Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 247.35 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата24.09.2012
Розмір247.35 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор__________С.В.Мельничук

«_____»_______________2012 р.


Програма

вступного фахового випробування

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«СПЕЦІАЛІСТ»

(на базі ОКР «бакалавр»)

галузь знань – 0301 «Соціально-політичні-науки»

спеціальність – 7.03010201 «Психологія»


Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6 від 19 січня 2012 р.

Голова ради __________Зварич І.М.


Чернівці – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційній рівень «спеціаліст» спеціальності підготовки 7.03010201 «Психологія» базується на державному стандарті освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 Соціально-політичні науки напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця), навчальному плані підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія», затвердженому Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, навчальних програмах та Положенні про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ЧНУ (затверджений наказом по університету № 87 від 11 серпня 2004 р.).

Вона включає базові дисципліни, які входять до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 «Психологія».

Програма вступного іспиту розроблена для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю підготовки 7.03010201 «Психологія».

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом «бакалавра» за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» або за спеціальністю 6.040100 «Психологія».

Мета вступного іспиту – відбір абітурієнтів для навчання та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності підготовки 7.03010201 «Психологія».

Вступний іспит проводиться в усній формі. Питання в білеті згруповані за трьома рівнями складності.


І. Загальна психологія

Зміст, предмет та структура сучасної психології, її місце в системі наук та зв’язок з іншими науками, завдання сучасної психології як науки. Сучасна психологія, основні течії в західних країнах, їх принципи, основні положення. Завдання окремих галузей психології. Які, на вашу думку, галузі психології є найбільш перспективні. Методи психологічних досліджень у сучасній психології: експериментальні методи, їх види та вимоги до їх організації і проведення.

Поняття про свідомість. Суспільно-історична природа свідомості. Свідомість і підсвідомість. Поняття про діяльність та її структуру, цілі, мотиви, способи здійснення. Покажіть роль умінь, навичок як компонентів діяльності.

Характеристика процесу сприймання і його значенню в пізнавальній та педагогічній діяльності. Загальна характеристика основних видів і властивостей сприймання. Поняття про увагу, її функції та значення в житті і діяльності людини. Характеристика видів і властивостей уваги. Покажіть їх прояв на уроці. Які причини розсіяності уваги.

Характеристика пам’яті. Умови ефективного запам’ятовування. Методи активізації пам’яті, мнемонічні прийоми. Загальна характеристика процесів пам’яті. Відтворення та його види. Мимовільні і довільні відтворення.

Загальна характеристика та визначення процесу мислення. Зв’язок чуттєвого пізнання і мислення. Характеристика операцій мислення та покажіть їх значення у відображені дійсності. Характеристика видів мислення. Зв’язок мислення з розв’язанням задач. Етапи розв’язання мислиннєвих задач.

Поняття “мова і мовлення”, функції мови і мовлення. Роль мовлення в житті й діяльності людини.

Поняття про уяву її роль у навчанні і вихованні дітей та самовихованні. Характеристика видів уяви. Прийоми створення нових образів уяви. Фізіологічні основи уяви. Уява і творчість. Роль уяви в творчій професійній діяльності.

Поняття про емоції та почуття, їх значення в житті людини. Основні теорії емоцій. Характеристика вищих почуттів та умов їх формування і розвитку у дітей різного віку. Психологічна характеристика вищих почуттів. Їх взаємозв’язок та шляхи розвитку. Порівняльний аналіз емоцій та почуттів, їх значення в житті і діяльності людини. Емоційні стани людини. Види емоцій і почуттів, їх властивості. Основні емоційні стани, їх зовнішній вираз та необхідність управління ними в спілкуванні та діяльності вчителя. Прояв емоцій і культура поведінки.

Поняття «воля». Структура складної вольової дії. Роль волі в житті і у всіх видах діяльності людини.

Мотиви, мотивація. Поняття про мотиваційну сферу особистості. Основні мотиви поведінки людини. Піраміда мотивів за А. Маслоу.

Здібності людини. Загальні та спеціальні здібності, їх взаємозв’язок. Рівні розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність як вищі прояви здібностей. Вплив раннього виявлення задатків для розвитку здібностей.

Визначення поняття «темперамент»; історичний розвиток вчення про темперамент. Типи темпераменту, їх психологічна характеристика. Позитивні і негативні сторони кожного типу. Темперамент і проблема виховання дітей. Основні теорії темпераменту, їх порівняльний аналіз та характеристика.

Поняття про характер. Структура характеру. Характер і темперамент.

Акцентуації характеру. Аналіз гіпертимного та дистимічного типів акцентуацій характеру. Процес самовиховання характеру. Вольові риси характеру людини та їх вплив на процес корекції рис та якостей особистості. Акцентуації характеру. Аналіз демонстративного та педантичного типів акцентуацій характеру.

Поняття про особистість, соціально-історичну детермінацію особистості. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Поняття самосвідомості особистості. Взаємозв’язок між поняттями “самооцінка”, “самоповага”, “рівень домагань”. Характеристика факторів формування особистості. Критичний аналіз концепцій розвитку особистості та її активності. Рушійні сили розвитку особистості.


ІІ Вікова психологія

Дайте визначення вікової психології. Розкрийте предмет її вивчення. З’ясуйте значення вікової психології для практичної діяльності психолога, педагога, вихователя дитячого садка. Назвіть галузі вікової психології. Яка історія їх становлення? Визначте основні проблеми вікової психології.

Що таке психічний розвиток? Проаналізуйте особливості психічного розвитку. З’ясуйте, в чому виявляється нерівномірність психічного розвитку дитини і які її причини. Наведіть приклади.

Які умови психічного розвитку дитини? В чому суть біогенетичних та соціогенетичних концепцій розвитку? Яка точка зору вітчизняних психологів у критиці цих концепцій?

У чому полягає провідна роль суспільного середовища, виховання і навчання у психічному розвитку? Як розв’язується проблема співвідношення розвитку особистості з навчанням і вихованням у сучасній віковій психології? Укажіть, при яких умовах навчання стає розвиваючим?

Що таке „зона найближчого розвитку”. Яку роль відіграє навчання у її розширенні? Що таке сензитивний період розвитку? Наведіть приклади сензитивності. Розкрийте роль діяльності у психічному розвитку дітей. Яка діяльність називається провідною? Наведіть приклади.

З’ясуйте роль спадковості у психічному розвитку дітей. Що таке соціальне середовище та яка його роль у психічному розвитку дітей.

Охарактеризуйте основні зарубіжні теорії психічного розвитку дитини (З.Фрейда, Е.Еріксона, Ж.Піаже та ін.).

Охарактеризуйте рушійні сили психічного розвитку. Наведіть приклади суперечностей у психічному розвитку дитини. Назвіть і охарактеризуйте кризи вікового розвитку. Чи можливий безкризовий розвиток особистості?

Проаналізуйте історію створення різних схем періодизації психічного розвитку. Вкажіть, що є дійсними критеріями для визначення основних періодів індивідуального психічного розвику. Наведіть прийняту у вітчизняній віковій психології періодизацію психічного розвитку дітей.

Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку дошкільника. Порівняйте особливості розвитку психічних процесів дитини в період раннього дитинства та в дошкільному віці. Охарактеризуйте новоутворення в психіці дошкільнят.

Охарактеризуйте психологічні особливості ігрової діяльності. Які є види ігор? Охарактеризуйте сюжетно-рольову гру та її структурні компоненти. Наведіть приклади.

З'ясуйте твердження вітчизняних психологів про те, що гра – особлива форма життя дитини в суспільстві за своїм походженням і за змістом. Розкажіть про особливості розвитку гри в дошкільному віці. Що в своїх іграх відображають молодші і старші дошкільники.

Що таке психологічна готовність дитини до шкільного навчання. Назвіть її основні компоненти. У чому полягає підготовка дітей до навчальної діяльності?

Дайте загальну психологічну характеристику соціальної ситуації розвитку молодшого школяра. Що таке “ криза семи років “ та в чому полягають її особливості.

Дайте визначення навчальної діяльності дітей. Назвіть і охарактеризуйте її основні компоненти. Розкрийте місце і значення навчальної діяльності у психічному розвитку молодшого школяра. Що таке ”вміння вчителя” та в чому воно полягає? Чим навчання дітей дошкільного віку відрізняється від шкільного навчання?

Дайте характеристику соціальної ситуації розвитку підлітка. В чому полягають її зміни, порівняно з попереднім періодом? Що таке криза підліткового віку?

Назвіть і охарактеризуйте основні психологічні новоутворення підліткового віку. В чому знаходить свій вияв відчуття дорослості підлітків?

Охарактеризуйте особливості спілкування підлітків з однолітками та дорослими. Які особливості стосунків хлопчиків і дівчаток в підлітковому віці? Як ви вважаєте, чи можуть батьки уникати конфліктів у стосунках з дітьми підліткового віку? Обґрунтуйте свою думку.

Проаналізуйте розвиток дитини протягом першого року життя. Дайте характеристику сенсорного розвитку немовляти. Які новоутворення в психіці дитини з’являються і розвиваються в період немовляти?

Що таке пренатальний розвиток? Розкрийте зміст кризи новонародженості. Дайте характеристику соціальної ситуації розвитку немовляти. Розкажіть про перші форми спілкування дитини з дорослою людиною. Що таке ”дефіцит спілкування” у немовлят і до чого він призводить у їх розвитку?

Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку дітей раннього віку. Опишіть провідну діяльність та її розвиток у дітей протягом перших років життя. Яка її роль в розумовому розвитку дітей?

Охарактеризуйте перші ігри переддошкільників. Дайте характеристику розвитку психічних функцій дітей раннього віку. Які новоутворення виникають в психіці дітей 1-3 років.

Охарактеризуйте передумови і початок формування особистості дитини в ранньому віці. Дайте пояснення такій вимозі дитини: ”Я сам”.

Яка діяльність є провідною для старшокласників? Назвіть основні новоутворення ранньої юності.

Охарактеризуйте етапи становлення мовлення дітей 1-3 років. Поясніть твердження Л.С.Виготського: ”Вік від одного до трьох років – це стадія сенситивності до мовних впливів”.

Дайте загальну психологічну характеристику соціальної ситуації розвитку у період ранньої юності. В чому полягають особливості стосунків юнаків і дівчат з однолітками та дорослими?

Назвіть і охарактеризуйте основні новоутворення молодшого шкільного віку. Свою відповідь проілюструйте прикладами.

Які причини неуспішності учнів різного віку, шляхи їх виявлення та подолання?

Дайте загальну психологічну характеристику соціальної ситуації розвитку молодшого школяра. Що таке “ криза семи років “ та в чому полягають її особливості.

Дайте загальну характеристику основних типів мотивів поведінки дошкільнят. З'ясуйте, якими мотивами за своїм змістом керуються старші дошкільники на відміну від молодших дітей. Назвіть найважливіше новоутворення в сфері мотивації поведінки дітей дошкільного віку.
^

ІІІ Педагогічна психологія


Педагогічна психологія як наука. Предмет і завдання педагогічної психології. Проблеми педагогічної психології.

Методи дослідження педагогічної психології. Організаційні, процедурні, оціночні методи.

Етапи розвитку педагогічної психології.

Внесок К.Д.Ушинського, С.Л.Рубінштейна, Л.С. Виготського у розвиток педагогічної психології.

Теорії навчання. Класифікація навчання. Моделі навчання.

Концепція розвитку і навчання Л.С.Виготського.

Педагогічне проектування та педагогічні технології.

Психологія навчальної діяльності. Види учіння та структура навчальної діяльності.

Навчальні задачі та навчальні дії.

Психологічні погляди на дидактичні принципи. Особливості оволодіння навчальною діяльністю. Неуспішність, її причини та запобігання.

Психологія школяра. Співвідношення навчання і розвитку. Розвиток пізнавальної сфери та інтелекту.

Вікові та індивідуальні особливості молодших школярів. Психологічне новоутворення в молодшому шкільному віці.

Підліток як суб’єкт навчальної діяльності. Старшокласник як суб’єкт навчальної діяльності.

Психологія студента. Студент як суб’єкт навчальної діяльності.

Мотивація навчальної діяльності.

Психологія вчителя. Загальна характеристика педагогічної діяльності.

Професія педагога та педагогічні здібності. Спрямованість особистості педагога та типи педагогів. Характеристика основних функцій та педагогічних умінь.

Психологічна служба в школі. Соціальна педагогічна психологія. Взаємовідносини однокласників. Структура міжособистісних стосунків в учнівському колективі.

Положення дитини в колективі як фактор формування особистості. Педагог і стосунки з дітьми.

Психологія виховання. Виховання та його закономірності. Вікові аспекти виховання.

Психологія педагогічної оцінки. Засоби стимулювання навчання та виховання.

Функції оцінки. Оцінка як засіб стимулювання. Об’єктивність і суб’єктивність оцінки. Умови ефективності педагогічної оцінки.

Психологія професійної освіти. Професійне самовизначення та класифікація професій.

Педагогічне спілкування. Психологічна служба в закладах освіти. Кваліфікаційні вимоги, права та обов’язки практичного психолога.

Особливості застосування психодіагностики. Психодіагностика пізнавального розвитку та здібностей.

Педагогічне керівництво. Стиль і методи керівництва колективом.

ІV Диференційна психологія

Історія розвитку диференційно-психологічних знань. Джерела диференційної психології.

Визначення, предмет та завдання диференційної психології.

Фактори спадковості, вродженості, впливу середовища на формування індивідуальних розрізнень. Універсальність індивідуальних розрізнень.

Основні проблеми та методи диференційної психології. Їх загальна характеристика. Детальніше представити один з них.

Опишіть галузі психології, які безпосередньо задіяні в диференційній психології. Охарактеризуйте та поясніть взаємозв’язок між ними.

Еволюція вчення про типи вищої нервової системи в вітчизняній диференційній психофізіології (І.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небиліцин).

Сучасні погляди на типологію психофізіологічних основ індивідуальності людини (В.М. Мерлін, В. В. Бєлоус, В. М. Русалов).

Обґрунтуйте правомірність конституційних типологій. Наскільки вони використовуються у сучасній психології?

Назвіть етапи створення та оновлення конституційної типології Е. Кречмером. Які основні критерії знаходяться в її основі?

Модифікації конституційної типології О. Малиновського. Охарактеризуйте виділені фактори.

Зробіть порівняльний аналіз конституційних типологій К. Сіго, Е. Кречмера, У.Шелдона. У чому їх спільні та відмінні ознаки?

Дайте визначення характерологічним типологіям в диференційній психології. Наведіть конкретні приклади характерологічних типологій.

Функціональна асиметрія півкуль головного мозку. Історія розробки питання та його значення для диференційної психології.

Розкрийте розвиток асиметрії півкуль головного мозку в онтогенезі. Як розвивається функціональна асиметрія у близнюків.

Розкрийте явище ліворукості. Які існують пояснювальні теорії її походження?

Статеві розрізнення в асиметрії півкуль головного мозку. Яким чином це впливає на відмінності у поведінці представників певної статі?

Опишіть дослідження розщепленого мозку М. Газзанігою: яка методика використовувалася, представте основні отримані результати та висновки.

Індивідуальний профіль функціональної асиметрії. Практичне визначення провідної руки, ноги та психологічних особливостей людини.

Порівняйте поміж собою типології І. Канта та Е. Шпрангера. За якими ознаками розрізняються люди згідно з цими типологіями?

Порівняйте поміж собою типології О.Ф. Лазурського та Е. Шпрангера. За якими ознаками розрізняються люди згідно з цими типологіями?

Охарактеризуйте історію виникнення типологій за провідними психічними функціями.

Розкрийте значення типології установок свідомості К. Г. Юнга для диференційної психології. Які типи особистості виділяються згідно такого ділення?

Значення функціональної типології К. Г. Юнга у диференційній психології.

Охарактеризуйте функціональну типологію Гейманса (та Вієрсми), та її модифікацію Ле Сенном.

Проаналізуйте визначення характеру у психоаналізі. На які критерії вони спираються? Про що це може свідчити?

Типологія характерів за З. Фрейдом. Які механізми утворення характеру пропонуються у психоаналізі?

Значення для диференційної психології психосоматичної концепції В.Райха. Визначте поняття про м’язовий панцир та затиски, їхній зв’язок із характером людини.

Порівняйте поміж собою типології О. Лоуена та З. Фрейда. За якими ознаками розрізняються характери людей згідно з цими типологіями?

Концепція персонології і характер людини. Хто вважається засновником персонології та напрямки її розвитку.

Поняття про “риси особистості”, “диспозиції”, “профіль особистості”. Відомі Вам тестові методики, які були розроблені в межах персонологічного спрямування. Принцип оцінки особистості в них.

Диспозиціональна концепція особистості за Г. Оллпортом. Визначення риси особистості та рівнів індивідуальних диспозицій.

Поняття про факторні теорії особистості. Основні теоретичні передумови, приклади їх втілення та значення для диференційної психології (за Р. Кеттелом, Г. Айзенком).

П’яти-факторні моделі особистості. Історія створення, основні постулати, засновники. Охарактеризуйте зміст виділених факторів.

Порівняйте поміж собою типологію орієнтацій особистості за процесом асиміляції та процесом соціалізації у концепції Е. Фромма. Виникнення яких типів особистості під час цих процесів можливо?

Значення психосемантичних досліджень Ч. Осгуда для диференційної психології. Розкрийте сутність результатів цих досліджень.

Модель здібностей Ч.Спірмена.

Система здібностей людини за моделлю Дж. Гілфорда. Результати досліджень.

Розкрийте основні результати психогенетичних досліджень. По яких двох напрямках вони здійснюються? Їх значення для диференціальної психології.

Біологічні та соціальні детермінанти розвитку здібностей. Результати досліджень.

Дайте класифікацію методів вивчення природних передумов індивідуальності (за А.Анастазі, Р.Заззо, І.В.Равіч-Щєрбо).

Визначення індивідуального стилю діяльності у широкому та вузькому розумінні. Які дослідники займалися цією проблемою? Її значення для диференціальної психології.

З чого складається структура індивідуального стилю діяльності? Охарактеризуйте складові та рівень їх взаємообумовлення.

Як розуміють “стиль життя” у диференційній психології? Розкрийте основні результати досліджень цієї проблеми.

Типологія стилів виходу з кризових станів Ф.Є.Василюка.

Порівняйте розуміння стилю життя послідовниками психоаналізу А.Адлером і Е.Берном.

Дайте визначення драйверної системи поведінки за Т.Каллером. схарактеризуйте опитувальник драйверної системи М.Кокс.

Типові психологічні особливості людини за порядком народження дитини у сім’ї (за А. Адлером).

Як, на Вашу думку, пов’язані між собою вибір певної професії та тип особистості?

Дайте характеристику 6-м основним сферам професійної діяльності за Дж. Голландом.

Аналіз групових психологічних відмінностей у диференційній психології. Які групові відмінності аналізуються традиційно?

Соціально-класові відмінності як предмет диференційної психології. На формування яких психологічних властивостей впливає приналежність до певного соціального класу, страти?

Охарактеризуйте етапи розвитку зрілої особистості (за Д. Левінсоном, Г.Шихай).

Назвіть ознаки зрілої особистості (за Г. Олпортом, К. Роджерсом, Е. Берном).

Психологія народів В. Вундта. Характеристика етнопсихології як напрямку диференційно-психологічного вивчення особливостей людини.

Факти досліджень етнографії дитинства. Їх роль для диференційної психології.

Предмет та завдання психології статі. Основні відмінності в психології та соціальних ролях чоловіків та жінок.

Назвіть етапи розробки шкал маскулинності-фемінінності. Який конструкт вимірюють ці тести?

Виділення групових відмінностей та їх значення для диференційної психології. Охарактеризуйте вік, стать, соціально-економічний рівень, етнічну, релігійну приналежність людини як основи типологічних розрізнень.

Можливі типології в диференційній психології. Що виступає основою для них? Запропонуйте власну типологію з визначенням основи.

Предмет та завдання диференційної психофізіології.
^

V Психодіагностика


Предмет психодіагностики та її завдання. Зміст психодіагностики. Психологічний діагноз. Зв’язок психодіагностики з іншими науками.

Якісний і кількісний аналіз результатів дослідження. Деякі способи статистичної обробки результатів вимірювання в психологічних дослідженнях.

Галузі психодіагностики та її підсистеми. Розвиток психодіагностики. Базові галузі розвитку психодіагностики. Періоди розвитку психодіагностики в Україні.

Наочне наведення показників психологічних досліджень, його роль. Графічні зображення показників, етапи та правила побудови графіків.

Місце психодіагностики в роботі вчителя, вихователя, керівника освітнього закладу. Проблеми, що вимагають діагностичного дослідження в школі. Цілісний і частковий, оперативний і довготривалий психологічний діагноз.

Методи вивчення уваги. Таблиці Шульте. Інші методи.

Фактори, що визначають психологічну майстерність психолога, педагога, вихователя.

Види діаграм та їх відповідність характеру результатів досліджень.

Соціальні і етичні аспекти психодіагностики. Вимоги до психодіагностичної літератури. Типи документації, основні принципи професійної етики. Вимоги до психолога.

Діагностика психічних станів: страху, хвилювання, тривожності. Тривога і тривожність, причини їх виникнення. Вплив стану тривожності на діяльність. Види тривожності.

Підготовка і організація досліджень. Поняття генеральної сукупності і виборки (логічна послідовність, структурний зв’язок).

Розвиток тестових методик вивчення пам’яті. Завдання психологів. Методи

Ебінгауза, Мюнстерберга. Групи методів вивчення пам’яті.

Основні етапи дослідження: попередня підготовка дослідника, її зміст та значення, інші етапи.

Методи вивчення рівня домагань. Зв’язок домагань та самооцінки дітей різного віку.

Основні структури процесу психодіагностування (1-7). Етап прийняття рішення. Три рівні діагностичних заключень.

Психодіагностика рис. Визначення поняття риси. "Профіль" особистості. Рівні психічної регуляції. Класи рис та підбір методів їх вивчення. Особливості методів самоопису, їх сильні і слабкі ознаки. Складності при вивченні темпераменту і характеру.

Основні методи психодіагностики (експериментальні, неекспериментальні).

Мотив і мотивація. Методи діагностики мотивів діяльності.

Процедура спостереження. Сильні і слабкі сторони спостереження. Підготовка психолога до проведення спостереження.

Методи вивчення інтелектуального розвитку особистості.

Форми та ознаки наукового спостереження, запобігання недоліків спостереження у процесі психодіагностування. Можливості спостереження, суб’єктивна незалежність психолога.

Методи вивчення ознак важковиховуваності та ізольованості дітей у групі.

Особливості усного і письмового опитування. Значення методу опитування (інтерв’ю). Опитування як комунікативний процес. Основні перемінні процесу опитування.

Структура інтелекту та тести інтелекту, їх особливості.

Специфічні ознаки інтерв’ю. Особистість інтерв’юєра та вимоги до нього. Фактори, що впливають на результати опитування.

Психодіагностика здібностей. Методи вивчення здібностей. Обдарованність та її визначення в ранньому дитинстві. Сучасні вчення про критерії обдарованості.

Принцип розробки і застосування методів психодіагностики в шкільній практиці. Основні положення, які стосуються психолого-педагогічної діагностики в школі, в дитячій установі.

Експертні методики, їх використання. Роль експертних методів у психодіагностиці.

Основні (4 проблеми) психолого-педагогічної діагностики в школі, в дитячій установі, їх зміст. Діагностика в педагогічному процесі, діагностика індивідуальних особливостей, діагностика різних форм відставання, діагностика ефективності учбового процесу.

Проективні методи. Проекція в психодіагностиці. Метод незакінчених речень, малюнкові методики, тест Люшера і ін.

Аспекти психолого-педагогічного діагностування в школі. Причини виникнення типових помилок при психічному діагностуванні.

Методи вивчення міжособистісних стосунків у групах і колективах. Соціометрія.

Психометрика. Визначення та види психометрики. Виникнення та розвиток психометрики.

Методи вивчення впливу сім’ї та сімейних стосунків. Малюнок сім’ї.

Знаки психометричних процедур. Стандартизовані та експертні методи, їх характеристика.

Методи вивчення операцій мислення: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення.

Психодіагностичний тест. З історії виникнення та розвитку тестування. Місце тестів у ряду психодіагностичних наук.

Методи вивчення індивідуальних особливостей особистості (моральні якості, Айзенг).

Класифікація психодіагностичних методів (тестів). Вимоги до методик, репрезентативність тестових норм. Надійність. Валідність тестів, види валідності, способи перевірки методик на надійність та валідність.

Діагностика ознак темпераменту дитини та його впливу на здатність до навчання.

Психодіагностика "Я-концепції". "Я-концепція", її структура. Самооцінка як складова "Я-концепції". Показники позитивної "Я-концепції".

Методи вивчення інтересів дітей.

Роль самооцінки у формуванні "Я-концепції". Рівні самооцінки (види).

Методи вивчення вольових якостей особистості дитини.

Методи вивчення самооцінки дітей.

Методи вивчення психологічної готовності дитини до навчання в школі.

Шкалювання. Типи вимірювальних шкал та їх характеристика. Критерії шкал.

Міри взаємозв’язку психодіагностичного дослідження. Коефіцієнт кореляції, його кількісний вираз та значення.

Технологія опрацювання показників виборки, генеральної сукупності (визначення рангів, групування за частотою).

Вплив Я-концепції вчителя, вихователя на формування Я-концепції і самооцінки дитини, учня. Вивчення самооцінки значущих дорослих.

ЛІТЕРАТУРА

до програми фахових вступних випробувань за напрямом підготовки 040101 «Психологія» на освітньо-кваліфікаційні рівні

«спеціаліст» - 7. 040101

та «магістр» - 8. 040101


 1. Баклицький І.О. Психологія праці. Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 504 с.

 2. Волошина В.В., Волинська Л.В., Стадницька С.О., Темперук О.В. Загальна Психологія: Практикум. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

 3. Герриг Р., Зимбардо Ф. Психология и жизнь. – СПб.: Питер, 2004. – 955 с.

 4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: «ЧеРо», 2005. – 336с.

 5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии.- СПб : Питер, 2005. – 567 с.

 6. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 152 с.

 7. Дилигенский Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996. – 351с.

 8. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 512 с.

 9. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології. – К.: Ельга, - Ніка-центр, 2004. – 248 с.

 10. Лихи Т. История современной психологии. – СПб: Питер, 2003. – 448 с.

 11. Мей Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 144с.

 12. М’ясоїд П.М. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2004. – 487 с.

 13. Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 14. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 15. Мар’єнко Б.С. Основи психопатології: Навч.посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 120с.

 16. Немов Р.С. Психология. В 3-х т. – М.: Просвещение, 1998. – 304 с.

 17. Основи психології: Підручник /За заг. ред. О.В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь,1995. – 632с.

 18. Галецька І.І., Сосновський Т. Психологія здоров’я. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2006. – 338 с.

 19. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 216 с.

 20. Партико Т.Б. Курс загальної психології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.

 21. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Гончарук та ін.- К.: Либідь, 2005. – 560 с.

 22. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Ведение в психологию субъективности. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.

 23. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник для вузов. – СПб.: Лидер, 2005. – 592 с.

 24. Цимбалюк І. М. Психологія. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 216 с.

 25. Цимбалюк І.М , Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно- рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 26. Сафронов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл, 2003. – 300 с.

 27. Балабанов Л. М. Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень). – Донецьк: Сталкер, 1998. – 432 с.

 28. Носс И.Н. Введение в психодиагностикиу. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 251с.

 29. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов / Н. Н.Данилова. – М.: аспект Пресс, 2004. – 368 с.

 30. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. – 3-е издание. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2002. – 400 с.

 31. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 3-е изд., стереотип.- М.: Академический Проект; Трикста, 2004. – 464 с.

 32. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: теория и практика /Пер. ас англ. Александра Шазазра. – М.: Изд-во Экспо, 2002. – 448 с.

 33. Сахаклан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты./Ред. И сост. У. С. Сахаклан. Пер. с англ.- М.: апрель Пресс, изд-во ЭКСПО-Пресс.2000. – 624 с.

 34. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Органиационная социальная психология: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 298 с.

 35. Орбан Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник.-К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

 36. Конструктивная психология конфликта/ Б.Н. Хасан. – СПб.: Питер, 2003. – 250 с.

 37. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях.- СПб.: Питер, 2005. – 288 с.

 38. Крамер Дж.Олстед Д. Маски авторитарности: Очерки о гуру. – Пер.с англ.- М.: Прогресс – Традиция, 2002. – 408 с.

 39. Ольшанский Д.В. Основы политичнской психологии. – Екатеринбург: деловая книга, 2001. – 496 с.

 40. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Ученик для вузов. – СПб. Питер, 2005. – 351с.

 41. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин. – СПб: Речь, 2004. – 440 с.

 42. Исследовние в психологии: методы и планирование / Дж.Гудвин. 3-е Изд.-СПб: Питер, 2004. – 558 с.

 43. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов.- М.: Аспект пресс, 2002. – 381с.

 44. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 360 с.

 45. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: підручник. – К.: Либідь, 2002. – 264 с.

 46. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 47. Семиченко В.А Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

 48. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 44с.

 49. Семечкин Н.И Социальная психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер 2004. – 376 с.

 50. Волошина, Л.В., Долинська С.О. Загальна психологія: практикум: навч. посібник. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

 51. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 583 с.

 52. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посібник. – Вид. друге перероб.: доповн. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 53. Роменець В.А., Маноха І.П. Істория психології ХХ століття: Навч. посіб./ Вст. Ст. В. О. Татенко, Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 1998. – 992 с.

 54. История психологии ХХ век./ Под ред. П. Я. Гальперина, А.Н. Ждан. 4-е изд.-М.: Академический Проект: Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 832 с.

 55. Старовойтенко Е.Б. Современная психология: формы интелектуальной жизни. – М.: Академический Проект. 2001. – 544 с.

 56. Хухлаева О.В. Психология развития: молодоть, зрелость, старость. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.- М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

 57. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб: Питер, 2002. – 464 с.

 58. Гуревич П. С. Клиническая психология/ Учебник для вузов. – М.: Нота, 2002. – 512 с.

 59. Сидоров П. Н., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию: Т.1.: Учебник для студентов медицинских вузов. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 416 с.

 60. Блейхер В. М., Крук Н.В., Боков С. Н. Клиническая патопсихология: руководство для врачей и клинических психологов. – М.: Из-во Московского психолого-социального института: Воронеж: Из-во НПО «МОДЭК», 2002. – 512 с.

 61. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология.- СПб.: Питер, 2001. – 242 с.

 62. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении /Пер.с анг. – М.: Апрель Пресс, Из-во ЭКСПО-Пресс, 2001.- 752 с.

 63. Купер К. Индивидуальные различия / Пер.с анг. Г. М. Марютиной, под. ред. И. В. Равич-Щерба. – М. Аспект Пресс, 2000. – 527 с.

 64. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-те изд. – СПб.: Питер, 2004. – 940 с.: ил. – (Серия "Мастера психологии").

 65. Загальна психологія: підр. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Партико. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. – 416 с.

 66. Волошок О.В. Практикум із психології: навч.-метод. посібник / О.В. Волошок, М.Б. Кліманська, О. С. Штепа. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.

 67. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 184 с.Критерії оцінювання відповідей на усному комплексному фаховому іспиті з психологічних дисциплін для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП «бакалавр», що відповідає напряму підготовки «психологія» та обраній спеціальності «Психологія» ОКР «спеціаліст»


174-200 балів ставиться, якщо: студент глибоко і всебічно знає зміст питань курсів, наукові першоджерела; логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем вищого навчального закладу, демонструє високий рівень компетентності; здатний передбачати, прогнозувати, вирішує проблемні завдання.

149-173 бали ставиться, якщо: студент твердо знає навчальний матеріал; оволодів досконало практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.

124-148 бали ставиться, якщо: студент в основному знає зміст питання, але непереконливо відповідає, плутає поняття; невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.

0-123 бали ставиться, якщо студент не розкрив питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування психолого-педагогічних явищ і ситуацій.

Схожі:

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
Програма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, що вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи