Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon

Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Скачати 200.45 Kb.
НазваЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Дата22.09.2012
Розмір200.45 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Затверджую

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

________________ С. В. Мельничук

«___»___________________2012 р.


ПРОГРАМА

комплексного іспиту для вступників на навчання за

освітньо-кваліфікаційним рівнем

7.08010103 – спеціаліст

спеціальності землеустрій та кадастрСхвалено

Вченою радою факультету біології,

екології та біотехнології

протокол № 2 від 21 лютого 2012 р.


Голова Вченої ради

____________ Марченко М.М.


Схвалено

Вченою радою географічного факультету

протокол № 6 від 30 січня 2012 р.


Голова Вченої ради

____________ Руденко В. П.
Чернівці

2012

знати:

 • ^

  теоретичні основи землеустрою, класифікацію землевпорядних проектів, методику, порядок складання і їх зміст в сучасних умовах;

 • теоретичні основи державного земельного кадастру в Україні; поняття об’єкту земельного кадастру і його основні категорії; класифікацію угідь;

 • ^

  способи одержання, обробки й аналізу даних земельного кадастру, а також його складові частини;

 • загальні характеристики земельного кадастру у зарубіжних країнах та концептуальні передумови розвитку земельного кадастру в Україні;


 • теоретичні основи правових відносин в аграрному секторі економіки країни; основні джерела земельного права; характеристику, форми, зміст права власності та користування землею; основи держаного управління земельними ресурсами;

 • основи відведення земельних ділянок;

 • роль і місце норм та інститутів земельного права на сучасному етапі розвитку економічних і земельних відносин.


вміти:

 • правильно використовувати, аналізувати і приміняти при складанні проектів наявні планово-картографічні матеріали, матеріали землевпорядних, геодезичних, ґрунтових, геоботанічних, меліоративних вишуків та обстежень, земельно-облікові, земельно-оціночні, економічні дані та передпроектні розробки;

 • складати завдання на розробку проектів, складати графічну частину проектів;

 • правильно проектувати організацію території сільськогосподарських угідь сівозмін з врахуванням властивостей землі;

 • правильно провести розрахунки проектного складу земельних угідь, запроектованих заходів, агроекономічні і кошторисно-фінансові розрахунки;

 • правильно обґрунтувати прийняті рішення, розрахувати економічну ефективність проектів, знати порядок походження і затвердження проектів;

 • здійснювати перенесення запроектованих рішень в натуру, здійснювати авторський нагляд за освоєнням проектів;

 • вільно володіти термінологією ведення земельного кадастру, самостійно збирати й аналізувати земельно-кадастрові дані;

 • володіти визначеними у встановленому порядку методами одержання, обробки та аналізу відомостей про правовий, господарський і природний стан земель і внесення даних у земельно-кадастрові документи;

 • самостійно користуватись законодавчими і нормативними і нормативними документами, що регулюють правовий процес здійснення земельної реформи;

 • вміти практично застосувати законодавчо-нормативну базу при вирішенні питань пов’язаних з реформуванням земельних відносин в Україні.

Геодезія


Завдання, предмет і метод геодезії. Роль геодезії в землеустрої земельному кадастрі. Історичний огляд геодезії. Основні поняття геодезії. Поняття про форму і розміри Землі. Елементи вимірів на земній поверхні. Зображення поверхні Землі на площині. Масштаби топографічних карт і планів. Рельєф місцевості. Орієнтування напрямків. Системи координат, прийняті в геодезії. Поняття про топографічні зйомки місцевості. Номенклатура топографічних карт.

Теодолітна зйомка. Суть теодолітної зйомки. Закріплення точок місцевості. Теодоліти та їх види. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. Перевірки теодолітів. Способи зйомки контурів. Камеральна обробка матеріалів теодолітної зйомки. Обчислення площ.

Геометричне нівелювання. Види нівелювання, суть геометричного нівелювання.Способи геометричного нівелювання. Нівелірні знаки. Види нівелірних робіт. Типи нівелірів. Будова нівелірів з циліндричним рівнем компенсатором. Основні дослідження технічних нівелірів. Перевірки і юстування технічних нівелірів. Нівелірні рейки. Технічне нівелювання. Трасування лінійних споруд. Нівелювання поверхні.

Мензульна зйомка. Суть мензульної зйомки. Комплект мензули. Перевірки мензули, буссолі і кіпрегеля. Визначення перевищень і горизонтальних прокладень номограмним кіпрегелем. Тригонометричне нівелювання. Способи побудови геодезичної основи мензульної зйомки. Поняття про види геодезичної основи для мензульної зйомки. Зйомка ситуації та рельєфу на мензулі.

Тахеометрична зйомка. Суть тахеометричної зйомки. Виконання тахеометричної зйомки. Польові роботи. Обчислювальні роботи. Графічні роботи. Тахеометри.

^ Геодезичні мережі. Види державних геодезичних мереж і методи їх побудови. Класифікація геодезичних мереж. Геодезичні мережі місцевого значення. Поняття про елементи приведення до центрів знаків. Методи визначення елементів приведення. Вимірювання кутів способом кругових прийомів і способом повторень Умовні рівняння в аналітичних мережах місцевого значення. Види умовних рівнянь. Каталог координат. Лінійні виміри в аналітичних мережах. Прилади для лінійних вимірів. Поняття про вимірювання віддалей світло і радіовіддалемірами. Класифікація електронних віддалемірів. Визначення координат допоміжних пунктів. Складання проектів згущення геодезичної мережі.

^

Геодезичні роботи в землевпорядкуванні


Загальна характеристика видів геодезичних робіт, що використовуються в землевпорядкуванні. Значення, яке відіграють топографо-геодезичні обстеження та вишукування для здійснення землевпорядних робіт. Основні види геодезичних робіт для забезпечення процесу землевпорядкування та їх загальна характеристика. Послідовність складання планів та проектів землевпорядкування. Складання збірних планів та карт.

Визначення точності планів (карт). Загальна характеристика, детальність і повнота планів. Особливості землевпорядних планів. Точність планів. Точність зображення рельєфу на плані. Лінійна точність на плані. Точність визначення площі контурів на плані. Викривлення ліній та площі контурів у проекції Гаусса. Точність визначення відміток, перевищень та ухилів по горизонталях планів. Деформація основи планів та карт і її врахування.

Відновлення (корегування) планів і карт. Старіння планів (карт) і періоди їх відновлення. Показники по яких визначають необхідність відновлення землевпорядних планів. Точність і способи корегування планів.

Організація і зміст робіт по корегуванню планів, а саме: з використанням пунктів геодезичної основи та межових знаків; з використанням твердих контурів; з використанням нових аерофотознімків. Оформлення результатів корегувань.

Способи визначення площі контурів і землекористувань. Оцінка точності визначення площі. Найпростіші способи визначення площі контурів, полігонів за результатами виміряних на місцевості : ліній; ліній і кутів. Визначення площі по координатах або по приростках координат вершин. Точність визначення площі аналітичним способом. Визначення площі графічним способом. Точність вирахування площі графічним способом та палетками. Полярний планіметр та його повірки. Точність визначення площі полярним планіметром. Визначення площі по способу Савича. Способи вирахування (уточнення) площі після корегування планів. Зображення цих змін на планах. Практика визначення і ув’язки площі землекористувань. Визначення площі адміністративних утворень (сільської, селищної, міської рад; районів, області).

Методи і способи землевпорядного проектування. Вимоги до точності площі земельних ділянок і розміщення її меж: паралельність і перпендикулярність сторін земельних ділянок; визначення площі запроектованих ділянок; додержання допустимих ухилів запроектованих земельних ділянок. Способи і правила складання ескізних та технічних проектів. Проектування земельних ділянок: графічним способом; аналітичним способом; графоаналітичним способом. Особливості ландшафтного проектування. Спрощення вирахувальних робіт при землевпорядному проектуванні. Автоматизація процесу проектування земельних ділянок. Землевпорядкування населених пунктів: зонування території; визначення меж санітарних та захисних зон; визначення меж обмежень та обтяжень щодо використання земель; впорядкування наявних земельних ділянок (випрямлення меж, наближення конфігурації до оптимальної, ліквідація черезсмужжя, тощо). Врахування рельєфу при впорядкуванні: земель сільськогосподарського використання; земель населених пунктів; територій підприємств та організацій; земель транспорту і т.д. Проектування заходів направлених на боротьбу з ерозією грунту.

Перенесення проектів в натуру (на місцевість). Способи перенесення проектів в натуру. Організація робіт по перенесенню проектів в натуру. Підготовчі роботи; здійснення геодезичних робіт по перенесенню проекту в натуру; закріплення меж земельних ділянок; оформлення перенесення проекту в натуру. Основні методи перенесення проектів в натуру: лінійними промірами; прокладанням теодолітного ходу; графічний метод (мензульний хід); по матеріалам аерофотозйомки; комбінований метод. Особливості перенесення в натуру планів земельно-господарського устрою. Основні способи передачі відміток: на дно котлована; визначення лінії затоплення; планування територій. Розбивка кривих.

Точність геодезичних робіт в землевпорядкуванні. Аналіз точності площі земельних ділянок запроектованих різними способами. Точність площі ділянок, перенесених в натуру. Точність визначення площі землеволодінь в залежності від похибок вимірів на плані і на місцевості. Вибір масштабу плану. Вибір перерізу рельєфу горизонталями.

Геодезичні роботи в процесі здійснення протиерозійних заходів.

Плани та карти, які використовуються при проектуванні протиерозійних заходів. Перенесення в натуру: робочих протиерозійних ділянок; осей інженерно-технічних споруд; лінійних об’єктів (лісосмуг, канав, тощо). Оформлення і передача виконавцем розбивочних робіт.

^ Фотограмметрія та дистанційне зондування

Визначення фотограмметрії як науки та технологія отримання інформації про об'єкти місцевості і навколишнього середовища. Мета, і завдання курсу. Історичний огляд розвитку фотограмметрії. Основні напрямки використання аеро і космічних знімків при топографічному картографуванні та проведенні землевпорядних робіт.

Фізичні основи аерокосмічної зйомки. Природа і характеристика оптичних випромінювань. Класифікація та види зйомок.

Основи аерофотозйомки. Види аерофотозйомки. Аерофотоапарати. Розрахунок завдання на аерофотозйомку. Фотографічні матеріали. Кольорове та спектрозональне фотографування.

Основи теорії перспективи та перспективної геометрії. Види проекцій. Аерофотознімок - центральна проекція місцевості.

Математична основа фотограмметрії. Системи координат. Елементи орієнтування знімка. Залежність координат точок знімка та місцевості.

Геометричний аналіз аерознімка. Масштаб горизонтального і похилого знімків.
Вплив кута нахилу аерознімка та рельєфу місцевості. Вплив фізичних факторів на знімок.

Комбінована аерофотографічна зйомка. Технологічна схема. Планова польова підготовка аерофотозйомків. Фото тріангуляція. Трансформування аерознімків. Виготовлення фотоплану. Розвиток висотної зйомочної мережі. Дешифрування знімків і зйомка рельєфу.

Основи стереофотограмметрії. Технологічна схема аерофототопографічної зйомки. Елементи орієнтування моделі. Прилади для стереофотограмметричної обробки знімків.

Дешифрування. Дешифрувальні ознаки. Дешифрування населених пунктів, дорожної мережі, соціально-культурних об'єктів, гідрографії, рельєфу.

Історія дистанційних методів. Розробка методів землевпорядного картографування, поняття аероландшафту.

Основи цифрової фотограмметрії. Цифрові знімальні камери і системи. Сканування фотографічних зображень. Автоматична побудова поверхні. Цифрове ортофототрансформування. Цифрові фотограмметричні станції.

^

Земельне право


Предмет і система земельного права. Історичні умови виникнення і розвитку земельного права. Поняття, завдання і юридичні форми земельного права. Земельне право як самостійна галузь. Предмет і метод земельного права. Принципи, норми та інститути земельного права. Земельні правовідносини, їх поняття та зміст. Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. Система земельного права. Співвідношення земельного права з іншими галузями права. Роль земельного права в реформуванні земельних відносин.

Земельна реформа як складова частина економічної реформи в Україні. Економічні, соціально-екологічні та правові передумови реформування земельних відносин. Поняття земельної реформи та правовий механізм її здійснення. Юридична природа земельної реформи. Правові реформи реалізації земельної реформи. Мета і завдання земельної реформи. Об’єкти та суб’єкти земельної реформи. Зміст земельної реформи. Юридичні способи проведення земельної реформи.

Джерела земельного права. Поняття та загальна характеристика джерел земельного права. Класифікація джерел земельного права. Види систематизації законодавства. Конституційні засади земельного права. Земельний кодекс України і інші закони, як джерела земельного права. Вимоги до нормативного акту як до джерела права. Підзаконні нормативні акти як джерела земельного права.


Правовий режим земель України різного цільового призначення. Поняття та склад правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Право сільськогосподарського землекористування. Суб’єкти та об’єкти сільськогосподарського землекористування. Поняття, склад земель житлової та громадської забудови і особливості правового режиму. Поняття і загальна характеристика земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Поняття і загальна характеристика земель оздоровчого призначення. Поняття і загальна характеристика земель рекреаційного призначення. Поняття і загальна характеристика земель історико-культурного призначення. Поняття, склад і загальна характеристика земель лісового та водного фондів. Поняття і загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Землі не надані у власність або користування.

Право власності та користування землею. Поняття, основні ознаки та правові форми приватизації земель. Поняття приватизації земель за чинним земельним законодавством. Суб’єктивний склад приватизації земель. Об’єкти приватизації та їх юридичне значення. Поняття правових форм набуття та придбання права власності на землю. Порядок придбання права власності на землі несільськогосподарського призначення для зайняття підприємницькою діяльністю. Поняття та загальна характеристика права власності на землю. Форми власності на землю. Зміст права власності та користування землею. Право державної власності на земно, його суб’єктивний, об’єктивний склади та зміст. Право комунальної власності на землю. Право приватної власності на землю. Форми реалізації права власності. Суб'єкти і об’єкти права власності та користування землею. Оренда землі. Основи а також порядок виникнення і припинення права власності та користування землею. Документи: що посвідчують права на землю. Перехід права власності та права користування землею при переході його на будівлі і споруди. Права та обов'язки власників землі і землекористувачів. Гарантії прав власності та користування землею. Плата за використання землі.

Державне управління земельними ресурсами. Поняття державного управління, сутність, мета, принципи та його види. Органи, які здійснюють державне управління земельними ресурсами. Компетенція органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у галузі регулювання земельних відносин. Компетенція Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Держкомзему України в галузі регулювання земельних відносин. Функції державного управління.

Правові основи відведення земельних ділянок у власність та користування. Поняття відведення земель у власність або користування. Компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання та вилучення (викупу) земель. Порядок порушення клопотань і попереднє погодження місця розташування об'єктів при відведенні земельних ділянок. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Порядок підготовки та оформлення матеріалів відведення земель. Порядок використання земельних ділянок для розвідувальних робіт. Встановлення земельних сервітутів та обмежень прав на земельну ділянку. Розгляд і затвердження землевпорядної документації.

Охорона земель. Поняття, завдання та зміст охорони земель. Правові форми управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Система заходів правової охорони земель. Суб’єкти правової охорони земель.

Відповідальність за порушення земельного законодавства. Поняття та склад земельних правопорушень. Правові форми відповідальності у системі земельного права. Відшкодування збитків заподіяних порушенням земельного законодавства. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.

^

Земельний кадастр

Земельний кадастр як предмет. Основні завдання, мета та значення земельного кадастру в народному господарстві. Роль земельного кадастру в організації ефективного економічно-спрямованого використання земельних ресурсів. Зв’язок земельного кадастру з суміжними дисциплінами та галузями виробництва.


Поняття про земельний кадастр, його зміст та основні завдання в умовах різних форм власності на землю. Теоретичні питання земельного кадастру. Визначення державного земельного кадастру. Поняття про земельний кадастр й історичні умови його виникнення та розвитку. Земля – об’єкт земельного кадастру. Особливості землі як природного ресурсу і як засобу виробництва. Земельний кадастр і використання земель. Призначення і зміст земельного кадастру в умовах різних форм власності на землю. Види і різновиди земельного кадастру.

Призначення, роль, завдання і порядок ведення земельного кадастру. Місце земельного кадастру в системі кадастрів природних ресурсів. Земельний кадастр в загальній системі народногосподарського обліку. Роль і значення земельного кадастру в організації ефективного використання земельного фонду країни, здійсненні державного контролю. Управління земельним фондом і земельний кадастр. Земельний кадастр і охорона природних ресурсів. Земельний кадастр і моніторинг земель.

Види і основні принципи земельного кадастру. Види земельного кадастру. Призначення, види і зміст земельнно-кадастрової документації. Основні принципи земельного кадастру: єдність, законність, достовірність, повнота, безперервність, економічність, наочність даних. Види земельно-кадастрових документів (текстові, планово-картографічні). Організація і порядок ведення державного земельного кадастру.
^

Землевпорядне проектування


Завдання і проект землевпорядного проектування. Зв'язок землевпорядного проектування з іншими дисциплінами. Роль землевпорядного проектування в охороні земель і підвищенні родючості ґрунтів. Історія розвитку вчення про землевпорядне проектування. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток сучасних методів в землевпорядному проектуванні.
Історія становлення і розвитку міжгосподарського землеустрою. Історико економічне обґрунтування становлення міжгосподарського землеустрою. Етапи розвитку міжгосподарського землеустрою. Зміна функцій та змісту міжгосподарського землеустрою в залежності від реформування земельних відносин. Основні завдання міжгосподарського землеустрою в умовах земельної реформи в Україні.

Зміст і принципи міжгосподарського землеустрою та порядок його проведення. Зміст міжгосподарського землеустрою. Вплив форм власності на землю на зміст міжгосподарського землеустрою. Основні принципи міжгосподарського землеустрою. Землеустрій підприємств різних форм господарювання. Порядок проведення підготовчих робіт при міжгосподарському землеустрої. Технічне завдання на проведення міжгосподарського землеустрою. Зміст складання та оформлення схем (проектів) між господарського землеустрою. Роль міжгосподарського землеустрою в умовах здійснення земельної реформи в Україні.

Створення і впорядкування землекористувань (землеволодінь) сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання. Принципи створення та організація землекористувань сільськогосподарських підприємств. Оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств. Організація та впорядкування землекористування державних сільськогосподарських підприємств. Принципи впорядкування землекористувань (землеволодінь) сільськогосподарських підприємств. Економічне обґрунтування та аналіз проектних рішень організації і впорядкування землекористувань сільськогосподарських підприємств.

Створення та впорядкування землекористувань несільськогосподарського призначення. Відведення земель для підприємств транспорту, зв’язку, промисловості, оборони та іншого призначення. Організація та впорядкування земель лісового фонду. Особливості створення землекористувань водогосподарських підприємств і організацій. Визначення земель населених пунктів, зокрема міст і приміських зон. Визначення земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Визначення зон обмежень в частині використання земель.

Завершальна стадія міжгосподарського землеустрою. Відкритість та гласність землевпорядного процесу. Розгляд та затвердження проектних рішень. Відповідальність за здійснення міжгосподарського землеустрою. Термін впровадження прийнятих рішень. Перенесення в натуру (на місцевість) результатів міжгосподарського землеустрою. Виготовлення правовстановлюючих документів на землю.

Зміст внутрігосподарського землевпорядкування сільськогосподарських підприємств. Складові частини і елементи внутрігосподарського землевпорядкування. Основні положення складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування.
Підготовчі роботи при внутрігосподарському землевпорядкуванні. Пояснення та завдання проектування. Камеральні підготовчі роботи. Вивчення природних, соціальних та економічних умов зони розміщення території сільської ради . Аналіз стану використання земель землекористувачами і землевласниками в межах території сільської ради відповідно до технічної документації проектів, розроблених при проведенні земельної реформи. Польові підготовчі роботи. Аналіз проекту роздержавлення і приватизації земель, матеріалів технічної документації щодо земель переданих у колективну власність КСП - основному с.-г. підприємству, сформованого за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

Розміщення відділень (бригад) і господарських центрів в сільськогосподарських підприємствах. Визначення розміру і кількості відділень. Визначення місця розміщення центральної садиби і садиб відділень Організаційно-виробнича структура сільськогосподарського підприємства. Види господарських центрів і їх значення. Основні вимоги до розміщення відділень і господарських центрів. Визначення площ, необхідних для створення системи полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень, будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, створення системи природних територій в агроландшафтах, мережі польових доріг та площі деградованих і забруднених земель, що підлягають консервації

Порядок і методика проектування. Особливості розміщення відділень і господарських центрів в господарствах з різним виробничим направленням. Методика визначення площі під садибу.

Розміщення населених пунктів, виробничих центрів і ділянок комплексних бригад в сільськогосподарських підприємствах. Зміст і значення розміщення населених пунктів, виробничих центрів і ділянок комплексних бригад в сільськогосподарських підприємствах. Розміщення населених пунктів. Розміщення виробничих центрів. Розміщення земельних ділянок комплексних бригад. Відмежування земель сільськогосподарського підприємства від присадибних земель, облаштування території присадибних земель.

Розміщення магістральних доріг. Роль транспорту в сільськогосподарському виробництві. Зміст розміщення магістральних доріг. Основні вимоги до розміщення магістральних доріг. Порядок складання проекту розміщення магістральних доріг.

Організація сільськогосподарських угідь і сівозмін. Поняття сільськогосподарських угідь. Встановлення складу і співвідношення угідь і сівозмін. Види і кількість сівозмін. Трансформація і покращення сільськогосподарських угідь. Розміщення сільськогосподарських угідь і сівозмін. Обґрунтування проекту організації угідь і сівозмін. Уточнення площі с.-г. угідь, що підлягають приватизації (поділу на земельні частки) і розміру земельної частки (паю) у фізичних гектарах, методом проектного розрахунку шкали грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів.

Організація території сівозмін. Зміст і значення правильної організації території сівозмін. Розміщення полів польових сівозмін. Розміщення бригадних ділянок. Розміщення захисних лісових смуг. Розміщення польових доріг. Розміщення польових станів. Розміщення споруд для польового водозабезпечення. Особливості організації території овочевих сівозмін. Порядок складання і обґрунтування проектів організації території сівозмін.
Організація території садів, виноградників і ягідників. Зміст організації території садів, виноградників і ягідників. Організація території плодових садів. Облаштування території виноградників. Облаштування території ягідників. Особливості організації території зрошуваних садів і виноградників. Порядок складання проектів організації території садів і виноградників.

Організація території пасовищ і сінокосів. Зміст проекту організації території пасовищ. Розміщення гуртових і отарних ділянок. Розміщення загонів чергового травлення. Розміщення літніх таборів. Розміщення водних споруд для пасовищного водозабезпечення. Розміщення скотопрогонів. Покращення пасовищ.

Здійснення проекту внутрігосподарського землевпорядкування. Зміст і порядок здійснення проекту внутрігосподарського землеустрою. Основні питання організації здійснення проектів внутрігосподарського землевпорядкування. Розробка черговості паювання земель колективної власності, відповідно до проектів роздержавлення і приватизації земель. Формування землеволодінь і землекористувань с.-г. підприємств, товариств, кооперативів. Обґрунтування проектних рішень по формуванню землеволодінь і землекористувань с.-г. підприємств (товариств, кооперативів). Оформлення проекту формування землеволодінь і землекористувань с.-г. підприємств, товариств. Формування землеволодінь і землекористувань громадян. Формування землеволодінь і землекористувань громадян за рахунок земель запасу, земель населених пунктів, резервного фонду та земель колективної власності.


^ Критерії оцінки фахового вступного випробування з «Землевпорядкування та кадастру» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”

для абітурієнтів, які здобули освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»


«176-200 балів»

Ставиться у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом в повному об’ємі. Вміє логічно і грамотно викладати матеріал з використанням спеціальної термінології, наведенням конкретних прикладів. Використовуючи загальні принципи землевпорядного проектування, дотримуючись галузевих стандартів, інструкцій та технічних завдань на використання робіт уміти виконувати роботи з міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядкування. Вміє складати проекти відбору земель. Знає порядок сівозмін. Вміє здійснити економічну, внутрігосподарську і грошову оцінку земель, облік кількості і якості земель, бонітування ґрунтів. Впевнено орієнтується в земельних правовідносинах. Знає поняття земельного права, методи та принципи земельного права та обов’язки власників землі та землекористувачів, правовий режим земель різного призначення, процесуальний порядок розгляд справ про адміністративні порушення земельного законодавства.

«150-175 балів»

Відрізняється від оцінки «відмінно» тим, що студент допускає окремі помилки і неточності, які не впливають на загальний характер відповіді. При проектуванні допускає незначні помилки, які не впливають на загальний результат. Програмний матеріал знає добре, відповідь логічна і послідовна, може наводити окремі конкретні приклади.

«124-149 балів»

Студент відповідає не повністю при розкритті спеціальних питань, термінів, законів, є істотні відхилення. часто не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів. При проектуванні допускає значні помилки, які впливають на загальний результат. Недосконало орієнтується в теоретичних і проектних питаннях, пов’язаних з використанням вихідних матеріалів. В цілому студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють в майбутньому засвоїти матеріал за програмою «спеціаліст».

«100-123 балів»

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє теоретичних і практичних питань, пов’язаних з землевпорядним проектуванням. Не володіє основами земельних правовідносин. Не знає порядку сівозмін, правового режиму земель різного призначення, процесуального порядку розгляду справ про адмінпорушення земельного законодавства суми теоретичних знань і практичних навиків недостатні для засвоєння в майбутньому матеріалу за програмою «спеціаліст».


Схожі:

Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту з агрохімії І грунтознавства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту з агрохімії І грунтознавства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Землі. Елементи вимірів на земній поверхні. Зображення поверхні Землі на площині. Масштаби топографічних карт І планів. Рельєф місцевості....
Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича затверджую ректор С. В. Мельничук
Фахового іспиту для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Програма фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"...
Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджую
«Українська мова» (диктант) для вступників до коледжу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Затверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи