Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Скачати 93.67 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Дата24.09.2012
Розмір93.67 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор__________________

С.В. Мельничук
«_____»_________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

^ ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«Спеціаліст»

(повна форма навчання)


Напрям підготовки 0305 - Філологія

спеціальність – 7.02030304 «АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД»


Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов

Протокол № _2__ від __29______ лютого 2012 р.Голова ради

Кушнерик В.І.

^ Чернівці - 2012


Вимоги

до знань і вмінь, які повинен продемонструвати абітурієнт на фаховому випробуванні для вступу на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»


Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний аналіз уривка художнього англомовного тексту та його переклад українською мовою; реферативний українсько-англійський переклад публіцистичного тексту).

Вступний іспит зі спеціальності має на меті перевірити та оцінити мовну, комунікативну, країнознавчу компетенції абітурієнтів, наявність у них глибоких знань з таких нормативних дисциплін, як «Порівняльна стилістика», «Порівняльна лексикологія», «Порівняльна граматика», «Історія англійської мови», «Теорія перекладу», «Історія перекладу», «Основи теорії мовної комунікації».

Відповідаючи на питання з теоретичних дисциплін, абітурієнт повинен повністю розкрити його зміст, показати своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати відповідні мовні явища, навести відповідні приклади.

Відповідаючи на практичні питання, абітурієнт повинен продемонструвати такі вміння: розуміти при читанні інтегрований зміст і деталі автентичних текстів, уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію, здійснювати комплексний лінгвостилістичний аналіз художнього тексту та перекладати його; правильно перекладати і реферувати англійською мовою газетну статтю, опубліковану в українських засобах масової інформації.


Компетенції з теоретичних дисциплін, якими має володіти абітурієнт:


Порівняльна стилістика


Абітурієнт повинен: орієнтуватися в основних напрямках розвитку сучасної порівняльної стилістики; вміти розкрити поняття фонетичної та графічної стилістики, функціональної стилістики, стилістичної лексикології (стилістичного розшарування словника зокрема), стилістичної граматики, стилістичної семасіології, літературного дискурсу.

Практичні навички передбачають вміння здійснювати порівняльний стилістичний аналіз творів художньої літератури, орієнтуватися у відмінностях різних функціональних стилів англійської та української мов: науково-технічного, офіційно-ділового, газетного, публіцистичного, художнього.


Порівняльна лексикологія


Абітурієнт повинен: засвоїти фундаментальні основи лексикології, методи лексикологічних досліджень, варіанти й діалекти англійської мови, основні питання семасіології, системний характер лексики, тісний зв’язок лексики з іншими рівнями мови, проблеми фразеології, словотвору англійської мови у порівнянні з іншими мовами, етимологію англійської лексики та основи лексикографії.


Порівняльна граматика


Абітурієнт повинен: знати аломорфні та ізоморфні особливості граматичних категорій англійської та української мов, ознайомитися з методами й принципами класифікації частин мови, вміти порівнювати часові форм англійської та української мов, знати морфологічні особливості іменника, дієслова, прикметника, прислівника, займенника, числівника в англійській та українській мовах, проаналізувати вживання пасивного стану в обох мовах, знати особливості, герундію, дієприслівника та інфінітива, визначати тип словосполучення, аналізувати речення за структурою, головними членами речення і другорядними, розрізняти речення за метою висловлювання, знати типи присудків в англійській та українській мовах, знати основні одиниці синтаксису, визначати різницю між морфологією і синтаксисом, знати визначення граматичної категорії, граматичної форми.


Історія англійської мови


Абітурієнт повинен: знати фундаментальні основи діахронічних досліджень, методи досліджень, варіанти і діалекти англійської мови, основні питання історичної морфології та лексикології, системний характер лексики, тісний зв'язок лексики з іншими рівнями мови, проблеми словотвору англійської мови у порівнянні з іншими мовами, етимологію англійської лексики та основи лексикографії.

Абітурієнт повинен: вміти здійснювати комплексний етимологічний аналіз текстів різних періодів англійської мови, правильно оформити наукове дослідження у галузі діахронії, виявляти особливі відношення всередині структури мови.


Теорія перекладу


Абітурієнт повинен: засвоїти вміння та навички з вивчення основних моделей та закономірностей процесу перекладу i перекладацьких відповідностей, спocoбів перекладу, а також особливостей перекладу текстів різних жанрів i стилів.


Історія перекладу


Абітурієнт повинен: вміти визначати основні напрямки розвитку перекладацької діяльності в Україні, вміти розкрити причини появи та проблеми перекладу, вміти характеризувати представників перекладацької діяльності.


Основи теорії мовної комунікації


Абітурієнт повинен: знати сучасні методи та типи мовної комунікації, знати теорію та організацію комунікації, розрізняти моделі мовної комунікації, пояснити фактор мовця та реципієнта, визначити типи зворотного зв’язку, знати елементи невербальній комунікації, знати бар’єри ефективної комунікації, визначати зв’язок комунікації з культурою, розрізняти вербальні та невербальні прийоми комунікації, вміти проаналізувати мовну ситуацію.


^ Теоретичні питання до вступного іспиту

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

зі спеціальності «Англійсько-український переклад»


 1. Outline Comparative Stylistics as a science: object, subject, theory and practice.

 2. Dwell on the stylistic differentiation of the English and Ukrainian vocabulary.

 3. Speak on the functional styles of English and Ukrainian.

 4. Speak on basic sound effects and stylistic analysis on the graphic level.

 5. Specify syntactic stylistic devices.

 6. Elucidate peculiarities of cross-cultural comunication.

 7. Speak on statics and dynamics in language history.

 8. Describe English morphology in dynamics (OE, ME, ENew English).

 9. Describe Old English vocabulary in dynamics (Borrowings).

 10. Speak on word meaning: the problem of definition, referential and functional approaches to meaning.

 11. Dwell on polysemy and homonymy in English and Ukrainian.

 12. Dwell on principal ways of word formation in English and Ukrainian.

 13. Speak on synonyms and antonyms in English and Ukrainian: definition and classification.

 14. Dwell on history and morphological classification of parts of speech in English and Ukrainian.

 15. Speak on noun and its grammatical categories in English and Ukrainian.

 16. Specify the problem of the category of tense in English and Ukrainian.

 17. Speak on the category of voice: passive voice in English and Ukrainian.

 18. Specify basic definitions of the term ‘translation’.

 19. Specify the goals and functions of translation.

 20. Dwell on the earliest mentions of Translation. Speak on translation and interpretation during the Middle Ages.

 21. Speak on translation during the Renaissance period, the period of Classicism and Enlightenment.

 22. Speak on the epoch of Romanticism and establishment of the principles of faithful translation in Europe.

 23. Dwell on translation in Ukraine.

 24. Specify criteria for translation classification. Dwell on communicative classification of translation.

 25. Dwell on genre and psycholinguistic classifications of translation.

 26. Specify equivalents in translation: the notion of equivalence.

 27. Elucidate formal vs. dynamic, referential vs. functional equivalence.

 28. Dwell on transformations in translation.

 29. Speak on differentiation and generalization of meaning in translation.

 30. Speak on semantic development of meaning, antonymic and descriptive translation.

Практичні навички, якими має володіти абітурієнт:   • Під час здійснення лінгвостилістичного аналізу уривка художнього англомовного тексту та його перекладу українською мовою студент повинен продемонструвати розуміння та вміння практичного застосування фонетичної та графічної стилістики, функціональної стилістики, стилістичної лексикології (стилістичного розшарування словника зокрема), стилістичної граматики, стилістичної семасіології, а також навиків перекладу художнього тексту.

Обсяг уривка художнього англомовного тексту – 1200 друкованих знаків.


   • Під час виконання реферативного українсько-англійського перекладу студент повинен проявити увесь спектр фонових знань, лінгвістичну ерудицію, набуту впродовж усього періоду навчання у ВНЗ, творчість, активність, ініціативність та оригінальність.

Обсяг публіцистичного тексту – 800 друкованих знаків.


ЗРАЗОК

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

випробування для вступу на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

^ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


Затверджую

Голова приймальної комісії

«___» травня 2012 р.

С. В. Мельничук


^ Фаховий іспит

з англійської мови

Напрям підготовки (спеціальність): 0305 – Філологія (англійсько-український переклад 7.02030304)


Examination card № 1


1. Analyze and translate belles-lettres text from English into Ukrainian: Emma, by Jane Austen.

2. Outline Comparative Stylistics as a science: object, subject, theory and practice.
^

3. Render Ukrainian newspaper article into English: “Країна потребує доброти”.
Голова фахової атестаційної комісії ________________


КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей абітурієнтів на фаховому випробуванні для вступу на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

зі спеціальності «Англійсько-український переклад»

Відповідь оцінюється предметною комісією за 200-бальною шкалою.

^ Відповідь оцінюється у 176-200 бали, коли абітурієнт повністю розкрив зміст теоретичного питання; логічно структурував свою відповідь і навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; правильно і швидко реагував на запитання викладача; вірно інтерпретував зміст і деталі автентичних текстів; здійснив вичерпний лінгвостилістичний аналіз художнього тексту та правильно його переклав; правильно переклав і реферував англійською мовою газетну статтю; допустив не більше 1-3 мовних помилок та виправив їх самостійно.

^ Відповідь оцінюється у 150-175 балів, коли абітурієнт загалом розкрив зміст теоретичного питання, виклавши його логічно і послідовно, навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; адекватно використовував англійську мову в ситуаціях усного спілкування; правильно реагував на запитання викладача; вірно інтерпретував зміст і деталі автентичних текстів; здійснив лінгвостилістичний аналіз художнього тексту та правильно його переклав; правильно переклав і реферував англійською мовою газетну статтю; допустив не більше 1-5 мовних помилок, які самостійно виправив та 1-3 помилки, які виправив викладач.

^ Відповідь оцінюється у 124-149 балів, коли абітурієнт не повністю розкрив зміст теоретичного питання; не зовсім логічно структурував свою відповідь і не навів прикладів; правильно реагував на запитання викладача; здійснив частковий лінгвостилістичний аналіз художнього тексту та помилявся у перекладі й неточно реферував газетну статтю; допустив близько 10-12 мовних помилок.

Відповідь оцінюється у 0-123 бали, коли абітурієнт не розкрив зміст теоретичного питання; не структурував логічно свою відповідь і не навів прикладів; неправильно реагував на запитання викладача; неправильно здійснив лінгвостилістичний аналіз художнього тексту, неточно його переклав; не переклав і не зробив резюме газетної статті; допустив велику кількість мовних помилок.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи