст та історичне значення. Вищі та місцеві органи влади та управління за конституцією УСРР 1919 р. Правові форми взаємовідносин УСРР з іншими народами та радянськими республіками в 1917-1921 рр. Адміністративно-територіальні реформи 1922-1925 рр. Утворення автономної Молдавської Республіки та її розвиток у складі УРСР в 1925-1940 рр. Правове становище України у складі Союзу РСР за Договором 1922 р. та Конституцією СРСР 1924 р. "Оживлення" та українiзацiя державного апарату України в новаторськi 20-i роки. Кодифiкацiя радянського права України в 1922-1929 рр. Конституцiя УРСР 1929 р. Полiтичне становище Схiдної Галичини, Пiвнiчної Буковини, Закарпаття та Волинi у складi сусiднiх держав (1918-1945 рр.). Надзвичайне законодавство СРСР в 30-i роки. Його застосування та масовий терор в 30-i роки. Конституція УРСР 1937 р., її змiст та історичне значення. Входження Північної Буковини та Західної України до складу УРСР. Україна в політико-воєнних планах Німеччини. Організація народного опору окупантам (1941-1945 рр.). Перебудова державного апарату України в зв'язку з початком Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Розвиток законодавства України в перiод другої світової війни (1939-1945 рр.). Перехід вiд вiйни до миру, до вiдбудови народного господарства та перебудова державного апарату України в 1945-1969 рр. Розвиток законодавства в Україні в період післявоєнної відбудови (1946-1953 рр.). Розвиток законодавства в Україні 1953- середина 1960 рр. Кодифікація законодавства в 1958-1970 рр.: "Основи законодавства СРСР" та зміни в праві України. Конституцiя УРСР 1978 р., її змiст та історичне значення. Кодифiкацiя законодавства в 70-80-х роках "Систематичне зiбрання дiючого законодавства України", "Звiд законів України". Процес перебудови і зміни в суспільно-політичному житті України в сер. 80-х рр. Розпад СРСР і угода про утворення Співдружності Незалежних Держав. Декларацiя про державний суверенітет України 16 липня 1991 р., її зміст та iсторико-правове значення. Закон України "Про правоприємництво України" від 12 вересня 1991 р., та постанова Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12 вересня 1991 р., їх зміст та історичне значення. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р., його зміст та історико-правове значення. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. Демократизація суспільно-політичного життя в Україні в 90-х рр. Інститут президентства та його представництво на місцях. Органи самоврядування. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. Структура, основні положення і значення Основного Закону держави.


iсторiя держави i права зарубiжних країн

Державний лад давньоєгипетської держави. Давньовавілонська держава. Держава і право Стародавнiй Iндiї. Закони Хаммурапi. Закони Ману. Держава і право Стародавнього Китаю. Органiзацiя державної влади в Афiнах (Y-1Y ст. до н.е.). Афiнське право. Держава i право Спарти. Державний лад Римської республiки. Система принципату в Стародавньому Римi. Система домiнату в Стародавньому Римi. Закони ХП таблиць. Кодифiкацiї римського права. Держава франкiв. Основнi риси "Салiчної правди". Станово-представницька монархiя в Англiї. Велика Хартiя Вiльностей 1215 р. Станово-представницька монархія у Франції. Органи станового представництва у феодальній Німеччині. Золота булла 1356 р. Саксонське зерцало. Кароліна 1532р. Станово-представницька монархія в Польщі. "Польська правда". Перше i друге Болгарське царство. Закон судний людям. Законник С.Душана. Державний лад феодальної Чехiї. Державний лад Вiзантiї. Пам'ятки права Вiзантiї. Утворення Росiйської централiзованої держави. Станово-представницька монархiя в Росiї. Соборне уложення 1649 р. Особливостi росiйського абсолютизму. Державний лад Росiї в 1-й чвертi ХYШ ст. Джерела права Росiї у ХYШ ст. Особливостi англiйського абсолютизму. Особливостi англiйського феодального права. Державний лад Францiї в перiод абсолютизму. Державний лад Арабського Халіфату. Джерела та характернi риси мусульманського права. Джерела феодального права у Францiї. Утворення Священної Римської iмперiї нiмецької нації, її державний лад. Князiвський абсолютизм у Нiмеччинi. Державний лад і право Молдавського князівства. Державний лад і право Австрiї у ХYШ-Х1Х ст. Причини падiння Речi Посполитої. Подiли Польщi. Основні етапи англiйської революцiї середини ХYП ст. Республiка в Англiї (1649 – 1653 рр.). Оформлення конституцiйної монархiї в Англiї. Державний лад Англiї у ХYШ ст. Виборчi реформи 1832, 1867, 1884-1885 рр. в Англiї. Органи центрального i мiсцевого управлiння Великобританії у ХІХ ст. Утворення США. Декларацiя незалежностi 1776 р. Конституцiя США про повноваження федерацiї i штатiв. Конституцiя США про роздiлення влади. Бiлль про права 1791 р. Громадянська вiйна в США. Революцiя 1789 р. у Францiї. Декларацiя прав людини i громадянина 1789 р. у Францiї. Перша республiка у Францiї. Якобiнська диктатура у Францiї. Консульство та перша iмперiя у Францiї. Цивiльний кодекс Наполеона 1804 р. Друга республiка у Францiї. Державний лад Другої iмперiї у Францiї. Державний лад Третьої республiки у Францiї. Конституцiя Пiвнiчно-Нiмецького Союзу 1867 р. Утворення Нiмецької iмперiї 1871 р. Конституцiя Нiмецької iмперiї 1871 р. Державнi реформи 60-70-х рр. Х1Х ст. в Росiї. Конституційна монархія в Росії (1905 – 1917 рр.). Об'єднання Iталiї, її державний лад. Утворення Болгарської держави у Х1Х ст. Утворення Румунської держави у Х1Х ст. Утворення незалежних держав у Латинськiй Америцi. Революцiя Мейдзи в Японiї. Веймарська Конституцiя 1919 р. Механiзм нацистської диктатури в Нiмеччинi. Основнi змiни в державному лад Великобританiї у ХХ ст. Джерела сучасного англiйського цивiльного права. Джерела сучасного англiйського кримiнального права. Сучасна судова система Англiї. Конституція Франції 1946 р. П'ята республiка у Францiї. Державний лад ФРН. Централiзацiя державної влади в США у ХХ ст. Реформи виборчого права США у ХХ ст. Державний апарат США на сучасному етапi. Сучасна судова система США. Зміни в джерелах та системі права США у ХХ ст. Державний лад Японiї в ХХ ст. Державний лад країн Латинської Америки пiсля другої свiтової вiйни. Утворення СНД. Розвиток державно-правових iнститутiв у країнах СНД. Полiтико-правовi перетворення у постсоціалістичних країнах Центральної та Пiвденно-Схiдної Європи у 1986 – 2006 рр.


^ Конституційне ПРАВО україни

Поняття конституційного права як галузі публічного права. Предмет конституційного права України як галузі права. Поняття та специ­фіка методу конституційно-правового регулювання. Місце конституційного права України в системі національного права. Система конституційного права України як галузі права. Конституційно-правові інститути: поняття та особ­ливості. Поняття, особливості та класифікація конституційно-правових норм. Поняття та система джерел конституційного права України. Конституція України – осно­вне джерело конституційного права. Закони як джерела конституційного права. Конституційно-правові відносини: поняття та особливості. Суб‘єкти конституційних правовідносин. Об‘єкти конституційно-право­вих відносин: поняття та види. Юридичні факти в конституційному праві: поняття та значення. Наука конституційного права: поняття, предмет та система. Методологія науки конституційного права. Джерела науки конституційного права. Конституційне право як навчальна дисципліна. Поняття та ознаки конституційно-правової відповідальності. Консти­туційний делікт як підстава конституційно-правової відповідальності. Суб‘єкти конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правові санкції. Виникнення та основні теорії конституції держави. Характеристика меж правового регулювання та структури Конституції України 1996 року. Поняття, суть та ознаки конституційного ладу. Конституційна характеристика України як правової держави. Конституційне закріплення України як демократичної держави Конституційна характеристика України як соціальної держави. Норма­тивні та організаційні гарантії конституційного ладу України: поняття та суть. Конституційні основи закріп­лення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Конституційне закріплення власності, екологічної безпеки, підприємництва, соціальної спрямованості ринкової еко­номіки. Поняття, сутність та елементи правового положення особи в державі. Прин­ципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Поняття та підстави обмежень прав і свобод людини, закріплених у Конституції України. Поняття та зміст громадянства. Конституційні принципи українського громадянства. Принцип єдиного громадянства. Набуття українського громадянства. Поняття, особливості та види натуралізації. Документи, що підтвер­джують громадянство України. Припинення українського громадянства. Повно­важення державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в України. Основні права та обов‘язки іноземців та осіб без гро­мадянства, їх гарантії. Особливості в‘їзду в Україну, перебування в Україні та виїзду з України іноземних громадян. Особли­вості юридичної відповідальності іноземців. Конституційно-правовий статус біженців в Україні. Поняття, загальні ознаки та класифікація основних (конституційних) прав, свобод та обов‘язків.. Система основних особистих (громадянських) прав і свобод. По­няття та система основних політичних прав і свобод громадян України. Система основних економічних, со­ціальних та культурних прав громадян України. Поняття, система і види гарантій реалізації та захисту конститу­ційних прав та свобод людини і громадянина. Конституційні обов‘язки людини і громадянина України та гарантії їх виконання. Виборче право: поняття, принципи. Виборчі сис­теми. Референдуми в Україні: конституційно-правове регулювання. Особливості актів, прийнятих шляхом референду­мів. Конституційні принципи побу­дови та діяльності органів державної влади в Україні. Конститу­ційна система органів державної влади в Україні. Поняття та елементи конституційно-правового статусу Верховної Ради України. Функції та повноваження Верховної Ради України. Організаційні форми роботи Верховної Ради Укра­їни. Правовий статус та повноваження Голови Верховної Ради України. Правовий статус комітетів парламенту. Правовий статус тимча­сових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, проблеми правового регулювання. Конституційно-правове регулювання за­конодавчого процесу. Поняття та види стадій законодавчого процесу. Зако­нодавча ініціатива та законодавча пропозиція як форми реалізації права законодавчої ініціативи. Конституційно-правовий статус народного депутата. Права і обов‘язки народного депутата. Форми роботи народного депутата. Нормативно-правові та організаційно-правові гарантії діяльності народних депутатів. Президент України як глава держави. Функції і повноваження Президента України. Припинення повноважень Президента України. Інститут Представника Президента України. Конституційний статус ор­ганів виконавчої влади, їх функції та види. Система орга­нів виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України – найвищий орган в системі органів виконавчої влади: склад, порядок формування та припинення повноважень. Повноваження Кабінету Міністрів України по керівництву роботою міністерств та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Організація діяльності Кабінету Міністрів України. Дострокове припинення повноважень та відставка Кабінету Мі­ністрів України. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади в Україні. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні. Акти органів виконавчої влади: поняття, види, порядок прийняття. Судова влада та конституційні принципи правосуддя в Україні. Поняття та принципи судової системи України. Суд як орган судової влади: види та компетенція. Конституційно-правовий статус суддів України. Конститу­ційно-правовий статус Вищої Ради юстиції. Прокуратура України в системі державних органів та її повноваження за Конституцією України. Поняття та види конституційного контролю. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України. Порядок формування Конституційного суду України. Функції та повноваження Конституційного суду України. Конституційні подання і звер­нення: суб‘єкти та порядок розгляду. Рішення і висновки Конституційного Суду України, їх юридична сила. Поняття, принципи та форми територіального устрою. Адміністративно-територіальний поділ України: становлення, сучасний стан та перспективи реформування. Столиця України: особливості політико-правового статусу. Конституційно-правовий статус Ав­тономної Республіки Крим. Місцеве самоврядування як конституційно-правовий інститут. Система місцевого самовря­дування та його принципи. Конституційно-правовий статус органів місцевого самовря­дування та їх повноваження. Правові акти органів місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради - органи місцевого самоврядування. Сільський, селищний, міський голова. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Голова виконавчого комітету. Виконавчий апарат районної, об­ласної ради. Органи самоорганізації населення: формування, повноваження (компетен­ція), конституційно-правові основи організації взаємодії з сільськими, селищними та міськими радами. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.


^ Судові та правоохоронні органи України

Поняття та загальна характеристика правоохоронних органів держави. Основні ознаки правоохоронної діяльності та їх характеристика. Основні функції правоохоронної діяльності та їх характеристика. Предмет та метод дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Функції та система дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Класифікація правових актів про судові та правоохоронні органи за їх змістом та окрема класифікація і характеристика кожної групи таких актів. Класифікація правових актів про судові та правоохоронні органи за їх юридичним значенням. Взаємовідносини судових та правоохоронних органів з органами державної влади та управління. Концепція розподілу влад та її основне призначення. Співвідношення понять «влада», «судова влада» та «державної влада». Реформування судової системи України та сучасні проблеми її здійснення. Основні завдання і функції суду. Основні ознаки, що притаманні суду і відрізняють його від інших правоохоронних органів. Види судочинства, в рамках яких здійснюється судова влада. Принцип верховенства права. Судова система України: її характеристика та основні риси. Принципи побудови судової системи. Ланки судової системи. Визначення судової інстанції та її види. Поняття підсудності. Поняття правосуддя, його основні ознаки. Принципи правосуддя, їх поняття, види та значення. Принцип законності. Зміст права на свободу та особисту недоторканість особи. Принцип поваги до гідності особи та невтручання в її особисте життя. Принцип здійснення правосуддя виключно судами. Обов'язковість рішень суду. Принцип незалежності та недоторканості суддів, їх підкорення лише закону (види гарантій незалежності). Принцип рівності всіх учасників процесу перед законом і судом. Принцип змагальності сторін. Принцип забезпечення права громадян на судовий захист та принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист. Принцип презумпції невинуватості. Принцип гласності судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Принцип державної мови судочинства. Принцип участі народу у здійсненні правосуддя. Обов'язкова участь захисника у судовому процесі. Забезпечення законності, компетентності та безсторонності суду. Принцип одноособового і колегіального розгляду справ в суді. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Принцип права на оскарження рішень суду. Принцип недоторканості житла. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Суди першої інстанції, їх характеристика. Місцевий суд як основна ланка судової системи України. Принципи розподілу обов'язків між суддями. Повноваження судді місцевого суду. Основні повноваження місцевих судів (розгляд певних категорій справ, сучасні повноваження (компетенція) місцевих судів). Склад і апарат місцевого суду. Склад суду та судовий склад. Права та обов'язки голови місцевого суду. Характеристика апеляційних судів України: місце в судовій системі, види і склад. Президії апеляційних судів, порядок формування, склад та повноваження. Судові палати апеляційних загальних судів, порядок їх формування, склад та повноваження. Повноваження голів апеляційних судів та їх заступників. Апарат апеляційного суду. Адміністративні суди: їх завдання, система, порядок формування. Господарські суди: їх завдання, система, порядок формування. Міжнародні комерційні арбітражі. Вищі спеціалізовані суди в Україні. Верховний Суд України, його повноваження та місце в системі судів загальної юрисдикції. Склад і структура Верховного Суду України. Пленум Верховного Суду України. Керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, їх значення. Голова Верховного Суду України, порядок обрання і повноваження. Конституційний Суд України: завдання, принципи діяльності та повноваження. Конституційне подання та конституційне звернення. Рішення і висновки Конституційного Суду України. Поняття статусу суддів і його елементи. Добір кандидатів у судді, порядок їх призначення та обрання. Організаційні форми, завдання та повноваження органів суддівського самоврядування. Кваліфікаційні комісії суддів. Кваліфікаційна атестація суддів. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення суддів. Припинення повноважень суддів. Дисциплінарна відповідальність суддів. Вища рада юстиції України: склад і повноваження. Державна судова адміністрація. Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду. Місце прокуратури у системі органів державної влади. Принципи організації і діяльності прокуратури. Основні функції та завдання прокуратури. Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави в суді. Види документів прокурорського реагування. Генеральний прокурор України. Порядок його призначення та звільнення, строк повноважень. Колегії органів прокуратури. Вимоги, які пред'являються до осіб, що призначаються на посади прокурорів і слідчих прокуратури. Порядок їх призначення та звільнення з посади. Органи внутрішніх справ: система, завдання та повноваження. Міліція: завдання, структура, повноваження. Служба безпеки України, її місце у системі правоохоронних органів, завдання. Органи оперативно-розшукової діяльності, їх завдання, система, компетенція. Органи дізнання, їх завдання, система, статус і компетенція. Слідчий апарат, його структура. Поняття та завдання адвокатури. Право на зайняття адвокатською діяльністю. Гарантії адвокатської діяльності. Права та обов'язки адвоката. Адвокатська таємниця, гарантії її дотримання. Припинення адвокатської діяльності. Органи і установи юстиції. Державні виконавці: вимоги до державних виконавців, їх повноваження. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які здійснюють нотаріальні дії. Право на здійснення нотаріальної діяльності. Статус нотаріуса, його права і обов'язки. Нотаріальна таємниця та її гарантії.


^ Основи римського цивільного права

Поняття та предмет римського цивільного права. Система римського цивільного права. Поняття та загальна характеристика основних історичних систем римського цивільного права. Характеристика поділу римського права на приватне та публічне. Поняття та характері риси джерел правоутворення римського цивільного права. Звичай як джерело правоутворення римського цивільного права. Закон як джерело правоутворення, його види. Преторський едикт як джерело правоутворення. Діяльність юристів та ix роль у формуванні та розвитку римського цивільного права. Aequitas, humanitas, hatura rerum, jus naturale як принципи римського цивільного права. Кодифікація Юристіана та її значення. Дигести Юстиніана. Поняття, типи i види рецепції римського цивільного права. Рецепція римського цивільного права в Україні. Досудові способи захисту порушених прав. Поняття, види та порівняльна характеристика судових процесів Риму. Поняття та характерні риси легісакційного процесу. Поняття та характерні риси формулярного процесу. Преторська формула, її складові частини. Поняття та характерні риси екстраординарного процесу. Докази i доказування в римському цивільному процесі. Процесуальне представництво в римському цивільному процесі. Поняття та види позовів. Види та характерні риси особливих засобів преторського захисту. Поняття та види реституції. Поняття позовної давності. Перерив та зупинення строків позовної давності. Поняття особи в римському цивільному праві. Поняття, елементи та види правоздатності. Поняття дієздатності . Причини i форми обмеження дієздатності фізичних ociб у Римі. Поняття та характерні ознаки юридичної особи. Правовий стан римських громадян (квіритетів). Правове положення латинів. Правове положення перегрінів. Правовий стан вільновідпущеників. Правовий стан колонв. Правове положения рабів у Римі. Основи виникнення i способи припинення рабства. Поняття i види cім’ї в Римі. Шлюб та його види. Умови, порядок укладення i розірвання шлюбу. Конкубінат. Особисті та майнові правовідносини подружжя. Подарунок: придане за сімейним правом. Поняття батьківської влади, її виникнення та припинення. Поняття та форми усиновлення та узаконення власних дітей від конкубіни. Поняття опіки i піклування. Порядок встановлення i припинення опіки i піклування. Правові відносини батьків та дітей. Поняття речевого права та його розмежування від зобов'язального права. Поняття, види речей та їх правовий режим. Поняття майна та його склад. Види прав на речі. Поняття володіння та його розмежування від права власності, держання. Види володіння. Правовий режим добросовісного та недобросовісного володіння. Набуття i втрата володіння. 3ахист володіння. Преторські інтердикти i їx види. Поняття i зміст права власності. Розмежування права власності i володіння. Види права власності. Квіритська власність. Преторська (боніторна) власність. Власність перегрінів. Провінційна власність. Набуття i втрата права приватної власності. Похідні способи набуття права власності. Поняття та підстави обмеження права власності. Захист права власності. Поняття та види прав на чужі речі. Поняття сервітуту, його види. Особисті сервітути. Виникнення i припинення сервітутів. 3ахист сервітутів. Поняття емфітевзису i суперфіція, їx відмінність від сервітуту. Поняття застави та її форми. Поняття i зміст зобов'язання, його відмінність від договору. Сторони в зобов'язанні. Заміна сторін у зобов'язанні. Множинність oci6 у зобов'язанні. Види зобов'язань. Поняття та принципи виконання зобов'язань. Відповідальність за невиконання зобов'язань. Просрочка у виконанні зобов'язання. Припинення зобов'язань крім виконання. Поняття i види засобів забезпечення виконання зобов'язань. Поняття та види вини в римському цивільному праві. Поняття шкоди в римському цивільному праві. Поняття i види договору. Зміст договору. Умови дійсності договору. Проблема розходження волі i волевиявлення суб'ектів договору. Порядок укладення договору, представництво при укладенні договору. Формалізовані договори древнього римського права. Поняття вербальних договорів. Договір стипуляції. Поняття i види літеральних договорів. Поняття i види реальних договорів. Поняття i зміст договору позики. Поняття i зміст договору позички. Поняття, зміст та види договору зберігання. Поняття та характерні риси договору застави. Поняття та характерні риси консенсуальних договорів. Поняття i зміст договору купівлі-продажу. Поняття i зміст договору найму речей. Поняття i зміст договору найму послуг. Поняття i зміст договору підряду. Поняття i зміст договору доручення. Поняття i зміст договору товариства. Поняття та види безіменних контрактів. Поняття та основні види пактів. Поняття та характерні риси зобов'язань ніби з договорів. Правовий режим ведення чужих справ без доручення. Зобов'язання, що виникають з безпідставного збагачення. Види позовів при безпідставному збагаченні. Поняття, види та елементи делікту. Основні види приватних деліктів. Поняття i види зобов'язань ніби з делікту. Поняття i види спадкування в римському цивільному праві. Поняття i форма заповіту в римському цивільному праві. Заповідальна правосуб'ектнісь в римському цивільному праві. Визнання заповіту недійсним. Спадкування за законом. Необхідне спадкування в римському цивільному праві. Поняття та правові наслідки прийняття спадщини. Поняття i види легатів в римському цивільному праві. Поняття фідеікомісів та їх відмінність від легатів.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи