Програма фахового іспиту icon

Програма фахового іспиту
Скачати 73.61 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту
Дата24.09.2012
Розмір73.61 Kb.
ТипДокументи
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор С.В.Мельничук


„____” _________________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

СПЕЦІАЛІСТ

спеціальність 7.04030201 – “ІФОРМАТИКА”


Схвалено вченою радою факультету комп’ютерних наук,

протокол № 6 від 6 березня 2012 р.


Голова ради Сопронюк Ф.О.


Чернівці - 2012
^

Математичний аналіз

 1. Збіжні послідовності та їх властивості. Критерій збіжності. Збіжність монотонних послідовностей.

 2. Границя функції. Основні властивості і ознаки існування.

 3. Неперервність функції. Дії над неперервними функціями. Складена функція. Обернена функція.

 4. Похідна функції. Геометричний і механічний зміст похідної. Диференціал функції і інваріантність форми першого диференціала.

 5. Основні правила диференціювання. Похідна складеної і оберненої функцій.

 6. Похідні і диференціали вищих порядків.

 7. Екстремум функції. Необхідна і достатня умова екстремуму функції. Точки перегину.

 8. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування.

 9. Визначений інтеграл та його властивості. Теореми про середнє значення. Формула Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної і інтегрування частинами.

 10. Застосування інтеграла Рімана до обчислення геометричних і фізичних величин.

 11. Функції багатьох змінних. Границя функції багатьох змінних, неперервність.

 12. Частинні похідні функції багатьох змінних. Диференціал. Достатні умови диференційовності. Інваріантність форми першого диференціалу. Градієнт функції.

 13. Збіжні числові ряди. Основні властивості. Ознаки збіжності.

 14. Абсолютно і умовно збіжні ряди. Їх властивості.

 15. Функціональні послідовності і ряди. Збіжність. Рівномірна збіжність. Ознаки рівномірної збіжності.

 16. Теореми про неперервність суми, почленне диференціювання і інтегрування функціонального ряду.

 17. Степеневі ряди. Область збіжності степеневого ряду. Ряд Тейлора.

 18. Ортогональні та ортонормовані системи функцій. Ряди Фур’є за ортонормованими системами. Замкнені і повні системи функцій.

 19. Тригонометричні ряди Фур’є. Умови збіжності і умови почленного диференціювання.


Функції комплексної змiнної


 1. Поняття функцiї комплексної змiнної.Похiдна функцiї комплексної змінної. Аналiтичнiсть фукцiї. Умови Кошi-Рiмана.

 2. Степеневий ряд в комплекснiй областi. Ряд Лорана. Коефіцієнти ряду. Область збіжності.


Геометрiя i алгебра


 1. Векторна алгебра на площині і в просторі. Дії над векторами. Скалярний, векторний та змішаний добутки векторів. Властивості, обчислення в координатах.

 2. Пряма і площина. Різні види задання прямої і площини. Кут між прямими, кут між прямою і площиною, кут між площинами. Умови паралельності і перпендикулярності прямих, площин, прямої і площини. Віддаль від точки до площини.

 3. Лінії другого порядку: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх рівняння .

 4. Матриці, операції над ними. Обернена матриця.

 5. Визначники і їх властивості. Правило Крамера.

 6. Дослідження систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Лінійно незалежні розв’язки. Розв’язуваність неоднорідної системи. Структура загального розв’язку однорідної і неоднорідної систем.

 7. Лінійні простори. Лінійна залежність і незалежність векторів. Базис. Процес ортогоналізації.^

Дискретна математика

 1. Означення двiйкового набору та бульової функцiї багатьох змiнних. Теорема про число всеможливих двiйкових наборiв та число всiх бульових функцiй вiд n-змiнних.

 2. Поняття повноти системи бульових функцiй. Критерiй Поста повноти системи (з доведенням необхiдної умови).


Диференцiальнi рiвняння


 1. Теорема iснування і єдиностi розв’язку задачi Кошi для одного рiвняння першого порядку (з доведенням) i для системи рiвнянь (без доведення).

 2. Лінiйнi диференцiальнi рiвняння n-го порядку зі сталими коефiцiєнтами. Фундаментальна система розв’язкiв. Побудова частинних розв’язкiв для рiвнянь, праві частини яких є квaзiмногочленом. Структура загального розв’язку.

 3. Метод варіації сталих для розв’язування неоднорідних диференціальних рiвнянь та систем.^

Математична фiзика

 1. Основнi рiвняння математичної фiзики i постановки задач для них. Коректнiсть задач для рiвнянь математичної фiзики.

 2. Задача Кошi для рiвнянь коливання струни (стрижня). Доведення коректності та розв’язаностi задачi методом характеристик. Формула Даламбера та її фiзичний змiст.

 3. Розв’язування крайових задач для рiвнянь коливання струни (стрижня), рiвняння поширення тепла в стрижнi методом вiдокрeмлення змiнних (Ейлера-Фур’є).


Числові методи


 1. Задача інтерполювання функції. Інтерполяційні многочлени Лагранжа і Ньютона та їх похибки.

 2. Інтерполяційні квадратурні формули. Формули прямокутників, трапецій, Сімпсона та їх похибки. Принцип Рунге.

 3. Точнi методи розв’язування СЛАР. Метод Гаусса. Метод виключення невiдомих з вибором головного елемента.

 4. Розв’язування СЛАР методом простої iтерацiї. Достатні умови збіжності. Необхiднi та достатнi умови збiжностi (без доведення). Ітераційна схема методу Зейделя.

 5. Методи Рунге-Кута першого і другого порядків. Похибка апроксимації.

 6. Рiзницевий метод розв’язування лiнiйних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь. Похибка апроксимації. Збіжність (без доведення).

 7. Розв’язання нелінійної крайової задачі методом стрільби та різницевим методом. Обчислювальна схема, алгоритм реалізації.

 8. Основнi поняття теорiї рiзницевих схем для лiнiйних диференціальних рiвнянь з частинними похiдними: апроксимацiя, стiйкiсть, збiжнiсть.^

Теорiя ймовiрностей i математична статистика

 1. Випадковi подiї, класи подiй. Аксiоматика теорiї імовiрностей. Властивостi імовiрностi подiї.

 2. Випадковi величини i їх функцiї розподiлу. Властивостi функцiї розподiлу.

 3. Математичне сподiвання i дисперсiя випадкової величини. Характеристична функцiя випадкової величини i її властивостi.

 4. Поточкова i iнтервальна оцiнки для математичного сподiвання i дисперсiї.

 5. Метод найменших квадратiв згладжування результатів експерименту.Методи оптимiзацiї і теорія керування


 1. Постановка задачi лiнiйного програмування. Пряма i двоїста задачi.

 2. Симплексний метод розв’язування задачі лінійного програмування (алгоритм). Критерій оптимальності.

 3. Метод потенцiалiв розв’язування транспортної задачi.

 4. Основнi поняття антагонiстичних iгор. Методи розв’язування матричних iгор.

 5. Властивість керованості. Теорема про необхідні та достатні умови керованості.

 6. Критерій керованості для лінійних стаціонарних систем керування.

 7. Постановка задач оптимального керування. Принцип максимуму Гамільтона-Понтрягіна (теорема без доведення).


Програмування та програмне забезпечення ЕОМ


 1. Сучасні мікропроцесори та перспективи їх розвитку.

 2. Організація пам’яті комп’ютера.

 3. Функціональні пристрої процесора.

 4. Системні та локальні шини.

 5. Візуальне програмування. Алгоритмiчнi мови. Транслятори.

 6. Оcнoвнi конструкцiї алгоритмiчної мови. Типи даних та їх опис у програмі.

 7. Вирази, їх типи i правила обчислення.

 8. Основні типи операторів алгоритмічних мов програмування.

 9. Підпрограми , їх призначення, опис i використання.

 10. Поняття файла. Методи доступу до файла.

 11. Статичнi i динамiчнi структури даних. Вказівники.

 12. Задача iнформацiйного пошуку. Методи упорядкування даних.

 13. Об’єкто–зорієнтоване програмування. Основні поняття.

 14. Основи технології програмування COM. Поняття компонента.

 15. Модульне i структурне програмування. Методи тестування i вiдладки програм. Документування програм.

 16. Поняття про початковi, об'єктнi та абсолютнi (завантажувальнi) програмнi модулi.

 17. Програмне забезпечення та характеристика його складових частин.

 18. Будова та принципи функціонування операцiйних систем.

 19. Файлова система, будова та принципи доступу до даних.

 20. Мережеве забезпечення та характеристика його складових частин.

 21. Планувальник задач та алгоритми його роботи.

 22. Підсистема безпеки, поняття маркера доступу.

 23. Принципи розробки WEB – сторінок. Мова HTML.

 24. Системи управління базами даних – складові частини та принципи роботи.

 25. Електронні таблиці – складові частини та принципи роботи.

 26. Поняття про iнформацiйно-довiдникові системи.

 27. Пакети математичних програм та їх порівняльна характеристика.
Критерії оцінювання


1. Порядок проведення іспиту:

Абітурієнт одержує білет, в якому три завдання за програмою фахових дисциплін.

Після підготовки конспекту відповідей на питання білета відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.


^ 2. Порядок оцінювання відповідей:

  1. Повна відповідь на перше і друге теоретичне питання оцінюється з розрахунку 35 балів за кожне; повна відповідь на третє питання оцінюється 30-ма балами.

  2. За кожну помилку, допущену у відповіді, знімається певна кількість балів, а саме:

 • за помилку, яка вплинула на зміст питання, що розглядається, знімається 15 балів;

 • за істотну помилку, яка не вплинула на зміст питання, знімається 7 балів;

 • за неістотну помилку знімається до 3 балів.

  1. Загальна оцінка абітурієнта складається з суми балів, отриманих за кожне питання, до якої додається 100 балів.
 1. Абітурієнта, який набрав 124 і більше балів можуть рекомендувати до зарахування.

Схожі:

Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Основні класи інтерферометричних схем та їх використання для вимірювання когерентності світла
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Похідні сталої, добутку сталої на функцію, степеневої, тригонометричних, показникової І логарифмічної функцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи