Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 274.23 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата22.09.2012
Розмір274.23 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2012р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

,, спеціаліст ”


спеціальність: ,,Економічна і соціальна географія”


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „30 ” січня 2012р.


Голова ради Руденко В.П.


Чернівці - 2012
^

Вступ до економічної і соціальної географії


Об'єкт і предмет економічної і соціальної географії. Місце економічної і соціальної географії в системі географічних наук. Структурна організація суспільно-господарського комплексу.

Методологічні основи економічної і соціальної географії.

Територіальний поділ праці та економіко-географічне районування.

Основи територіальної організації суспільства. Просторова структура територіальної організації суспільства. Соціальний розвиток у регіональному вимірі. Структура суспільного виробництва.

Просторові аспекти глобальних проблем людства.

^ Географія світового господарства.

Поняття про світову економічну систему. Функціональні системи світової економіки.

Географія високорозвинутих країн світу. Особливості їх економіки.

Країни з перехідною економікою, їх географія та особливості розвитку.

Назвати основні економічні, політичні, фінансові та військові угрупування країн світу.

^ Територіально-виробничі комплекси.

Паливно-енергетичний комплекс і його структура. Роль окремих галузей у паливно-енергетичному комплексі.

Металургійний комплекс і його структурна організація. Основні чинники та принципи розміщення галузей металургійного комплексу.

Машинобудівний комплекс. Географія основних галузей машинобудівного комплексу.

Агропромисловий комплекс. Природні та соціальні економічні чинники розвитку. Структура агропромислового комплексу.

^ Техніко-економічні основи виробництва.

Техніко-економічні основи видобутку та переробки палива. Техніко-економічні основи виплавки чорних металів. Техніко-економічні основи виплавки кольорових металів (на прикладі алюмінію, міді). Виробництво синтетичного каучуку.


^ Методи регіональних і локальних економіко-соціальннх географічних досліджень

Система соціально-економічних досліджень. Методологічні принципи наукового пізнання в економічній і соціальній географії. Основні методи економіко-географічних досліджень, системно-структурний метод дослідження, статистичний метод та прийоми статистичного аналізу. Картографічний метод.
^

Регіональна політична і економічна географія світу


Етапи соціально-економічного розвитку країн Східної Європи та їх національні програми переходу до ринкової економіки. Загальна характеристика країн Східної Європи (постсоціалістичних). Економіко-географічні особливості розвитку господарського комплексу Польщі. Місце Китаю в світовому господарстві та особливості розвитку його господарського комплексу. Особливості регіональної політики в Україні.
^

Соціальна географія


Розкрийте основні соціальні функції поселень і специфічні особливості формування та розвитку соціально-територіальних спільностей. Назвіть стадії урбанізації і визначте, які чинники покладено в їх основу. Визначте завдання соціальної географії в ринкових умовах. Розкрийте шляхи використання мережі INTERNET в соціально-географічних дослідженнях.
^

Основи суспільної географії


Суть об'єкта та предмета вивчення суспільної географії, формування української економіко-географічної школи. С.Л. Рудницький - фундатор української економічної географії. Лідери і сучасні регіональні центри української соціально-економічної географії. Концепції регіональної політики в Україні. Географічний поділ праці як основна суспільно-географічна категорія. Основи суспільно-географічного районування. Перспективи розвитку і завдання суспільної географії.


Методика викладання географії

Методи навчання географії та їх застосування на практиці:

 • Інформаційно – ілюстративний;

 • репродуктивний;

 • проблемне навчання;

 • частково –пошуковий;

 • програмоване навчання.

Типи та структура уроків географії.

Методичні особливості вивчення курсу "Рідний край". Форми і методи позакласної роботи.


^ Географія природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України.

Поняття про природно-ресурсний потенціал. Структура природно-ресурсного потенціалу України. Компонентна структура ПРП України. Функціональна структура ПРП. Територіальна структура ПРП. Природно-ресурсні комплекси України. Природно-ресурсне районування території (акваторії). Основні типи ПРП України. Особливості географії регіональних ПРП України. ПРП і екологічна безпека України, перспективи ПРП України.

^ Регіональна економічна і соціальна географія

Регіональні географічні, політичні та економічні особливості розвитку колишніх республік Радянського Союзу.

Основні напрямки та особливості розвитку Литви, Латвії й Естонії.

Соціально-економічний розвиток Білорусії.

Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації. Територіальна структура господарського комплексу Російської Федерації. Проблеми та перспективи соціально-економічного розпитку Російської Федерації.

Економіко-географічна характеристика республіки Казахстан. Природно-ресурсний потенціал Казахстану та його територіальні відмінності. Внутрішні економічні райони Казахстану.

Проблеми та перспективи розвитку республік Середньої Азії (Узбекистан. Туркменістан, Киргизія, Таджикистан).

Соціально-економічні та геополітичні проблеми розвитку республік Закавказзя.

^ Геологія загальна та історична

Будова і склад земної кори. Типи земної кори (континентальний, материковий, субконтинентальний, субматериковий), їх географічне поширення.

Основні положення теорії тектоніки літосферних плит. Поняття про спредінг і субдукцію.

Геологічна діяльність океанів і морів. Диференціація морських відкладів. Поняття про фації та діагенез морських відкладів.

Методи визначення віку гірських порід. Абсолютна та відносна геохронологія. Міжнародна геохронологічна шкала та стратиграфія.

Геоморфологія

Основні закономірності формування, будови та розвитку рельєфу Землі. Фактори рельєфоутворення. Зв'язок рельєфу з геологічними структурами. Прямий та інверсійний рельєф.

Екзогенний рельєф. Ерозійно-акумулятивний (флювіальний) рельєф і процеси його формування. Річкові тераси та їх типи.

Сучасне та минуле плейстоценове зледеніння. Форми рельєфу створені сучасним та минулим плейстоценовим зледенінням (денудаційні та акумулятивні).

Генетичний ряд ерозійних форм рельєфу. Форми рельєфу створені тимчасовим русловим стоком –ерозійні борозни, промивини, яри, балки. Напрямки боротьби з ярковою ерозією.

^ Метеорологія та кліматологія

Радіація в атмосфері. Теплова і променева рівновага в атмосфері Землі. Чинники кліматотворення. Радіаційний баланс і його складові.

Тепловий режим атмосфери і земної поверхні. Причини змін температури повітря. Тепловий баланс земної поверхні та його складові.

Загальна циркуляція атмосфери. Зональний розподіл тиску і зональність загальної циркуляції, між широтний рух повітря, меридіональні складові загальної циркуляції атмосфери. Особливості внутрітропічної та позатропічної системи циркуляції повітря.

Причини класифікації кліматів. Класифікація Б.П. Алісова. Л.С. Перга. Клімати чемної кулі, причини відмінностей умов їх формування. Причини коливань клімату.

^ Загальна гідрологія

Гідросфера Землі та її складові. Водний баланс в межах географічної оболонки та її частин.

Походження та генетичні типи підземних вод. Водний баланс та гідрологічний режим різних видів підземних вод.

Гідрологія річок. Гідрологічний і водний режим річок. Класифікація річок за водним режимом.

Основні характеристики водойм, їх географічне розповсюдження. Характеристики котловин озер та водосховищ.

Ґрунтознавство

Класифікація ґрунтів. Сутність, завдання і причини сучасних класифікацій ґрунтів. Таксономічні одиниці (на прикладі ґрунтів України).

Грунтово-географічне районування світу: сутність і схема. Основні типи ґрунтів грунтово-географічних поясів (полярного, кореального, суббореального, субтропічного і тропічного) та фактори їх формування.

Земельні ресурси України. Земельний фонд і характер його використання, проблеми раціонального використання, меліорації та збереження земель.

Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, закони широтної зональності, довготної секторності, висотної поясності і топографічних рядів. Структура ґрунтового покрову регіону на прикладі Чернівецької області.

Біогеографія

Поняття про біосферу. Біосфера та її межі. Співвідношення понять біосфера та географічна оболонка. Мета і функції живої речовини в біосфері. Кругообіг азоту і вуглекислого газу.

Поняття про ареал, типи ареалів. Охорона видів. Вплив людини на розселення рослин і тварин.

Висотна поясність в розподілі живих наземних організмів. Структура висотної поясності в гірських країнах різних широтних зон регіонів. Ґрунти висотної поясності.

Географічні закономірності поширення організмів і угрупувань. Основні типи біномів. Рослинність і тваринне населення біномів вологих екваторіальних лісів,

^ Основи екології

Основні поняття екології. Основні положення екології. Елементи і чинники середовища, їх класифікація. Вчення про природне середовище.

Кліматичні чинники: світловий режим, повітря, температура, волога їх характеристика.

Волога. Роль вологи в житті та поширені організмів. Екологічні групи організмів по відношенню до вологи.

Біотичні чинники. Форми біотичних відношень. Живі організми як середовище мешкання.

Ландшафтознавство

Ландшафтознавство - наука про ландшафтні комплекси: зміст, завдання, значення, об'єкт, предмет і місце ландшафтознавства в системі географічних наук. «Відкриття ландшафту» -важлива віха в історії розвитку сучасної фізичної географії та всіх природознавчих наук.

Морфологічні одиниці ландшафту, їх діагностичні ознаки і приклади (фації. урочища. місцевості, ландшафт). Специфічні морфологічні одиниці гірських ландшафтів.

Класифікація і типи ландшафтів Землі. Причини загальнонаукової класифікації ландшафтів. Типологічна класифікація ландшафтів (за В.А. Ніколаєвим. В.М. Пащенком).

Антропогенні ландшафти: сутність, класифікація, їх властивості. Ландшафти сільськогосподарські, лісогосподарські, гірничопромислові, транспортні і ін.

^ Фізична географія материків і матеріалів

Історія формування території Євразії. Природні фактори диференціації ландшафтів.

Рельєф Північної Америки, його зв'язок з тектонічною будовою. Характеристика географічних поясів, секторів та ландшафтних зон.

Австралія та Океанія. Подібність і відмінність їх ландшафтів у порівнянні з півднем Африки і Південної Америки. Тваринний світ Австралії. Тварини-ендеміки.

Південна Америка, роль протилежно направлених океанічних течій, системи Анд та центрів дії атмосфери над океаном в формуванні основних рис материка. Природні зони Південної Америки.

^ Використання природних ресурсів і охорона природи

Ресурси надр землі. Не відновлюваність мінеральної сировини. Деградація ландшафтів при гірничих розробках. Основні напрями раціонального використання корисних копалин та охорона природи.

Ритмічність сонячної активності та її вплив на природні процеси в географічній оболонці,
фізіологічно активна радіація.

Забруднення атмосфери: міські смоги, кислотні опади, парниковий ефект (порушення кругообігу СО2. С2Н4, Н2О), виснаження озонового шару (від витоку фреонів). Сукупний патологічний вплив на людей і біоту різних токсичних викидів (синергізм). Екологічні наслідки парникового ефекту. Роль води в природі, житті і діяльності людини. Географічні чинники водокористування, водні ресурси України, їх використання та охорона.

^ Фізика з основами геофізики

Сили взаємодії (електрична, ядерна, гравітаційна) та їх значення у побудові Всесвіту.

Будова Сонячної системи (Сонце, планети, супутники, астероїди, комети). її місце в галактиці Чумацький шлях.

Причини, що породжують сейсмічне поле Землі. Райони розповсюдження сейсмічних явищ, методи вивчення землетрусів. Магнітне поле Землі, причини, що його породжують, та гіпотези походження. Роль магнітного поля для живих організмів, в тому числі людини.

^ Фізична географія України

Геологічна і геоморфологічна будова України. Основні орографічні одиниці на території України. Водні і кліматичні ресурси.

Географо-екологічні проблеми в Україні. Охорона природи в Україні.

Суспільно-еколого-економічні функції біосферних заповідників України.

Основні види природокористування в Україні.

Обґрунтування схеми фізико-географічного районування України.

^ Економічна і соціальна географія України

Територія, кордони: етнічні, державні; економіко-географічне і геополітичне положення України; адміністративно-територіальний устрій.

Історичні особливості та основні етапи розвитку продуктивних сил України.

Демографічна характеристика населення і регіональні особливості демографічних проблем в Україні.

Загальна характеристика господарського комплексу України. Основні елементи територіальної структури промисловості та сільського господарства.

Наукові основи соціально-економічного районування території.

Сучасна мережа економічних районів в Україні.

Історія і методологія географічної науки

Розвиток географії грецькими вченими (Фалес, Анаксимандр, Анакснмен, Гекатей,
Геродот, Гіппократ, Демокріт, Парменід, Евдокс, Аристотель, Ератосфен, Гіппарх, Посидоній, Страбон).

Внесок у розвиток географії римськими вченими (Варрон, Цицерон. Помпоній Мела. Пліній Старший, Сенека, Марін Тірський, Клавдій Птолемей).

Географія Середньовіччя (V - середина XIII ст.).

Географія початку Нового часу (1650-1765 рр.: Сумативістська концепція, стихійно-матеріалістичні погляди на розвиток природи).

Розвиток географії у класичний період Нового часу (Александр Гумбольдт, Карл Ріттер).

^ Топографія з основами геодезії

Топографо-геодезичне вивчення землі: вимірювання на місцевості, зйомки, зображення місцевості на картах і планах. Зв'язок топографії та геодезії з іншими науками.

Поняття про форму і розміри Землі та способи їх визначення. Методи проектування земної поверхні на рівневу поверхню і площину. Поняття про масштаб зображення земної поверхні. Види масштабів.

Системи координат, що застосовуються в топографії і геодезії.

Топографічні карти і плани: визначення, вимоги, яким вони повинні відповідати. Елементи топографічних карт і планів: математична основа, географічний зміст, геодезична основа.

Проблема генералізації на топографічній карті.

Види зйомок місцевості та комплекти приладів.

^ Математичні методи в географії

Основні правила порядку обчислення. Раціональні та ірраціональні числа.

Табличний і графічний способи аналізу зв'язку. Нелінійні форми зв'язку. Кореляційний аналіз.

Методи статистичної обробки матеріалів географічних досліджень. Прості, напівемпіричні моделі в географії.

Поняття дисперсії, коефіцієнту асиметрії, ексцесу. Емпіричні криві розподілу. Лінійні функції.

^ Аерокосмічні методи досліджень

Природні умови знімання. Електромагнітне випромінювання. Природне випромінювання. Власне випромінювання Землі. Вплив атмосфери на випромінювання.

Аерознімання і космічне знімання. Фотографічні камери. Фотографічні матеріали для чорно-білого і кольорового знімання.

Геометричні властивості знімків. Види проекцій.

Основні елементи центральної проекції. Елементи орієнтування аерознімка. Масштаб аерознімка. Спотворення на аерознімку через нахил оптичної вісі, рельєф місцевості.

Теоретичні основи дешифрування аерокосмічних знімків (сутність, види і методи дешифрування знімків).

Картографія

Географічна карта і картографія: зміст, визначення, методи досліджень. Основні властивості географічних карт. Структура географічної карти. Використання географічної карти в наукових дослідженнях. Типи географічних карт: принципи виділення, характеристика. Прикладний тип географічних карт.

 1. Картографічна проекція - як елемент математичної основи карти. Принципи і методи їх
  побудови.

 2. Географічна основа як базова при складанні тематичних карт.

 3. Графічні засоби зображення в картографії.

 4. Картографічна генералізація: зміст, види, шляхи.

 5. Організація, сучасний стан і перспективи розвитку картографічних робіт в Україні.

Географія агропромислового комплексу

Теоретико-методологічні основи функціонування АПТК. Агропромислова інтеграція. Суть АПТК, його структура. Функціональна структура АПТК. Функціональні зв'язки АПТК. Умови і фактори територіальної організації АПТК. Способи врахування природних умов і ресурсів. Вплив суспільно-географічних факторів. Особливості територіальної організації основних сфер АПТК. Територіальна організація сировинної сфери. Склад і особливості розміщення переробної промисловості. Розміщення об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури. Розвиток агропромислової інтеграції в Україні в кінці XIX – на початку XX ст. Загальна характеристика. Основні чинники розвитку агропромислової інтеграції. Загальна характеристика АПТК. Роль і особливості галузевої структури. Загальна оцінка й структура рослинницько-продуктових підкомплексів. Загальна оцінка й структура тваринницько-продуктових підкомплексів. Географія рослинницько-продуктових підкомплексів. Продовольчі підкомплекси. Непродовольчі підкомплекси.

^ Географія промисловості

Сутність територіальної організації промисловості. Основні принципи територіальної організації промисловості. Форми організації виробництва: кооперування, комбінування.

концентрація, спеціалізація. Економічні чинники територіальної організації промислових
комплексів. Природні чинники територіальної організації промислових комплексів.
Класифікація галузей промислових комплексів. Методи економічного обгрунтування
розміщення промислових підприємств.

Сутність промислового районування. Районоутворюючі фактори. Види, типи і таксономія промислових районів.


^ Географія природних ресурсів

Головні відомості про природні ресурси і навколишнє середовище. Поширення та запаси природних ресурсів на земній кулі та окремих регіонів. Компонентна структура природних ресурсів та характеристика окремих її видів. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, водних, лісових ресурсів, ресурсів Світового океану. Напрямки ресурсозбереження. Методи раціонального використання природних ресурсів і охорона навколишнього середовища. Поширення та запаси природних ресурсів на території України.

^ Основні проблеми соціальної та економічної географії

Соціально-економічна географія як наука. Проблемність в соціально-економічній географії. Виникнення проблем в розвитку соціально-економічної географії та шляхи їх розв'язання. Основні проблеми людства та їх висвітлення в географічній науці. Сучасні

проблеми розвитку соціальної та економічної географії в Україні.


^ Географія комунікацій

Особливості розвитку та формування комунікаційної системи. Структурна організація комунікаційної системи. Галузева структура комунікацій. Територіальна організація та функціональна роль комунікаційної системи. Особливості розвитку комунікацій окремих регіонів. Розвиток комунікаційної системи в Україні. Перспективи та проблеми розвитку комунікацій.

Історія української географії

Історія української географії як наука. Відомості про українські землі в давні часи. Давньогрецькі, римські, арабські та інші зарубіжні вчені й мандрівники про розвиток українських земель. Розвиток української географії в середні віки. Українська географія у XVIII - XX столітті та її фундатори. Розвиток географічних шкіл і сучасні провідні географії України.

^ Географічний моніторинг

Наукові основи організації географічного моніторингу.

Принципи організації та функціонування системи географічного моніторингу. Методика планування моніторингових спостережень. Державна система моніторингу довкілля в Україні. Організація географічного моніторингу в країнах світу.

^ Методика проведення моніторингу абіотичних та біотичних компонентів геосистем..

Методика проведення гідрометричного моніторингу.

Методика проведення гідрохімічного та гідробіологічного моніторингів. Методика проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря. Метеорологічні спостереження при проведенні моніторингу забруднення атмосферного повітря. Методика проведення моніторингу забруднення ґрунтів. Моніторинг сейсмічних явищ. Методика проведення радіоекологічного моніторингу.

Інтерпретація результатів моніторингу та розробка схем управління процесами зміни стану навколишнього середовища

Аналізування результатів моніторингових спостережень. Прогнозування та регулювання стану геосистем на основі даних моніторингових спостережень. Методи управління антропогенним навантаженням на геосистеми.

^ Географія природних ресурсів

Головні відомості про природні ресурси і навколишнє середовище. Поширення та запаси природних ресурсів на земній кулі та окремих регіонів. Компонентна структура природних ресурсів та характеристика окремих її видів. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, водних, лісових ресурсів, ресурсів Світового океану. Напрямки ресурсозбереження. Методи раціонального використання природних ресурсів і охорона навколишнього середовища. Поширення та запаси природних ресурсів на території України.

^ Географічне країнознавство

Класифікація країн за площею. Класифікація країн за чисельністю населення. Класифікація країн за формою правління. Класифікація країн за формою державного устрою. Класифікація країн за ідеологічною класифікацією. Класифікація країн за формою державного режиму. Класифікація країн за політичною структурою. Класифікація країн за рівнем розвитку науки і техніки. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Типологія країн за ВНП. Типологія В. Вольського. Міжнародні організації та союзи. Політичні блоки. Економічні союзи. Змішані блоки. Основні підрозділи ООН. Довідкові дані про країни Європи. Довідкові дані про країни Азії, Австралії та Океанії. Довідкові дані про країни Північної та Латинської Америки, Африки.

^ Статистичні методи в соціально-економічній географії

Поняття про статистику. Предмет, метод та основні завдання статистики. Суть статистичного показника, його властивості та види. Статистична сукупність, основні статистичні категорії. Суть і організаційні форми статистичного спостереження. План і програма статистичного спостереження. Види і способи статистичного спостереження. Зведення та групування статистичного матеріалу.

Ряди розподілу. Статистичні таблиці та порядок їх складання. Статистичні графіки та їх види. Абсолютні та відносні величини в статистиці. Роль вибіркового спостереження в соціально-економіко-географічних спостереженнях. Статистичні методи в економічній і соціальній географії. Загальна теорія статистики і її значення для економічної і соціальної географії. Статистика національного багатства. Статистика продукції. Статистика ринку та цін. Статистика витрат виробництва, доходів та рентабельності. Статистика праці Статистика населення. Статистика рівня життя населення.

^ Суспільно-географічне прогнозування

Предмет, метод, об'єкти і наукові основи прогнозування. Поняття про економічне прогнозування та його суть. Наукові основи прогнозування і типологія прогнозів. Функції прогнозування і стадії наукового аналізу. Метод економічного і соціального прогнозування як наукової дисципліни. Загальні наукові методи дослідження. Специфічні підходи і метоли економічного прогнозу. Прогностичні функції законів Всесвіту, загальних і специфічних. Об'єктивна істинність прогнозування і її критерії. Функції і моделі суспільного прогнозування. Класифікація методів прогнозування. Методи колективної експертної оцінки. Методи прогнозної екстраполяції. Поняття про методи регулювання і моделі прогнозування. Організаційні форми і органи економічного прогнозування. Система суспільного прогнозування. Економічне прогнозування. Структура економічного прогнозу. Коротка характеристика основних концепцій криз. Класифікація соціальних криз та їхня характеристика. Сучасна криза українського суспільства.

^ Географічне прогнозування

Моделювання та прогнозування соціально-екологічних процесів. Поняття моделювання і його основні види. Основні глобальні моделі розвитку соціоекосистеми. Принципи і завдання моделювання. Поняття прогнозування, його основні функції і напрямки. Суть системи економічного і соціального прогнозування. Прогнози природних ресурсів. Прогнози соціального розвитку та демографічні. Комплексне прогнозування в системі суспільство-оточуюче середовище ,,Основні принципи соціального та економічного прогнозування. Географічне прогнозування і його прогностичні принципи. Соціальне передбачений: види. типи, методи. Функції прогнозування. Моделі соціально-економічного прогнозування. Методи, підходи її закони соціально-економічного прогнозування: приклади сучасних катастроф, криз; моделі світової системи; криза міжнародної системи; модель стійкості системи. Досвід прогнозування розвитку природно - ресурсного потенціалу України.


^ Розселення населення

Розселення і його форми. Основні типи населених пунктів. Природно-ресурсні можливості території як чинник формування та розвитку розселення населення. Вплив соціально-економічних чинників на розміщення населення. Методи дослідження розселення. Міста як опорні центри розселення. Територіальні системи розселення. Проблеми урбанізації. Сільське розселення. Районування розселення. Регіональна політика та концепція розселення.

^ Географія населення з основами демографії

Природно-географічні передумови походження первісної людини та її розселення. Проблеми антропогенезу. Прабатьківщина людини. Міграції пралюдини та первісної людини. Облік населення. Чисельність населення та його динаміка. Відтворення населення та його історичні типи. Концепція демографічного переходу. Демографічні революції. Покійники народжуваності. Загальна характеристика рівня народжуваності у світі, регіональний огляд народжуваності. Динаміка народжуваності в Україні. її територіальні відміни. Смертність і тривалість життя. Територіально-часова диференціація демографічної ситуації в світі, Україні. Статево-вікова структура населення. Регіональний огляд статево-вікової структури населення світу, України. Міграції населення: причини, види, функції. Історичні особливості міграцій населення. Сучасні міграції населення світу. Географія міграцій населення України (.масштаби, напрямки, проблеми). Поняття про трудовий потенціал суспільства. Структура зайнятості економічно активного населення. Трудові ресурси України і особливості їх зайнятості. Проблема безробіття. Політика народонаселення і демографічна політика.

^ Географія сфери послуг

Сутність послуг. Класифікація послуг. Класифікація методів дослідження у сфері послуг. Сегментація ринку послуг. Аналіз конкурентного середовища. Методи аналізу і прогнозування попиту на послуги. Оцінка і прогнозування попиту у роздрібній торгівлі. Оцінка якості торгівельного обслуговування споживачів. Класифікація сервісу технічно складних товарів. Характеристика допродажного і післяпродажного сервісу. Визначення потреби у сервісі. Основні показники підприємств громадського харчування. Прогнозування попиту на пропозицію та послуги підприємства громадського харчування. Стратегія ціноутворення ресторану. Поняття і показники готельного господарства. Стратегія ціноутворення ринку гостинності. Терміни туристичної діяльності. Структура туристичного ринку. Сутність побутового обслуговування. Порядок надання побутових послуг в Україні. Аналіз і прогнозування попиту населення на побутові послуги. Поняття консалтингових послуг. Сегментація ринку консалтингових послуг в Україні. Вимоги споживачів до послуг консалтингових фірм. Цінова політика на ринку консалтингових послуг.

^ Політична географія

Держава, як форма політичної організації суспільства. Функції держави. Державні закони. Конституція. Форми державного правління. Монархія. Конституційна монархія. Республіка. Президентська республіка. Парламентська республіка. Політичні режими. Тоталітаризм. Авторитаризм. Демократичний політичний режим. Ознаки демократичного режиму. Правова держава. Форми державного ладу. Форми державного устрою. Унітарна держава. Принцип федералізму. Федеративна держава. Конфедерація. Політичні партії. Типологія політичних партій. Функції політичної партії. Партія і парламент. Типологія політичних систем. Політична замученість. Політичні вибори. Референдум. Політичний протест. Етапи формування політичної карти світу.

^ Конструктивна географія

Роль географії на сучасному етапі розвитку природи і суспільства та її основні завдання в інформаційному суспільстві у межах пострадянського простору. Розвиток географії в інформаційному просторі. Сучасна парадигма географії.

Теоретико-методологічні підходи у дослідженні природничих наук, в тому числі і в географії. Загальні теоретичні питання методології, методики і методів дослідження природи Землі, в тому числі й географічних досліджень. Еволюція методів географічних досліджень.

Конструктивна географія у системі географічних наук, її предмет і об'єкт вивчення, історія становлення та основні проблеми. Причини виникнення, історія становлення та еволюція визначень конструктивної географії. Структура конструктивної географії, предмет і об'єкт її досліджень та основні проблеми. Конструктивно-географічні дослідження в ландшафтознавстві і в екологічній безпеці.

Конструктивно-географічні напрями раціонального природокористування у зв'язку з розвитком мінерально-сировинної бази України. Сучасні мінерально-сировинні ресурси України та необхідність їх конструктивно-географічного вивчення. Конструктивно-географічні дослідження мінерально сировинних ресурсів регіону на базі природничих економіко -географічних, соціально-географічних та еколого-географічних досліджень.

Проблеми взаємодії суспільства і природи на різних етапах їх розвитку. Етапи взаємодії суспільства і природи та її сучасні напрямки. Природні умови і природні ресурси та географічний кадастр природних ресурсів. ПРП і ресурсні цикли у системі раціонального природокористування. Загальна характеристика мінеральних, водних, земельних, біологічних і кліматичних ресурсів

Конструктивно-географічні проблеми моніторингу природного середовища у системі раціонального природокористування. Поняття моніторингу, його види і рівні. Забруднення довкілля, його види і засоби протидії. Руйнівні стихійні природні явища; методи їх попередження і прогнозування.

Конструктивно-географічні проблеми територіальної організації виробництва і населення. Наукове обґрунтування та науково-методичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Географічні дослідження та обґрунтування схем раціонального планування сільських і міських територій. Природно-господарські територіальні агроландшафтні і водогосподарські системи, особливості їх організації, функціонування і моделювання. Поняття про меліоративну географію та меліоративні системи.

^ Етнографія України

Предмет, теоретичні основи, методи дослідження. Структура і завдання курсу. Етноси і етнічні процеси в сучасному світі. Етнічний склад і розміщення населення України. Географія української діаспори. Чисельність населення і його динаміка. Загальна характеристика динаміки чисельності населення світу. Динаміка чисельності в окремих регіонах. Динаміка чисельності населення України. Народжуваність. Показники народжуваності і загальна характеристика рівня народжуваності у світі. Регіональний огляд народжуваності. Динаміка народжуваності в Україні. Територіальні відміни. Шлюбно-сімейний склад населення. Шлюби (регіональний огляд). Типи сімей (регіональний огляд). Шлюбно-сімейний склад населення України. Смертність і тривалість життя (регіональний огляд). Регіональні особливості природного приросту і відтворення населення. Поняття «природний приріст» населення, «демографічним вибух». Типи відтворення населення. Регіональні відміни природного приросту населення. Динаміка і територіальні відмінності природного приросту населення в Україні. Статево-вікова структура населення. Структура населення за статтю (регіональний огляд). Вікова структури населення (регіональний огляд). Статево-вікова структура населення України. Міграції населення. Види міграцій. Географія міграцій населення світу. Міграції населення України.


^ Соціально-економічне картографування

Картографування населення. Типи карт. Картографування розміщення населення і населеності території. Показники і способи зображення. Картографування типів поселень і розселення. Картографування складу і відтворення населення. Карти міграцій населення. Етнографічні карти. Карти трудових ресурсів і їх використання. Карти потенціалу поля розселення.

^ Географічні інформаційні системи

Загальні принципи організації і функціонування ГІС. Визначення, структура і функції ГІС. Апаратні засоби ГІС. Організаційні аспекти ГІС. Основні етапи розвитку геоінформаційної технології.

Дані в геоінформаційних системах. Дані ГІС і реальна дійсність. Способи формалізації просторової інформації. Представлення атрибутної інформації в ГІС. Джерела, стандарти і формати даних. Введення даних. Висновок і представлення інформації,

Метоли аналізу в ГІС. Картометричні операції. Просторово-часова статистика. Основні напрями розширення аналітичних можливостей ГІС. Сучасні ГІС-пакети: приклали. Загальна характеристика, призначення і застосування ГІС-пакетів.

Прикладні аспекти ГІС – технології. Тематичне картографування. ГІС і цифрова картографія. Можливості тематичного картографування в ГІС. Електронні тематичні атласи. Кадастрові системи. Досвід розробки і впровадження автоматизованих кадастрових систем. Геоекологічний моніторинг на базі ГІС. Соціально-демографічний моніторинг на базі ГІС. Моделювання і ГІС-технологія. Експертні системи і системи підтримки рішень. Технології штучного інтелекту: короткий огляд. ГІС і просторові системи підтримки рішень.


^ Рекреаційна географія

Вступ. Теоретичні аспекти рекреаційної географії. Предмет, ціль і завдання курсу. Об'єкт і предмет рекреаційної географії. Методологічні основи рекреаційної географії. Еволюція освоєння територій, географічне пізнання і розвиток рекреаційної географії як наукової дисципліни. Основні терміни і поняття рекреаційної географії. Місце рекреаційної географії в системі географічних наук. Історія рекреаційної географії. Дослідження просторово-часової динаміки рекреаційної поведінки людей. Рекреаційне районоутворення і районування. Геополітичний фактор в рекреаційній географії. Екологічні проблеми рекреаційної діяльності і освоєння територій. Образи простору, стандарти і переваги рекреаційної діяльності. Рекреаційне країнознавство. Перспективи розвитку рекреаційної географії.


^ Голова предметної роботи

географічного факультету доц. В.Я.Вацеба


Критерії

оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з ″Економічної та соціальної географії ″ для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки ″Географія″ та обраній спеціальності ″Економічна та соціальна географія″ ОКР ″спеціаліст″ .


Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-ти бальною шкалою.

Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні економіко-географічні закони та закономірності, вільно володіє географічними знаннями, користується методами наукового аналізу суспільно-географічних явищ і процесів, характеризує їх риси та форми виявлення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість поставлених питань. Аналізує суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення. Може запропонувати географічну ідею та змоделювати ситуацію, здатен передбачати, прогнозувати і розв’язувати проблемні завдання. Вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує. При цьому допускає незначні похибки при викладі причинно-наслідкових географічних зв’язків, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 150-175 бали оцінюється, коли абітурієнт на підставі наукових даних здійснює оцінку економіко-географічних процесів та явищ. Пояснює прикладне значення економіко-географічних знань, дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень і підбір необхідних прикладів. Користується науковою термінологією, аргументує свої твердження та висновки. Вільно володіє картографічним матеріалом. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє оволодіння методом порівняльно-географічного аналізу (мінус 3 бали); не застосовує ресурсооцінкового підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики типологічних особливостей, рис та ознак територіально-виробничих систем та міжгалузевих комплексів (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід та не розкриває авторське бачення економіко-географічних проблем (мінус 3 бали).

Відповідь у 124-149 бал оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення економічної та соціальної географії, має певне уявлення про компонентну та галузеву структуру господарства, його просторову організацію. Пояснює в загальних рисах зв’язки між компонентами господарського комплексу, галузями національного господарства, міжгалузеві особливості інтеграційних звя’зків світового господарства. Знає обов’язковий перелік географічної номенклатури. Одночасно проявляє необізнаність з основними економіко-географічними законами (мінус 6 балів) і закономірностями (мінус 6 балів) та не розуміє їх суті (мінус 7 балів).

Відповідь за критерієм 100-123 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює географічний матеріал, але не встановлює причинно-наслідкових зв’язків, не розуміє основних економіко-географічних законів та зокономірностей, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, лише частково володіє географічною номенклатурою, набір знань хаотичний.


Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я. Вацеба

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи