Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 397.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата22.09.2012
Розмір397.24 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор С.В. Мельничук

„___” _________________ 200__ р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст”

(повна форма навчання)

Спеціальність 7.03050301 – “Міжнародна економіка”


Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № від « » __________2012р.


Голова ради Нікіфоров П.О.


Чернівці - 2012


ВСТУП


Сучасне світове господарство характеризується зростанням взаємної залежності та переплетеності національних господарств, що є закономірним результатом розвитку процесів інтернаціоналізації господарського життя. Сьогодні важко назвати країну, яка б не була суб’єктом міжнародних відносин і не зазнавала впливу міжнародного середовища.

Протягом десятиліть Україна існувала в умовах економічної замкненості та завдяки жорстокій ідеологічній спрямованості мала досить віддалене відношення до світової економічної науки. Проте перехід України до ринкової економіки відкритого типу вимагає суттєвого перегляду як теоретичної, так і практичної бази зовнішньоекономічної політики. Об’єктивна необхідність вимагає поступової, неухильної інтеграції економіки України до системи міжнародного поділу праці, світових інтеграційних процесів. Тому знання майбутніми фахівцями теоретичних основ та особливостей функціонування міжнародної економіки сприятиме формуванню надійних зовнішньоекономічних зв’язків з іншими країнами та її вигідній позиції на світовому ринку.


^ Мета курсу “Міжнародна економіка” – формування у студентів знань про загальні світогосподарські процеси, опанування теоретичних основ та набуття навичок аналізу процесів і тенденцій у галузі міжнародного економічного спілкування.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з категорійним апаратом, що застосовується у світогосподарській практиці;

 • виробити у студентів розуміння суті та структури міжнародної економіки на її мікроекономічному (міжнародний рух товарів та факторів виробництва) та макроекономічному (загальні світо господарські процеси в умовах нарощування міжнародних фінансових відносин) рівні;

 • показати закономірності й форми світових інтеграційних процесів;

 • висвітлити роль міжнародних організацій у регулюванні та моніторингу міжнародної економіки;

 • навчити студентів творчо аналізувати стан світової та української економіки на фоні глобальної господарської системи, визначати рівень розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та пропонувати власні погляди щодо проблем та перспектив господарського розвитку.

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника – бакалавра зі спеціальності “Міжнародна економіка”, у змісті програми виділено 12 тем з Міжнародної економіки.


^ Програма вступного іспиту

з “Міжнародної економіки”


Тема 1. Предмет і структура курсу “Міжнародна економіка

“Міжнародна економіка” як наука і як навчальна дисципліна. Головні передумови відокремлення “міжнародної економіки” у самостійну наукову дисципліну. Відкритість економіки як визначальна риса існування “міжнародної економіки”, основні рівні відкритості економіки.

Предмет дослідження міжнародної економіки. Головні критерії виокремлення теорії міжнародної економіки із загальної економічної теорії. Поняття торгового і неторгового товарів.

Основні методи та принципи наукових досліджень у міжнародній економіці та особливості їхнього застосування.

Складові теорії міжнародної економіки: чиста теорія міжнародної торгівлі, теорія міжнародної торговельної політики, монетарна теорія міжнародної економіки. Поняття міжнародної мікро- і макроекономіки. Основні форми міжнародних економічних відносин.


^ Тема 2. Базові поняття міжнародної економіки

Поняття і значення міжнародного поділу праці (МПП). Типи суспільного поділу праці. Чинники розвитку МПП. Форми МПП. Міжнародна спеціалізація виробництва: суть, напрямки розвитку, основні показники. Міжнародна виробнича кооперація: поняття та основні форми.

Міжнародний поділ факторів виробництва. Значення факторів виробництва та їхньої ціни у міжнародній економіці. Головні види факторів виробництва

Суть світового ринку. Еволюція розвитку світового ринку: внутрішній ринок, національний ринок, міжнародний ринок, світовий ринок. Характерні риси світового ринку. Модель часткової рівноваги.

Світове господарство: суть і передумови формування. Взаємозв’язок між поняттями “світове господарство” та “світовий ринок”. Головні характерні риси та тенденції розвитку світового господарства.


^ Тема 3. Відкрита економіка: значення та показники

Відкрита економіка: поняття і внутрішні властивості. Головні умови відкритості економіки. Кількісні та якісні параметри економіки відкритого типу.

Суть національної економіки та системи національних рахунків (СНР). Ключові сектори національної економіки і взаємозв’язки між ними. Поняття інституційної одиниці та її видів.

Головні показники функціонування національної економіки, їхнє значення та взаємозв’язки між ними.

Платіжний баланс: суть, основні поняття та структура.


^ Тема 4. Теорії міжнародної торгівлі

Меркантилізм як предтеча теорій міжнародної торгівлі: особливості раннього (к. ХV ст. - ІІ пол. ХVІ ст.) і пізнього (ІІ пол. ХVІ ст. – сер. ХVІІІ ст.) меркантилізму. Перші опоненти та критики меркантилізму.

Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія абсолютних переваг А.Сміта, теорія порівняльних переваг Д.Рікардо.

Основні неокласичні теорії міжнародної торгівлі: теорія факторонаділеності Хекшера-Оліна, парадокс Леонтьєва.

Альтернативні (неотехнологічні) теорії міжнародної торгівлі: теорія життєвого циклу продукту Р.Вернона, теорія технологічного розриву (імітаційного лагу) М.Познера, теорія внутрішньогалузевої торгівлі С.Ліндера, теорія економії на масштабах виробництва (зростаючої віддачі) М.Кемпа, теорія конкурентних переваг М.Портера.


^ Тема 5. Міжнародна торгівля: суть, структура, показники

Поняття міжнародної та зовнішньої торгівлі. Основні рівні та підходи до визначення міжнародної торгівлі.

Головні категорії та показники міжнародної торгівлі: експорт, імпорт, зовнішньоторговельне сальдо, зовнішньоторговельний та світовий товарооборот, поняття вартісного та фізичного обсягу, торговельний баланс.

Географічна і товарна структура міжнародної торгівлі. Основні види міжнародної торгівлі.

Значення міжнародної торгівлі послугами. Головні характерні риси послуг, їхня класифікація та основні способи надання послуг у міжнародному масштабі.


^ Тема 6. Міжнародна торговельна політика

Суть зовнішньоекономічної і зовнішньоторговельної політики. Цілі зовнішньоторговельної політики. Основні підходи до регулювання міжнародної торгівлі. Типи зовнішньоторговельної політики: політика вільної торгівлі та протекціонізм.

Рівні регулювання міжнародної торгівлі: підприємницький / корпоративний, національний, міждержавний, наднаціональний, глобальний.

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Поняття митного тарифу і мита. Основні види мита.

Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі: кількісні, приховані, фінансові, валютно-кредитні, правові.


^ Тема 7. Міжнародний рух капіталу

Значення та основні форми міжнародного руху капіталу.

Міжнародна інвестиційна діяльність. Поняття зарубіжних та іноземних, прямих та портфельних інвестицій. Характерні риси прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та підприємств з ПІІ. Особливості портфельного іноземного інвестування.

Суть, принципи, функції та основні форми міжнародного кредиту.

Нові форми міжнародного кредиту: міжнародний факторинг, міжнародний форфейтинг, міжнародний лізинг. Їхній зміст, відмінні риси і тенденції розвитку.


^ Тема 8. Міжнародна міграція робочої сили

Значення та основні категорії міжнародної міграції робочої сили. Співвідношення понять: “міграція населення”, “міграція трудових ресурсів” та “міжнародна міграція робочої сили”. Світовий ринок робочої сили: поняття та характерні риси. Основні моделі трудових відносин на світовому ринку робочої сили.

Історичні етапи розвитку міжнародної трудової міграції.

Форми, причини та наслідки міжнародної трудової міграції для країни-донора та країни-реципієнта робочої сили.

Основні напрямки та масштаби міжнародної трудової міграції. Головні сучасні світові центри прийняття робочої сили.


^ Тема 9. Міжнародна передача технологій

Поняття науково-технічного співробітництва і технології. Значення, способи (комерційні, некомерційні), канали (внутрішньо- і міжфірмові) і форми (патентна угода, ліцензійна угода, “ноу-хау”, угода на інжиніринг, франчайзинг) міжнародної передачі технології.

Інтелектуальна власність, її об’єкт та правові форми захисту. Суть і значення патенту. Особливості розвитку сучасного світового ринку технологій.

Міжнародна торгівля ліцензіями як основний економічний механізм міжнародного технологічного обміну. Поняття і види ліцензій, ліцензійних угод та ліцензійних платежів.

Значення міжнародного інжинірингу та основні види інжинірингових послуг.


^ Тема 10. Міжнародна валютно-фінансова система

Суть і види валют відносно статусу, валютних запасів країни, курсів інших валют і режиму використання. Валютний курс та його види. Валютний паритет. Валютне котирування. Валютні режими.

Поняття і структура світової валютної системи. Еволюція світової валютної системи. “Золотий стандарт”. Бретон-Вудська система. Ямайська система. Особливості європейської валютної системи.

Валютні ринки: суть, основні функції та види. Валютний кліринг. Валютне хеджування. Валютні спекуляції.

Значення, види та інструменти валютної політики. Девальвація. Ревальвація. Валютна інтервенція. Валютний демпінг. Валютна блокада. Валютні обмеження.


^ Тема 11. Інтеграційні процеси у світовому господарстві

Суть міжнародної інтеграції. Значення і характерні риси міжнародної економічної інтеграції. Основні рівні розвитку інтеграційних процесів. Головні передумови розвитку міжнародної економічної інтеграції.

Форми міжнародної економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз (конфедеративний союз, федерація), міжнародні організації, угруповання і комплекси.

Глобалізація та регіоналізація як головні напрямки міжнародної економічної інтеграції. Суть, напрямки та тенденції економічної глобалізації. Поняття та рівні регіоналізації.

Основні світові інтеграційні угрупування. Європейські інтеграційні процеси: Європейський союз, Європейська асоціація вільної торгівлі; інтеграційні процеси у Центральній та Східній Європі: СНД, ЧЕС, ЄЕП. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА). Економічна інтеграція країн Латинської Америки: ЛААІ, СЕЛА, МЕРКОСУР, КАРИКОМ, ЦАСР. Інтеграційні процеси в Азії: АСЕАН, СААРК, ГСС. Інтеграційні угруповання Африки: ОАЮ, ЕКОВАС, УЕМОА, КОМЕСА, ЮДЕАК, САДК.


^ Тема 12. Моніторинг та регулювання міжнародної економіки

Загальна система регулювання міжнародної економіки. Ключові та найбільш універсальні організації. Основні функціональні групи міжнародних організацій, що за нагляд та регулювання тих чи інших сфер регулювання міжнародної економіки. Головні функції міжнародних організацій.

Міжнародні організації з регулювання міжнародної торгівлі (СОТ, ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСІТРАЛ): значення, особливості створення, мета, функції.

Регулювання міжнародного руху факторів виробництва: капіталу (БАГІ, МЦУІС), технологій (ЄПО, СОІВ, СОТ), робочої сили (МОП).

Регулювання міжнародної макроекономіки та міжнародних фінансових ринків (МВФ, Банк міжнародних розрахунків, Паризький і Лондонський клуби).


^ Питання, що виносяться на співбесіду

з курсу “Міжнародна економіка”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст”,

спеціальності 7.050103– “Міжнародна економіка”


 1. Поняття, предмет і структура теорії міжнародної економіки.

 2. Суть, основні фактори розвитку та форми міжнародного поділу праці.

 3. Світовий ринок: поняття, еволюція розвитку та характерні риси.

 4. Суть, показники та характерні риси відкритої економіки.

 5. Особливості меркантилізму як предтечі теорії міжнародної торгівлі.

 6. Значення та основні принципи теорій абсолютних і порівняльних переваг.

 7. Суть, основні показники та структура міжнародної торгівлі.

 8. Основні типи зовнішньоторговельної політики: їхні переваги та недоліки.

 9. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

 10. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

 11. Суть та види міжнародного руху капіталу.

 12. Прямі і портфельні іноземні інвестиції: відмінні риси та тенденції розвитку.

 13. Поняття, принципи, цілі та основні форми міжнародного кредитування.

 14. Значення та відмінні риси міжнародного форфейтингу та факторингу.

 15. Значення і форми міжнародного лізингу.

 16. Поняття, види, причини та соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.

 17. Поняття, основні способи і форми міжнародної передачі технології.

 18. Інтелектуальна власність і правові форми захисту технологій. Особливості сучасного світового ринку технологій.

 19. Міжнародне ліцензування: суть та основні види ліцензій та ліцензійних платежів.

 20. Поняття світового ринку трудових ресурсів та основні центри прийняття міжнародної робочої сили.

 21. Види валют і валютних курсів. Значення та еволюція розвитку світової валютної системи.

 22. Види та інструменти валютної політики.

 23. Поняття, передумови та основні форми міжнародної економічної інтеграції.

 24. Особливості європейських інтеграційних процесів.

 25. Характерні риси інтеграційних процесів у Північній та Латинській Америці.

 26. Особливості інтеграційних процесів в Азії та Африці.

 27. Головні міжнародні організації з регулювання міжнародної торгівлі: їхня роль та особливості функціонування.

 28. Особливості регулювання міжнародного руху факторів виробництва: головні організації, їхні цілі та функції.

 29. Головні організації з регулювання міжнародної макроекономіки.

 30. Значення і характерні риси процесів глобалізації та регіоналізації як головних напрямків міжнародної економічної інтеграції.ВСТУП


Процес інтеграції України у світогосподарські зв’язки багато у чому залежить від кваліфікації і рівня підготовки спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Фахівці з даної спеціальності повинні мати глибокі теоретичні знання, уміло використовувати їх у своїй прак­тичній діяльності, робити правильні висновки при дослідженні проблеми у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, знаходити опти­мальні шляхи їх вирішення.

Вивчення студентами дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність” буде сприяти виробленню у них професійних навичок, дасть змогу здобути відповідну кваліфікацію.

^ Головна мета курсу “Зовнішньоекономічна діяльність” - формування у студента сучасного економічного мислення та системи спеціальних теоретичних і практичних знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності, організації та функціонування зовнішньоекономічних зв’язків. Тому перед навчальною дисципліною “Зовнішньоекономічна діяльність” постають чотири завдання:

 1. сформувати у студентів цілісну систему знань з організації і економіки зовнішньоекономічних зв’язків;

 2. ознайомити з понятійно-термінологічним апаратом, що характеризує організацію й економіку зовнішньоекономічних зв’язків;

 3. розкрити взаємозв’язок усіх понять, внутрішню логіку та організаційно-економічну модель зовнішньоекономічної діяльності;

 4. опанувати методику оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Курс передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів з таких питань:

 1. визначення змісту, складу і видів зовнішньоекономічних зв’язків і зовнішньоекономічної діяльності;

 2. вивчення особливостей механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 3. проведення маркетингових досліджень зовнішнього ринку;

 4. обгрунтування організаційно-економічних умов міжнародних комерційних контрактів при укладанні комерційних угод;

 5. організація і технологія транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

 6. визначення валютно-фінансових і платіжних умов зовнішньоторговельних угод;

 7. характеристика особливостей кредитування і страхування у зовнішньоекономічній діяльності;

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника – бакалавра зі спеціальності “Міжнародна економіка”, у змісті програми виділено 11 тем із зовнішньоекономічної діяльності.


^ Програма вступного іспиту

з “Зовнішньоекономічної діяльності”


Тема 1. Сутність, склад і види зовнішньоекономічних зв’язків і зовнішньоекономічної діяльності

Сутність зовнішньоекономічних зв’язків. Функції зовнішньоекономічних зв’язків. Ознаки класифікації зовнішньоекономічних зв’язків та їх види. Форми та види зовнішньоекономічних зв’язків.

Сутність зовнішньоекономічної політики держави. Часовий і просторовий аспекти зовнішньоекономічної політики. Принципи та склад зовнішньоекономічної політики України. Експортна та імпортна зовнішньоторговельна політика. Зовнішньоінвестиційна експортна та імпортна політика. Сутність валютної політики. Митна політика.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД): її сутність і об’єктивна основа для здійснення процесів у державних та підприємницьких структурах. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Характеристика принципів ЗЕД. Склад учасників сфери ЗЕД в Україні. Класифікація суб’єктів ЗЕД, її принципи. Сукупність елементів ЗЕД і основні зовнішньоекономічні функції у складі господарської діяльності експортоорієнтованих підприємств і організацій.


^ Тема 2. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні та напрямки її розвитку

Основні передумови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Фактори, що обумовлюють необхідність зовнішньоекономічних зв’язків у сучасних умовах. Значення зовнішньоекономічних зв’язків в економічному розвитку України.

Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Стратегічні цілі ЗЕД. Напрямки реалізації зовнішньоекономічної стратегії України. Завдання зовнішньої політики України. Стратегія розвитку ЗЕД в Україні.


^ Тема 3. Механізм державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Характерні риси сучасної міжнародної практики в галузі регламентування ЗЕД. Мета регулювання ЗЕД в Україні. Засади регулювання ЗЕД. Протекціоністські та лібералізаційні заходи регулювання ЗЕД. Організаційно-правові, адміністративні та економічні заходи. Органи регулювання ЗЕД в Україні. Органи державного регулювання ЗЕД в Україні, їх цілі та інструментарій діяльності.


^ Тема 4. Суть і особливості митно-тарифної системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Зміст митно-тарифного регулювання ЗЕД, його правові основи. Етапи еволюції митно-тарифної системи в Україні, їх особливості.

Митний тариф, його сутність, функції та елементи. Системи тарифної класифікації товарів. Товарна номенклатура ЗЕД України. Особливості визначення країни походження товару. Сертифікат про походження товару, його атрибути і умови надання.

Ознаки класифікації та види тарифів. Використання видів мита за напрямом руху товарів. Специфіка нарахування митного тарифу залежно від виду мита. Особливості застосування митних ставок. Спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне мито, умови і особливості їх застосування в Україні.

Тенденції у застосуванні мита як методу регулювання зовнішньої торгівлі. Тарифні преференції як елемент митно-тарифного регулювання. Єдиний митний тариф України.


^ Тема 5. Суть і особливості нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність нетарифних методів регулювання ЗЕД, їх виправданість і випадки використання. Підходи до класифікації елементів нетарифних обмежень в системі міжнародної торгівлі. Показники ефективності використання нетарифних методів регулювання.

Кількісні обмеження експортно-імпортних операцій, їх особливості та відмінності від тарифних методів регулювання ЗЕД. Етапи еволюції системи кількісних обмежень експортно-імпортної діяльності. Група заборон, їх різновиди та умови використання.

Ліцензування у складі кількісних обмежень імпорту, його сутність і обставини використання. Види ліцензій і порядок їх надання імпортерам. Контингенти, їх вплив на обсяг і структуру ввезення товарів на внутрішні ринки. Квотування і умови його використання. Види квот і критерії їх розподілу. Зміст “добровільного” самообмеження поставок в умовах конкурентної боротьби на ринках готової продукції.

Приховані методи протекціонізму. Політика державних закупівель, внутрішні податки і збори, вимоги місцевого вмісту. Група спеціальних вимог до кількісних, якісних і технічних параметрів імпортних товарів на ринках розвинутих країн, їх різновиди. Технічні норми, стандарти і правила. Антидемпінгові заходи як специфічний інструмент нетарифних обмежень, їх наслідки для експортерів. Критерій демпінгу, процедура його встановлення і призначення ставки антидемпінгового мита.


^ Тема 6. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій

Сутність і мета міжнародної маркетингової діяльності. Особливості міжнародного маркетингу. Етапи переходу до міжнародного маркетингу: традиційний експорт, експортний маркетинг, міжнародний маркетинг, глобальний міжнародний маркетинг. Фази реалізації міжнародного маркетингу.

Методичні основи маркетингового дослідження (МД). Принципи і послідовність проведення МД. Об’єкти МД. Вивчення товару. Методи визначення ставлення покупців до споживчих характеристик товару. Етапи оцінки конкурентоспроможності експортного товару. Напрямки вивчення ринку. Дослідження конкуренції на зовнішньому ринку. Вивчення потенційних можливостей підприємства. SWOT-аналіз. “Багатогранник конкурентоспроможності”.

Рівні планування міжнародної діяльності підприємства на базі МД. Вимоги до міжнародного планування. Схема ЕПРГ. Етапи міжнародного планування.


^ Тема 7. Організація і технічна підготовка укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів

Поняття “міжнародний комерційний контракт” (МКК). Основні ознаки, функції, принципи та особливості МКК. Види контрактів та їх класифікація. Поняття типового контракту. Характеристика форм та способів використання типових контрактів.

Структура і зміст МКК. Умови контракту: суттєві та звичайні, обов’язкові та додаткові, універсальні та індивідуальні. Зміст і характеристика основних умов контракту.

Етапи здійснення безпосередніх експортно-імпортних операцій. Підготовка до укладання контракту. Вибір ринку та його вивчення. Методи вивчення ринку збуту. Вибір контрагента. Способи встановлення контактів з потенційними партнерами. Форми пропозицій товарної маси покупцеві. Тверда і м’яка оферта. Способи встановлення контактів з потенційним продавцем-експортером. Способи ведення переговорів. Способи укладання контракту.

Виконання міжнародного комерційного контракту. Види зобов’язань за кількістю учасників МКК. Процес виконання МКК. Матеріальна стадія виконання МКК. Техніко-юридична стадія виконання МКК. Документарне забезпечення процесу виконання контракту. Способи забезпечення виконання зобов’язань за контрактом.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи