Програма вступного випробування з предмету icon

Програма вступного випробування з предмету
Скачати 120.03 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з предмету
Дата22.09.2012
Розмір120.03 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

Факультет образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва


„ПОГОДЖЕНО „ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан факультету_____Д.О.Козубовський Ректор____________С.В. Мельничук

„____” ______________ 2012 р. „____” ______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування

з предмету

РИСУНОК”

( ОКР „бакалавр”)


Розглянуто і рекомендовано

до затвердження на засіданні

кафедри образотворчого

мистецтва та графіки

Протокол №

від_______________2012р.

Зав.каф. _____М.І. Жаворонкова


Чернівці

2012

Освіта в галузі образотворчого мистецтва базується на грунтовному вивченні засобів і прийомів зображення форми. Цьому сприяє методична послідовність оволодіння графічними прийомами і навичками зображення від простого до складного. Систему зображення студенти засвоювали на 1-му рівні акредитації (в коледжі). Ця система допомогає студентам вирішувати у майбутньому будь-які завдання, пов’язані з творчим процесом. Систематичне і послідовне набуття спеціальних знань і вмінь з рисунка тісно пов’язане з глибоким опануванням таких дисциплін як композиція, пластична анатомія та перспектива.

Абітурієнт, виконуючи програму вступних випробувань, повинен показати свої знання і навички з зображення оголеної фігури: відтворити пропорції, передати основні форми моделі, створити образну композицію, підкреслити головне, підкорити другорядне цілому, передати рух і положення частин фігури в просторі, звернути особливу увагу на характер постановки. Виконаний рисунок дозволить оцінити наскільки абітурієнт підготовлений і розвинений до образного бачення та мислення, відчуття пропорцій і тону, конструктивної побудови, освоєння навичок практичної роботи з графічними матеріалами, основами теорії рисунка необхідними для розуміння і засвоєння елементів мови графічного мистецтва.

Екзаменаційна робота відзеркалює готовність студента до самостійного творчого мислення, до здібності його аналізувати натуру, відбирати головне, другорядне підкорити цілому. Вона показує наскільки абітурієнт володіє технічними прийомами і навичками графічного мистецтва, що дозволяє йому виразити свої думки практично на папері.

Екзаменаційна робота виконується при штучному освітленні, на нейтральному фоні. Термін виконання 8 годин (в один сеанс). Оцінюється робота абітурієнта комісією в складі трьох осіб: голова комісії і два члена – викладачів, згідно критеріїв оцінки.


Варіант № 1


Постановка: Чоловіча модель з пропорційною будовою тіла з опорою на одну ногу на нейтральному тлі.

Вимоги до постановки: Передати основні пропорції, та анатомічні конструкції живої натури, рух,положення частин фігури в просторі. Виявити вміння бачити та розуміти форму, відтворювати пропорції, практично застосовувати схему побудови постаті людини.

Мета: визначити здатність абітурієнта до професійної діяльності в мистецькій галузі.

Освітлення: верхньо-бокове (штучне).

Рішення: лінійно-конструктивне з легкою прокладкою тону.

Розмір: 60х40

Матеріал: папір, олівець.

Термін виконання: 8 годин


Зав.кафедри

образотворчого мистецтва та графіки М.І.Жаворонкова


Варіант № 2


Постановка: Жіноча модель з пропорційною будовою тіла з опорою на одну ногу на нейтральному тлі.

Вимоги до постановки: Передати основні пропорції, та анатомічні конструкції живої натури, рух,положення частин фігури в просторі. Виявити вміння бачити та розуміти форму, відтворювати пропорції, практично застосовувати схему побудови постаті людини.

Мета: визначити здатність абітурієнта до професійної діяльності в мистецькій галузі.

Освітлення: верхньо-бокове (штучне).

Рішення: лінійно-конструктивне з легкою прокладкою тону.

Розмір: 60х40

Матеріал: папір, олівець.

Термін виконання: 8 годин


Зав.кафедри

образотворчого мистецтва та графіки М.І.Жаворонкова


ПОГОДЖЕНО

Деканом факультету

__________Д.О. Козубовський

« 16 » лютого 2012 р.


^ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ


творчого конкурсу «Рисунок» абітурієнтів.Рівні

Оцінка

12-бальна

100-бальна

компетентності
шкала оцінювання (для абітурієнтів)

шкала оцінювання (від 100 до 200)

Низький

Незадовільно

1 2 3

100,0

112,0

123,0

Середній

Задовільно

4

5 6

124,0

133,5 143,0

Достатній


Високий

Добре


Відмінно

7 8

9 10

11

12

144,0

162,0 170,5 171,5

190,5 200,0

^ Завідувач кафедри М.І. Жаворонкова


Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

Факультет образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

Критерії оцінювання вступного творчого випробування

з предмету «Рисунок»


Головним критерієм оцінювання досягнень абітурієнта з предмета «Рисунок» є оцінювання практичних умінь і навичок, необхідних для виконання завдання.

Оцінка за виконання екзаменаційної роботи виставляється згідно з існуючими положеннями за дванадцятибальною шкалою.


Рівні

компетентності і

Оцінка за

200-бальною

шкалою

Оцінка за

12-бальною

шкалоюКРИТЕРІЇ

НЕЗАДОВІЛЬНО

100,0

-

106,0

«1»

Робота не відповідає вимогам завдання: у композиції рисунка допущені грубі помилки, немає головних понять про перспективу, відсутня побудова, форма предметів не визначена. Примітивність художніх засобів, повна творча пасивність. Робота вказує на відсутність здатності до обраної спеціальності.

106,6

-

112,0

«2»

На рівні розпізнавання виконані окремі фрагменти зображення, результат роботи не відповідає вимогам виконання рисунка: відсутня композиція зображення, порушення пропорційних співвідношень та законів перспективи, у побудові рисунка допущені грубі помилки, не відтворені світлотіньові відношення. Робота вказує на відсутність здатності до обраної спеціальності.

112,6

-

118,0

«3»

Низький рівень образотворчих умінь і навичок. Порушення композиційного рішення, невизначеність пропорційних відношень, відсутність аналізу побудови, суттєві помилки у світлотіньовому рішенні, незавершеність роботи. Робота вказує на відсутність здатності до обраної спеціальності.

ЗАДОВІЛЬНО

118,6

-

124,0

«4»

Рівень зображальних умінь і навичок невисокий. В роботі допущено значну кількість помилок у вирішенні композиції та побудови рисунка. Абітурієнт сприймає геометричні зміни у перспективі простих предметів, але допускає помилки при узгодженні одного предмету з іншими та розміщенню їх на предметній площині відносно точки зору та лінії горизонту, демонструє явні помилки у світлотіньовому рішенні. Результат відповідає середнім якісним показникам. Завдяки систематичній праці абітурієнт має змогу покращити свої результати з обраної спеціальності.

125,0

-

133,5

«5»

При невисокому рівні образотворчої грамоти робота приваблює особистим ставленням до рисунка. Абітурієнт сприймає геометричні зміни при перспективному, скороченні намагається моделювати форму світлотінню. Допущені незначні помилки в композиційному рішенні, побудови форми, світлотіньовому рішенні. Результати роботи відповідають середньому рівню якісних показників.

134,5

-

143,0

«6»

В роботі відтворено значну кількість образотворчих можливостей. Допущені незначні порушення композиції, помилки в конструктивній побудові, присутній частковий аналіз ліпки форми світлотінню. Абітурієнт слабо володіє технікою рисунку. Робота відповідає середньому рівню якісних показників.


ДОБРЕ

144,0

-

151,6

«7»

У роботі на достатньому рівні відтворено особливості будови та характеру предметів, досить точно передано пропорції, об’ємно-просторові властивості, достатнє володіння технічними прийомами рисунка. Присутні елементи узагальнення. Допущені несуттєві помилки композиційного, конструктивного вирішення рисунка, невпевненість штриха при передачі об’єму форми, повітряної перспективи.

153,5

-

162,0

«8»

Роботі властивий добрий рівень практичних навичок. Рівень композиційного рішення – відповідний. Присутній конструктивний і перспективний аналіз форми. Загальна естетична привабливість рисунка відповідає достатньому рівню якісних показників при невеликій кількості помилок в передачі пропорційних відношень, перспективних скорочень, тональних відношень предметів, невпевнена техніка виконання.

163,0

-

171,5

«9»

Рівень образотворчих умінь та навичок достатній. Правильно скомпоновано зображення, побудовано перспективу та виконане конструктивне рішення. Допущені незначні недоліки в світлотіньовому моделюванні об’ємів, не досить висока техніка рисунка.

ВІДМІННО

172,4

-

181,0

«10»

Грамотне композиційне рішення з виділенням плановості, відповідний рівень конструктивного і перспективного аналізу. Добре володіння засобами художньої виразності. Загальна привабливість і завершеність роботи, з незначною кількістю несуттєвих помилок, відповідає відмінному результату.

190,5

-

181,9

«11»

Відмінно вирішено весь комплекс поставлених задач: композиція, пропорції, побудова, конструктивний і перспективний аналіз форми. Засобами лінії і тону відтворено матеріальність предметів, всі предмети обєднані в загальну композицію. На високому рівні узгоджена зображальна якість рисунка з художньо-образною, однак образотворча грамота дещо поступається у порівнянні з роботами максимального рівня.

191,4

-

200

«12»

Високий рівень образотворчої грамоти. В роботі простежується цікава загальна композиція рисунка, точна передача пропорцій великих об’ємів та частин, точність конструктивної побудови, виразна передача на площині листа об’ємів в просторі, знання основних законів лінійної та тональної перспективи, точність передачі тональних відношень, технічна чистота виконання рисунка, відшліфована техніка штриха завдяки чому передана текстура та матеріальність предметів.


Література

  1. Зайцева А. Творча самореалізація: теоретичні засади. / Мистецтво та освіта, 2007р. № 4/

  2. Кумбакин Г.Й. Рисунок и основы композиции. М., Выща школа, 1979.

  3. Коновець С. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва. Рівне, 2002.

  4. Нелюба А.М. Словник образотворчого мистецтва. Харків, 1996.

  5. Розтовцев Н.Н. Академический рисунок.- М. Просвещение, 1984.

  6. Сухенько В.О. Рисунок.- К. ВОNА МЕНТЕ, 2004.

  7. Сензюк П.К. Композиція в декоративному мистецтві. К., Рад. школа, 1988.

  8. Щурик І. Творча особистість викладача – умова розкриття потенційних можливостей студентів./Освіта.Технікуми, коледжі,- 2004 № 4(10)/

  9. Онищук В.О. Організація навчання в умовах кабінетної системи. К.1980.

  10. Художні промисли України.-К. Мистецтво, 1979.РЕЦЕНЗІЯ

на програму творчого конкурсу з «Рисунку»

Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича

Факультету образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

Рисунок, як один із етапів творчого конкурсу вступних випробувань до мистецького вищого навчального закладу, дає можливість визначити готовність абітурієнта до майбутньої художньо-творчої діяльності. Систему зображення студенти засвоювали на 1-му рівні акредитації (в коледжі).

Програма творчого конкурсу для спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» складається з пояснювальної записки, системи оцінювання, яка розроблена за двома шкалами (12-ти бальна для абітурієнтів з неповною вищою освітою, 100-200-ті бальна для абітурієнтів «бакалавр»), варіантів екзаменаційного завдання, критеріїв оцінювання, таблиці відповідності обрахованої за 12-бальною шкалою, значенням 100-200 -бальної шкали та інформаційно-методичного забезпечення.

Виконуючи програму вступних випробувань абітурєнт, показує свої знання і навички з зображення оголеної фігури: відтворює пропорції, передає основні форми моделі, створює образну композицію, Кожнє завдання містить мету практичного завдання, формат, матеріали, часові рамки та вимоги до рисунку.

Позитивним моментом розробленої програми є саме завдання яке відзеркалює готовність студента до самостійного творчого мислення, до здібності його аналізувати натуру, відбирати головне, другорядне підкорити цілому. Вона показує наскільки абітурієнт володіє технічними прийомами і навичками графічного мистецтва, що дозволяє йому виразити свої думки практично на папері.

Саме завдання складене з урахуванням взаємозв'язку із програмами з «Образотворчого мистецтва » загальноосвітніх навчальних закладів України.


Доцент, зав. кафедри

будівництва та архітектури Хілько І.О.

Схожі:

Програма вступного випробування з предмету iconПрограма вступного випробування
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з предмету iconПрограма вступного випробування
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з предмету iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2013 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
Програма вступного випробування з предмету iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2013 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
Програма вступного випробування з предмету icon2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного...
Програма вступного випробування з предмету iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2012. – 33...
Програма вступного випробування з предмету iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
Програма вступного випробування з предмету iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма вступного випробування з предмету iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр "
Програма вступного випробування містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін...
Програма вступного випробування з предмету iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи