Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» icon

Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Скачати 125.38 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Дата24.09.2012
Розмір125.38 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор С.В. Мельничук

" " 20__ р.


ПРОГРАМА

фахового іспиту для абітурієнтів

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

спеціальність 7.01020303 «Фітнес та рекреація»

на базі ОКР «бакалавр»


Схвалено Вченою радою факультету фізичної культури та здоров'я людини 20___р.


Голова ради доц. Зорій Я.Б.


Чернівці-2012


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Зміст програми

Екзамен для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» складається з теорії і методики оздоровчої фізичної культури, фітнесу та рекреації, медико-біологічних основ фізичної культури та включає комплексну оперативну оцінку залишкових знань, умінь і навичок при вирішенні професійних завдань майбутньої самостійної діяльності.

^ 2. Структура комплексного екзамену

Форма комплексного екзамену – усний. Комплексний екзамен складається з теоретичних питань з теорії і методики оздоровчої фізичної культури, фітнес-технологій, рекреаційних технологій, медико-біологічних основ фізичної культури та практичного завдання.

Екзамен дозволяє встановити рівень теоретичних знань та практичних вмінь набутих студентами під час навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

^ 3. Вимоги до відповіді студента

Абітурієнт повинен знати:

 • основи загально-фундаментальних дисциплін в об'ємі, необхідному
  для вирішення виховних, навчальних, науково-методичних і організаційно-
  практичних дій;

 • основні історичні етапи, проблеми розвитку фізичної культури,
  спорту, їх функції як органічної частини соціальної системи суспільства;

 • медико-біологічні, психологічні та інші особливості людини в її
  розвитку, в зв'язку і під впливом занять фізичними вправами;

 • теорію і методику оздоровчої фізичної культури.

 • систему науково-дослідної роботи;

 • основні форми та засоби лікувальної фізичної культури; шляхи
  застосування фізичних природних факторів з лікувальною метою;

 • функції і системи планування і контролю у фізичному вихованні і
  спорті.

 • теоретико-методичні основи та організаційну структуру системи
  оздоровчого тренування; закономірності та фактори розвитку людей різного
  віку;

 • теоретико-методичні основи організації оздоровчих занять з дітьми різних вікових груп; основи планування та педагогічного контролю.

^ Абітурієнт повинен уміти:

 • творчо використовувати отриманні знання з теорії і методики
  оздоровчої фізичної культури при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів; планувати, організовувати і здійснювати фітнес-тренінги, проводити навчальні і оздоровчі заходи; організовувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в різних ланках фізичного виховання; формувати в учнів систему знань і свідому потребу в систематичних заняттях оздоровчою фізичною культурою і спортом.

 • ефективно використовувати теоретичні знання і практичні навики для
  вирішення виховних, навчальних, оздоровчих задач з різним складом
  населення і в різноманітних напрямах фізичної культури і спорту;

 • планувати, організовувати роботу і здійснювати економічний аналіз
  діяльності в різних напрямах професійної діяльності;

 • використовувати сучасні нормативні, правові, педагогічні, наукові
  прийоми управління у сфері оздоровчої фізичної культури;

 • володіти навиками оцінки функціонального стану організму людини на різних стадіях його біологічного розвитку.

 • орієнтуватися в пошуку навчальної і спеціальної літератури,
  здійснювати методичну і дослідницьку діяльність у сфері фізичної
  культури і спорту;

 • визначати реакцію організму на фізичні навантаження за змінами частоти пульсу та артеріального тиску; проводити дослідження з повторними специфічними навантаженнями для визначення рівня спеціальної тренованості фізкультурника, та відповідності навантаження його підготовленості; оцінювати санітарно-гігієнічний стан спортивних споруд; надавати першу допомогу при травмах на заняттях оздоровчого спрямування.

 • використовувати форми, методи і засоби лікувальної фізичної
  культури для збереження стану здоров'я; здійснювати контроль та
  самоконтроль за станом здоров'я і впливом на організм процедур з ЛФК та
  спортивно-відновлювальних заходів.

 • кваліфіковано здійснювати планування і управління в названих
  сферах діяльності, володіти системами експрес-діагностики і на цій основі
  розробляти ефективні спортивні програми.^ II. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


Оцінювання знань абітурієнтів під час екзамену передбачає:

 1. Правильність відповідей (правильне, чітке, достатньо глибоке
  викладення теоретичних понять)

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу і самостійних
  міркувань

 3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових
  (теоретичних знань)

4. Вміння користуватися за скоєними теоретичними знаннями.
Відповідь абітурієнта також оцінюється формою, тобто з точки зору

логічності, чіткості, виразності викладу.

Білет складається з трьох теоретичних питань та практичного завдання. Оцінюється загальна відповідь студента, максимальна кількість балів - 200. Критерії оцінки відповіді студента наступні:

176-200 балів виставляється абітурієнту тоді, коли його відповідь завершена за змістом, формою, обсягом. Це означає, що абітурієнт в повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений в підручниках та інших джерелах, дає глибокі відповіді на поставлені запитання, а також показує знання не лише основної, а й додаткової літератури, першоджерел, доводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, вміє пов'язати матеріал з реальною дійсністю і доцільно використовує його для аналізу практичних завдань.

150-175 балів передбачає також високий рівень знань, навичок і вмінь. При цьому відповідь досить повна, логічна з елементами самостійності, але містить деякі неточності, або пропуски в неосновних питаннях. Можлива недостатня чіткість в визначенні понять.

124-149 балів передбачає наявність знань лише основної літератури, абітурієнт відповідає по суті питання, і в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока, містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуває труднощі, застосовуючи знання при рішенні практичних завдань.

0-123 балів ставиться коли абітурієнт не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велике кількість помилок в усній відповіді.

Зарахування абітурієнтів на навчання відбувається на конкурсній основі за умови отримання не менше 124 балів.


^ 1. Фітнес та рекреація


 1. Загальна характеристика сфери діяльності спеціалістів з фітнесу та рекреації.

 2. Стан, структура та тенденції  захворюваності населення України.

 3. Поняття здорового способу життя. Характеристика основних принципів здорового способу життя.

 1. Рухова активність як провідний чинник оздоровлення.

 2. Методи визначення рівня рухової активності людини.

 3. Характеристика загартування як засобу зміцнення та відновлення  здоров'я.

 4. Значення рухової активності у різних періодах життя.

 5. Методи визначення обсягу  рухової активності людини.

 6. Місце раціонального харчування в структурі чинників здорового способу життя.

 7. Профілактика шкідливих звичок у молоді як важлива функція фахівця зі здоров'я.

 8. Потреби, мотиви та інтереси людей різного віку у сфері фізичної культури.

 9. Методи вивчення мотивації  населення до здорового способу життя.

 10. Характеристика поняття SPA і Wellness.

 11. Характеристика поняття фітнес.

 12. Характеристика завдань, засобів та форм фізичної рекреації.

 13. Особливості методики проведення профілактико-оздоровчих занять.

 14. Зміст кондиційного тренування (мета, завдання, періоди).

 15. Характеристика понять "фізичний розвиток", "фізична підготовленість", "фізичний стан".

 16. Лікарсько-педагогічний контроль – як фактор управління здоров'ям людини в процесі фізкультурно-оздоровчих занять.

 17. Види лікарсько-педагогічного контролю в умовах фізкультурно-оздоровчих занять.

 18. Завдання та зміст первинного лікарсько-педагогічного контролю.

 19. Завдання та зміст оперативного лікарсько-педагогічного контролю.

 20. Завдання та зміст поточного лікарсько-педагогічного контролю.

 21. Фізичний стан – як основа програмування фізкультурно-оздоровчих занять.

 22. Характеристика методів оцінки фізичного стану людини.

 23. Характеристика поглиблених методів оцінки фізичного стану людини.

 24. Характеристика експрес-методів оцінки фізичного стану людини.

 25. Функціональна характеристика різних рівнів фізичного стану людини.

 26. Алгоритм програмування фізкультурно-оздоровчих занять.

 27. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки неадекватності фізичних навантажень в процесі фізкультурно-оздоровчих занять.

 28. Критерії ефективності фізкультурно-оздоровчих занять.

 29. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми шкільного віку.

 30. Методи оцінки фізичної підготовленості дітей шкільного віку.

 31. Особливості методики фізкультурно-оздоровчих занять з людьми похилого віку.

 32. Фактори, що впливають на стан здоров'я новонароджених.

 33. Методи оцінки фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

 34. Профілактика порушень постави.

 35. Зміст оздоровчих програм для людей з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

 36. Характеристика основних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

 37. Методика використання фізичних вправ для корекції надлишкової маси тіла.

 38. Особливості побудови занять в різних видах аеробіки (без використання додаткового обладнання).

 39. Особливості побудови занять в різних видах аеробіки (з використанням додаткового обладнання)

 40. Особливості методики занять культуризмом з чоловіками, які мають різні статури.

 41. Особливості методики занять культуризмом з жінками, які мають різні статури.
 1. Теорія і методика оздоровчої фізичної культури
 1. Охарактеризувати сучасний стан та проблеми оздоровчої фізичної культури з дітьми дошкільного і шкільного віку.

 2. Організація та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня дитячих дошкільних закладів.

 3. Особливості дозування фізичного навантаження в оздоровчих заняттях з використанням циклічних вправ.

 4. Характеристики фізкультурно-оздоровчих послуг.

 5. Методика оздоровчого тренування осіб першого періоду зрілого віку

 6. Методика проведення оздоровчих занять з використанням спортивних ігор.

 7. Особливості методики оздоровчого тренування чоловіків другого періоду зрілого віку.

 8. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності зі студентами вищих навчальних закладів.

 9. Характеристика різновидів самостійних занять студентів.

 10. Описати оптимізацію рухової активності та мотивація до фізкультурних занять студентів.

 11. Охарактеризувати внутрішньо-груповий розподіл за станом здоров'я студентів у спеціальних медичних груп.

 12. Методика проведення самостійних фізкультурних занять студентської молоді.

 13. Особливості використання плавання як засобу оздоровлення студентської молоді.

 14. Описати планування, організація та методика проведення масових фізкультурно-спортивних заходів для студентів.

 15. Особливості методики використання новітніх технологій у роботі зі студентами.

 16. Завдання, принципи, засоби та форми фізкультурно-оздоровчих занять дітей шкільного віку.

 17. Описати форми організації позашкільної роботи.

 18. Загальна характеристика поняття «здоров'я».

 19. Охарактеризувати роль позашкільних навчальних закладів у проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи з учнівською молоддю.

 20. Завдання, принципи, засоби та форми фізкультурно-оздоровчих занять дітей дошкільного віку.

 21. Організація та проведення масових фізкультурно-спортивних заходів (змагань)для школярів.

 22. Методика проведення окремих видів фізкультурно-оздоровчих занять із школярами.

 23. Особливості організації та методики проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школярів.

 24. Характеристика державних органів, у компетенції яких знаходиться фізкультурно-оздоровча діяльність дорослого населення.

 25. Особливості використання циклічних вправ у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми.

 26. Сучасний стан та проблеми фізкультурно-оздоровчої роботи із дорослим населенням.

 27. Проаналізувати форми проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в соціально-побутовій сфері.

 28. Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму дітей різного віку.

 29. Особливості використання ациклічних вправ у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми.

 30. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у соціально-побутовій сфері.

 31. Організація та проведення масових фізкультурно-спортивних заходів (змагань) для дошкільнят.

 32. Охарактеризувати менеджмент фізкультурно-оздоровчих послуг.

 33. Охарактеризувати особливості дозування фізичного навантаження в оздоровчому тренуванні за фізичними і фізіологічними показниками.

 34. Особливості проведення самоконтролю за оздоровчим ефектом самостійних занять.

 35. Особливості методики використання різновидів оздоровчої гімнастики у роботі зі студентами.

 36. Особливості використання атлетичної гімнастики в оздоровчому тренуванні студентів.

 37. Охарактеризувати гігієнічні засади фізкульутрно-оздоровчої діяльності студентів.

 38. Дати характеристику форм організації фізкультурно-спортивної роботи у навчальний та поза навчальний час.

 39. Характеристика системи управління оздоровчою фізичною культурою дорослого населення.
 1. Медико - біологічні основи фізичної культури
 1. Фізіологічна характеристика впливу занять фізичними вправами на здоров'я та працездатність людини.

 2. Фізіологічна періодизація онтогенезу людини як основа організації рухової діяльності в різних вікових періодах.

 3. Загальна характеристика тренувальних ефектів та механізми їх формування в умовах м'язової діяльності.

 4. Характеристика сучасних методів визначення та оцінки функціонального стану організму спортсменів.

 5. Обґрунтуйте які методи і показники потрібно використовувати при визначені функціональних можливостей системи дихання спортсменів?

 6. Особливості фізичної працездатності жінок-спортсменок в різні фази специфічного біологічного циклу.

 7. Обґрунтуйте методику оцінки аеробної фізичної працездатності людини, що займається оздоровчими вправами, за даними тесту PWC170.

 8. Обґрунтуйте методику оцінки аеробної фізичної працездатності людини, що займається оздоровчими вправами, за даними Гарвардського степ-тесту.

 9. Дайте порівняльну фізіологічну характеристику динамічних і статичних вправ та обґрунтуйте прояв феномену статичних зусиль.

 10. Обґрунтуйте які методи і показники потрібно використовувати при визначені функціональних можливостей серцево-судинної системи спортсменів?

 11. Контроль і нормування фізичних навантажень за даними пульсометрії при спортивному і оздоровчому тренуванні.

 12. Опишіть методику визначення толерантності до фізичного навантаження (максимального, порогового і оптимального).

 13. Охарактеризуйте розподіл дітей на медичні групи в залежності від стану здоров’я та фізичного розвитку.

 14. Опишіть симптоми та першу допомогу при травмах внутрішніх органів.

 15. Поясніть як проводити першу допомогу при утопленні.

 16. Опишіть симптоми і першу допомогу при тепловому і сонячному ударі.

 17. Опишіть методику визначення максимального споживання кисню.

 18. Поясніть фізіологічні механізми процесів відновлення.

 19. Охарактеризуйте функціональні методи дослідження вегетативної нервової системи.

 20. Опишіть методику визначення фізичного розвитку та функціонального стану організму.

 21. Поясніть як і для чого проводиться проба Лєтунова.

 22. Поясніть першу допомогу при пошкодженні спинного мозку і периферичних нервів.

 23. Охарактеризуйте травми і першу допомогу при ураженнях головного мозку.

 24. Наведіть комплекси фізичних вправ при захворюваннях нервової системи.

 25. Охарактеризуйте вікові особливості опорно-рухового апарату у дітей.

 26. Охарактеризуйте фізичні вправи для учнів спецмедгруп з порушенням постави.

 27. Розкрийте особливості проведення корекції плоскостопості у дітей.

 28. Поясніть особливості методик східних та нетрадиційних систем оздоровлення.

 29. Поясніть оздоровчий ефект аеробних видів рухової активності.

 30. Охарактеризуйте значення лікувальної ходьби в оздоровленні осіб з серцево-судинною патологією.

Схожі:

Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування за напрямом 030102 «Психологія» в Інституті інноваційної та післядипломної освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма вступного фахового випробування з психології при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Вступні іспити для абітурієнтів вечірнього факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова є формою перевірки...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Програма фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма для проведення державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
Для проведення іспиту з метою здійснення державної атестації студентів на закінченні терміну навчання за програмою підготовки фахівців...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 040102...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня
...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з іноземної мови (німецької)....
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «спеціаліст» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 2013 р розроблена...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи