Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 151.32 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата24.09.2012
Розмір151.32 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Ректор ___________С.В. Мельничук

«____» _______________ 2012 р.


Програма

вступного фахового випробовування

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«СПЕЦІАЛІСТ»

(на базі ОКР «бакалавр»)

галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта»

спеціальність – 7.01010201 «Дошкільна освіта»


Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6

«19» січня 2012 р.

Голова ради____________ І.М. Зварич


Чернівці – 2012

Програма

вступних фахових випробувань

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«спеціаліст»

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта»
^

Педагогіка. Предмет педагогіки національної школи та її основні категорії. Самовиховання і са­моосвіта.


Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела і складові частини педагогіки по­чаткової школи України. Народна педагогіка, її основні компонен­ти.

Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Закон Украї­ни "Про освіту". Державна національна програма "Освіта". Концеп­ція загальноосвітньої школи України. Основні принципи побудови системи національної освіти України. Система освіти України та її структура. Загальноосвітня школа трьох ступенів. Спеціалізовані шко­ли, інтернати, ліцеї та інші навчально-виховні заклади. Приватні навчально-виховні заклади.

Методи науково-педагогічних досліджень. Впровадження педагогічного досвіду, наслідків наукових дослід­жень і досягнень національної етнопедагогіки в практику виховання і навчання учнів початкової школи.

Значення мети виховання для педагогічної теорії і практики. Історичний характер мети виховання. Мета виховання в національній школі. Комплексний підхід до виховання як умова забезпечення різнобічного розвитку особистості.

Поняття про особистість, чинники формування особистості, їх особливості і взаємозв'язок. Закономірності і рушійні сили розвитку особистості. Виховання - визначальний чинник формування особис­тості. Дитина як суб'єкт виховання.

Проблема вікової періодизації в педагогіці. Особливості, фізіологічний розвиток та підготовка шестилітніх дітей до школи. Навчальна та позакласна діяльність молодших школярів. Види інтересів молодших школярів. Роль спілкування. Самооцінка й оцінні судження. Особливості виховання і формування особистості підлітка. Юнацький вік та його характеристика. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання і виховання.

Виникнення і розвиток дидактики як складової педагогіки, що вивчає проблеми освіти та навчання. Загальна теорія навчання і методика викладання окремих предметів з основ наук. Взаємозв'я­зок часткових методик. Українська народна дидактика, її мета, завдання, зміст. Особливості теорії навчання в провідних зарубіжних країнах.

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів, його основні ознаки. Компоненти процесу навчання: мета, завдання, зміст, мето­ди, засоби, форми організації навчальної діяльності, досягнутий ре­зультат, його оцінювання. Основні функції процесу навчання.. Суперечності та рушійні сили процесу навчання. Основні етапи оволодіння знаннями. Типи навчання та їх характеристика. Мотивація учіння школярів. Наукові основи змісту освіти. Вироблення відповідних держав­них стандартів обсягу знань у різних типах навчальних закладів.

Зміст освіти в початковій школі в умовах розбудови української держави. Відповідність змісту навчання пізнавальним, віковим мож­ливостям учнів початкових класів. Навчальний план початкової школи, принципи його побудови. Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги до програм по­чаткових класів, їх структура. Навчальні підручники і посібники для початкових класів, їх види, зміст.

Визначення принципів навчання як вихідних положень, що ре­гулюють пізнавальну діяльність учнів і діяльність учителя. Характе­ристика традиційних принципів навчання. Принципи навчання в народній дидактиці. Поняття про закономірності навчання.

Методи навчання. Прийом як складова частина методу і як самостійна дидактична категорія. Різні підходи до класифікації традиційних методів. Вибір методів навчання в залежності від різних умов. Основні засоби навчання. Використання комп'ютерів у навчаль­ному процесі.

Основні існуючі форми організації навчального процесу. Урок як основна форма навчання в українському шкільництві. Вимоги до сучасного уроку. Традиційна типологія уроків. Структура уроку в залежності від його мети. Підготовка вчителя до уроку та її основні етапи.

Особливості підготовки і проведення інтегрованих та нетрадиц­ійних уроків у початковій школі. Особливості підготовки вчителя до уроків у сільській малокомплектній школі. Нетрадиційні форми навчання в початковій школі. Поняття про дидактичну гру. Типи дидактичний ігор. Організація дидактичної гри. Педагогічні можливості екскурсій. Орган­ізація та проведення екскурсій. Домашня навчальна робота учнів. Організація факультативних занять. Види факультативів.

Суть процесу виховання. Принципи виховання. Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. Компоненти вихованого процесу: мета, завдання, зміст, методи, форми, засоби. Структура виховного процесу. Двосторонній характер вихован­ня.

Виховання та самовиховання. Етапи педагогічного керівництва самовихован­ням учнів. Прийоми самовиховання. Поняття про перевиховання. Структура перевиховання. Критерії вихованості.

Поняття про методи виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання. Методи самовиховання.

Форми організації виховної роботи. Розвиток особистості в колективі, і процес його формування. Види дитячого колективу. Виховні функції учнівського колективу (організаційна, виховна, стимулююча). Стадії розвитку колективу (за А.С.Макаренком).Закони життя колективу. Педагогічне керівництво процесом фор­мування колективу. Особливості саморозвитку особистості в колективі. Позашкільні заклади в системі освіти і виховання. Формальні та неформальні групи. Характеристика дитячих громадських організацій. ("Пласт", Спілка піонерських організацій України (СПОУ), "Січ" та ін).

Взаємодія школи та сім'ї у вихованні дітей. Сім'я як соціально-педагогічне середовище. Благополучні та неблагополучні сім'ї. Родинне виховання. Народна педагогіка про виховання дітей у сім'ї.

Форми і методи роботи вчителя з батьками учнів. Залучення батьків до виховної роботи. Чинники ефективності взаємодії вчителя з батьками учнів.

Основні напрями виховання школярів. Формування основ наукового та народного світогляду. Розумове виховання школярів .Світогляд особистості. Основи морального виховання школярів. Суть моралі і моральності. Єдність загальнолюдських і націо­нальних цінностей у моральному вихованні. Психолого-педагогічні основи морального виховання. Критерії моральної вихованості. Шляхи морального виховання учнів у навчанні й позанавчальній діяльності. Основи екологічного та фізичного виховання школярів Головні завдання екологічної освіти. Мета екологічного вихо­вання. Суть фізичного виховання, його зміст. Основні засоби та методи фізичного виховання. Організація фізичного виховання в початковій школі. Основи естетичного виховання школярів. Роль естетичного виховання у формуванні особистості. Поняття про естетичне виховання, його основні завдання. Взаємозв'язок між естетичною культурою та естетичним розвит­ком особистості. Трудова підготовка та трудове виховання підростаю­чого покоління. Етапи трудової підготовки школярів. Види діяльності учнів по­чаткової школи. Вікові відмінності в трудовому вихованні школярів. Компоненти профорієнтації учнів. Теоретичні засади управління загальною середньою ос­вітою в Україні.

Основні функції управління школою. Компоненти управлінської культури. Функціональні обов'язки посадових осіб. Педагогічний аналіз у внутрішкільному керівництві. Види планів роботи школи. Функції і зміст організації керівництва школою. Внутрішкільний контроль і особливості його регулювання.

Методична робота в шкоді і атестація педагогічних. Форми підвищення кваліфікації вчителів. Педагогічна рада. Методичні об'єднання. Школи передового досвіду. Самоосвіта вчителів. Виявлення, вивчен­ня й узагальнення передового досвіду.

Закони та принципи наукової організації праці школи. Планування ро­боти школи. Принципи планування. Наукова організація праці вчителя. На­укова організація праці учня. Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику. Інновація освіти. Інноваційний потенціал педагога. Впровадження досягнень педагогічної науки. Критерії педагогічної інновації.


^ Методика викладання української мови. Предмет і завдання курсу “Методика викладання української мови в початкових класах”. Наукові основи методики початкового навчання української мови як педагогічної науки та актуальні проблеми удосконалення змісту і методики викладання української мови в початкових класах; зв’язок її з іншими науками, раціональне поєднання методів та прийомів у методиці викладання української мови.

Методика навчання грамоти. Психологічні і лінгвістичні основи методики навчання грамоти. Прийоми звукового аналізу і синтезу, розвитку фонетичного слуху, різних способів читання й письма, звукового та звукобуквеного аналізу. Основні періоди та етапи навчання грамоти. Реалізація навчально-виховних завдань з рідної мови у період навчання грамоти. Типи та структура уроків навчання грамоти, вимоги до техніки та засобів письма. Види роботи з розвитку зв’язного мовлення і мислення в період навчання грамоти; дидактичний матеріал та особливості його використання на даному етапі.

Методика розвитку мовлення учнів; наукові основи методики розвитку зв’язного мовлення, основні напрямки з розвиту мовлення. Формування в учнів уявлення про мову і мовлення, діалогічне і монологічне мовлення, стилі мовлення. Загальні вимоги до усного і писемного мовлення згідно вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Сутність процесу творення тексту, типи текстів та його структура; засоби зв’язності тексту. Перекази, твори, методика їх проведення; критерії і норми оцінювання творчих робіт молодших школярів.

Мовленнєвий розвиток у курсі “Читання” в початкових класах. Наукові засади методики класного читання, види і якості читання. Літературознавча пропедевтика, етапи аналізу художнього твору на уроках читання. Методика роботи над творами різних жанрів. Оцінювання знань учнів з читання. Типи уроків класного читання. Позакласне читання, етапи формування читацької самостійності.

Реалізація змістової мовленнєвої (комунікативної), мовної (лінгвістичної) лінії на уроках української мови в початкових класах. Типи, структура і методика проведення уроків української мови. Сучасні вимоги до уроків української мови. Традиційні і нетрадиційні уроки української мови. Форми і прийоми оцінювання навчальної діяльності 6-річних учнів у ході засвоєння змісту програми з української мови.

Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості молодшого школяра. Методика роботи над синонімами, антонімами, омонімами та багатозначними словами. Пряме і переносне значення слова. Види роботи над усвідомленням етимології слова.

Морфемна будова слова. Типи та види словотворчих вправ. Морфемний розбір слів, зв’язок його зі звукобуквеним, орфографічним та словотворчим аналізом. Зв’язок фонетики з орфоепією та графікою. Повторення, узагальнення й систематизація фонетичних знань. Види вправ з фонетики.

Система роботи над самостійними частинами мови у початкових класах їх лексико-граматичними ознаками. Морфологічний розбір слів. Особливості роботи над допоміжними частинами мови: займенником, прислівником, числівником, сполучником.

Роль і місце синтаксису в граматичному курсі української мови. Методика розкриття синтаксичних понять. Словосполучення, речення. Види вправ на розвиток уміння виділяти словосполучення з речень. Однорідні члени речення, складносурядне та складнопідрядне речення, синтаксичний зв’язок між членами речення. Елементарні пунктуаційні навички. Синтаксичний та пунктуаційний розбір у початкових класах.

Аналіз лінгвістичної природи орфограм. Опора методики навчання орфографії на принципи українського правопису. Дидактичні умови успішного засвоєння орфографії. Види орфографічних вправ, їхнє значення у формуванні правописних навичок школярів. Диктанти. Методика їх проведення. Основні типи орфографічних помилок учнів на різних етапах навчання. Діагностика помилок, їх виправлення та попередження. Орфографічний розбір і його види. Вимоги до уроків навчання орфографії.

Методика викладання математики. Предмет, завдання та основні періоди становлення методики початкового навчання математики як педагогічної науки. Місце методики математики в системі педагогічних наук; зв’язок її з іншими науками. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання початкового курсу математики. Зміст початкового курсу математики Основні нормативні документи щодо реалізації змісту початкового курсу математики. Засоби навчання математики. Контроль, корекція та оцінювання знань учнів з математики.


Урок математики – основна форма організації навчальної діяльності молодших школярів. Типи уроків математики. Основні компоненти структури комбінованого уроку, аналіз їх мікроелементів. Основні методи вивчення нового матеріалу. Позакласна робота з математики як невід’ємна частина навчально-виховного процесу. Зміст і завдання позакласної роботи. Види та форми позакласної роботи.

Дочисловий період в початковому курсі математики як важливий підготовчий етап вивчення концентру “Десяток”. Нумерація чисел в межах 10. Додавання та віднімання в межах 10. Основні напрями роботи щодо формування обчислювальних навичок при вивченні концентру “Десяток”. Місце задач в системі розділу “Нумерація чисел першого десятка”.

Концентр “Сотня”. Нумерація чисел 11-20. Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Нумерація чисел 21-100. Усне і письмове додавання і віднімання в межах 100. Складання і засвоєння таблиці множення та ділення в межах 100.

Концентр “Тисяча”. Нумерація чисел 1010-1000. Додавання і віднімання в межах 1000. Усне множення і ділення в межах 1000. Письмове множення та ділення в межах 1000.

Багатоцифрові числа. Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Арифметичні дії в межах мільйона.

Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач. Складові процесу розв’язування задач. Культура запису розв’язування задач. Класифікація простих задач. Типи складених задач.

Величини (довжина, площа, маса, місткість, час, вартість, ціна, швидкість) в контексті вивчення курсу. Вивчення величин і одиниць їх вимірювання.

Пропедевтика алгебри в початкових класах. Числові вирази, рівності і нерівності. Вирази із змінною. Рівняння. Формування уявлень учнів про функціональну залежність.

Пропедевтика геометрії в початкових класах. Розвиток просторових уявлень молодших школярів. Формування уявлень про лінії і відрізки. Прямий кут. Прямокутники. Многокутник. Периметр многокутника.


^ Методика викладання природознавства. Методологічні основи курсу “Методика викладання природознавства” та її місце в системі підготовки студентів. Зміст і завдання методики навчання природознавства. Зв’язок з іншими методиками. Методи дослідження методики навчання природознавства.


Предмет, цілі і завдання вивчення курсу «Я і Україна» в початковій школі. Принципи і підходи до побудови навчальних дисциплін курсу «Я і Україна». Історія вивчення курсу «Я і Україна» в початковій ланці освіти. Нормативні документи щодо вивчення курсу «Я і Україна» в початковій школі .Методика організації засвоєння знань, вироблення умінь і навичок з природознавства. Методика формування уявлень та понять про предмети і явища природи.

Методи та прийоми навчання природознавству у початкових класах. Словесні методи навчання природознавству. Методика роботи на уроці «Я і Україна» з наочними посібниками. Характеристика практичних методів навчання. Методика проведення дослідів. Робота з планом і картою. Спостереження як найефективніший метод пізнання природи (розвиток розумової діяльності дітей у процесі спостереження).

Форми організації навчального процесу з навчальної дисципліни «Я і Україна». Урок – основна форма організації навчання. Вимоги до уроку. Типи уроків з природознавства. Їх структурна композиція. Планування років “Я і Україна».Позаурочна і позакласна робота з природознавства. Схема аналізу уроку з природознавства. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках «Я і Україна». Класифікація форм організації навчальної діяльності учнів на уроках «Я і Україна». Підготовка вчителя до уроку «Я і Україна». Вибір найраціональніших форм організації навчальної діяльності учнів на уроках «Я і Україна».

Формування поняття суспільствознавчого компоненту освітньої галузі “Людина і світ” на уроках «Я і Україна». Формування поняття “людини серед людей” на уроках «Я і Україна». Ознайомлення з темою “Людина – живий організм” в початковій школі. Ознайомлення з темою “Твоя країна – Україна” на уроках «Я і Україна».

Засоби навчання природознавству в початкових класах. Засоби наочності у процесі навчання природознавству. Підручник як основний засіб навчання природознавству в початкових класах. Дидактичний матеріал на уроках «Я і Україна» в початковій школі. Засоби народної творчості навчання природознавству. Ігри як засіб виховання екологічної культури молодших школярів.

Формування поняття природознавчого компоненту освітньої галузі “Людина і світ” на уроках «Я і Україна». Формування поняття “Тварина – частина живої природи”, “Рослина – частина живої природи” на уроках «Я і Україна».

Форми та методи контролю навчання природознавству в початковій школі. Контроль, його зміст та функції в контексті вивчення природознавства . Види перевірки якості знань, умінь та навичок учнів на уроках «Я і Україна». Вимоги до критеріїв оцінювання на уроках «Я і Україна» за 12-бальною системою.


Ознайомлення та особливості вивчення курсу «Я і Україна» учнів 1 – 4 класів. Особливості ознайомлення з явищами природи учнів 6-річного віку. Вивчення курсу “Я і Україна” 1-ому класі. Особливості ознайомлення учнів 2 класів з природою. Особливості вивчення природознавства в 3 кл. – 4 (3) кл.

Матеріальна база навчання природознавству. Концептуальні засади організації матеріальної бази школи з природознавства. Обладнання класної кімнати в контексті вивчення освітньої галузі «Людина і світ». Особливості методики організації діяльності на географічному майданчику. Методика проведення практичних занять на навчально-дослідній ділянці школи.

Інноваційні технології в курсі вивчення освітньої галузі «Людина і світ». Особистісно-орієнтоване виховання в контексті природознавства. Диференціація навчанню природознавства молодшими школярами. Інтеграція на уроках «Я і Україна». Особливості використання новацій них технологій в процесі вивчення освітньої галузі «Людина і світ».
^ Критерії оцінювання відповідей на усному комплексному фаховому іспиті

з педагогіки та методик викладання в початкових класах для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОКР «бакалавр», що відповідає напряму підготовки «Початкова освіта» ОКР «спеціаліст»


1

2

3

Питання з педагогіки

Питання з методик викладання

в початкових класах

40 балів

30 балів

30 балів


Питання з педагогіки:

174-200 балів виставляється за повну, ґрунтовну, аргументовану відповідь, глибокі знання змісту предмета: уміння розкрити і науково обґрунтувати теоретичні положення, уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне; висловлювати власні судження і особисте ставлення до проблеми, відповідь відзначається системністю, послідовністю, логічністю викладу думок і творчим вирішенням педагогічних ситуацій, якісно сформовані практичні навички, програмовий матеріал пов’язує із профілем вищого навчального закладу.

149-173 бали виставляється за повну, аргументовану відповідь, абітурієнт досконало володіє практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але допускає незначні неточності у розкритті змісту і логіці викладу навчального матеріалу.

124-148 бали виставляється за повну, аргументовану відповідь на два питання, а решта – відповіді поверхневі; абітурієнт плутає поняття, невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; відсутня здатність аналізувати; не вміє встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.

1-123 бали виставляється за неповну, не аргументовану відповідь на одне-два питання, а решта – відповіді відсутні, абітурієнт не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів, визначень; відсутня здатність аналізувати; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.


^ Питання з методик викладання в початкових класах:

23-30 балів виставляється за повну, ґрунтовну, аргументовану відповідь, глибокі знання змісту предмета: уміння розкрити і науково обґрунтувати теоретичні положення, уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне; висловлювати власні судження і особисте ставлення до проблеми, відповідь відзначається системністю, послідовністю, логічністю викладу думок і творчим вирішенням педагогічних ситуацій, якісно сформовані практичні навички, програмовий матеріал пов’язує із профілем вищого навчального закладу.

15-22 бали виставляється за повну, аргументовану відповідь, абітурієнт досконало володіє практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але допускає незначні неточності у розкритті змісту і логіці викладу навчального матеріалу.

7-14 балів виставляється за повну, аргументовану відповідь на два питання, а решта – відповіді поверхневі; абітурієнт плутає поняття, невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; відсутня здатність аналізувати; не вміє встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.

1-6 бали виставляється за неповну, не аргументовану відповідь на одне-два питання, а решта – відповіді відсутні, абітурієнт не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів, визначень; відсутня здатність аналізувати; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.


В.о. завідувача кафедри педагогіки

та методики початкової освіти проф. Іванчук М.Г.

Схожі:

Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка як наука про виховання. Виховання як суспільно-педагогічне явище, його історичний, соціальний, загальнолюдський, національний...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
На музичному інструменті ( фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, цимбали) виконати два твори поліфонічний твір та твір великої...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Суть поняття “зміст освіти”. Характеристика основного змісту початкової школи відповідно до державної програми “Освіта” /Укр. ХХІ...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconІмені В. Г. Короленка
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Для випускників музичних шкіл – виконання 1 інструментального твору І завдань із сольфеджіо та теорії музики (слуховий аналіз, спів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи