Програма фахового іспиту icon

Програма фахового іспиту
Скачати 139.22 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту
Дата24.09.2012
Розмір139.22 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор С.В.Мельничук


„____” _________________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліст

спеціальність 7.05010201 – Комп’ютерні системи та мережі


Схвалено вченою радою факультету комп’ютерних наук,

протокол № 6 від 6 березня 2012 р.


Голова ради Сопронюк Ф.О.


Чернівці - 2012


^ Архітектура комп’ютерів


 1. Поняття про архітектуру та структурну організацію комп’ютерів. Типи та класифікація архітектур. Мікропроцесорні комплекти. Набір компонентів системної логіки. Баланс продуктивності компонентів комп’ютера.

 2. Поняття архітектури мікропроцесорів. Типи мікропроцесорів. Цикл обробки команди. Формування керуючих сигналів. Апаратне та мікропрограмне управління процесором. Суперскалярне виконання.

 3. Виконання команд на конвеєрі. Конфлікти по даних та структурні конфлікти. Методи мінімізації структурних та конфліктів по даних. Особливості спекулятивного завантаження. Канали просування даних.

 4. Особливості функціонування конвеєрів. Оцінка продуктивності конвеєрів. Конфлікти по керуванню. Статичне й динамічне передбачення переходів. Організація блоку вибірки для мінімізації конфліктів по керуванню.

 5. Класифікація архітектури комп’ютера за складом системи команд. Складна та проста система команд. Доповнена система команд. Спеціалізована система команд.

 6. Основні характеристики набору машинних команд. Формати операндів. Формат машинної команди. Формат адресної частини команди. Розподіл полів в команді. Принципи організації нуль-, одно-, дво-, і триадресного формату команд.

 7. Організація стекової пам’яті. Операції зі стеком. Машинне представлення стека, черги стека. Програмна модель стека. Інфіксна й постфіксна форма представлення арифметичних виразів. Стекові процесори.

 8. Організація захищеного режиму. Регістр стану процесора. Віртуальна пам’ять. Сегментація пам’яті. Сторінкова організація пам’яті.

 9. Арифметико-логічні пристрої (АЛП). Структура й типи архітектури АЛП. Алгоритмічні операційні пристрої.

 10. Типи архітектури кеш-пам’яті. Встановлення відповідності між рядками кеш-пам’яті та оперативною пам’яттю.

 11. Організація напівпровідникових запам’ятовуючих пристроїв. Запам’ятовуючі елементи. Нарощування об’єму пам’яті. Розподіл ліній адреси. Керуючі сигнали. Буфер обміну даних.

 12. Система магістралей комп’ютера. Ієрархічний принцип побудови магістралей. Внутрішня та зовнішня магістралі процесора. Синхронні та асинхронні магістралі. Арбітраж. Типи арбітражу. Передавання даних по системній магістралі.

 13. Переривання. Типи переривання. Системні та програмні переривання. Процес обробки переривання центральним процесором. Організація введення-виведення за перериванням.

 14. Організація введення-виведення в режимі прямого доступу до пам’яті. Робота контролера прямого доступу до пам’яті. Канали прямого доступу до пам’яті.

 15. Розподіл простору пам’яті комп’ютера й зовнішніх пристроїв. Непряма адресація. Регістри стану зовнішніх пристроїв. Взаємодія зовнішніх пристроїв з центральним процесором в режимі програмного управління введенням-виведенням.^ Комп’ютерна схемотехніка


 1. Лінійні дешифратори. Функції алгебри логіки, таблиці істинності та структурна схема. Оцінка їх складності та швидкодії. Каскадування дешифраторів.

 2. Мультиплексори і демультиплексори. Їх призначення, функції алгебри логіки, таблиці істинності та синтез структурних схем. Каскадування мультиплексорів і демультиплексорів.

 3. Перетворювачі кодів. Функціональний опис, таблиці істинності та структурні схеми перетворювачів прямого коду в обернений та додатковий.

 4. Комбінаційні суматори. Їх класифікація. Таблиці істинності та схемотехнічна реалізація напівсуматора. Синтез повного однорозрядного та n-розрядного суматора.

 5. Схемотехнічні різновидності тригерів. Асинхронний та синхронний RS-тригери. Їх таблиці істинності, вихідні функції і структура.

 6. D- і Т-тригери. Їх таблиці істинності, вихідні функції і структура. Двоступеневі тригери.

 7. Паралельні регістри та регістри зсуву. Їх структурні схеми, класифікація, різновидності, функціонування.

 8. Класифікація, різновидності, функціонування лічильників. Переваги та недоліки послідовних і паралельних схем лічильників. Їх швидкодія і складність. Двійкові та двійково-кодовані лічильники.

 9. Керуючі автомати АЛП. Синтез керуючих автоматів зі схемною логікою. Структурна схема та алгоритм структурного синтезу автоматів зі схемною логікою.

 10. Синтез керуючих автоматів з програмованою логікою. Класифікація мікропрограм КА. Горизонтальне, вертикальне та комбіноване кодування мікрокоманд і методи їх адресації.

 11. Центральний пристрій керування. Структурна схема та алгоритм його роботи.

 12. Операційні апарати АЛП. Арифметичні вузли операційних апаратів. Вузли додавання-віднімання чисел у прямих і доповнюючих кодах, алгоритм їх роботи.

 13. Додавання і відніманя чисел з плаваючою комою; алгоритм нормалізації порядку і заокруглення мантиси чисел.

 14. Структурна організація запам’ятовуючих вузлів з 2D-структурою. Особливості дешифрації адресного коду у вузлах з 3D-структурою пам’яті.

 15. Порівняльна характеристика суперскалярних мікропроцесорів з CISC та RISC архітектурою.


Прикладна теорія цифрових автоматів


1. Двійкова система числення (СЧ). Переваги і недоліки двійкової СЧ. Переведення довільного числа з десяткової СЧ в двійкову СЧ і навпаки.

2. Двійкова арифметика (виконання операцій додавання, віднімання, множення і ділення в двійковій СЧ).

3. Шістнадцяткова СЧ. Шістнадцяткова арифметика.

4. СЧ з основою р. Переведення довільного числа з десяткової СЧ в СЧ з основою р і навпаки.

5. Виконання арифметичних дій в СЧ з основою р.

6. Змішані СЧ. Запис чисел в змішаних СЧ. Системи з кратними основами. Теорема для СЧ з кратними основами.

7. Основні властивості двійкових чисел. Правила «швидкого рахунку».

8. Дві форми комп’ютерного представлення числових даних. Їх переваги і недоліки. Діапазон представлення чисел в цих випадках.

9. Представлення довільного числа в формі з плаваючою крапкою. Мантиса та порядок числа. Нормалізована форма представлення числа.

10. Прямий, зворотній та доповняльний коди чисел. Необхідність використання доповняльного коду. Діапазони представлення цілих додатних та від’ємних чисел : байт, слово, подвійне слово.

11. Поняття про булеві функції. Три способи задання булевих функцій. Таблиця істинності. Номер двійкового набору. Повністю та неповністю визначені булеві функції.

12. Основні булеві функції однієї і двох змінних. Унарна і бінарні операції булевої алгебри. Суперпозиція булевих функцій. Три аксіоми булевої алгебри. Алгебра Жегалкіна. Теореми де Моргана.

13. Аналітичне представлення булевих функцій. Досконала диз’юнктивна нормальна форма(ЗДНФ). Досконала кон’юнктивна нормальна форма(ЗКНФ). Конституєнта нуля. Конституєнта одиниці. Розклад Шеннона.

14. Мінімізація булевих функцій. Постановка задачі мінімізації булевих функцій. Елементарна кон’юнкція. Диз’юнктивна нормальна форма (ДНФ). Мінімальна диз’юнктивна нормальна форма (МДНФ). Два етапи мінімізації булевих функцій.

15. Метод Квайна. Співвідношення склеювання та поглинання. Метод Квайна-Мак-Класкі. Метод діаграм Вейча. Сусідні набори. Загальне правило склеювання на діаграмі Вейча.


Системне програмне забезпечення


 1. Поняття обчислювального процесу і ресурсу . Діаграма станів процесу

 2. Планування і диспетчеризація процесів і задач в ОС. Стратегії планування. Дисципліни диспетчеризації.

 3. Переривання. Розподіл переривань по рівнях пріоритету. Облік пріоритету. Дисципліни обслуговування переривань.

 4. Пам'ять і відображення, віртуальний адресний простір. Простий безперервний розподіл і розподіл з перекриттям (оверлейні структури). Розподіл статичними і динамічними розділами. Розділи з фіксованими границями. Розділи з рухливими границями . Способи виділення пам’яті під новий розділ. Їх переваги і недоліки.

 5. Способи виділення пам’яті під новий розділ. Їх переваги і недоліки. Сегментна, сторінкова і сегментно-сторінкова організація пам'яті. Дисципліни заміщення сегментів. Організація, переваги і недоліки.

 6. Транслятори, компілятори й інтерпретатори — загальна схема роботи.
 7. ^

  Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Найпростіші методи побудови таблиць ідентифікаторів.


 8. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Побудова таблиць ідентифікаторів на основі хеш-функцій

 9. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Побудова таблиць ідентифікаторів методом ланцюжків

 10. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Комбіновані способи побудови таблиць ідентифікаторів

 11. Хеш-функція і хеш-адресація. Принцип роботи хеш-функцій. Побудова таблиць ідентифікаторів на основі хеш-функцій.

 12. Способи внутрішнього представлення програм. Синтаксичні дерева. Багатоадресний код з явно іменованим результатом (тетради). Багатоадресний код з неявно іменованим результатом. Обернений польський запис операцій. Асемблерний код і машинні команди.

 13. Визначення формальної мови і граматики. Типи формальних граматик. Способи завдання схем граматик.

 14. Сімейство операційних систем UNIX. Історія розвитку ОС UNIX. Загальна характеристика сімейства операційних систем UNIX. Файлова система.

 15. Загальна характеристика сімейства операційних систем UNIX, особливості архітектури сімейства ОС UNIX. Основні поняття системи UNIX. Функціонування системи UNIX.


Паралельні і розподілені обчислення


 1. Розширені мережі Петрі. Типи розширень. Модифіковані правила активізації і ввімкнення переходів.

 2. Конвеєрна обробка. Пікова та реальна продуктивність. Графік залежності продуктивності конвеєрного пристрою від довжини вхідного набору даних.

 3. Ступінь деталізації декомпозиції, ступінь паралелізму паралельного алгоритму. Граф залежності задач.

 4. Взаємодія задач при паралельній обробці. Граф взаємодії задач.

 5. Вартість операції, завантаженість пристрою, прискорення системи. Продуктивність комп’ютерних систем. 1-й закон Амдала.

 6. Другий та третій закони Амдала.

 7. Потоки і багатозадачність. Потік, процес, програма, багатопотоковість. Типи потоків, види багатозадачності. Правила використання потоків.

 8. Організація обчислень в машинах потоків даних.

 9. Декомпозиція задач за вхідними даними.

 10. Декомпозиція задач за вихідними даними.

 11. Дослідницька декомпозиція задач.

 12. Декомпозиція задач за проміжними даними.

 13. Граф машин потоків даних (МПД) і його основні елементи.

 14. Способи взаємодії ниток при багато потоковому програмуванні: семафори, події, взаємне виключення.

 15. Рекурсивна декомпозиція. Приклад швидкого сортування масиву чисел.


Автоматизоване проектування комп’ютерних систем


 1. Загальні відомості з автоматизації проектування електронно-обчислювальної техніки та інших технічних систем. Рівні та етапи проектування електронно-обчислювальної техніки.

 2. Узагальнена схема процесу проектування комп’ютерних систем. Задачі синтезу та аналізу, композиції та декомпозиції.

 3. Формалізація проектних задач та застосування засобів автоматизації їх рішень. Структура і принципи побудови САПР. Технічне забезпечення САПР. Вимоги до організації та складу комплексу технічних засобів САПР.

 4. Математичне забезпечення САПР. Вимоги до його універсальності, алгоритмічної надійності і точності, витрат машинного часу та обсягу використовуваної пам’яті. Способи підвищення показників економічної ефективності математичного забезпечення.

 5. Багатоваріантний аналіз. Аналіз функції чутливості. Метод приростів. Переваги і недоліки статичного аналізу, методи найгіршого випадку та Монте-Карло (статистичних випробувань).

 6. Постановка задачі оптимізації. Мета і критерії задачі оптимізації. Методика максимізації цільової функції. Залежність постановки задач оптимізації від типу підсистем САПР. Формалізація задачі складання технічного завдання.

 7. Класифікація методів оптимізації. Алгоритм пошукової оптимізації. Методи безумовної оптимізації: метод найшвидшого спуску, метод градієнта, метод Ньютона, метод спряжених градієнтів, метод змінної метрики, метод Розенброка, метод випадкового пошуку, методи одномірної оптимізації.

 8. Методи умовної оптимізації, пошук максиміна. Основи методів штрафних функцій, проекції вектора градієнта, проекційного методу пошуку максиміна.

 9. Лінгвістичне забезпечення САПР. Мови програм і вхідні мови, багатомодульне програмне забезпечення. Мови опису об‘єктів.

 10. Програмне забезпечення САПР. Функції і склад операційних систем. Прикладні програми. Вимоги до розробки програм різних рівнів.

 11. Інформаційне забезпечення САПР. Бази даних. Вимоги до організації баз даних в САПР. Логічне і фізичне представлення баз даних.

 12. Системний (структурний) рівень проектування комп’ютерних засобів. Застосування пріоритетних та безприорітетних (FIFO, LIFO) методик з теорії систем масового обслуговування для аналізу обчислювальних систем.

 13. Аналітичні та імітаційні моделі для аналізу комп’ютерних систем. Їх складові частини, переваги і недоліки.

 14. Функціонально-логічний рівень проектування комп’ютерних систем. Взаємозв’язок процедур аналізу и синтезу функціональних систем.

 15. Особливості моделювання функціональних вузлів аналогового та цифрового типу для обчислювальних систем. Математична модель цифрової функціональної схеми. Асинхронна модель.Комп’ютерні системи


 1. Файлова система FAT. Таблиця FAT. Підвиди FAT12, FAT16, FAT32 їх характеристики, та обмеження розмірів розділу та файлів. Розмір кластера для кожного підвиду.

 2. Файлова система NTFS. Поняття Master File Table (MFT). Обмеження на максимальний розмір розділу та файла. Принципи розміщення файлів на розділі з файловою системою NTFS.

 3. Дискові масиви RAID. Типи масивів RAID0, RAID1, RAID2, RAID3, RAID4 та RAID5. Опис кожного з цих типів та їх характеристики. Переваги та недоліки кожного з них. Комбіновані масиви.

 4. Поняття низькорівневого та логічного форматування. Поняття сектору та кластера. Розмір сектора. Проблема фрагментації файлів.

 5. Процес завантаження операційної системи. Поняття BOOT-сектора. Master Boot Record (MBR). Структура MBR. Поняття розширеного розділу. Активний розділ.

 6. Операційна система MS-DOS. Історія версій. Основні файли даної ОС. Використання оперативної памяті в даній ОС.

 7. Мережеві та розподілені ОС. Поняття клієнтської та серверної частин. Мережеві служби та сервіси.

 8. Архітектура операційної системи. Поняття ядра. Ядро в привілейованому режимі. Багатошарова структура ОС.

 9. Загальна структура ОС на базі Windows NT. Типи процесів в даній ОС. Понятя бібліотек динамічного підключення. DLL - підсистема. Підсистеми оточення.

 10. Основні компоненти вводу-виводу в ОС Windows NT. Поняття Hardware Abstraction Layer (HAL). Поняття драйвера.

 11. Поняття реєстру ОС Windows NT. Основні розділи реєстру. Призначення реєстру Windows. Системні файли, де розміщується реєстр.

 12. Загальна структура програи для ОС Windows NT. Поняття повідомлення. Поняття об’єктів ядра та об’єктів інтерфейсу.

 13. Паралельні та векторно-конвеєрні комп’ютери. Особливості реалізації. Поняття векторних команд.

14. Системи із спільною пам’яттю. Переваги та недоліки.


Комп’ютерні мережі


 1. Еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI.

 2. Порівняльна характеристика моделей ТСР/ІР та ISO/OSI.

 3. Основні типи середовищ передачі даних.

 4. Основні фізичні топології ЛОМ.

 5. Класи ІР-адрес. Спеціальні ІР-адреси

 6. Маски ІР-адрес. Створення підмереж

 7. Основні типи середовищ передачі даних.

 8. Види маршрутизації. Порівняльна характеристика алгоритмів маршрутизації

 9. Структура канального рівня. Алгоритм роботи пристроїв канального рівня

 10. Протоколи транспортного рівня. Технології управління потоком даних

 11. Протокол ТСР. Формат ТСР-сегменту

 12. Поняття МАС-адресації. Поняття домену колізій та широкомовного домену

 13. Колективний метод доступу до середовища (CSMA/CD)

 14. Маркерний метод доступу до середовища (Token Passing.) Мережі Token Ring

 15. Мережі Ethernet


Організація баз даних


 1. Файлові системи. Особливості та недоліки використання традиційних файлових систем.

 2. Системи керування баз даних. Основні компоненти і функції сучасних СКДБ.

 3. Концептуальна модель даних. Сутність, атрибут, в’язок. Діаграма «сутність-зв’язок».

 4. Реляційна модель даних та її аспекти. Поняття відношення.

 5. Основні поняття реляційної моделі даних. Тип даних, домен, кортеж, атрибут, кардинальність, степінь відношення. Схема відношення та бази даних.

 6. Властивості відношень.

 7. Цілісність бази даних. Первинний та зовнішній ключ.

 8. SQL – мова структурованих запитів сучасних СКБД.

 9. Створення запиту. Поняття вибірки. Оператор SELECT та приклади його використання.

 10. Реляційна алгебра та її основні операції.

 11. Агрегатні функції.

 12. Операції з’єднання відношень.

 13. Створення базових відношень за допомогою оператора CREATE TABLE.

 14. Обмеження відношень.

 15. Групування даних таблиці за допомогою директив ORDER BY і GROUP BY.


Захист інформації в комп‘ютерних системах


 1. Поняття про інформацію як об’єкт захисту. Властивості інформації, що підлягають захисту. Поняття про ІзОД.

 2. Класифікація загроз інформації та методи боротьби з основними загрозами.

 3. Об‘єкти захисту інформації та технічні канали її витоку. Поняття небезпечного сигналу.

 4. Класифікація технічних каналів витоку інформації.

 5. Методи та способи захисту інформації від витоку технічними каналами. Активні та пасивні способи захисту.

 6. Основні поняття захисту інформації від несанкціонованого доступу. Поняття безпечної системи згідно з TCSEC („Оранжева книга”).

 7. Основні поняття дискреційної моделі доступу. Її переваги та недоліки.

 8. Модель доступу Харрісона-Руззо-Ульмана . Її переваги та недоліки.

 9. Модель доступу Белла-Ла-Падули. Переваги та недоліки мандатної моделі доступу.

 10. Основні захисні механізми UNIX. Принципові недоліки захисту UNIX від НСД.

 11. Основні захисні механізми Windows NT/2000/XP. Принципові недоліки захисту Windows NT/2000/XP від НСД.

 12. Методи підсилення захисту універсальних операційних систем від НСД. Вимоги до додаткових засобів захисту.

 13. Формування моделі загроз. Оцінка ризиків.

 14. Програмні засоби аналізу захищеності.

 15. Основні причини виникнення загроз інформації в комп‘ютерних системах.Критерії оцінювання


1. Порядок проведення іспиту:

Абітурієнт одержує білет, в якому три завдання за програмою фахових дисциплін.

Після підготовки конспекту відповідей на питання білета відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.


^ 2. Порядок оцінювання відповідей:

  1. Повна відповідь на перше і друге теоретичне питання оцінюється з розрахунку 35 балів за кожне; повна відповідь на третє питання оцінюється 30-ма балами.

  2. За кожну помилку, допущену у відповіді, знімається певна кількість балів, а саме:

 • за помилку, яка вплинула на зміст питання, що розглядається, знімається 15 балів;

 • за істотну помилку, яка не вплинула на зміст питання, знімається 7 балів;

 • за неістотну помилку знімається до 3 балів.

  1. Загальна оцінка абітурієнта складається з суми балів, отриманих за кожне питання, до якої додається 100 балів.
 1. Абітурієнта, який набрав 124 і більше балів можуть рекомендувати до зарахування.

Схожі:

Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Збіжні послідовності та їх властивості. Критерій збіжності. Збіжність монотонних послідовностей
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Основні класи інтерферометричних схем та їх використання для вимірювання когерентності світла
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Похідні сталої, добутку сталої на функцію, степеневої, тригонометричних, показникової І логарифмічної функцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи